ןוכיתה םיה בחרמב תסנכ יתב תולכירדא
היסאבו ימלסומה

וטוסאק דוד

ה"נשת ןויס ,11 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב

אוצמל ןויסינ ךות ,היסאבו םלסיאה תוצראב תסנכה יתב תרוצ תא רקוס רמאמה :תיצמת
.ידרפס העפשה ביתנ תמועל יאפוריא חרזמ העפשה ביתנ

;ודוה-תסנכ תיב ;ןמית-תסנכ תיב ;הילטיא-תסנכ תיב ;דרפס-תסנכ תיב ;תסנכ תיב :חתפמ תולימ
;תולכירדא ;הרוטקטיכרא ;לארשי ץרא -תסנכ תיב ;הקירפא ןופצ-תסנכ תיב

ןהו ןוכיתה םיה ןגא ביבס ןה ,ימלסיאהו יחרזמה םלועב תסנכה יתב לע םויה דע בתכנ דאמ טעמ
.קוחרה חרזמבו תיזכרמה היסאב

,תורודל הרמתשנש ןבאה תרוטקטיכרא לע הססבתה ולש תוברתהש יברעמה םלועל דוגינב
ןחבמב ודמע אלש םיכר הטילמ ירמוח ,םינבל ,ץע לע הינבה הססבתה הקירפא ןופצבו חרזמב
תונוטלשה תודגנתהב םינובה ולקתנ םעפ אל ;שדחמ ונבנו תסנכה יתב וברח ךכ םושמ .תורודה
,תאז תורמל .שדחמ םתיינבל רקיעבו תסנכה יתב םוקישל ,םלסיאה תוצראב רקיעב ,םייתדה
הכלהה ירוסיא תא ףוקעל דמלש ,עצב בהוא ןיפולחל וא ,םוחר טפוש וא ילארביל טילש אצמנ דימת
.תופוקתה לכב םתוא ושדח וא םהיתויסנכ יתב תא ונב םידוהיו


םוחנ רפכב תסנכה תיב רוזחיש לש תינבת

,יידמל םיקיתע ,םהמו םירמתשמ םירמוחמ ונבנש תסנכה יתבש הפוריאב הרוקש המל דוגינב
וא האמה ליג תא םירבוע םניא תסנכה יתב לש םבור בור חרזמה תוצראבש ירה ,ונימי דע ודרש
תאז םע .תינוטקטיכראה םתוחתפתהו םתודלות לע תוקחתהל ונל השק ןכלו ,הנש םישימחו האמ
הנבמה תא ,לכב ,הקיתעמה השדח הינבב םגפ םיאור ןיא ברעמל דוגינב תיחרזמה תוברתבש ןויכ
םינבמה לש יידמל הנמאנ האובב םישמשמ ןיידע םה םיניינבה ושדחתנ םא ףא - רערעתנש קיתעה
.ומלענש םיקיתעה

,הקירפא ןופצמ קלחב ךכ ,קאריעב ךכ ,דחוימב םח ריווא גזמב תונייפאתמ חרזמה תוצראמ תובר
:ברעמה תוצראב תרכומ הניאש העפותב ןאכ לקתינ ונא ךכ םושמ .תיזכרמה היסא תוצרא המכב ךכ
.םיימשל םיחותפה תסנכה יתב

דומלתהו הנשמה ימיב
םהיתורוקמש םיימשל םיחותפ תסנכ יתבב ,ולא םירוזאב םילקתנ ונא דומלתהו הנשמה תפוקתמ דוע
ךכל שי .תיזכרמה היסאו ןוכיתה םיה בחרמ לכב םיצצו םירזוח םה ךא ,הנוש םתוחיתפ תביסו םינוש
,םוקמ לכמ .םידוהיה לע ופכנש תימלסומה תדה ירוסיאב תויולתה תוביסו תוימילקא תוביס יאדווב
הנניא ךא םינוש םילקא יאנתבו תונוש תופוקתב ,םינוש תומוקמב שדחמ העיפומו תרזוח העפותה
.היסאמו ןוכיתה םיה ןמ תגרוח


נ"הסל הינשה האמב הנבנש ,םוחנ רפכב תסנכה תיב

ינב לע םילבוקמה ןמ םירחאו םינוש םישומיש תוביתכמ ולא ןיעמ תויבוציע תועפותש רוכזל ךירצ
תירוביצ םג אלא תיתד תוסנכתהל םוקמ קר אל תסנכה תיב תויהב םלוא ,יאפוריאה ברעמה
םג ונייפא ולא תוצרא תונייפאמה םייחה תוחרואש רורב ,תיתוברתו תיכוניח ,תיתרבח ,תיללכ
.םבוציע לע ועיפשהו ןהלש תסנכה יתב תא

:רמאנ (ג-א ,ח) הימחנ רפסב
רעש ינפל רשא בוחרה ינפל וב ארקיו ...השמ תרות רפס תא איבהל רפוסה ארזעל ורמאיו"
."םימה
הלודג תוסנכתה ינפב אורקל רתויב םיאתמה םוקמכ רפוסה ארזעל התארנ ריעה רכיכ וא בוחרה
אופא הל שי רכיכה .החותפ רכיכב רוביצב הארקנ הרותה רמולכ .השמ תרות רפס תא רוביצ לש
:'ג-'א ,'ג הליגמ הנשמב ףסונ יוטיב לבקמ רבדה .םייגרוטיל םידיקפתל תירוביצ תועמשמ
םינוק תסנכ תיב ורכמ ,תסנכ תיב ויתועמב תונקל םילוכי ריעה רכיכ תא ורכמש ריעה ינב"
"...ת"ס ורכמ ,הרות רפסל קית
ךא ,תסנכ תיב לש וזמ ,םנמא התוחפ ,השודק םושמ שי החותפה ריעה רכיכבש ךכמ םג םיאור ונא
.השודק ןיידע

םוירטא ןיעמ ,הרוטק רצח תובר םימעפ םיאצומ ונא ןברוחה רחא י"אב םימודקה תסנכה יתבב םג
.תסנכה תיבל דומצה


הירוסבש בלאחב תסנכה תיב תינבת

תמדיקב התיהש רצחה ירה תוקיליזאב םבורב ויה םימודקה םיילארשיצראה תסנכה יתב םא
לש הליפת יתבל םג תינייפוא רצחה .הקיליזאבל םדקש ליטסירפ ןיעמ התוויה ודיצב וא ס"נכהיב
.יגרוטיל-ידסממ םג אלא ילאנויצקנופ קר אל היה רצחב שומישהו תורחא תותד

אטייק יבו אטייקב אוותיס יב ינבו ירתס אקד" ארטוז רמו רמירמ לע רמאנ ('ג ארתב אבב) ילבבב
תסנכ תיב ונבו ףרוח לש תסנכה תיב תא ףרוחב וסרה םירכזומה םימכחה ינש רמולכ ."אוותיסב
ןינעמ גשומ ,אופא ,ןאכ שי .ףרוח לש תסנכ תיב ונבו ץיק לש תסנכה תיב תא וסרה ץיקבו ץיק לש
ברו ימא ברש ('ח תוכרב) ילבבב רפוסמ .ףרוח לש ,הנוש ,הליפת תיבו ץיק לש הליפת תיב לש
םידומעה ןיב ללפתהל וגהנ הירבטב תסנכ יתב ג"י םהל ויהש תורמל (םיארומאה ינורחאמ) יסא
היהש ,ליעל רכזוהש ליטסירפ ותוא הארנכ אוה "םידומעה ןיב" .דומלל וגהנ םשש םוקמ ותואב
.שממ הכישחה תדרל דע תועש רפסמ דוע הליפתבו הרות דומילב קוסעל רשפיאו םיימשל חותפ

בלאח
הז ןיעמ תסנכ תיב ונאצמ אלמליא ונל רהבתמ היה אל ףרוח לשו ץיק לש תסנכ תיב גשומה
.םינורחאה תורודל דעו תיעיבש-תישישה האמה ןמ דקפיתש


בלאחב תסנכה תיבב המיבה לא טבמ

עסונ .הריפסל תישישה האמה יהלשב הארנכ הנבנש תסנכ תיב םויה דע םייק הירוסבש בלאחב
:ןמקלדכ "ותוקיתעבו ויפויב עודי היהש" תסנכה תיב תא ראתמ 1625 תנשב וכרד רבועה ירצונ
הליפתל שמשמה לודג םלוא ןיעכ שי ןימימ ...הרוקמ יתלב תעבורמ רצח אוה תסנכה תיב"
ריוואה גזמש םימיב הליפתל תשמשמ הלודגה רצחהש םשכ ,םשג דרוי וא רק רשאכ ףרוחב
."האנ
ימורדה הצקבו המיב שי רצחה עצמאב ;"ףרוח לש"ו "ץיק-לש" :תסנכה יתב ינש םיארקנ םויה דע
י"אב תסנכ יתב ושמישש תוידוהיה תוקיליסאבה תא דואמ ריכזמ הרוקמה קלחה ,תולכיה השולש
.םיקיתע םימימ דוע תמייקה העפות אוה חותפ תסנכ תיבש אופא רורב .דומלתה תפוקתב

קאריע
תונוש תורוצב היסא זכרמבו הקירפא ןופצב בורקה חרזמה לכב ורזחי םיימשל םיחותפ תסנכ יתב
.תונוש תוביסמו


דדגבב יריבכ לא תאלאצב תסנכה תיב םינפ

-תאלאצ" דאדגב לש םודקה תסנכה תיב .הנימב תדחוימ המיכס המצע לע תרזוח (לבב) קאריעב
רפעה ןמ הנבנ אוהו לבב תולג ןמזמ דוע הז םוקמב םייקתנ תחוורה הדגאה יפ לעש ,"יריבכ-לא
ןמזל ןמזמ רערעתנ םינבלו ןיט יושע ותויהב הז תסנכ תיב - םילשורימ הדוהי ךלמ ןיכיוהי איבהש
,היהש יפכ הנבמה תא םקשל היה חרזמב גהונה ךא ,1855 תנשב םקוש הנורחאל .שדחמ הנבנו
תסנכה תיבש חינהל םילוכי ונאש ךכ .ךכ לכ המודק הדגא וב היולתש הזב תסנכ תיבב רקיעבו
.םודקה תסנכה תיב לש הנמאנ האובב וניה


,בלאחב ץיק לש תסנכה תיבב רצחה לא טבמ
ביבא לתב תוצופתה תיבב לדומ

הלודג תעבורמ רצח :ותמגודכ וארנ לבבב תסנכה יתב בורש "לבב עסמ" ורפסב בתוכ ןושש דוד 'ר
תפקומ התיה רצחה .םידומע י"ע ךומת לצמ גג הילעו ץע תבית רצחה עצמאבו הרוקמ יתלב
תיעיברה ןפודהו תונפד שולש ויה את לכל .תרמוקמ ןבא תרקתב םירוקמ םיאת ןיעמ ,"תולכיה"ב
הנפש ריקב .להקה בשי הילעש ןבאמ "אבטציא" התיה תונפדה תשולש ביבס .רצחל התיה החותפ
הברעמ הנופה ריקב יזכרמה אתב .הרותה ירפס ןוסכיאל תוחמוג ויה "לכיה"ו "לכיה" לכב הברעמ
תוחמוג שולש ויה וב .דאדגב תליהק אישנ בשי ובו ,"לכיהה תסנכ" ארקנש ישארה לכיהה היה
.ןכותב ורמשנ םירקיה הרותה ירפסו

ההובגו הלודג התיה הביתה ,"תולכיה" וארקנ םה םג ,םיחותפ הבישי יצבקמ ויה הביתה ביבס םג
םידרוי םיבר םימשג ןיאש ,םימשל יולג היה הביתה תא ףיקמה ללחה .ץע ידומעב ךמתנ הגגו
הנגהל תולצחמ םיטעומה םימשגה ימיב םיסרופ ויה תולכיהה גג לא הביתה גגמ .דאדגבב
.םהינפמ


דדגבב יריבכ לא תאלאצב תסנכה תיב תינבת

םיקלוחמ ויה םיימורדהו םיינופצה תולכיהה לש ירוחאה קלחהו (םייחרזמה) םיירוחאה תולכיהה
םישנה לכ תא ליכהלמ םוקמה היה רצשכ .םישנל התיה תדעוימ הנוילעה אטוידה .תוטויד יתשל
:תסנכה תיב גגב םישמתשמ ויה דומלתה תפוקתב דוע .תסנכ תיב לעמש גגל תולוע ויה
,"אעדרהנב-ביתיו-ףש לש תסנכה תיב גג לע םעפ ודמע לאומשו הדוהי בר"
.םתויחונל םהב ושמתשהש םיללפתמה רוביצל ושמיש הנבמה יקלח לכ :תורחא םילמב

תא א"יה האמב ראתמ אלדוטמ ןימינב 'ר :תאזה תנוכתמה יפל ונבנ לבבב םיבר תסנכ יתב
:"איבנה-לאקזחי-תסנכ"
."לאקזחי לש ורבק תסנכה ירחאו הבית תסנכה רצחבו"
.ליעלד רואתל דואמ המוד אוהו םויה דע םייק לאקזחי רבק

הנובמה רצח לש תאזה תיסיסבה המיכסה לע וססבתה םירוגמה ינבמ םגו לבבב רוביצה ינבמ בור
CARAVAN SERRAI "יארס-ןאברק" וא ןאחה לש המיכסה םצעב יהוז .םיאת םיאתב הפקיהב
םוקמ תקפסמ תאז םעו לצו חצ ריווא תקפסמ רצחהש המח ץרא יבגל תילאידיא איהש המיכס
תוצובקל תויטרפ תרשפאמו תולכיהה לדוגב םינטק םיסוניכל ןיפוליחל וא ,םישנא לש לודג סוניכל
דחא ץבקמל םיכפוהו המיבה ביבס וידחי םיפפותסמ ויה םינטקה םיניינמה דעומו גח ימיב .תונטק
.לודג

היסא זכרמ
השמישש הלודג רצח :המצע לע תאזה המיכסה תרזוח ןאטסידרוכב רקיעבו היסא זכרמב םג
תורדסכא םניה ןאטסידרוכב תולכיהה .ביבס ביבס תולכיהו זכרמב הרוקמ הבית םע הליפתל
תולכיהה ןאכ .ץע ידומע לע תונעשנו םיצע תורוקב תורוקמ תורדסכאה ,רצחה תא תופיקמה
.ביבס ביבס הרותה ירפס תא תוליכמה תוחמוג םע ריק לש ףצר אלא ,דאדגבב ומכ םיאת םניא


דדגבב לודגה תסנכה תיבב (הליפתה ןוויכ) תיברעמה הסינכה תיזח

יתבש עריא ךכו ,תולקב הפלחהל םינתינו םידימע יתלבו םילק םירמוח םניה ןאטסידרוכב םירמוחה
םמצעלשכ רשא ,םיקיתע תסנכ יתב לש האובב אוה םויכ יוצמש המו תופילח ונבנו וברח ולא תסנכ
הביתה לעמ זכרמב קרו ,"תורצח"המ קלח ורוק תונורחאה םינשה האמב .תיסחי םיינרדומ םניה
.תיכוכז גגב אוה ףא הסוכמה גגב חתפ וריתוה


איבנה לאקזחי רבק לש עקרקה תמוק תינבת

םויכ םירכומה םינבמה חרזמה תוצרא בורבש ,ךכל המרג תסנכה יתב ינבמב הברה הפולחתה
.תיאפוריא העפשה םע םהמ םיטעמ אלו ,תיסחי םינרדומ םניה

עברא :הרקיעב תיטנזיב איהש תינכותב םינייפאתמש םיקיתע תסנכ יתב דוע םימייק ןטסינגפאב
עבראמ תותשקה תעבראב ףקומ ,עבורמ ללח תורצויו התוערל תחא תובצינה תולודג תותשק
תוחוטש תולודג תותשק יתש םירחא םירקמב .תדדוחמ הפיכב הסוכמ ללחה .םימשה תוחור
םימעפו ללחה זכרמב איהש םימעפ ץעה תמיב .תכרואמ הפיכ ןהילעו ללחה תא תוצוח תודדוחמו
.לכיהה םשש ןויצ ריק ,יברעמה ריקל ךומס


ןאטסידרוכב רצח ביבס תסנכה תיב

לע הרות ירפס וב םיביצמו וילא םיסנכנ ויהש ,ומצע תוכזב ללח ןיעמ ורבע םימיב היה לכיהה
.םיחישקהו םילוגעה םהיקיתרנ

התיה הגוהנ ןאכ ףא .םיבר םישומישל השמישש םיידי תבחר רצח התיה וללה תסנכה יתבל םג
.םימחה ץיקה ימיב הליפתל איה ףא השמישש הארנכ ,רצחה זכרמב המיב


יללכ הארמ .ןטסינגפאב תסנכ תיב

קוחרה חרזמה
דנלוהמ ידרפס אצוממ םידוהי םירחוס לש העפשהה לש דירש םניה ןיסו ודוהב תסנכה יתב
ילקיליסאב יפוא ילעב ויה תסנכה יתב .ןיסו ודוהל ח"יהו ז"יה תואמה ךלהמב ועיגהש הילטיאמו
תא הפיקמ םישנה תרזע .יברעמה םלועב םייזגוטרופ-םיידרפסה תסנכה יתבל םתינכותב םימוד
םישנה תרזע תכבסו תורקיתה ןכו ומצע לכיהה .לכיהה ןווכ דבלמ ,ויתוחור תשולשמ תסנכה תיב
.ודוה לשו קוחרה חרזמה לש רוטיעה יפוא תא דואמ וריכזהש ,םייחמצ םירוטיעב םירטועמ ויה

המיב ןיעמכ ,לארשי תרזע ללח ךות לא הטילב ןיעמ התיה םישנה תרזע לש ירוחאה קלחב
תוצרא ןהיתש - היכרותבו סנבורפב תסנכ יתבב אוצמל ןתינ המוד העפות .תירוחא תהבגומ
ותומלשב אבוה הז ןיעמ תסנכ תיב .הזה יפיצפסה ןייפאמה רוקמ והזש ןכתיו ,דרפסמ הריגה
.ותוארל לכוי ןואיזומב רקביש ימ לכו ,םילשוריב לארשי ןואיזומב ולא םימיב םקתשמ אוה ,ןי'צוקמ


"עבורמ ללח" תורצויו התוערל תחא תובצינה תולודג תותשק עברא

תסנכה תיב לש Jeane Domange 'זנמוד ןאז יעושיה רמוכה לש 1722 תנשמ יביטקפסרפ רואית
תימינפה ותינכות וליאו הדוגאפ ןיעכ ותוינוציחש תסנכ תיב הנבמ רייאמ ,ןיסב Kaifeng לש קיתעה
ךוותב הביתה .םידומע תורוש יתש ידי לע קלוחמ ,(םיפגא ינשו ךוות םלוא) יווטס תלת םלוא לש הניה
הביתה ינפל .הדוגאפ ןיעמ ךוותב אוה ףא יברעמה הצקב לכיההו הדוגאפ יומדב יזכרמ ןושדקמ ןיעכ
.יניסה ינאגאפה גהונה י"פע תוחנמ תחנהל הארנכ ,םיפדמ ןיעמ הסינכה דצמ לכיהה ינפלו


היכרותב לובנטסיאב תסנכה תיב

(1492) שוריגה ינפל היליציס
ג"יה האמב ,ימלסומ ןוטלש תחת היליציס התיה הכורא הפוקת .ברעמל רוזחנ הקוחרה היסאמ
היליציסל םיעיגמש םידוהי .םימתוימ םירתונ םהידגסמו ,םימלסומה תא ינשה ךירדירפ שרגמ
אוה ךא ,םישדח םינבמ תיינב םהל ריתמ וניא אוה .םמצעל תסנכ יתב תונבל רסיקהמ םישקבמ
םידגסמ םמצעל וחקל םידוהיהש הארנ .םמצעל ומיאתהלו ןשי הליפת הנבמ תחקל םהל ריתמ
םיינאיליציס תסנכ יתב ינש לש רואתו היליציס לכב המצע לע תרזוח העפותה .תסנכ יתבל םוכפהו
.תאז הכרעה םירשאמ ידוהי עסונ ידי לע


תורצחה לש חרזמ דצמ הארמ .ופ-גנפ-יאקב תסנכה תיב
יתכריב תסנכה תיבו הליהקה יניינב םע ןהירעש לע
'זנמוד יעושיה ריזנה לש ומישרת יפל .הנומתה

:ןמקלדכ בתוכ ,היליציס ךרד ועסמב ,הרוניטרבמ הדבוע 'ר
הסוכמו העצמאב הלוגמ הרדסכאב תסנכ תיב םהלו Messina הניסמ ךות לא ונאב"
."םייח םימ ראב תסנכה תיב ךותב היתוחור תעבראמ

םלוא םג חרזמ חורב שי הזכרמב ראבלו הלוגמה הרדסכאל ףסונב םשש אלא ,ומרלאפב םג ךכ
.הרות ירפס הבש ,הנטק Cappella ןיעמ חרזמ ןווכב ובו ,'מ X 23 'מ 23 עבורמו לודג םידומע
.ללפתהל ןזחה הלוע הילעש המיבה איה ,ץע לדגמ םלואה זכרמב

הניסמב ןיטולחל חותפ "דגסמ" :םידגסמ יגוס ינש לש םירואית םמצעב םה וללה םירואיתה ינש
לש "דגסמה" וא ,קאריעבש הפיכ וא הרצב לש םימודקה םידגסמה תמגוד רוגס הנבמ אלל
.הקירפא ןופצב ריהק לשו ןאוריק לש םידגסמה תא ריכזמש ומרלאפ

הקירפא ןופצ
היסנכ היה ורוקמבש הארנכ ,ריהאקב טטסופבש הז אוה הקירפא ןופצב תסנכה יתבב םודקה
םע ילקיליסאב תסנכ תיב וניה םויה םיאורש המ .תסנכ תיב ךפה תיעישתה האמבו תיתוכלמ
תויטפוק תויסנכ הבר הדימב ריכזמה ,תוחור שולשמ תסנכה תיב ללח תא הפיקמה ,םישנ תרזע
רוזחיש אוה הז תסנכ תיבש אלא .ול הכומסה Muallaka -ה תייסנכ תמגוד תומודק תוירצונ וא
םיעסונ לש םירואת יפ לע .ומוקמב םדוק דמעו סרהנש קיתעה הנבמה לש ונלש האמה תישארמ
ותברק םג .לילגב תומודק תויסנכל וא תסנכ יתבל הבר הדימב המוד תסנכה תיב הארנ םינוש
.תאז החנה תקזחמ תיגולונורכ הניחבמ םהילא


ומרלפב תסנכה תיב לש תרעושמ תינכת
םינוש םיכמסמב םירואית יפ-לע

םלוא ;תסנכה תיב םלוא תמדיקב םיידי בחר ליטסירפב םלוככ םבור ונייפאתה סינותב תסנכה יתב
תסנכה תיב ומכ Clerstory -מ הנוילע הרואת םע תילקיליסאב הרוצב בצועמ היה תסנכה תיב
אלא לכיהה ןווכל ויה אל תסנכה תיבב תודקראהו םידומעהש םימעפו ,הבר'גב הרי'עז-הרחב
לודגה ליטסירפה .הבר'גב הריבכ-הרחב תסנכה תיב וא סינותב לודגה תסנכה תיב ומכ ,םייבחור
רצח ,ילב וא םע רוגס םלואל ךפהו תורודה ךשמב הסכתנ םיללפתמה תבישיל םג הארנכ שמישש
.זכרמב ,ויטאפ ןיעמ ,הנטק הרואת
תא ריכזמה ריהקב קיתעה דגסמה לש םישרתו הנומת
ומרלפב תסנכה תיב לע הרונטרבמ הידבוע יבר לש וירואית

.תירוחאה רצחל דימת טעמכ הדומצו תסנכה תיב םלוא ירוחאב בורל התיה רי'גלאבו סינותב המיבה
רצחה ןיב המיבה תבצהו ,תסנכה תיבל המלשה התוויה המצע רצחהש החנהה תא קידצמ הז רבד
.ולוכ תסנכה תיב סקלפמוק לש יזכרמ טנמלאל המיבה תא הכפה םלואה ללח ןיבל

-ןבא תסנכ תיבב סאפב ךכ .םלואה לש ירוחאה קלחב המיבה תא םיאצומ ונא וקורמב םג םלוא
תיבב וא סביב בקעי 'ר תסנכ תיבב ילאסב ךכ ,Azawi םולש תסנכה תיבב טאברב ךכ ,ןאנד
תסנכה יתב בורב םג ךכ ,"שדקהה" תסנכה תיבב שקאראמב םג ךכ ,ףרשא בקעי 'ר תסנכה
גהנמהש הארנ ךא ,םיקיתע וללה תסנכה יתב לכ אל .ןאוטטב ןהו ה'גנאתב ןה תידרפסה וקורמב
:תפסונ הקדצה םג ול שי ,סינותב ומכ רצחל הכומס אקווד ואלו ,םלואה ירוחאב המיבה תא ביצהל
סרטנפרק) סבנורפב םג התוא אצמנ םלואה ירוחאב המיבה היוצמ ןכיה ידוהיה םלועב ןחבנ םא
םשש םוקמב הילטיאב תסנכה יתבב םג ,םדרטסמאב יזגוטרופה תסנכה תיבב םג ,(ןוינביאו
הרוזפה העיגה הילאש תוצרא ןניה סינותו וקוראמ ומכ ולא לכ .תידרפסה הרוזפה הבשייתנ
קר יכ ףא ,דרפסב אקווד ורוקמ הז גהונש חינהל אופא םילוכי ונאו ,שוריגה רחאל תידרפסה
ךא .הז גוסמ קהבומ ןורתפ םיאצומ ונא הבודרוקב תסנכה תיבב ,דרפסב דחא תסנכ תיבב
ודרשש תסנכה יתב לכ רפסמ ךסש ןויכ ,הנקסמ לכ קיסהל ןיא דרפסב תואמגודה טועיממ
.ידמל ןטק דרפסב

ינבלמ וא עובר תסנכה תיב .סלטאה ירהב רקיעב תסנכ תיב לש רחא גוס םיאצומ ונא וקוראמב
ןיב היוצמ המיבה .תהבגומ הרקת םיאשונה ,םידממ יבר םידומע (רתוי וא) עברא וזכרמבשכ
אולכה ללחה לא תהבגומה הרקתל תחתמש תונולחה ןמ ךפשנו ןנתסמ תוהוגנ רואו ,םידומעה
.המיבה תא ליכמה ,םידומעה ןיב

סרהל םויכ םיבורק םבורו ,םינבלו ןיטמ םייונב ידמל תיביטימירפ היינבב תסנכ יתב םה ולא
ךכ ,ןיליתב ךכ ,ןארפיאב ךכ ,תינזיטב יאחוי רב ןועמש 'ר תסנכה תיבב בצמה ךכ .ילאטוט
.טנאדורטב תסנכ יתב ינשבו הלהת לש קיתעה תסנכה תיבב ךכו הקאסא לש תסנכה תיבב

תהבגומ וא החוטש הרקת םהילעשכ םייזכרמ םידומע העברא םע תסנכ יתב לש תאזה העפותה
ינמתועה העפשהה בחרמב םג תובר םימעפ העיפומ ,םידומעה ןיב האולכ המיבהו תנלוחמו
תסנכ תיב וא "םילוח רוקיב" תסנכ תיבב וא לובנטסיאב "לובמאי" תסנכ תיבב ךכ :היכרותב
.לגוטורפב רמותבש תסנכ תיבב הנושארל העיפוה תאזה המיכסה ,רימזיאב םהינש ,"םולש"
הרוזפה םע דדנש ירביאה יאה יצחמ העפשה רוקמ ןאכ ןיא םא הלאשה תלאשנו אופא הבש
תסנכ יתבש ןייצל שי .שוריגה רחאל םידוהיה ותחינ םשש תוצרא ןתואל תיזגוטרופ-תידרפסה
וא "דאמ"ב ומכ ,היקבולסוכ'צו הירגנוהב ,הינלופב םג םייוצמ םייזכרמ םידומע העברא םע
.היקאבולסב "בוידרב"ב וא ,הירגנוהב םלוכ ,"גטשופא"ב וא "דהינוב"ב


ריהקב טאטסופב תסנכה תיב

תוצראב אקווד אלא ,ירביאה יאה יצחב ורוקמ ןיא תסנכ יתב לש הז גוסש תורשפא ,אופא תמייק
הפוריא לש ינאמ'תועה שוביכה ןמזב ,ינאמת'ועה בחרמה ידוהי לע ועיפשהש הפוריא חרזמו זכרמ
.תיחרזמה


םינפבמ טבמ ,הבר'ג יאב תסנכה תיב

,היכרותבש לובנטסיאב הסרוב תסנכה תיב
םייזכרמ םידומע העברא לע ןעשנ

ונבנש תיפוריא תוזח ילעבו תוילקיליסאב תונוכת ילעב תסנכ יתב הברה םג םנשי הקירפא ןופצב
.הקירפא ןופצל התוטשפתהו הפוריא תודהי לש הלכשהה תעפשהב םינורחאה תורודב ונבנש יפכ


,וקורמב ילאפב תסנכה תיב תינכת
תירוחא המיב םע

,הלהתב תסנכה תיב תינכת
וקורמב סלטאה ירהב

תסנכ תיב וניה ריהאקב יסופאכ תסנכה תיב :ותינכותב ודוחיש םירצמב דחא תסנכ תיב דוע ריכזא
תא הסכמ ההובג הפיכו הזל הז דאמ םיבורק ,לכיההו הביתה ,םיבטקה ינששכ יבחור יבטוק וד
.לכיהל המיבה ןיב רבחמה ריצה ידיצ ינשמ םיפגאה ינשב איה הבישיה .םיבטקה ינש ןיבש ללחה
וא הבודאפ לש הלא ומכ הילטיאבש וטיניו רוזאב תסנכה יתב תא דאמ ריכזמ הז תסנכ תיב
העפשהה בחרמבש תסנכה יתב םה הלא .ח"יה האמה תישארו ז"יה האמה ףוסמ הבוטנאמ
לש הז גוסל ךייש יסופאכ תסנכ תיב םגש ןכתי .ךכ לע הדיעמ םתינכותו תינאירולה הלבקה לש
.תסנכ יתב

ןמית
יתבל לכב םימוד םינמיתה תסנכה יתב ינבמ .ןדעו ןמיתב תסנכה יתבמ ונידע ועיגה תונומת טעמ
.דוחי ולא תסנכ יתבל תתל ץמאמ השענ םימעפ םלוא ,חרזמה לכב םיטרדנטסה תסנכה


ריהקב יסופאכ תסנכה תיב תינכת

יסופאכ תסנכה תיב תינכת ךתח

םיאת םיעקושמ ויה רצחה ריקב .תסנכה תיב ללח ינפל הרוטק רצח התיה ןמיתב תסנכ יתבב םג
.הליפתה רדחל םיפחי סנכהל ינמיתה גהנמכ ,םיילענה תצילחל םיאת


יבר לש ורבק רוזאב תסנכ תיב
בשחנה ,ןמיתב זיעתב יזבש םולש
"םידוהי אל"ה יניעב םג שודק םוקמל

לש י"ראה תסנכה תיב
םינפבמ טבמ ,תפצב םיזנכשאה

אורקל ולכוי םינטק םידליש ידכ ,ףדמ הדיצב הל היהו תהבגומ יתלבו הכומנ התיה ןמיתב הביתה
.הרותב םקלח תא


םידרפסה תסנכה יתב העברא תינכת
םילשוריב הקיתעה ריעב "יאכז ןב ןנחוי ןבר"

לש תסנכה תיבב םינפ דומע
הקיתעה םילשוריב ן"במרה

לארשי ץרא
תוימילקא תוביסמ אל ,םיימשל םיחותפ תויסנכ יתב ז"יה האמב לחה וחתפתה לארשי ץראב
הליפת ינבמ תונבל ,תודהיהו תורצנה :"תוסחה" תותד ינבל ימלסומה רוסיאה ללגב אלא ,ןבומכ
םיידרפסה תסנכה יתב תעברא לשמל ךכ .ןיד-א-חאלס ידיב םילשורי לש השוביכ דעוממ םישדח
םיהרביא ימיב םיחאלפה דרמ ירחא קרו ,הלוגמ רצח ךותב הליחתב ויה םהמ השולשש םילשוריב
תסנכ יתבכ שמשל וחקלנש ,םיירקמ בורל םינבמ םניה י"אב תסנכה יתב .םרגוסל םהל רתוה החפ
אוהו הוורוא ורוקמב היהש ,םילשוריב ן"במרה לש יורקה תסנכ תיב ךכ .ךכל םידוהיה וקקזנשכל
.וזכרמב ותוא הצוח םידומע לש הרושו לפאו רצ


םילשוריב הקיתעה ריעב ן"במרה תסנכ תיב ךתחו תינכת

י"ראה ומכ ,םהילעמ הפיכו םייזכרמה םידומעה תעברא לש המיכסה י"פע ויה י"אב םירחא םינבמ
.ןורבחב וניבא םהרבא ש"ע ידרפסה תסנכה תיב וא ,תפצב םהינש ,בהובא תסנכ תיב וא יזנכשאה
ונממש תונמוא עברא לע ססובמ היה ט"יה האמה עצמאב םייתסנש הברוחה תסנכה תיב םג
תינייפוא המיכס ,הלודג הפיכ ןהיפתכ לע ואשנ םיביטנדנפ תועצמאבש ,קנע תותשק עברא ואשנתה
םינבמה תא םקשל ןטלושה י"ע חלשנש ידנפא דסא לכירדאה .ונלש האמה יהלש דע יטנזיבה בחרמל
.ומצע ןטלושה תשקב י"פע ןונכתב קסעוה תיבה רה לש


םינפבמ טבמ ,תפצב בהובא תסנכה תיב

ןמש רויצ ,תפצב תסנכה תיב
1960 ,גרבסקילג םייח תאמ

םע יתייבוק הנבמ היה םילשוריב תעה התואב הנבנש םידיסחה לש "לארשי תראפת" תסנכה תיב
םיללח ויה םירחא תסנכ יתב .םייפוריא תונורקע י"פע ינמרג לכירדא י"ע הארנכ ןנכותש ,וילעמ הפיכ
ךייש -לא ס"נכהיבב ומכ ,הליפתה ריצל תובצנ תותשק לע תאשינ םתרקתש ,םיינבלמ םייבחור
לאמ ץוח) ולא לכ .תפצב אוה ףא וראק ףסוי 'ר תסנכה תיב ומכ הליפתה ריצל תוליבקמ וא ,תפצב
דציכ רמול השקו ,1837 תנש לש לארשי ץראב שערה ירחא שדחמ ונבנש תויסנכ יתב ויה (ךייש
.הזה דעומה ינפל וארנ


םילשוריב "יאכז ןב ןנחוי ןבר" תסנכה תיב םינפ
1901 תנשמ בולילופ תאמ ןורפע םושיר ,הקיתעה

ססונתמ "דיסחה הדוהי יבר תברוח" תסנכ תיב
םילשוריב הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה לומ
1931 ,ןבר באז תאמ תרגסמ ךותב ןמש רויצ

.העפשה ינוויכ תוארהל רקיעב אלא היסאו ןוכיתה םיה תוצרא תא תוסכל ידכ תאז הריקסב ןיא
וא תוחפ םירדח ויה היסא זכרמבו תינמתועה הירפמיאב ןוכיתה םיה בחרמב תסנכ יתב הברה
אל םג ילואו ,וחילצה אלש תוינעו תונטק תוליהק ושמישש ,םידחוימ םינייפאמ אלל םילודג רתוי
.רדהו ראפ ינבמב םתביבס תא םישרהל ,וצר