היראה תא עסשמ ןושמש

'ה חור וילע חלצתו ותארקל גאש תוירא ריפכ הנהו...ןושמש דריו"
(ו-ה, די םיטפש) "ודיב ןיא המואמו ידגה עסשכ והעסשיו