ןולחה דעב דוד תא הדירומ לכימ

( בי ,טי ,א לאומש ) "טלמיו חרביו ךליו ןולחה דעב דוד תא לכימ דרותו"