התארוהו ןענכ תונמא

(תוריצי יתש חותינ)

ןועבג לאפר

תוברתו ךונחל המב ,םיקפא
(1957) 11 הנש


:רמאמה ןכות
שיכלמ רייוצמה דכה
ודיגממ ץבשת "ןוחצינה גח"

תוקיתע תונמא תוריצי חותינ :ריצקת

ןענכ ,הקיתע תונמא :חתפמ תולימ


תונורקע לע ונדמע ,(12 'ע 'ב-'א 'בוח 1955 םיקפא") "הקיתע תונמא תנבהל" ונרמאמב
דחא איה ןענכ תונמא .הקיתעה הירוטסיהה תארוהב םודקה חרזמה תונמא לש הרבסהה
תורהנה יקמעב הרצונש תונמאב םימינ יפלאב הרושק איה .הז יתוברת םלועמ םייוליגה
ונא םיקקזנ לארשי ינב ידי לע השוביכ ינפל לארשי ץרא לש היתורוק תארוהו .םילודגה
.ןענכ ימע לש תויתוברתהו תוירמוחה תוילגתל

רמוח לש עפש תונורחאה םינשב ונל הקפיס היתונכש לשו לארשי ץרא לש היגולואיכראה
םתוא לש חורה ייח לע הרישי תודע ונל תושמשמ ולגתנש תובתכ .המודקה ןענכב םייחה לע
היגולותימה םלוע תא ונינפל םיחתופה תירגוא תוחול :תואמגוד יתש קר ריכזנ םא ידו .םימיה
הפוקתה ןמ ורוקמ) ודיגמב רבכמ אל הז אצמנש חול - שמגלג תולילעמ עטקו ;ןענכ ינב לש
ןמ המכב ןיפיקעבו ,תינענכה תורפסב תימאטופוסמ הארשה לע זמורה ,(תרחואמה תינענכה
.תויארקמה תורוסמה

שומיש יצפח ןיבו ,הזמ - םע לש ינחורה ומלוע לש רתויב שרופמה יוטיב תשמשמה תורפסה ןיב
הניחבמש ,תיטסאלפה תונמאה תדמוע - הזמ וללה םייחה לע תישממ תודע םישמשמה
הקיתע תבותכ רשא דועב .דמולה לש ובל לא ןירשימב הנופ איהש ,ןורתי הל עדונ תיטקדיד
הריציה תרשפאמ - והנשמל דחא םיגשומ םלועמ אלא הפשל הפשמ קר אל - םוגרת הכירצמ
תודוסי תנבהל םילכה תא ומצעל שכר דימלתהש יאנתב ,ןבומכ) רתוי הרישי השיג תיתונמואה
.(ללכב המודקה תונמאה

רמוחב תיטסלפה תונמאה תא בלשל ןתינ ,ץראה שוביכל דע ,תיארקמה הירוטסיהה תארוהב
אלא ריאשה אלש םעה תרכהל רתויב הבושח הלאה םייתוברתה םייוליגה תרכה .דמלנה
.ומצע לע תורחא תוטעומ תויודע

.םיבר היצזיליביצ יכרע ונמעל םג ושירוה םה אלא לארשי ינבל םינכש קר ויה אל ןענכ ינב
.ץראה יבשוי ידימ תויתונמואו תוינכט תורוסמ לארשי ינב ולבק הדימ וזיאב רבדה עיתפמ
ןכו שוביכה תפוקתב הארנ םא ,הפי תנבומ אהת לארשי ץרא תונמא לש וז תויכשמה
העפשהו תידדה הרידח לש תופוקת ולא ויה .דחיב םויק לש תופוקתכ הכולמה תפוקתב
וללה םימעה ןיב וררש דימתש ,רבד לש ושוריפ ןיא .הזל הז םיבורק םימע ןיב תידדה
תוברתה תמורת יכ ,לילעב תוארמ תונמאה םוחתב תועפותה אקוד ךא .םיילידיא םיסחי
.לארשי ינב לש ינחורה םמלוע תוחתפתהל תינויח התיה תינענכה

- תורדקו ףוליג ,לוסיפ - םינושה הייוליג לע תינענכה תונמאה תא דמלנש חרכהה ןמ ןכ לע
תונמא דומילל הנכה ןיעמ םג ךכב היהי .(םיטפושו עשוהי ,הרות) ך"נתה תארוהב הנבלשנו
.רתוי רחואמ בלשב יוול דומילכ גהנויש ,המצע תילארשיה

םימודקה ץראה יבשות רבדב וניתועידי תא ונל שיחמהל היושע תינענכה תונמאה תרכה
םירחא תורוקממ ןתוא םיבאוש ונאש תועידי ,לארשי םע ןיל םניב תוידדהה תועפשההו
הדימב ההזה ,המודקה תילארשיה תונמאב םג תשגרומ העפשהה .ארקמה ןמ רקיעבו
.ןענכ תונמא לש התוחתפתה םע הבר

הנוכנ הכרעהב היולת ,בתכב תודועת טעמ ךא וירחא ריאשהש ,ינענכה םעכ םודק םע תרכה
בלשב .ולש תונמאה ישעמב הלגתמ םע לכ לש רתויב תינייפואה הריציה .תירמוחה ותוברת לש
רתוי םיבורקה םיצפח תריציב - ךכ רחאו ,שומיש ילכ תנקתהל תיתונמואה ותשיגב - ןושארה
םעה לש תיתונמואה ותריציב םג תיתונמאה תוחתפתהה יבלש ויה הלאכ ."הפורצ" תונמאל
.ינענכה


ןענכ תונמא
.התונמוא לע םג המתוח תא העיבטה וז תידוסי הדבועו ,תוניחבה לכמ ,רבעמ ץרא התייה ןענכ
תורהנה לש םיקמעה ינש ןיב ןילמוג יסחי ומייקתנ תירוטסיה-םורטה הפוקתב רבכ יכ ,ונל עודי
היה ,םהיניב ערתשהש ,בחרנה חטשה לכש ,אופא ,אלפ ןיא .םיירהנ םראו םירצמ :םילודגה
ןהיתודוסימ תברועמ תוברת הרצונש ,אלפתהל ןיא ןכו ,וללה תוצראה יתש לש תונונגסה ןמ עפשומ
.םירצמל םיירהנ םראמ ,הברעמ תיתוברתה העפשהה המרז הליחתב .וללה תויוברתה יתש לש
,"הרופה רהסה" רוזא ךרד אלא רישי היה אל וללה תולודגה תוצראה יתש ןיב רשקה יכ ,רוכזל שי
הכאוב ,לארשי ץראו הירוס ,תינופצה םיירהנ םרא ךרד ,יסרפה ץרפמה ןמ תשקב ערתשמה
ןכו ,המודקה לארשי ץראב םיבר תונמא ישעמל עדונה ,ירוסה ןויבצה רבתסמ ןאכמ ,םירצמ
.רחסמה ךרדב וא יאבצה שוביכה ךרדב וא הלחש - ,הנטקה היסא לש התעפשה


יפוחב קיזחה םי ידרוי לש הז םע .היקינפל הבורמ תובישח העדונ ולאה תויוחתפתהה לכב
ירחסמה ןתמו אשמהו ,םיטפושה ימיב לארשי יטבש םע םיבורקה ויסחי םיעודיו .לארשי ץרא
ןיעמ ושמיש םה :יאמצע דוסי םיקינפב תוארל ןיא .לארשי יכלמ םע ולהינש ,יטמולפידהו
םירצמ םע רתויב םיקודה םירשק ומייק םיקינפה .לארשי ץראל ורדחש ץוח תודוסיל רשגה
םהמיע ואיבה לארשי ץראל םאובבש ,ןבומ ןכל .(תירצמ רחסמ תבשומכ השמיש לבג ריעה)
תודוסי ,םיברה םהיתועסממ ,םהמיע ואיבה ךכ לע ףסונ .תירצמ תונמא לש תודוסי םיקינפה
.םייאיגיאה םייאה לש רקיעבו ,םיה תוצרא לש תונמאה ןמ םיבושח

ירצומב דוחיב .תויטתסאהו תויתלעותה ןיב גוזימ לש הפיאש תטלוב תינענכה תונמאב
האצות ךכב תוארל ןיא .וללה םימרוגה ינש לש םתובלתשה תשגרומ םימודקה תורדקה
ונקתוה םילכ יכ ,תנעטה הרעשהל תובישח סחיל ןיאש יפל ,יטתסא טקניטסניא הזיא לש
יבגל "תויתלעות" גשומהש אלא ,םיישומיש םיכרצ ךותמ החתפתה תונמאה .םישנ ידיב
גשומ ריהבהל היושע תישחומ המגוד .תדחוימ הרבסה ןועט תינויגה-םורטה הפוקתה
סרחה ילכ תא םילבחב וקזיח דואמ המודק הפוקתב יכ ,חינהל שי םינמיסה לכ יפל .הז
לולכיש םע ,רתוי תרחואמ הפוקתב םג ךא .(הכומנ הרוטרפמטב ופרוצש) םיכירפה
.ישממ ךרוצ וב היה אל בושש יפ לע ףא ,לבחה לע רתוול םירדקה וצר אל ,הקינכטה
תיגאמ תלעות הב וארש ,ילכה ןפוד לע הקבדוהש,רמוח תעוצר :לבחה טושיק רצונ ךכו
וידירשש ,טושיקה ןוונתה ,הז טושיק לש ורוקמ חכתשנשמ ,תורודה תצורמב .ילכה קוזיחל
לק זמר םושמ ןהב שיש ,תורחא תורוצב וא ןרופיצ תעיבט תרוצב ונל םיארנ םינורחאה
."לבח"ל

תודוסי תא םיווהמ - הזמ תויגאמ תונוכת סוחיו הזמ טאל תונתשמה תוקינכט לש תורוסמ
,םירחא םיצפחו םיליספ וליפא .םינושארה תונמאה ישעמו שומישה ילכ לש הקיטתסאה
הניחבמו ,ןחלופ יכרוצל םיישומיש םיצפח אלא םניא ,הפורצ תונמא לש םיגצומכ םיארנה
תולודגה תויונמואה יבגל םג הנוכנ וז החנה .ןויגפ וא דכ םתסמ םייתלעות תוחפ םניא םה וז
,רבעמו הירפירפ ץרא לש תונמא התייהש ,לארשי ץרא תונמא ,ןכא .םיירהנ םראו םירצמ לש
התיה אל ל"נה תויונמואה יתש םע האוושהבו ,הלודג תונמא לש המרל םלועמ הממורתה אל
םג ראשה ןיב הב שיו ,ץוח תויוברת דידי לע תעפשומה ,תירפכ תונמא אלא ןענכ תונמא
יאנתש ,הדבועה םג הלעפ הז םשור תרבגהל .תולודגה תויונמואל רקע יוקיח לש םינמיס
ורמתשנ אל ,לשמל ,ץע ירצומ ;ידמל םיעורג םה לארשי ץראב תונמא יצפח לע הרימשה
ילספו ץע יטילבת ואצמנ הב ,םירצמל דוגינב - ,הדוהי רבדמ לש דחוימה םילקאב אלא ןאכ
.בורל ץע

םיבר םיירוטסיה תוערואמ וללוחתנ הב ,רבעמ ץרא איה לארשי ץראש הדבועה ללגב הנהו
העפות לאכ ןענכ תונמא לא סחייתהל ןתינ אל - ,תורז תויוברתבו תורז תוצראב םירושקה
תוריצי יתש ונל ונרחב ,וז תונמא לש םידחוימה הידדצ תא לעופב שיחמהל ידכ ,ןכל .תללוכ
.תונוש תורטמל םינוש םירמוחמ וצרוקש ,(ודיגממ בהנש ץבשתו שיכלמ סרח ילכ) תונוש


שיכלמ רייוצמה דכה

   
(הלעמלמ הארמ) דכה ותוא שיכלמ רייוצמ דכ                     

.םודאו רוחש - ויטושיק יעבצו ריהב םוח - ועקר עבצ ,מ"ס 35 - דכה לש והבוג

םירפוחה וקינ ומצע לתה תריפח ינפל ,האבה ךרדב ,(רייבוד-לא-לת) שיכל תוריפחב אצמנ דכה
התיה התרטמש ,וז הריפחב הלגתנ הנהו .תירקיעה הריפחה ןמ ךפשה םוריעל םיאתמ חטש
תלעתו ריפח םש ףשחנ :הלוכ הריפחה לכ לש רתויב םיבושחה םייוליגה דחא ,הרקיעב תינכט
סוסקיחה שוריג ירחא חנזוה הז ריפח .סוסקיחה ימימ םירוציבה תכרעממ קלח שמישש ,(ןגמ
רטמ לש הבוגל ךפשה עיגהשכ .לתה דרוממ ךפתשנש רפעב אלמתהו ,(שיכלמו) לארשי ץראמ
15 -ה האמב הז היה .(ריעה לש תיברעמ תינופצה הניפב) ןטק שדקמ וילע הנבינ ,ךרעב ,דחא
.ישילשה סמתוחת ידי לע ץראה לש שדחמ השוביכ לגרל הנבינ שדקמהש הארנכו ,הריפסה ינפל
שדחמ םקוה,1325 תנשב סרהנ בוש ,1400 -ל ךומס שדחמ הנבינ ,שדקמה סרנה ןמזה ךשמב
.ונינפלש דכה אצמנ ,'א ריפחה שדקמ םשב עודיה הז שדקמב .ךרעב ,1225 תנשב תיפוס ברחנו

תפוקת ןיב רבעמה תפוקתל ,רמולכ ,1א בלש ,תרחואמה הזנורבה תפוקתל ךייתשמ דכה
,'ט הבכש לש םיאצממה םיליבקמ הז דכל .תרחואמה הזנורבה תפוקתו הנוכיתה הזנורבה
תמסרופמ הלבקה .הנוכיתה הזנורבה תפוקת לש הנורחא הבכשכ תבשחנה ,ודיגמב הפשחנש
ןתינ הז סופיטמ םידכל .(הזע די לע ,םילגע תיבב לו'גע-לא-לתב הפשחנש הבכשה איה רתוי
."לו'גע-לא-לת לש הקימארק" ףתושמה םשה

ןבא יצפח איצוהל ,תינענכה תונמאה לש רתויב קהבומהו םודקה יוטיבכ תבשחנ ,הקימארקה
איה הקימארקה .תורדקה לש הזל המוד ךשמה היה אל םתוחתפתהלש ,דואמ םימודק ןשו
תונמא יצפח םג ןאכ םיצופנ ויה תומייוסמ תופוקתב יכ ,ןכתי .תילארשיצרא תונמא אופא
םילספה טועימ ,םוקמ לכמ .ץראה לש םיימילקאה םיאנתב ררופתהל םייושעה ,רמוחמ
תיטסאלפה תונמאה יכ ,הרעשהל ףקות םינתונ - הכומנה תינכטה םתמר ןכו השק רמוחמ
.תורדקב ינויחהו ירקיעה היוטיב תא לארשי ץראב האצמ

ילכה ןיב םיוסמ סחי תריצי ידי לע :ותרוצב העבה לש תורשפא הרויל תנתונ סרחה ילכ תונמא
.(דבוכה ייקוח לע ןוחצינ אטבמ ילכ לכ) בצינ אוה וילע עקרקה ןיבו ילכה ןיב ,וביבס ללחה ןיבו
אב ילכה לש הרוצה תויעב ןורתפ ןיאש ,וילאמ ןבומ ךא .ויתונפד ןיב שדח ללח תריצי ידי לעו
לש הדלות איה ןמאה לש ותריצי ירה ,יללכ ןפואב .תימינפ הארשה ךותמ קרו ךא ןמאל ול
- ינושאר בלשבו ותריציל המדקש תורדקה תונמא לש תרוסמה ןמ תעפשומה ,םיישממ םיכרצ
חרזמה תונמא לע תרכינ ןכ .(םייח ילעב תורועו ירפ תופילק ומכ ,םייעבט לוביק ילכ לש
הריגהה ,רחסמה יכרדב ןאכל ורדחש ,תורחא תויוברת לש םהיתועפשה לארשי ץראו םודקה
תוברתה םוחת לא ההובגה תוברתה םוחתמ ללכ ךרדב אוה הז גוסמ העפשה ןוויכ .שוביכהו
לש םיידעו תונמא יצפח לש לטובמ אל קלח :המגוד .ךופה ךילהת םג םייק ךא ;רתוי הכומנה
.םייביטימירפ םימעב (ינחורה וא ישעמה) םרוקמ - ונימי

םינייטצמ תובורק םיתעל .טושיקה םרוג רקיעב ונתוא ןיינעמ ,תיתונמוא הריציכ ,ונינפלש דכב
לש רועמ םייושע םילכ וא םימודק זרח ידכ ונל םיריכזמה תודוסיב םידכ יבג לעש םיטושיקה
.היח

יוקיח םה הפשה יבג לעש םירצקה םיווקה :הזה יביטימירפה דוסיה רכינ ונלש דכב םג
יפוס ןיא עקר יבג לע העונת לש ןורקיעה ונינפלש דכב הפי ןמתסמ ןכ .רוע ילכ לש םירפתל
ילכה לש דחוימה רמוחה .הרפסב קימעמ רואית התוא הראית טרופקנארפ ןגבנורג רשא
תאז .סרחה לש "גפוס"ה עקרה לע תומדה תעפוה ידי לע ,הזה דחוימה עקרה תא רצוי
ררועמ ןכלו ,ילכ תא בבוסל וילע :תמיוסמ תוליעפ לכתסמה ןמ שרוד לוגעה סרחה ילכ :דועו
הפוצהו ,וטושיקמ קלח ריתסמ אוה - ומוקמב ילכה דמועש ןמז לכ ,ןכש .ליעפ סחי ילכה
לש תוינוג בר ןומט וז הריציב יכ ,שח אוה ;ותיווחמ קלח השענ אוהש דע ,הז רבד עדוי
.סרחה ילכ לש ותוינויח דוס והזו - םידממ

.תדחוימ תרגסמ ךותב תומד לכ - גדו רופיצ ,םילעי תויומד תויח יתש תועיפומ דכה יבג לע
ילופישב עיפומ רחא לופכ ספ .ילכה ףתכ תא ףיקמה ,לופכ ספל לעמ םיאצמנ הלא םירויצ
.דכה

"םייטסילרוטנ" םירויצ ילעב םילכ דצב .הז גוסמ תורדקל ינייפוא אוה תויסדנהה תורוצה יוביר
םידיעמ ,ישחומהו טשפומה ןיב ,הלא םיפוליח .דבלב יסדנה םדג םיאשונה םידכ םיאצומ ונא
תונמאב רבכ .תישונאה הבשחמה ךרד לעו הרבחה לש התוחתפתה לע הבושח תודע
יטסילרוטנה ןמ הז רבעמ םירתא המכב םיאצומ ונא ,המודקה ןבאה תפוקת לש תורעמה
יסדנהה ,טשפומה לא (יגאמ חרואב הילע עיפשהל הרטמב ,ינוציחה םלועה לא הנופה)
יסדנהה טושיקה לש ותעפוה תנייצמ יאגיאה םלועב .(ןמאה לש ותוישיאב שגדה םשה)
הרוצה תטלבהו המימתה תיטסילרוטנה השיגה לש התחנזה .לזרבה תפוקת תישאר תא
סחייתהל שי ,םרב .תיתרבח היצנבנוק לש המויק תא רויצב ןוכנ לא תפקשמ - תילנויצנבנוקה
ונידיבש םינותנה ןיידע םה םיטעמ ןכש ,וז ןיעמ הבחר היצטרפרטניא לכל הבר תוגייתסהב
.קפס לש לצ אלל רבדה תא חיכוהל


   
לו'גע-לא לתמ "2 ןונגס" לו'גע-לא לאמ "1 ןונגס"             

:טשפומה דוסיה טלוב ןושארה ןונגסב .תונונגס ינשב םיניחבמ "לו'גע-לא-לת לש הקימרק"ב
םירצק םיווקב וא ,תודוקנ תודוקנב "אלוממ" ףוגה ;טושפ וק םושירב תויושע םירופיצה
ןונגסה .הטמל ןוויכב ,שארה ךשמה אוה רוקמהו ןיעכ תשמשמ הטושפ הדוקנ ;םיבחרו
ךבוסמ ןיעה רויצ ;(יקלח ןפואב תוחפל וא) ףוצר ןפואב אלוממ ףוגה :רתוי חתופמ ינשה
תומיוסמ תויטס תועיפומ הז ןונגסב .םינוש םינימ לע םידיעמ םירופיצהו םיגדה תורוצ ;רתוי
עיפומ רוקמהש וא ;שארל בורק ,ותלחתהב אלו ועצמאב רוקמה תובעתה :ןוגכ ;עבטה ןמ
ונינפלש ,ילטרוה ןעוט הז ןונגסמ הקימארק לע ולש היפארגונומב .שארל סחיב ידימ ךומנ
ול אורקל עיצמ אוהו ,םיוסמ ןמא לש ותוישיא ירפ ןונגס לש ,ןושאר הרקמ ילוא ,הרקמ ןאכ
תא ,רדגומ ןונגסב ,ורייצש םירייצה םע הזה רייצה תא הוושמ אוה ."לו'גע-לא-תמ רייצה"
הכאלמ תיב לש תרצות הלא תוריציב האור טיירבלא .תיסאלקה ןוויב םיראופמה םידכה
.דחא

.ףסא ומצע אוהש רמוחה ךמס לע המ תדימב קודבל ונידיב שי ילטרוה לש ותחנה תא
.םייביטימירפ םינמיס םג םייוצמ הלאכ ךא ,םימוד םירויצ ,רומאכ ,ודיגמב םג ואצמנ
,ודיגמב הליחת בשי רייצה יכ ,ךכל ןמיס ילטרוה האור םורדב רתוי חתופמ ןונגס תעפוהב
,ילטרוה לש ותעדל .ןונגס ותואמ םידכ ולגתנ ןיסירפקבש הילימב םג .לו'געל רבע רחאו
לכש ,הדבועל סחיימ אוה הרתי תובישח .לו'גע-לא-לתמ אוציי תרוחסמ הלא םידכ ועיגה
ותרוצ הנוש ןאכ םגש ,ריעהל שי .לארשי ץראל בורקה יאה קלחב ואצמנ הז ןיממ םידכה
,ךוראה ראווצה לעב דכה חיכש ןיסירפקב .ודיגמב וא לו'געב ולגתנש תורוצה ןמ דכה לש
יילטרוה .תוילארשיצראה תואמגודב ומכ ,ףתכה לע אלו ראווצה לע םירויצה םיעיפומ ןכ לעו
תא וליאו ןיסירפק ישנא לש םעטה יפל םידכ דחוימב רצי תשלפב בשיש רדקה יכ ,רובס
ואצמנש םיסרחו םידכ לו'געמ רייצל יילטרוה סחיימ ןכ .ולש ישיאה םעטה יפל רייצ םירויצה
- תירגואל תינופצ ,(הנשטא) הלאלא-לאב םימוד םידכ ולגתנ ןכ .רזגבו ,יסח-לא-לתב ,ךנעתב
.םיירהנ-םרא ןופצ ימע םע םיבר םירשק הל ויהש ריע

םא הרוצב ינושה תא ריבסהל קקזנ - תחא די תחתמ ואצי םיאצממ םתוא לכ יכ ,חיננ םא
רשפא ,ינש דצמ .םירחא לש םמעטל ונונגס תמאתה דידי לע וא ןמאה לש ותוחתפתה ידי לע
הנוש הרוצב האישל העיגהו החתפתהש ,תמיוסמ תרוסמ לו'גע-לא-לת לש תורדקב תוארל
.םינוש תומוקמב

.ןכמ רחאלש הפוקתה לע העיפשה דציכו וז הארשה לש הרוקמ והמ ,הלאשה אופא תלאשנ


           
"2 ןשוש" ןונגיס "1 ןשוש" ןונגיס

הקימרקל (ןיעה רואית :ןוגכ) הלש םיבר םיטרפבו החורב ,הנונגסב המוד ונינפלש הקימרקה
,"2 ןשוש" ןונגסל (תירוטסיה םורטה ןשושב ואצמנש ,םיריוצמ םידכ) "2 ןשוש" :םשב העודיה
וריבסהל םיתעל םיסנמש ,רכינ לדבה הזמ הז םילדבנ הלא תונונגס ינשו ,"1 ןשוש" ןונגס םדק
.רז םע לש ותשילפל תודע ןאכ תוארל םיעיצמו ,םיינתא םייונישב
תוברת תדיחי לכבש ,חרכה הז ןיא לבא - ןושארה ןונגסה ןמ רתוי יטסילרוטנ אוה ינשה ןונגסה
ישחומה לא הרזחש ,קפס ןיא םנמא .טשפומה לא ישחומה ןמ דימת תוחתפתהה היהת
אלא ,המלש הרזח ןאכ ןיאש ,דוע המו .המצע הרבחה ךותב ןיינע תובר תורומת לע הדיעמ
יוליג .תיסדנה היציזופמוקל םיפופכה ,םיטסילרוטנ תודוסי םע םייסדנה תודוסי לש בוליש
.תוברת לש תויכשמה ןאכ ונל שיש ,הארמ סרפב םייניב ןונגס

,הארנכ ,וז ךרדב .תינופצה הירוסל דע ועיגה ,"2 ןשוש" ןונגסל םיכייתשמה ,םירייוצמ םידכ
יקינפה ףוחה ןמו .הלאכ םידכ ואצמנ תירגוא תוריפחב םג .לארשי ץראל וז תורדק הרדח
.םירצמל ועיגה לארשי ץראמ וא

לו'גע-לא-את לש הקימרקל תינייפואה רופיצה העיפומ בוש תרחואמה הזנורבה תפוקת רחאל
סוסרטב תוריפחב .הזה ןונגסה תוחתפתהב םיטלובה ,םירכינ םילדבהב לבא ,םיתשלפה לצא
ראתל רשפא יא ןבומכ .יתשלפהו ילו'געה ןונגסה ןיב רבעמ ןונגסכ רדגוה ונונגסש סרח אצמנ
םיעיבצמ ,הילוטאנא םע םיתשלפל ויהש םירשקה לבא ,דדוב אצמימ יפל המלש תוחתפתה
.תאזכ תורשפא לע תאז לכב


ודיגממ ץבשת - "ןוחצינה גח"


ודיגממ בהנש ,"ןוחצינה גח"


.תיאקירמאה תחלשמה ידי לע ולהנתהש ,ודיגמ תוריפחב והואצמ .מ"ס 26 וכרוא ןשה ץבשת
ףשחנ ומצע ץפחה .2/א 'סמ ,4 הלבטב הז ץבשת עיפומ ,ודיגממ ןש יצפח לע דואל לש ורפסב
.ןש יצפחלש רכינ רפסמ םכותבו ,ךרע יצפח לש לודג רצוא אצמנ וב ,ןשה תיבב ,ינענכה ןומראב

תינענכה הפוקתב ,1150-1350 םינש) 7/א הבכשל הז ןומרא ךייש םירפוחה תעד יפל
.(תרחואמה

םינושה ויקלחב םייוצמה םירוחה םידיעמ ךכ לע .ץע יטיהרל טושיקכ ושמיש הז ןיממ םיצבשת
םירדחה דחאב אצמנ םיצבשת לש בר רפסמ .(םירוחש םילוגיעכ םיעפומ םה וריצב) ץפחה לש
העשב אל תוחפל ,תירוקמה םתרטמל ןאכ ושמיש אל םהש ,חינהל אופא ישו ,ןומראה ותואבש
ןומראה לעב לש וא ןומראה יבשותמ תונמא-בבוח לש ףסוא ,הארנכ ,ונינפל .הז רדחל וסנכוהש
תטלוש התייהש ,וז תינענכ הריב ריעב עפש ייח לע הנומת וניניעל רייצל ונא םילוכי ןאכמ .ומצע
.ביבסמ םירפכה לכ לע

ןטק קלח חולל רסחש םושמ אקווד וואלו ,רתויב חוטב וניא הז ןש ץפח לעש הנ'צה חונעפ
.םיסקניפסב רטועמ אסיכ ךותב הבושי ,תיתוכלמ תומד םיאור ונא בחרה וקלחב .ונממ
סוטול חרפ הקיזחמה ,ראפ ידגבב השובל השיא ידי לע ול שגומה ילכמ התוש "ךלמ"ה
ירוחאמ .השיאה ידימ ולבקל הנווכ ךותמ ,חרפה לועבגב זחוא "ךלמ"ה םג .תילאמשה הדיב
.םירתימ העשת ןב לבנ לע תנגנמה היינש השיא תדמוע ,חרפבו הרעקב הקיזחמה ,"הכיסנ"ה
הכיסנה לש השיאר לע) קלח עבוכ השיאר לע תשבוח איהו ,רתוי טושפ וז השיא לש התשובלת
.(רתכ -

ינפמ דחפה" לש המגוד ונינפל םא ,רורב הז ןיא .םיחרפ לש הרוש הדירפמ םישנה יתש ןיב
תולדבנה ,תונ'צ יתש ןיב דירפהל םדיקפתש וא ,םודקה חרזמה תונמאל ינייפואה "קירה ללחה
.םוקמבו ןמזב וזמ וז

םייובש ינש ליבומ לייחה .ןגמ ונימיבו תינח ולאמשב קיזחמה ,לייח ראותמ תרחא הנ'צב
תבצינ הב ,הבכרמ לא םימותרה ,םיסוסה ישאר לא ןכו םבג לע תורושק םהידיש ,םימורע
.ךלמה סכ לע הנושארה הנ'צב ראותמה ומצע ךלמה ותוא הארנכ אוהש ,שיא לש תומד
תופשא ךותב םינותנ - ויציחו וטיברש ,ותינח .טושו תוכשומ וידיב קיזחמ הבכרמבש שיאה
רחא לייח דעוצ הבכרמה ירוחאמ .הבכרמה ןפוד לש יתיזחה דצב תונקתומה ,תודחוימ
.(רזגו לבג תוריפחב ואצמנ התמגוד) "יפרה" ינוויה המשב העודיה ,ברח ודיבו

הקשמ תורעק שיגהל םינכומ ,(?םינהוכ ?םידבע) םישנא ינש םיארנ חולה לש לוגעה וקלחב
םיארנ הלאה םישנאה ינש ןיב .םהיניב בצינה ,לודג דכב רומש הקשמה ."הכיסנ"ל וא "ךלמ"ל
.יבצ שארו הירא שאר

.וכרוצ לכ רורב וניא ,ותברקב עיפומה ,ףועה ןיבו הנומתה לש הז קלחב שחרתמה ןיב רשקה
תפוקתמ םיירצמ ריק ירויצב ליגר דוסיכ העיפומ ךלמה סכל תחתמ םירוריפ תשפחמה רופיצ
יבג לעש םייניצרה םירואיתה ךותל יטסירומוה טנמלא בלתשמ הדי לע ;השדחה הכלממה
.םירבקה ילתוכ

.אישל תירצמה תונמאב םזילרוטנה עיגה ,ןותאנחא תפוקת איה ,הנרמע-לא-לת תפוקתב
לגלג - ןותאה .ותומ םע םצקל ועיגה אלו "רפוכה הערפ" םע וליחתה אל הלא םיאשונ ,םרב
םייתדה םייביטומה לע אוה ףא הנמנ ונתנומתבש הבכרמל לעמ הארנה ףנוכמה שמשה
ןחלופמ ותארשה רוקמ ונינפל תונמאה השעמ יכ ,רבד לש ושוריפ ןיא ךא .הנרמע-לא-לת לש
חכוויהל ידכ ,תוישפוח יתלבה םהיתועונתבו תויומדה ןיב םיסחיב ןננובתנ םא יד .ןותאנחא
םא ,ןותאנחא תפוקת לש החורמ הקוחר החורש ,תיטסילמרופ תונמא לש אמגוד ונינפלש
.איהה תעה ןמ םימיוסמ תודוסי לע הרמש יכ

לש םיתמה ןורא יבג לע .ונלש ןמאה לע הלעפש הדיחיה העפשהה הניא תירצמה העפשהה
:ונינפלש ץבשתב רשא תוכלמה סכל ויטרפ לכב המודה תוכלמ סכ ריוצמ ,לבב ךלמ םריחא
םיתמה ןורא ,ךלמה לש וידיב סוטול חרפ ותוא ןכו ,ורחאל הפופכ ,בג תנעשמ לש הרוצ התוא
.ןשה תיב תפוקתל הבורק הפוקתל ,רמולכ ,ג"יה האמל ,תלבוקמה העדה יפל ,ךייש םריחא לשםריחא ןורא

תא ןובשחב איבהל שי ,ונינפל רשא ץפחב תורכינה ,תוינוציחה תועפשהה תא ונכירעהב
הלא םירשק לע .םירצמ לש הימי רחשמ דוע ומייקתנש ,םירצמו לבג ןיב םיקודהה םירשקה
תא ,ינומדקה ףונה תא עודיכ הווהמ הציבהו ,תוציב חרפ אוה סוטולה .סוטולה חרפ זמור
אלו ףלוחה תא אל וב האר ירצמה .תוומלאהו חצנה למס אוה סוטולה .האירבה הזחמ תמב
.שדחמ החירפו השימכ ,החירפ - ותעפוה תועיבקמ אקוד אלא ,הרצקה ותחירפמ םשרתה
.ןיגוריסל םינצינו םיחרפ הארמה טושיקל הבר תועמשמ תעדונ ןכל

לש ונורא תא קר אל ןובשחב איבהל שי ,הנוכנה ותרגסמב ודיגמ לש ןשה ץבשת תא לולכל ידכ
,תימורד תונמאל םג אלא ,תוינופצ תועפשהל החותפה תיקינפה תונמאה תא םיגדמה,םריחא
.םירצממ רקיעב התארשה רוקמשערפ לתמ הספוקה

ערפ לא לתמ הספוקה


םגש ,בהנש תספוק לש הסכמ הלגתנ (תולובג ץוביק תברקב) יברעמה בגנבש ערפ-לא-לתב
תדמוע ןאכ םג .תינמיה ודיב הרעקו תילאמשה ודיב סוטול חרפ ,סכ לע בשוי ךיסנ רייוצמ וילע
תללוחמה ,תינדקר תיארנ הירחאמ .ףסונ סוטול חרפו הקשמ ול השיגמה ,השיא לש תומד וינפל
תונ'צה ראשל .תרשמ דמוע ךלמה סכ ירוחאמו .תפסונ תומד יפב ןותנ ,לופכ לילח ילילצ יפל
.ומכש לעש לקמל םירושקה ,ודיצ ללש ,םיזוורב אשונ שיא :ודיגמ לש ןשה ץבשתב הלבקה ןיא
הב ,תשרב תכשומ תרחא םישנא תצובקו .םימ גלפ לעמ לגע ךלומה ,ינש שיא הארנ וירוחאמ
.םימ תופוע םידוכל

ירצמ אשונ ךל ןיא .םה םיירצמ - ןתקורסת לעו םשובל לע תויומדה ,חטשה ןוגרא ,םיאשונה
םייוצמ וז תקהבומ תירצמ הריציב םג ,םנמא .תשרב םימ-תופוע דייצ רשאמ רתוי ינייפוא
ןכל .תיאיגאה תונמואב םרוקמש - םירוושהו לגעה ,תרשמה ירוחאמש לקדה :םירז תודוסי
םע םיבר םיירצמ תודוסי הב םידחואמש תימוקמ הריצי אלא ,הרוהט תירצמ הריצי וז ןיא
.םיטעמ םייאיגיא םיווק

ינופצה יפואה לע םדוק ונדמע רבכ .ודיגממ ןשה ץבשת לש ומוקמ המ ררבל הסננ התע
חרפ - המגודל ,םיירצמ םה רויצב םיבר תודוסי יכ קפס ןיא ,תאז םע .תוכלמה סכ לש
תויתד תויצאיצוסאב הוולמ חרפה רויצ היה ןמאה יבגל יכ רבד לש ושוריפ ןיא ךא .סוטולה
,המודב ,חרפה לשל ותועמשמ יונישל המרג רשא ,תוחתפתהה הלחש ףא ןכתי .תוירצמ
תועמשמ םלצא לביקו ם"וכעה םלועמ םהילא אבש ,חושאה ץע לא םירצונה סחיל ,לשמל
תא ודביא ,תונמאה ישעמב םילגתמה ,הלאה םייתדה תודוסיה יכ ,ןכתי דועו .השדח תיתד
.דבלב הקיטנמאנרואל וכפהו לארשי ץראבו היקינפב יתדה םנכות

לכב ונמנ (היתשה ןרק) ןותירה .םייאגיא תודוסי םה ץבשתבש יבצה שארו היראה שאר
םיכייש הלא םישאר יכ ,קפס טעמכ ןיאו .יאיגיאה רוזאה ןמ אוביה יצפח םע םודקה םלועה
.הז סופיטל םה ףא

,םייברעמו םיינופצ ,םיירצמ םיווק לש םגוזימב קר אל הלגתמ ןשה ץבשתבש ינענכה דצה
תקיודמ הלבקה ול שיש רתכ - השיאה שאר לעש "רתכ"ה ךייש הלאל .םיימצע םיווקב םג אלא
ןמ םיוסמ יוניש וב שי ףנוכמה שמשה לגלג םג .ודיגמב ץבשתה םע דחי אצמנש ,ןטק לספב
.תועודיה תוירצמה תורוצה

.הלילע רואיתבש ןמזה תייעבל ןורתפה אוה ,םודקה חרזמב תובר תוריציל תפתושמ הנוכת
תכולהת דחא דצמ ונא םיאור ןאכ .וז די לע וז תוראותמ ,וז רחא וז תולחש ,תויושחרתה יתש
רופיסה יפל תרקל ךורעה גחכ םג התשמה תא שרפל רשפא) .יגיגח התשימ - ינש דצמו ןוחצינ
.(תירגוא יבתכב תרק לע

,הארנכ ,הנמינ אוה .ץבשתה לש וכיראת תא ךירעהל ונא םילוכי םינושה תודוסיה בכרה יפל
הנוטלש יכ ,םידיעמ םיינופצה תודוסיה .הלגתנ וכותבש רצואה לש רתויב םימודקה םיצפחה לע
-לא-לת תפוקתל ךומסב שפחל שי הז ןיעמ בצמ .ידעלב זא היה אל לארשי ץרא לע םיירצמ לש
רחסמה ןמ לארשי ץרא לש הקותינל ומרגש ,ינשה ססמערו ןושארה יתס לש םלעפ יפל ,הנרמע
.ותעפשהו ןופצה םע

הלודג הינש הצובק .תניינעמ תוחתפתהל לארשי ץראב התכז בהנשמ ןח יצפח תריצי תונמא
.הנוכיתה לזרבה תפוקת איה ,םיכלמה תפוקתמ) ןורמוש תוריפחב התלגתנ ןש יצפח לש
תניחבמ .(ט"ל קוספ ,ב"כ קרפ ,'א םיכלמ האר) באחאו ירמע תונומראב ואצמנ הלא םיצפח
ץבשת אצמנ ראשה ןיב .שאט ןלטרא לש ןשה יצפחל םיבורק םה םנונגס תניחבמו םתפוקת
בותכ הז ץפח יבג לע .('ד ,'ו סומעמ ונל עודי ןש תוטימ לע) הטיממ קלח הארנכ שמישש
.קשמד םרא ךלמ ,לאזח לש ומש תימראב
ונל שי ךכ לע ?(ירושא אוה ,הטימה האצמנ וב ,ןיינבה) ירושא ןיינבל וז הטימ העיגה דציכ
,תבותכ ןבא חול לע האצמנ (א"י ,'י תישארבב תרכזנה חלכ איה) דורמנב :תשרופמ הדועת
:םרא לע ונוחצנ לע (782-809) ישילשה ירדינ-דדא רפסמ הב
."םיצבשת תלעב... ןש תטימ [קשמד ךלממ] יתלביק"

תונמא ישעמכ ןשה יצפח תא וכירעהש ,רבתסמ ןאכמ .לאזח לש ותומ ירחא לח קשמד שוביכ
.הז ללשב דחוימב ראפתהל םעט אצמ שבוכה ךלמה םג .ןבל באמ השוריב ורבעש ,ךרע ירקי
םע רשקה .םרוציי יכיראת תעיבק לע השקמ ,םינפסאל רמוחכ ושמיש ןש יצפח יכ ,הדבועה
.םינורמושה ןשה יצפח יבגל ןידה אוהו .החכוה םושמ וב ןיא תרדגומ הבכש וא רדוגמ הנבמ
ןש יצפח - לבזיא ךכב האלימש דיקפתה לעו היקינפ םע באחא ירשק לע םיעדוי ונא
ימיב םירושאה ידי לע סרהנ ,ןורמושב ןומרא ותוא ,םנמא .ארקמב םירכזנ םימי םתואמ
ןשה יצפח יכיראת רבדב אתגולפ תמייק ןכל .(רתוי רחואמ הנש האמ_ לארשי ךלמ עשוה
.תיעישתה האמל וא תינימשה האמל םיכייש םה םא - ןורמושמ

.דאבסדוחבו דורמנב םג ואצמנ גוס ותואמ םירחא ןש יצפח לש תוצובק

.היקיניפב ובשי בהנשה ינמא יכ ,הרבסה תא ררועמ - רושא ,קשמד ,ןורמוש - הז רוזיפ
תונמא תוחתפתהל דחוימה .וז הרבס םיקזחה חרזמה םעו םירצמה םע םיקינפה ירשק
קבד אלא ,רתוי תימצע תונמא תארקל םדקתה אל ןמאהש ,ךכב אוה ,תילארשיצראב בהנשה
תוילגתבש תוירקמה ,םרב .לילכ טעמכ ומלענ םיימוקמה תודוסיה רשא דע ,ירצמה תפומב
לבקתמ אלא .ןשב הדובעה תודלות תא רזחשל ,העש יפל ,ונל תרשפאמ הניא תויגולואיכראה
ןיאבו ,הז רקי רמוחב םדי תא וסינ אל ,בורה לע םייממעה ,םיימוקמה םינמואה יכ ,תעדה לע
.וירמש לע המודקה תילארשיצראה תונמאה לש הז ןיינעמ תונמא ףנע אפק םעה ייחמ הארשה