םזיאדאדה לש היגולוכיספה

רלטיירק .ה

תוברתו ךוניחל המב ,םיקפא
(1959) 13 הנש


ןיא רשאכ יוטיב ידיל האבו תודליה תפוקת לא היסרגרה תא אטבמ םזיאדאדה :ריצקת
.תינוציחה תואיצמה םע םילשהל םדא לש וחוכב

.היסרגר ,םירצי ,הילשא יקחשמ ,םזיאדאד :חתפמ תולימ

דסונש "רייטלוו טראבאק"ה ביבס וזכרתנש םינמוא לש גוח ותוא ישנא ,וידידיו לאב וגוהש העש
וללה תופיאשה ויה העש התוא - תויתונמואה םהיתופיאש תא למסיש םש רחא ושפיח ,ךיריצב
חותינ ןחתנל םידסיימה ןמ שיא לש וחוכב היה אלו "תווהתה לש בצמב תויורש ,ידמל תולפרועמ
םינמואה לש םחור תא דגונ היה ,הכלהב םהישעמ תא ססבל ןויסינ ,הזכ חותינ :וזמ הריתי .ינויע
.ישונאה הבשחמה-חוכ לש וכרעב ונימאה אל ירהש ,וללה
לש םפקותל םוקמ דוע היה אל .קרפה ןמ דרת תיתנוכתה תרוקיבה יכ ,היה חרכה"
."םיקוחה וא תרוסמה

ףוס רובשל ונווכתנ םמצעלשכו "הנובנ התייהנ" איהש ,םתפוקת לש תונמואה יפלכ ונעט םה
התוא - ןמזה-חור םע ,םיעדוי-אלב ,וכלה ךכו .תאזה תלשוכה הנובתה לש ןוטלשה-הטמ תא ףוס
םלועה-תמחלמ תותיזחל ואציש םילייחל המודב ,היתונברוקל וכפהנו ,תוחמל ושקיב הדגנש ,חור
.הנושארה

- הנובתבש םירבד ,הרואכל ,םהב ויהש ,עצמ-ימואנ םיאשונ ויה תומחולה תונידמה ישאר ,ןכא
היה וללה םימואנה לש הרישיה האצותה ךא .לבוקמה ריבחתה לע תוחפה לכל ורמשש םושמ
יבג-לע םייללכה-תוטמה לש םהיטוטרישב רשאמ תרחא הרוצ ול התייה תוריפחבש ,םימע חצר
תשאונה ותוירזכא ,תרעתסמ הקלחמ לש התחירצ .והשלכ יטסיבוק ןויבצ תולעב ,תויקנע תופמ
ןויגפ עוקתל ידכ ול רכומ יתלב בירי לע טע אוהו ,וישוח תא ומטמט םדה-חירו דחפהש ,לייח לש
לע תופחל םילרנגה וסינ ובש ,הנובת לש קד הטעמ ותוא וליפא רייתשנ אל הלאב - ונטבב
הנועבו תעבו ,יטסאלפ ןפואב ןדרוו לש םימדה-תונויזח תא ויניע דגנל םדא הלעמ םאו .םפוריט
- "םילצאנה" םייטוירטפה םולשה-ירישמ דחא לש םילצלצמה םיזורחה תא םלקדמ אוה תחא
ןמזה תניחבמ ידדהא םירושקה ,םייומיד ינש לש טלחהב קדצומו יתנובת גוזימ ,תבולשת תרצונ
תועפוהה ןמ תוחפ אל ךיבמו םמהמ המושירש ,הנומת יהוז ירהו .תחאה תויתביסהו דחאה
הכומס הכ התייהש ריעה ,ךיריצב הז "טראבאק" םקוה הרקמב אל ."רייטלוו טראבאק"ב וכרענש
- "רייטלוו טראבאק" לש הנובתה-יא .המחלמה הב הזחא אל ןכ יפ לע ףאו ,םימדה תוערואמל
.הפוקתה לש הנובתה יא איה

יבגל ,דבלב ןמזה תוערואמל האובב ןיעכ םהיפוצ יניעבו םינמואה יניעב היהש רבדה ,םלואו
יכ ,בבל-םותב ונימאה םיטסיאדאדה .םירימט תוחוכ תעפשה לע עיבצמ אוה גולוכיספה
לע בתוכ קבנזליה .ןיעל-תיארנה תואיצמה לא קר םיברקתמ םה תושדחה םהיתוטישב
:הלא םירבד םישדח םירמוחב שומישה
יפכ תויתואיצמ לש הגרד התוא םיוושמ ולא - תורעשהו ,ץעה יסיפכ ,קבדומה לוחה"
םיאבומה םידליה תא םיחינמ תוטהולה ויתועורז ךותלש ,ךלמ לש לילא-תנומתל הנשיש
".ןברקכ

הפוקתה לש הפוצרפ לומ רזכאה יארה תא קיזחה אוה יכ ,סירג גרואיג לע רמוא טדארפלוו .ו
:רמוא ומצע סורגו .השובה תרסח
היה ונלש למסה ...אדאד היה הז .לכה לע ונקרי .וניניעב שודק היה אל רבד .לכל ונזב"
."ספאה

,םירחא תוחוכ םג ןאכ םילעופ יכ ,םבל-רתסב םירחא םיטסיאדאד םגו אוה םג ושחינ זא רבכ ךא
.הרכה-תת לש תוחוכ
."ונישעמ רשפ ללכ ונעדי אל .רתויב הלפאה הכשחב דובעל היה רקיעה"

םייביטימירפה םירציל תנתינ םש םוקמ לכב תררושש ,הכשח התוא התייה הלפאה הכישחה
.הלועפו תולגתה לש תלבגומ-יתלב תורשפא

לע התוא ונילעה אל ללכש הגרדל העיגמה ,לייח לש ותוירזכא יכ ,דיורפ עבק 1917 תנשב רבכ
םדאה רכזש םושמ קר תירשפא וז תוירזכא - המדיקה יצירעמ תא שפנ-יחפב הכמהו ונתעד הצק
- ביואה לש הבשחמה תלוטנ הדמשההו תרוויעה םירזה-תאנש .םדאה בלמ ןיידע שמ אל ןומדקה
תוחתפתה ,םימעה לצא היסרגר המע האיבמ המחלמה .ןומדקה םדאה לש ויתונוכתמ תונוכת ולא
ולש ותודלי-ימיבש ןוויכ וז היסרגרל לגוסמ טרפה וליאו .תושונאה לש תודליה-תפוקת לא רוחאל
אוה .תיללכה תיתוברתה תוחתפתהה לש םינושה םיבלשה תא ,זמורמ חרואב ,ומצע אוה רבע
חיכומה לוקה אצמנב ןיידע ויה אלשכ ,הפוקת התואל - דבלב יקלח ןפואב ,ןבומכ ,יכ םא - רזוח
.תיעיברה וייח-תנש ינפלש הפוקתב עקוש אוה - רמולכ ,הנובתה לש רידסמה חוכהו ןופצמה לש

בושחל תחת ,"רייטלוו טראבאק" ינמואש ,היסרגר התואל ןמיסו-תוא אלא ,הרקמ הז ןיא ךכיפלו
ידיב ,םידלי השעמ ,םשה תאיצמ ןיינע תא וחינה ,םתעונתל יואר םש תאיצמ לע הנובת-ךרד
.וב ופדפידו דיב ןולימ ולטנ .תינאטנופס תורירש ידיב וא הרקמה
."רעשל םיטונ ונאשמ רתוי הברה תוטעמ ןה ,ונלש שפנה-ייחב תורירשהו תוריחה ךא"

הלמב - תוטועפה לש םיגליעה-ןושלמ תחא הלימב אקווד ורחב ןולימבש םילימה יפלא לכמ ,ןכא
.יטילאנא-וכיספה יופירב הגוהנה תישפוחה תויצאיצוסאל ,ךרעב ,ליבקמ ןולימב ףודפדה ."אדאד"
הדיעמ איה :ןכ לע רתי ;רבדב-םיעגונה לש תישפנה הקימאנידל תינייפוא ,אופא ,התייה האצותה
,הפוקתה לש יללכ ךרוצ לע "אדאד" הלמה התנע ילמלא יכ .הפוקתה לש תוירציה תומגמה לע
.הרידנ הכ תויראלופופל הכוז התייה אלש יאדו

לע םינד ויהש העש םישמתשמ תוירבה ויה םזיבוק וא םזנויסרפסכא ,םזיליטנאופ ןוגכ םילימב
טלמיהל היה רשפא-יא שממש ,המסיסל ךפהנ ,תאז תמועל ,אדאד .הלאה םייתונמואה םימרזה
.תודחא םינש ךשמב הנממ
וא הגלפמ לש המסיס וא היפוסוליפ ,גשומ ,הלימ תונורחאה םינשב הפוריאב אוצמל ןיא"
לש םייומידה-םלוע ךותל הזכ האוש-לש-זוזיעב הצרפ יכ ,הילע רומאל אהי רשפאש תכ
."תיתוברת הרבח

חנומהש יתונמואה םרזה לע רבד-יצחו רבד טעמכ ועדי אל םבור ,הז חנומב ושמתשהש םדא-ינב
ומכ .החוד םג תכשומ ,הפוקתה תב ףוריט-תעפות לש םש הז היה םדיד יבגל .ורידגהל אב הזה
יניעמ םלענ דחא רבד שי יכ .תרחא ךרדב ותוא ןיבה דחא לכש ,םרז הז היה :יביטימירפ רבד לכ
.תודליה-רות לא היסרגרה ,תיגולוכיספה הקיטסירטקאראכה :איהה הפוקתה ינב לש םבור

רימחה ןכ-לעו שרפ-חרס רשא דיסחה - לאב וגוה דמע דבלב תודחא םינש רחא ךא
:ןוגכ םיבינב שמתשמ אוה .םזיאדאדה לש יגולוכיספה וניערג לע - ותרוקיב-טבשב
;"םידליה-תלגע םע ,תוירופה-תוודח הלוכש ,תורשקתה"
:אוה רמוא ןכו
,ושי לש ותודלי תנומתמ ךכ-לכ ושגרתנ הב םיקבדהש ,תיטסונג תכ םעפ התייה היה"
המודב .םדנדנלו םקינהל םישנל וחינהו הסירעב הייעפ לוקב םמצע תא וביכשה רשא דע
"שדחה ןמזה לש םילתוחמ תוקונית םה םיטסיאדאדה ףא ,וללהל

:רמא רוביצה לע םיטסיאדאדה לש םהישעמ תעפשהל עגונבו
תעקושמהו תילאנויצר-יאה ,תיקחשימ-תינומדקה ותוהממ םילילצ תאלעהל ואיבה םה ..."
."ומצע ןיזאמה לש םיקמעמב

ןוגכ תוברת-יזכרמבו ןאכמ המחלמה תוריפחב ,תודליה לאו םימיה-תמדק לא ,וז היסרגר ןיינמ ךא
?ןאכמ ןילרבו ךיריצ

דיורפ לש םהימי זאמ - העד ללכל העיגה ,תויסרגרב הדמתהב קוסעל תצלאנה ,הירטאיכיספה
םדאה לש וחוכב ןיאשכ ,תושחרתמ ולאכ תויסרגר יכ - דיורפ ידי-לע עפשוהש ,רליולב לשו
.תודבכ תובזכא לחונ אוהו תינוציחה תואיצמה םע םילשהל

לא - תומייקה תויצסקיפה סיסב לע - םדאה גוסנ ,הז גוסמ תופסונ תובזכא ינפמ ןנוגתהל ידכ
וליאו ,האחמ - ץוח יפלכ אופא איה היסרגרה .רתוי רשואמ היה ,ותרבס בטימ יפל הבש ,הפוקת
םירצי-קופיס אלא הניא הלש המודמה גנועה-תייכז ;םישאוימה לש תימצע הנגה - םינפ יפלכ
.רגובמה לש ונופצמו ותנובת ידי-לע םלבנ וניאש יביטימירפ

תאש אלא .תאזה תישפנה הקימאנידה תא ,תכל קיחרמ חרואב ,תומלוה םזיאדאדה תמגמ
,הפוקתה לש םיישקה ןאכ םיספות ,ישפנה ובצמ ידי-לע םינתומה ,טרפה לש ויישק םוקמ
הפוקתה דגנ הליעפה האחמה .םייתרבחה םיאנתה ידי-לע ,רבד-לש-ורקיעב ,םינתומה
.םמצע רבדב-םיעגונה ידי-לע ירמגל יחרכה חרואב הנבוה
ידיב הלע אלש ,דחא רבד תוחפה לכל תרשבמ ,ןאכ תרמאנה וא תרשומה הלימ לכ"
."ץרא ךרד ונב ררועל תאזה הליפשמה הפוקתה

ושריפ ףאו םמצע םיטסאדאדה רבכ ושח ,וז האחמה ךותמ העבנש ,תישפנה הנגהה תא םג ךא
:הכלהכ התוא
."רתויב בוטה ןגמה-קשנ והז - תיתודלי הבשחמבו תוממתיהב זירפהל"
הנובתה-לוטנ והובו-והותה טלחומ שואיי לא הכילומה הנובת התוא ינפמ ןנוגתהל ידכ ,ןגמ-קשנ
דעצ םג אלא ,שואיי ותואל הירלקפסא דבלב אל היה םיטסיאדאדה לש םהירישבו םהיתונומתבש
.וילע תורבגתהה תארקל ןושאר
םייחה לש םתורקע תא עיקבי סראה ...ןוזח ךרד ,הניכשה-תולגתה לש םימי ואב"
לש יוניפו הסירה ץוציפ ןומידקי אל םא ,תוטשפהו הוולשה אובת ןיינמ ...םיינרדומה
"?ףלוסמה סיסבה

העידיב רזעיהל אובל-דיתעל לכויש ידכ ,דמול םג אוה ,דבלב סרוה וניא ,ועוצעצ תא ץפנמה דליה
-קוריפה לש הזה יבויחה דצב םיננובתמ ונאש העש ,ךא .םיטסיאדאדב ןידה אוהו .היינב ךרוצל וז
,םימעפל םיאצומ ונאש גנוע ותוא - ,המצע הסירהה ןמ עבונה גנועה חא חוכשל ונל לא ,הסירההו
.שפנ-ילוח לצאו םידלי לצא בורה לעו ;רדג-יצרופ ,םיאירב םישנא לצא ,רדג תצירפ לש םירקמב
תוריח לש עפש םע ,תינומדק הפוקת לע םימומע תונורכיז םירתתסמ וירוחאמש ,יתוקני גנוע והז
.תוירצי תובכע אללו

גוסמ םילשמ לישמה ,ןמאכ ,אוה .שפנה-ישחר ךותל רודחל לאבפ וגוה קימעה וז הניחבמ םג
םהב םיאור ויהו ,םזיגולוכיספ אלא םניא וללהש םינעוט ויה ,גולוכיספ ידי-לע ולעוה וליאש ,הזכ
:בתכ אוה .דחי םג םינמואלו תונמואל ןובלע
.היונרפה-ףוריטב ,חור-ןויפרב ,תויליטנאפניאב תלבוג ,הב רבדמ ינאש ,תויתודלי התוא"
,הנומא - ,ריכה-ילבל-דע הסכתנו קחדנש םלועב ,םייאמק תונורכיזב הנומאב הרוקמ
חורה-ילוח תיבב וליאו ,רוצעמ תרסח תובהלתה ידי-לע תונמואב הנממ םיררחתשמש
!"הלחמ ידי-לע

הנוכנ ריעהש יפכ - רוכזנ םא דחוימב ,תמלוהו ףקות תלעב איה חור-ילוח םעו םידלי םע האוושהה
,ןאכמ שפנ ילוחו םידלי ןיבל ןאכמ םינמוא ןיב יתוהמה לדבהה יכ - םהה םימיה ןמ רחא ףיקשמ
ךכב ץוענ
םניא שפנ-ילוחו םידליש דועב ,תואיצמה ןיבל ןוימדה-םלוע ןיבש לדבהה עדומ םינמואל"ש
."תאזכ הלדבה לידבהל ,תובורק םיתיעל ,םילגוסמ
חוכה םהל היהש ,םהישעמל לעמ ודמע םהש ,עמשמ ;םייליטנפניא םהש ,ועדי םיטסיאדאדה
םע תחא הגרד לע םדימעהל ,אופא ,ןיא ;םקיספהלו םהישעמ תא ןווכל הנובתה םהל התייהו
שיחמהל אלא הניא התנווכ לכ ,חורה ילוח םע האוושהה .םיינואג חור-ילוח וללה וליפאו ,חור-ילוח
.ישפנה תוחוכה-קחשמ תא

לוקמ לוציפה ידי-לע קמחתהל ידכ - ומלוע תא ףא םיתעלו - ומצע תא עסשמ הינרפוזיכסה-הלוח
תא תויחל םג ול רשפאמ החירבב ותישארש ,לוציפה .הדימה לע רתי ומע רימחמה ,ונופצמ
.םירוצעמ-לוטנ םגו רוצע םג ,יארפ םגו ןדפק םג תחא הנועבו תעב אוה ךכו .רוצעמ אלל ויתושגר
.תיטסיאדאדה תיתונמואה הריציה לש רתויב םיטלובה רכיהה-ינמיסמ םג איהש ,תויפנא-וד יהוז
-תוינדפק תוירטמואיג תורוצ ;םיינדפק םיזורחו םיריש ךותב רחש-רסוח וא הפ-לובינ לש םילמ
- תישגר-תוכפתשה םגו בל-תוסג ;יארפ יאכרא והובו-והות ךותל רדס אלב תוקרזנה ,תוחכופמ
:בגא) .םיטסיאדאדה גוח לש ויתודובע לכב ,הווסמב םאו תוסכ-אלב םא ,םיאצומ ונא הלא תא
יאוותמ ,תאזה תיכיספה הקימאנידה ידעלב ,וניה - ליעל ונזמר תישגרה ותועמשמ לעש ,לוציפה
תא דליה ןיידע ספת אל וב ,בלש ותוא ,ונייהד ;םייתודליה תוחתפתהה-יבלשמ דחא לש יפואה
,הרואכל יתורירש ןפואב ,רדסמו ךרוע אוה ךכיפלו ,םתוא שפחמ אוה לבא ,םיישממה םירשקהה
.(םזיאדאדה לש תומיוסמ תויטסאלפ תוריציב השענש המל המודב - הז דיל הז םינוש םימצע

תונוימדה םיטלוש הב הפוקת ,הילשאה-יקחשמ בלש אוה דליה לש אבה תוחתפתהה-בלש
התייה יכ ,רמול רשפא הזה םיבלשה רדסל םאתהב .םירציה ןמ םיעבונה ,הלאשמה-תומולחו
.םיטסיאדאדה תובקעב ולעו וצצ םיטסילירוסהש תחרכומ העפות וז

תודלותב גשוה הב הפוקתב ורבע םיטסיאדאדה לש םהידומיל-ימיו םתודלי יכ ,רוכזל ונילע
,רוכזל ונילע ןכו .הדוסח תועיבצ לשו רציה-ייחל תבזוכ תושחכתה לש ,םיאישה-איש תושונאה
דע תוטילש ויהש תומצעמה וטטומתה ,םירבגל ויה הזה רימחמה ךוניחה יכינחש ןמזב יכ
-םייגולוכיספה עקרה-יעינמ לש תויפנא-ודה תא ןיבהל ביטינ זא-וא ,תאז רוכזנ םא .איהה תעה
,רציה תושירד לע דחא דצמ :לכה לע תונעל םיכירצ ויה והובו-והותו חור-תורירש .םייגולויצוס
,םירמואש יפכ - ןתינ הזה רימחמה ךוניחה תובקעב .רימחמה ךוניחה תועיבת לע ינש דצמו
ךבנזליה םג ןיבה הז רבד .ןוילעה-ינאה לש ויתושירדל םג ףקות - הזילאנא-וכיספה ןושלב
"םיכימס"ה רובידהו הבשחמה ."םינושה םיינגרובה רסומה-יפיטמ םע תוהדזה" לע רבדמה
המגמ התוא םישמשמ - ןיטולחל םינבומ-יתלבה ,םהלש םילימה תורורצ הינרפוזיכסה-ילוח לש
ןהיתשל הנענ הלוחהשכ ,התוער תא תחא תודגונה ,תועיבת יתשמ רצומ םה וללה :המצע
תא הריכזמ "הכימס" תואטבתה לש וז הרוצ יכ ,רלקניו ריעמ קדצבו .תחא הנועבו תעב
.טסנרא סכאמ לש םי'זאטנומה

יתוהמ לדבה םייק ירה ,תיתונמואה הריציהו ינלוחה םוטפמיסה ןיב ןוימד םיקרפל שיש יפ-לע-ףאו
,חרוכ-ךרד ,חוקיפ אלב ולש םימוטפמיסה תא רצוי הלוחה .תיתרבחה הנווכה בוציעב - םהיניב
איהש הוואתמו התוא בצעמ ,ותריצי לע דבוע ןמאה וליאו .םלועה לע םתעפשהל ותעד ןתיש ילב
הריציה םגו םוטפמיסה םג .ישממ להק םוש לא ,העש יפל הנופ וניא ומצע אוה םא ףא ;עיפשת
תיתונמואה הריציבש םילמס קר ךא ;םימיה-תמדקמ םיווש םילמס םכותב םינמוט תיתונמואה
יתריציה ךילהתה לש םיגייסה ןמ הבר הדימב ,םה םיישפוח ןאכ ןכש .העפשה-חוכ םהל שי
,הינומרהו סנאנוסיד לש ףוליח - תונמואל תיחרכה הניהש ףוליח-תכרעמ התואב םיבלתשמו
.תונמוא לכ לש דוסי-קוח אוה אוה הז ףוליח .ןקרופו חתמ לש

- וטעב םהש הרק ךכו .םיקוחה לכ דגנ תינלוק האחמב םגרד תא וליחתה םיטסיאדאדה ךא
םיללכה לולכמב וסאמש ןוויכ ,המיאתמ חתמ-תקירפו חתמ לש קוחב םג - םתרכהב תוחפל
-ישעממ ריעז קלח קרש ,התייה תיחרכהה האצותה .וב םיסאומ םהש ורבס םוקמ לכמ וא ,וללה
רשפא וללה תוטעמה תודדובה תוריציבו ;תיתונמוא העפשה לש הגרדל עיגהל היה לוכי םהידי
אופא החמצ אל םזיאדאדה לש תינומהה ותעפשה .ןקרופו חתמ לש הזתניס לע עיבצהל דימת
לש םייכיספה םיביטומה ןמ - ליעל ונייצש יפכ - אלא ,תיטסיאדאדה תיתונמואה הריציה ןמ
תיתוקני היסרגר לש קהבומה למסה הזב ,"אדאד" :םשב םלוה יוליג םהל ואצמש ,העונתה
.תוידדצ ברה תויכיספה היתוביסנבו

המישמ - םהידעלב רשפא-יאש הלא ןהו חלכ םהילע דבאש הלא ןה ,םיקוחה לכ דגנ האחמה
תיעצמא-יתלב תוכימס לא תיטסיאדאדה תיתונמואה הריציה תא הבריק - המצעלשכ תיתוקני
הזח ,רייאמלדז ריעמש יפכ ,תאזה תוחתפתהה תא .חורה ילוח לש םימוטפמיסה תריצי םע
:םיאבה םירבדה תא ולש ןאמורה ירוביגמ דחא יפב םשש העש ,שארמ יקסבייוטסוד רבכ
סונמ ןיא יכו ,לכה תא תקתשמ םדקומ לוקיש לש דבלב תורשפא וליפא יכ ...ונעטי םאו"
אלש ידכ ,ותעדמ תאצל ,הליחת הנווכבו ,ותלוכי בטימכ םדאה הוואתי הנובתה ינפמ
."ולש לע דומעל לכויש ידכו הנובת דוע ול אהת

ונא םיבייח ,תעדה-ףוריט ןיבל .תיטסיאדאדהו תיתונמואה הריציה ןיב וז תונכש ללגב אקווד
רתויב םיפרוטמה םירצותל וליפא .תוהז םשוריפ ןיא ןוימדו תונכש יכ ,שגדהו רוזח ,שיגדהל
-תפוקת םיפקשמ וללהש יפל ,יתרבח קודיצו ףקות שי תיטסיאדאדה תיתונמואה הריציה לש
םהש םושמ ,שונא-יכרע םימלגמ םה תאז םע ;םהמ תוחפ אל תפרוטמ התייהש ,רבשמ
.יוארה ןיבל יוצרה ןיב ,ןופצמל רצי ןיב תיחצנה תושגנתהל יוטיב םישמשמ

,תישפוחה הרבחה לש ךבוסמה הניינב ללגבו ,תישונאה תוישיאה לש םידברה-הנבימ ללגב
תימוימוי וליפאו - תדדוב הלועפ לכ לש הדוסיב םיבורמ םייתרבחו םייכיספ םיעינמ םיחנומ
םימרוגה לב ןוביל .יתונמואו ירוטסיה םרז לכ לש ודוסיב המכו המכ תחא לעו - רתויב
.םימלש םיכרכ אלמל יושע ,םזיאדאדה לש ותווהתה ימיב ועיפשהו ולעפש ,םייגולוכיספה
תרייטצמ ויתובקעבו ,דבלב םידדוב םיבושח םיעינמ טילביש חרכהה ןמ - רצקה רואיתה ולאו
:רמאנו םכסנ ,רוציקה תובקעב האבש ,תאזה תוידדצ-דחה תא ונתעידי ךות .תידדצ-דח הנומת

-זוחמ לא הסונמ ידי-לע תוערכהמו םירבשממ קמחתהל תושונאה לש תדמתמה התונוכנ יכ
םלועה-תמחלמ תוערואמ לע הבוגתכ םזיאדאדה לש ותעפוה תא הרשפאש איה ,תודליה
הרצי - יתנובת חוקיפ רדעהו םיפפור םירשקה לש םימיה לא הבישה תויסרגרה .הנושארה
ילבו הערפה אלל ,ךוניחה-ירפ ןופצמ-תועיבתלו תואכודמ תולאשמל יח ןקרופ תתל תונמדזה
השירד וב תררושש ,םירגובמה לש םמלועש ןוויכ ,ךא .םירותיווב הכורכה הזתניס רחא שופיח
,םזיאדאדהו ;דלי ראשיהל לוכי דליה ןיא - םירותיו תורשפ חרוכב הפוכ ,תויתואיצמל הפיקת
םרזכ לסחתהל ץלאנ - אוצמ תעל תותפתה תרוצב ,תובר תופוקתב אוצמל רשפא ויערז תאש
.דיחא ןונגס ול אצמ םרטב ,יתונמוא