הקיתעה תידוהיה תונמאב היחהו םדאה תומד

סבח איה-יל

ה"נשת ןויס ,10 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב

דעו ןושאר תיב תפוקת זאמ ודרשש םיגולואיכראה םיאצממה תא ןחוב רמאמה :תיצמת
ךל השעת אל" רוסיאל םימיאתמ םיאצממה םא קודבל הסנמו ,הריפסה ירחא הנש 800
."הנומת לכו לספ

;תסנכ יתב ;אבכוכ רב ;םיאנומשח ;היגולואיכרא ;תידוהי תונמא ;תונמא :חתפמ תולימ

וא תישונא תוזח לעב ןקויד בוציע ,תונומתו םילספ תריצי רוסיא אבומ ,ינשה רבידב ,תורבידה תרשעב
:קוספב רבסומ רוסיאה .היח לש
.(9 ה ,םירבד) "...ךיהולא 'ה יכנא יכ םדבעת אלו םהל הווחתשת אל"
:רסואו בותכה רזוח בושו
לכ ונעו רתסב םשו שרח ידי השעמ 'ה תבעות הכסמו לספ השעי רשא שיאה רורא"
.(15 וכ םירבד) "ןמא ורמאו םעה
ורבשנ ךכ לעו לגעה אטח תא אטוח אוהשכ םעה אצמנ ,תירבה תוחול וידיבו רהה ןמ השמ תדירי םע
אפרמה חוכה תא למיס רשאו ,'ה תווצמב השמ השעש תשוחנה שחנ השעמ רפוסמ ךשמהב .תוחולה
שדוקב בצוה רשא ,תירבה ןורא לש תרופכה תא וטשיק רשא בהזה יבורכ ינש רואיתו ,םיבר םימעב
.המלש שדקמב םישדוקה

םיבשה םיבותכה תא םיקיסעמ ,לארשי ינב ברקב הרז הדובע תעפותו םינושה וילוגלגב לגעה אטח
םיכפוש הקיתעה תידוהיה תונמאהו יגולואיכראה אצממה םאה םילאוש ונמצע אצמנ .וז הייגוסב םינדו
דחא לאב הנומאה ןיב רצונה רעפה ,ךכמ אצויו ,תורוקמה ןמ הלוע רשא תיטנלביבמאה השיגה לע רוא
תאטבתמה ,םיפיטמ הדגנכש תואיצמה ןיבו ,םיאיבנה תואובנבו תופטהב יוטיב ידיל אבה ,הארנ יתלב
לע הביבסה ימע לש העפשהה תדימ תא קודבל שי ןכ ."'ה יניעב ערה תא ושעיו" הרוגש ןושל עבטמב
.תידוהיה תומדה תונמא

:םיהש רמאנ תשוחנה םי רואיתב .ינשה רבידה לע םירמוש ןיא יכ הארנ המלש שדקמ תיינבב
הבגנ םינפ השלשו המי םינפ השלשו הנופצ םינפ השלש רקב רשע ינש לע דמוע"
,(25 ז א"למ) "התיב םהירחא לכו הלעמלמ םהילע םיהו החרזמ םינפ השלשו
.(29 םש ,םש) םיבורכבו רקבב ,תויראב ורטיע הנוכמה תורגסמ תאו

:השיג התוא תא םיאצומ ונא המלש אסכ רואיתב םג
וירחאמ הסכל לוגע שארו הסכל תולעמ שש ,זפומ בהז והפציו לודג ןש אסכ ךלמה שעיו"
םיירא רשע םינשו ,תודיה לצא םידמע תוירא םינשו תבשה םוקמ לא הזמו הזמ תדיו
.(20-18 י א"למ) "תוכלממ לכל ןכ השענ אל הזמו הזמ תולעמה שש לע םש םידמע

השעש תשוחנה שחנ תא איצוהל ,שדקמה תיב תא ורטיע רשא תויומדה דגנכ םיאצוי םניא םיאיבנה
םג .(ד ,חי ב"למ) ול םירטקמ לארשי ינב ויהש םושמ ,והיקזח ימיב המרופרב והותתיכ רשא ,השמ
.שדקמה תיבב ויהש תויומדב לוספ ואצמ אל םירחואמ תורודב ל"זח


.ס"הנפל 'חה האמה ,ודיגמ ,םעברי דבע עמש םתוח :1 הנומת
.דומלתהו הנשמה תפוקתו ינשהו ןושארה תיבה ימי ,תורפסמ תובותכ :ךותמ
.30 'מע ,18 'סמ ,ג"לשת ,םילשורי לארשי ןואיזומ

.לארשי ץרא יבחרב םינושה םירתאב םילגתמה ,תידוהיה תונמאה ידירשב הרצק הריקס ךורענו אצנ
בורל תואשונ תומתוחה .ןושארה תיבה ימימ םירתאב םירבקבו םייטרפ םיתבב ואצמנ תובר תומתוח
םיראותמ בורל .תויח ירואיתב תורטועמ ןהו שי ,המודק תירבעב וראות תא םיתיעלו םתוחה לעב םש תא
ודיגמב הלגתנ רשא ,(1 הנומת) םעברי דבע עמש םתוחב היראכ המצעו חוכ םילמסמה םייח ילעב
וז ןוגכ תלוגנרתו רשנ ,רוש ןכו .(30 'מע ,18 'סמ :ג"לשת תורפסמ תובותכ) ס"הנפל 'חה האמה ןמ
'סמ ,םש) ס"הנפל 'זה האמה ףוסמ ךלמה ןב זחאוהי םתוחו ךלמה דבע והינזאי םתוח תא תרטעמה
ףוסל ךראותמ הבראה ןבומב "הבג"ה ,"הבגה וירזעל" םתוחב עיפומ הבראה .(33-31 'מע , 20-19
.(105 :ח"כשת הונ) ס"הנפל 'זה האמה וא 'חה האמה


.תילארשיה הפוקתה תישאר ,ךנעת ,סרח יושע תרוטק ןכ :2 הנומת
.'ג חול , (ט"כשת) 5 תוינומדק .ךנעתמ שדח ינחלופ ןכ .ו.פ פאל :ךותמ

רתויב םסרופמה .תרוטקה ינככ ןחלופ יצפח םירטעמה םיטילבתב םיראותמ תוידירביה תויחו תוירא
תנשב םירצמ ךלמ קשיש עסמל םיכראותמה תלופמ ייעב ,ךנעת לתב הלגתנ רשא ינחלופה ןכה אוה
ןגא ושארבו חותפ וסיסב ,רטמ יצחכ והבוג ,רמוח יושעו לולחו עובר ןכה .(2 הנומת) ס"הנפל 918
םירטסיגרה תשולשב ןכה ידיצב .הובג טילבתב תובצועמה תועוצר תועוצרב תורטועמ ןכה תונפד .חוטש
תויח תופלוגמ ןוילעה רטסיגרב ,תיזחל םינופ םהינפ רשא תויח לש תוגוז םיפלוגמ ,םינותחתה
ינזואב תזחואה ,תרותשעה סופיטמ המוריע תומד תבצועמ ןותחתה רטסיגרב ןכה תיזחב .תופנוכמ
םילכואה םישיית גוז םיראותמ ישילשב ,םיפנוכמ םיסקניפס ינש םיראותמ ינשה רטסיגרב .תוירא ינש
ראותמ וילעמ ,הלאמש הנופה לגע בצינ ןוילעה רטסיגרה זכרמב .תוירא ינש םידדצבו ןנגוסמ םייח-ץעמ
ןחלופה ןמ תורכומ ולא תויח .תרוטק ינכו םידומע ינש םיראותמ לגעה ידיצ ינשמ ,ףנוכמ המח לגלג
:ט"כשת פאל) ףאלח לתבו שימכרכב הירוסמ םיטאטסותרואה תא םירטעמ םימוד םירואיתו ,ינענכה
.(ג חול ,17-16

םינוש םיצפחבו םיטיהרב וצבוש רשא ,בהנשה תויחולב תרכינ הביבסה ימע תונמא לש תועפשה
תויגולותימ תויומדו םירווש ,תוירא ,םישחנ ,םיבורכ םיעיפומ ןאכ .ןורמושב לארשי יכלמ ןומראב
.הביבסה ימע תונומראב ואצמנ תינונגסו תיפרגונוקיא הניחבמ תוהז תויחול .תוירצמ


.הנוילעה ריעה ,םילשורי ,סרחמ תימלצ :3 הנומת
.15 םוליצ ,ם"שת םילשורי .םילשורי לש הנוילעה ריעה .נ דגיבא :ךותמ

ובצוע רשא תובר סרח תוימלצ ואצמנ ,ןושארה תיבה תפוקתמ לארשי ץרא יבחרב םיבר םירתאב
תומוריע וא תומוריע ןקלח ,תוננגוסמ תויומדה .(Pritchard 1943) םינבואה יבג לע וא סופדב
רשא וז ומכ ,םיידשל תחתמ תוחנומה תובולש םיידי ידי-לע ךמתינ ףאו טלובו לודג הזחה ,הצחמל
ךרדב ההוזש לוגע ץפח תוזחואה תוימלצ ואצמנ .(3 הנומת) םילשוריב הנוילעה ריעב התלגתנ
טקייבואכ וא ,(Meyers 1987:20) לאמש דצמ ישנה הזחל דומצה ,ןירובמט וא םייתלצמכ ללכ
לוגעה ץפחה תא ההיז פאל .(100-99 :ז"כשת ןרימע) ןרימע תעדכ שמשה אוה ,ןחלופה לש
תוראתמ תוימלצה .(Laap 1964:39-40) לוגע םחלכ וא הגועכ ךנעתמ תימלצה ידיב ןותנה
םיללוכה םיראופמ םיטישכתב תודונע בורלו ,שאר יוסכ וא תבצועמ תקורסת תולעב ,תוריעצ םישנ
תודנוע תומוריעה תויומדהו שי .םיילוסרק לע תודעצאו םיידיב םידימצ ,ראווצב םיזורח תרשרש
רתויב תראופמה תימלצה .ןהיתועורזב קונית תואשונ ףא שיו שגדומה רובטלו ןטבל תחתמ הרוגח
תיתיזח תימלצה .דבלב ןוילעה הפוג גלפ דרש תימלצה ןמ .רטסילקמ תוריפחב רזגב התלגתה
תזחוא איהו הראווצב םיזורח ,היפתכו השאר תא הטוע ףיעצו הדיפקב תויושע היתורעש ,לבוקמכ
:ז"כשת ןרימע) םינינפ תרושב םירטועמ ןירובמטה ילוש ,תילאמשה הדש לע ןירובמט הידיב
.(Macalister 1912:414 ;2 :בי חול ,100-99

קפא ,ןורמוש ,ןופצ הערפ לת ,ודיגמ ,ךנעת ,למע לת ,ןאש תיב ,רוצחב ולגתנ הז סופיטמ תוימלצ
טוריפה םשו 3 הרעה ,93-87 :א"נשת קב) ךרכו העלק לב'ג ,דיבריא ,ובנ רהב ןדריה רבעבו .רזגו
ןשאר ,ילילג יפוא לעב לולחה ןפוגו םיינבאה לע התשענ תוימלצ לש תפסונ הצובק .(יפרגוילביבה
(Meyers 1987:116-122, p1. 7:A) תושובל ןתויהב תונייפואמ ןהו ןירובמט תואשונ ןה ףאו דיב השענ

:א"נשת קב) ס"הנפל 'זה האמה לש הנושארה תיצחמל תכראותמה אריע לתמ תימלצה תניינעמ
תמלגמ וז תימלצ .ירכז אוה ןימה רביאש דועב ,ישנ הזח םע בצועמ ןוילעה הקלח ,(1 רויא ,93-87
.דחאכ תוישנו תוירכז תונוכת תלעב תומד

םינייפאתמה תויח ינולספ ףא םיצופנ ואצמנ ,םירבגו םישנ לש םתומד תא תוראתמה תוימלצה דצב
םינולספ ואצמנ .םיעוצעצכ םתוא והיזש ויה .ובכורו סוס וא םיסוס םה םיראתמ בורלו ,הבר תויתמכסב
.היח ייומד לוביק ילכ ונייהד ,םייפרומואז םילכמ קלח םיווהמה

ודיגמ) םישדקמ ימוחתבו (ודיגמ) םירבקב ,םייטרפ ,(אריע לת) םיירוביצ םיתבב ואצמנ תוימלצה
רוסיאה עקר לע ישוק התלעה ןושארה תיבה ימי לש םירפכבו םירעב תוימלצה לש ןתוחיכש .(ךנעתו
וחפיט אל םימיה םתואב לארשי ינב ןכש ,רזומ רבד הז ירה הרואכל..." :דגיבא תא טטצנו ,הרותבש
,הדוהיב דחא רתא טעמכ ךל ןיאש ,איה הדבוע לבא...הרותבש רוסיאה םושמ לוסיפה תונמא תא
.(35 :ם"שת דגיבא) "הלאכ תוימלצ וב אצמת אלש

אצמ אל ךא ,םייתורפסה תורוקמה ןמ תועודיה תולא רפסמל תומוריעה תוימלצה תא סחיי דרא'צירפ
ללכ אל ןירובמט תוזחואה תויומדה תאו ,בורקה חרזמב תוטלובה תולאהו תוימלצה ןיב רישי רשק
תונהוכ ,תולא ראתל תולוכי הניגנ ילכ תוזחואה םישנה .(Pritchard 1943:59-87) וז הצובקב
:לאומש לש וימיב ינחלופ רשקהב הניגנ ילכו תונגנמו םינגנמ םירכזנ םיבותכב .תונגנמ - תונימאמ וא
"םיאבנתמ המהו רוניכו לילחו ףתו לבנ םהינפלו המבהמ םידרי םיאבנ לבח תעגפו..."
,(5 'י א"מש)
:היעשי איבנה תחכותבו
"ואר אל וידי השעמו וטיבי אל 'ה לעפ תאו םהיתשמ ןייו לילחו ףות לבנו רוניכ היהו"
.(12 'ה היעשי)
.םייממע םינחלופל סחייל שי תודקור וא תונגנמ םישנ תוראתמה תוימלצה תא

ויהש הניגנה ילכמ דחא היה ןירובמטה .תונגנמ וא תונהוכ אלא תולא ןניא ןירובמטב תוזחואה תוימלצה
,םימיוסמ םיסופיטמ םישנ ידיב םיאשינה תוקוניתהו םישגדומה ןימה ירבא .תוירופה ןחלופב שומישב
ושמיש אל ןהו םירוגמ יתבב תוימלצה תא אצמנ בורל .תוירופה ןחלופב רעושמה ןדיקפת לע םיעיבצמ
םיכרצל ושמיש ,םינענכה תשרומ תא תוכישממה ,הלא תוימלצש ,איה תלבוקמה החנהה .םילא ןחלופב
.החפשמה רובע ןוירפל למסכו הדיל תעשב עמקכ ,ןוירהל הלוגסכ םייגאמ

אלא ,יחה ןמ תומד לכ תושעל טלחומ רוסיא ינשה רבידב ואר אל ,ןושארה תיבה תפוקתב יכ ,רבתסמ
אלא ,תומדה תונמא דגנכ ןניא םיאיבנה לש החכותה תואובנ .הרז הדובע םושמ ךכב היהש הדימב קר
.(202 :ב"לשת דגיבא) םירז םילאל םעה דגס ןהב ,תומבה דגנכ

ינשה תיבה ימיב תינוקיא-אה השיגה
הינבב ינשה תיבה ימיב תידוהיה תונמאב הנושארל תלגתמ ובתככו ונושלכ ינשה רבידה תנבה
ותוברת תא ףוכל שקיב רשא יטסינלהה שוביכה יכ המוד .תיררנופה תונמאבו תיטרפה ,תירוביצה
םידוהיה לע תופכלו שדקמה תיבב םהיטילש תומדו םהילילא ילספ תא ביצהל ,םידוהיה לע ותדו
.הרותה ןמ רוסיאה לע תינוציק הדפקהל ידוהיה םעה תא איבה ,הרז הדובע

תבאושה תיטקלקאה הרוטקטיכראה ןונגסב םיבצועמ ,עלסב םיבוצחה םילשוריב םיראופמה םירבקה
זירפא ,תוינויו תוירוד תורתוכב ישפוח שומיש ךות ,תיחרזמ-תיטסינלהה תולכירדאה ןמ היתורוקמ תא
םידיעמו בר רשועב םינייטצמה םיטילבתב םירטועמ םירבקה .ימור סולוטו םיירצמ הדימריפו בוכרכ ,ירוד
םיישונא םירואית ןיטולחל םה םירדענו ,םיירטמואיגו םייחמצ םירוטיע םיללוכ םירואיתה .הבר תונמוימ לע
.ןמזה תב תיטסינלהה תונמאב םילבוקמה םייח ילעב ירואית וא


.נ"הסל 'א האמ םילשורי ,"טפשוהי תרעמ"ו "םולשבא די" :4 'סמ הנומת
.ינשה תיבה ימיב םילשורי לש תורבקה ריע .נ דגיבא :ךותמ
.23 רויצ ,ז"טשת ,ביבא-לתו םילשורי ,(ךרוע ,הנוי-יבא .מ) םילשורי רפס

'םולשבא די' תיזח תא רטעמ אצמנ ,תונשוש וא םיקסיד תוסלכאמה תופוטמ ובו ירודה זירפאה תא
רבקהו זירפאה רבק ,התחפשמו ביידחמ ינלה תרויגה הכלמל םיסחוימה םיכלמה ירבק ,(4 הנומת)
ינשמו ,םיבנע לוכשא טילבתב םיראותמ םיכלמה ירבקב זירפאה זכרמב .(5 הנומת)דמע לא-םאב
.ברטיכראה ךרואל העוצרכ םיכשמנ תוריפו םילע תעלקמ .סוטנקא ילעו םירז םידדצה

תיטסינלהה ,תינוויה תונמאב לבוקמכ םינולמגה ללח תא תורטעמה תויגולותימ תונצס לש ןמוקמ תא
םירבקה תותיזח תא םירטעמה םינולמגה חטש תא אלממה ,רישע יחמצ רוטיע ספות ,תימורהו
,348-320 :ז"טשת דגיבא) תולוכשאה רבקו (4 הנומת) 'טפשוהי תרעמ'ב ,'ןירדהנסה ירבק'ב
.(36-35 'מעב םירוזחש .36-33 :[א] ח"כשת ;23 ,18 ,17 ,11 םירויצ


.ינשה תיבה ימיב םילשורי לש תורבקה ריע .נ דגיבא :ךותמ .דמע-לא םא רבק רוזחש :5 'סמ הנומת
.11 רויצ ,ז"טשת ,ביבא-לתו םילשורי ,(ךרוע ,הנוי-יבא .מ) םילשורי רפס

הרובקה תונורא תונמאב ףא תרמשנ ,םייח ילעבו םיישונא םירואיתב שומישמ תענמנה הרתי הדפקה
וא התירחב םיסכמהו תותיזחה םירטועמ םהב ,(תומקסולג) הינש הרובקל תונטק תוביתו (םיגפוקרס)
רהב ףשחנ ,םילשוריב רשא םירבקה הדשב הלגתנ רשא רתויב םיראופמה םיגפוקרסה דחא .טילבתב
טילבתב ףלוגמ השק ריג ןבאמ גפוקרסה .(6 הנומת) נ"הסל 'אה האמה תישארמ ריזנה רבקב םיפוצה
ינולמגה הסכמה .ללחה יולימל םילעו תונטק תונשוש ימגד ,םיבנע תולוכשא םיסלכאמה םילע יגירשב
תחפשמ רבקב ולגתנ רשא תונוראה דחא תא רטעמ ןנגוסמ גירש .םילע לש רישע רוטיעב רטועמ
ןוראבו 'ןירדהנסה ירבק'מ דחאב עלסב בוצח ןורא תיזח תא תורטעמ תוננגוסמ תוטזור .סודרוה
.(38 'מעב םוליצ .38-37:[ב] ח"כשת ;28 ,20 םירויצ ,348-320 :ז"טשת דגיבא) םיכלמה ירבקמ


.נה"סל 'אה האמה תישאר ,םיפוצה רה ,ריזנה רבק ,ריג ןבאמ גפוקרס :6 'סמ הנומת
.38 'מעב םוליצ ,(ח"כשת) 2-1 תוינומדק .םיפוצה רה לע סודרוה ימימ םירבק תרעמ .נ דגיבא :ךותמ

תונדפקב רוסיאה רמשנ ,התביבסו םילשוריב רשא םירבקה ריעב ואצמנש תוברה תומקסולגה רוטיעב
סילופורקנב םיפלוגמהו םיבוצחה םירבקב תומקסולגה לש םירוטיעה רוקמ תא ההיז ינמחר .הרתי
המודה) תיזג ינבא ריק לש יוקיח םיללוכה םילכירדא םירואית אצמנ תומקסולגה תותיזחב .ימלשוריה
םירתכומה םידומעו ,םינולמגו תותשק םיללוכה םירבקו םינבמ לש רואית ,(יברעמה לתוכה ריקל
הדימריפו קסילבואכ תושפנ ירואית אצמנ ,םיררנופה םינבמה ירואית רתי ןיב .תוינויו תוירוד תורתוכב
ואצמנ םירבק תיזחב תויוצמה תורופמא יטילבת .תוימורה רפאה תונורא תא הקחמה הרופמאהו
םיביטומב טילבתב וא הטירחב תורטועמ תובר תומקסולג .הרטפב םירבקה יחתפ תא תורטעמ
תויציזופמוקב תיזו ןפג ילע ,םינשוש ,םירז םיללוכה הגוחמ השעמ םייושעה םיירטמואיגו םייחמצ
,(ץיצוק) סוטנקא יעיבג ירואית םה רתוי םירידנ .רוחצ ןשושו םיבנע תולוכשא ,םיצע ןכו ,תונווגמ
:ט"לשת ;ז"לשת ינמחר ;ז"טשת דגיבא) .(7 הנומת) רמתו ןומיר ,הרומית ,סוטול ,לבורטצא
.(111-107


.נ"הסל 'א האמ - ס"הנפל 'א האמ .םילשורי ,ריג ןבאמ תומקסולג :7 'סמ הנומת
.ינשה תיבה ימיב םילשורי לש תורבקה ריע .נ דגיבא :ךותמ
.ז"טשת ,ביבא-לתו םילשורי ,(ךרוע ,הנוי-יבא .מ) םילשורי רפס

:ד"לשת רצנ) וחיריבו ןוידורהב ,הדצמב סודרוה לש ויתונומראב ריקה יחישמתל תינייפוא ההז המגמ
לש רוטיעב םינייפואמ ,םילשוריב ידוהיה עבורבו הירסיקב ,ןורמושב ריקה יחישמת .(ב חול ,36-32
םילעו םיחופת ,םינומיר ופסונ ידוהיה עבורב .ינועבצ שיש לש וידיג ייוקיח וא םיירטמואיג םימגד
.(174-166 ,103-106 םימוליצ .150-149 :ם"שת דגיבא) שישה ייוקיחלו םיירטמואיגה םימגדל
דחוימבו ,ימור-יטסינלהה םלועב תיטרפהו תירוביצה הינבב םינייפוא ויה ץראב ולגתנ רשא ריקה ירויצ
תונצס ,ףונ ירואית םיבלושמ םהב ,הפוקתה ינב םואנולוקרהבו יפמופב ורמתשה רשא ולא םימסרופמ
.(Ling 1992:12-100) ילכירדא עקר לע רנ'ז ירואיתו תוירוטסהו תויגולותימ

ןהבו ןפוד תואצוי תואמגוד יתש ןנשי ,ןויצ רהו הנוילעה ריעה תוריפחב הלגתנ רשא רישעה אצממה ןמ
תוראותמ ,ןויצ רהב ולגתנ רשא םיירטנמגרפה ריקה יחישמתב .תוריעז תויח ירוטיעב שומיש אצמנ
ישורב .םינבמו םירז תועלקמ ,םיצע לש יטסינויזוליא ונונגסש עקר לע םירופיצ :יחה םלועמ תויומד
םירוגמה יתבב ,טרפה תושרבש ,הנעטב ריקה יחישמתב םירופיצה לש הרידנה םתעפוה תא ץרית
לש רוסיאה לע דיפקהל אלש תיבה ילעב וריתה ,ןומראל ךומס ,הנוילעה ריעה תגספבש םיראופמה
:רמוא קודצ יברב רזעלא 'ר" :תיבה יהלשב אנת לש ותודע תא איבמו ,"הנומת לכו לספ ךל השעת אל"
:ג"לשת ישורב) (ב:ה הרז הדובע אתפסות) "דבלב םדא ףוצרפמ ץוח םילשוריב ויה תופוצרפה לכ
.(ז חול ,107-106

,חינהל שיש ריעמו םידוהי ורג אל הז תיבבש ,ןויצ רהב אצממב גירחה הרקמה תא ריבסמ דגיבא
.(150 :ם"שת דגיבא) רוסיאב ולקהש םידדוב םידוהי ויהש

רפסמה ,והיתתמ ןב ףסוי יבתכב אצמנ ,יחה םלועמ תויומדב רטועמ היהש ,ףסונ הנבמל תודע
:תויח ימלצב טשוקמ היה הירבטב ספיטנא סודרוה לש ונומראש
רשא ןומראה תא סורהל השירדב םילשוריב ןוטלשה תאמ םהילא ונחלשנ יולמו ינא..."
"ונתרות יקוח דגנ הזו תויח תורוצב טשוקמ אוה יכ ,הירבטב סוכרארטטה סודרוה הנב
.(ב"י ףסוי ייח)
םימגדב ורטוע םהילוש רשאו ,הנוילעה ריעה תוריפחב ולגתנ רשא םיברה ןבאה תונחלוש ןיבמ
תורח ובו דבלב דחא ןחלוש אצמנ ,תומקסולגב םייוצמ רשא הלאל ההז ןונגסב םייסדנהו םייחמצ
.(4:185 םוליצ ,168 :ם"שת דגיבא) גד

,םיאנומשחה ימיב ,ירק ,תוידוהיה תועבטמה יכ רשאמ תועבטמ תעיבטב םילבוקמה םימגדה רצוא
,תוימור - תויטסינלהה תועבטמל דוגינב .ישונא רואית תורדענ אבכוכ רב דרמו לודגה דרמה ,סודרוה
.םילא לש רואיתו טילשה ןקויד ראותמ דחא דצב ןהב

,םילוביש ןוגכ םייחמצ םיביטומ םע תבכרומ היציזופמוקב עפש ןרק תעבטומ ,םיאנומשחה תועבטמב
עפשה ןרק ."םידוהיה רבחו לדגה ןהכה ןנחוהי" ןוגכ תובותכ ינשה דצבו ,םיבנע תולוכשאו םינומיר
םיתרכמ זע לע רפוסמ תינוויה היגולותימב .םיירכונ םילמסבו גהנמב ורוקמ ,תועבטמ רטעמה םגדכ
קיזחמה לכל עפשל רוקמ התיה וז ןרק ,הרבשנ הינרקמ תחאו סבז תא הקינה רשא ,האיתלמא המשו
לש תומכרדארטיט לע הנושארל ,תיטסינלהה הפוקתה ןמ לחה תונמאב העיפומ עפשה ןרק .הב
תולוכשאב תטשוקמ עפשה ןרק תא וראית 'בה ימלת לש וימימ לחה .הלפב ועבטנש לודגה רדנסכלא
למסכ םיבר םילאל סחויו םיבר תומוקמב עפשה ןרק רואית ץופנ הרהמ דע .םינוש תוריפבו םיבנע
,םייחמצ םיביטומ לש םבולישב םיטנאיראו תריצי ךות תידוהיה תונמאב ספתנ ךכו ,ןוירפהו עפשה לש
תוברתה לש תרכינה העפשהה תורמלש חינהל שי .עפשה ינק ןיב םיראותמה םילובישהו ןומירה ןוגכ
תלמוסמה ץראה תבונתל למסכ הנבוה תועבטמה לע עפשה ינרק תעפוה ,םיאנומשחה לע תיטסינלהה
.(32-29 :ב"משת רדקו ג"רב) םינימה תעבש ןיב םינמנה ,ןומירהו םילובישה ,םיבנעה רואיתב

עבוכ) סקפא :םיאבה םילמסה םיעיפומ םהבו ,םיימור תועבטמ םיקחמ ךלמה סודרוה תועבטמ
הרושק רמת .ףכו ןוטסלפא ,גרפה ירפ ,(סמרה לש והטמ) ףנוכמ סואקודק ,ןגמו הבוצח ,(םירוגוא
תוימור תוקפנה לש םיקתעה םה סודרוה לש ויתועבטמ לע םיעיפומה םימגדה בור ,רומאכ .טרסב
תכימתמ עבונה סודרוה לש ותוכמס יוטיב לש רסמ שי ,ררושמ תעדל ,ולא םימגדל .הקילבופרה ימימ
ספירגאו ןושארה ספירגא ,סודרוה ;םיינאידורהה םיכלמה לכ .סונוגיטנא והיתתמב וקבאמב וב םימורה
םה םירדענו ,םימורה תועבטמ לע ועיפוה רשא םילמס םהיתועבטמ לע וקיח ,םימורב וכמת רשא ינשה
םע דחי .םייח-ילעב וא תישונא תומד ןכו תוירוקמה תוילילאה תורדגהה יפ לע תילמסה תועמשמה תא
ןחלופבו תידוהיה תונמאב םירושקהו ,םיקהבומ םידוהי םילמס תואשונה תועבטמ סודרוה עבט ,תאז
.עפש ינרק ,ןגוע ,םילוביש ,ןפג ,רמת יפנע ,רזנ ,הידעלב וא הרעק םע ןחלוש :םילשוריב ךרענ רשא
,תיבה רהב לודגה רעשב יולת היהש ,בהזה רשנל הארנכ רושק רשא רשנה רואית אוה ללכה ןמ אצוי
.(165-153 :ה"משת ררושמ) סורהל םיאנקה ואב ותואו

תובותכ םע שדקמה תיבב הדובעל םירושקה ןחלופ יצפח וראות ןהבו תועבטמ ועבטנ תודירמה ימיב
.םעה לש ותוריח תא תושיגדמה

,םישדחו םינשי םילמס לש בר רפסמ אצמנ םהב ,תיסחי רצק ןמזב וקפנוה רשא אבכוכ רב תועבטמ
ףכ ,םיבנע לוכשא ,תבותכ םכותבו םילע רז ,גורתאו בלול ,וידומע תעבראו שדקמה ריבד ירואית םהבו
תורצוצחהו שדקמה תיזח .גורתאהו בלולה ,לקד ץע ,תורצוצח יתש ,(הראטיק) רוניכ ,לבנ ,תיכפ ,רמת
,ונארהש יפכ ךא ,ונרוזאב םיירכונ תועבטמב םייוצמ םירחאה םילמסה .ידוהיה ןחלופב רוריבב תורושק
,תומקסולגהו םיגפוקרסה םילשוריב םיבוצחה םירבקה תותיזח רוטיעב תיררנופה תונמאב םיצופנ
דעו ס"הנפל 'אה האמהמ תידוהיה תונמאב םיגוהנה םיידוהיה םירוטיעהו םילמסה םלועל םיכיישו
םידרומה תפיאש ,דרמה תרטמ תא תושיגדמה תובותכ תונייצמ תועבטמה לע .נ"הסל 'בה האמל
,"לארשי תלאגל תחא תנש" ןוגכ דרמה תנש ןויצ ךות ,ויתוסירהמ שדקמה תיב תמקהו לארשי תוריחל
םיראתמ אבכוכ רב תועבטמב תובותכהו םילמסה .'וכו "םלשרי תורחל" ,לארשי (תור)חל 'ב (תנ)ש"
ונגינ םהבש םילכה ,שדקמה ריבד תא םיריכזמו םיבש םה ןכ לעו ,וב ךרענש ןחלופהו שדקמה תא
םידרומה בלב תעטל ויה םירומא ,תובותכה םע דחיב ולא םילמס .בלולהו גורתאה ,ןמשה ךפ ,םייולה
םילמס לע הרזחהו ,הלומעת תורטמל ושמיש תועבטמה .תינידמ תואמצעלו תיתד תוריחל הווקתה תא
תא אצמנ םהב ףאש ,םימורה דגנכ קבאמה תויכשמה תא תלמסמ לודגה דרמה תועבטמב ועבטנש
.(177-159 :ם"שת רלדניק) רז ךותב תבותכו הרופמא ,ןפג הלע ,תוריפ ,רמת ץע ,גורתאהו םיבלולה רואית

הינב תוקינכטב שומישב תוינוציח תועפשהל תוחותפ ,ןכ םא ינש תיב ימיב תולכירדאהו תונמאה
םירעה ךרד הפיקע וא הרישי העפשה ךות ,דחאכ ברעמהו חרזמה ןמ םינווגמ םייתונמוא תונונגסבו
,התוחיתפ לכ םע רשא ,תשבוגמ הרבחכ תידוהיה הרבחה הלגתמ ,תאז םע .לארשי-ץראב תוירכונה
.תואנקויד תנקתה לע הרותה רוסיא תא ןוצרב תלבקמו היתובא יקוח לע תואנקב תרמוש

דומלתהו הנשמה ימיב תידוהיה תונמאה
(תידוהיה תונמאב תויומד ראתל ולחה יתמיא)
לכב התיה םייח ילעבו ישונא רואית תרסואה תיבה ימיב תידוהיה תונמאב הרתיה הדפקהה ,רומאכ
לש היוליג תעב התיה הבר העתפה ,ןכ לעו .ללכה לע םידיעמ םיטעמה ללכה ןמ םיאצויהו ,םימוחתה
,ולגתנ רשא תומקסולגה רתי ןיב .ןורדק לחנבש אמד לקחב תנכושה ינשה תיבה ימימ הרובק תרעמ
יהוז .טילבתב בצועמה רוש שאר לש יתמכס רואת ,תומקסולגה תחא לש הרצה ןפודה לע עיפומ
הלעמ ,הרעמב יפרגיפאה אצממה .םייח לעב לש רואיתב תרטועמ רשא העודיה הדיחיה המקסולגה
:ג"נשת ןליאו טוהנירג ,ינבא) הירוסב םאצומש םיידוהי לגר ילוע לש רבקב רבודמו ןכתיש ,החנהה תא
.(105 'מעב הנומת ,110-100

תיררנופה תונמאב הנושארל תלגתמ ,םייח ילעבו תוישונא תויומד תועיבקב תבלשמה תידוהי תונמא
תונורא לש תותיזחו תורונמ יטילבת דצב .נ"הסל 'גה האמה ןמ םירעש תיבב הרובקה תוכרעמב
,שדוקה תונורא תותיזח תא םירטעמה תוירא , קחצי תדיקע ירואית תא הנושארל םיאצומ ונא ,שדוק
הצופנה תיטסינלהה תונמאה ןמ םיחוקלהו תינוויה היגולותימב םרוקמ רשא םיאשונו םישרפ ירואית
.(XXXIV, 3-2,XXXII, 2,XV, 2,XIV תוחול ,104-98 :ח"ישת רזמ) ולוכ בחרמב

םירעש תיב לש ןימלעה תיב היה וז הפוקתב יכ ,ררבתמ תוריפחב הלגתנש ברה יפרגיפאה רמוחה ןמ
תומלואמ העבראב .חרזמה תוצראב הלוגה ידוהיל םג אלא ,ץראה ידוהיל קר אל יזכרמ הרובק םוקמ
תונוראב םיתמ תומצע תולעהל גהנמה עודי תידומלתה תורפסה ןמ .רומדת ידוהי ורבקנ הרובקה
קרפ תובותכ ;ב ,דל ףד ,ט קרפ םיאלכ ימלשורי) לארשי-ץראל לבבמ רקיעבו ,הלוגה ןמ תומקסולגבו
תיממע תונמאה .נ"הסל 'בה האמה ףוסמ לחה הז גהנמ .(א ,הכ ןטק דעומ ילבב ;א ,הל ףד ,בי
.יחרזמה דוסיה תורבגתה םע םיינאסאסו םייטסינלה תונונגס הב ובברעתהו


.נ"הסל 'גה האמה ,םירעש תיבב תורבקה תיב ,ריג ןבאמ תויראה גפוקרס :8 'סמ הנומת
.1,XL חול .ב"לשת םילשורי ,'ג םירעש תיב .נ דגיבא :ךותמ

לש דיצ תונצס ,(8 הנומת) תוירא םיראותמ םתיזחב רשא ןבאמ םיגפוקרס ולגתנ 20 הכרעמב
.םיניפלודו (9 הנומת) רזב תוזחואה תוקינ ,תוכסמ ,םירווש ישאר ,םירשנ ,הליא רחא ףדורה הירא
יטילבת תונמאב םיחיכש םיאשונהו ,תיממע תונמא תגציימה הטושפ הדובעב םיבצועמ םיטילבתה
היראה רואית תא .(1,XLVI, XLV, 3-1,XLII, 2-1,XL :ב"לשת דגיבא) אמורבו חרזמב םיגפוקרסה
Kohl and Watzinger) ופרטב זחואה תוומה תומלגתהכ וריבסה ,תיררנופה תונמאב דיצה תונצסב
תולעהל רשנה לש ודיקפתב וריבסה , םיינאגפ םירבקב רידת עיפומה רשנה תעפוה תא (1916:198
תוכייש תוכסמה (Goodenough 1965:vol 12, pp. 149-150) םימשה ימורמ לא תמה תמשנ תא
תוימוק תוכסמב םיגפוקרסה תא רטעל ,תימורה הירפמיאב נ"הסל 'גהו 'בה תואמב חוורה גהנמל
תלא, הקינה .םירטפנה לש תואנקוידב ןכו ,ריטאסו ןאפ ,סונליס ,הטנאכאב ,הזודמ תוכסמ ,תויגארטו
Goodenough 1958:vol 7, pp) תוומה לע ןוחצינה למסל התיה ,תירוגילאה תונמאב ןוחצינה
.(135-148


.נ"הסל 'גה האמה ,םירעש תיבב תורבקה תיב ,ריג ןבאמ תוקינה גפוקרס :9 'סמ הנומת
.64 רויצ .ב"לשת םילשורי ,'ג םירעש תיב .נ דגיבא :ךותמ

דגיבא .שיש םייושעה םיגפוקרסה ףוליג תונמא תעפשהב תויומדב ורטוע םירעש תיבב ןבאה תונורא
םיחיכשה םייגולותימה תוזחמהו , םיקהבומ םיילילא םיאשונ ףוליגמ ענמיהל הייטנ התיה יכ שיגדה
ההומת וז הנעט .(119 :ב"לשת דגיבא) ןבא םייושעה םיגפוקרסה ירואיתב םירדענ ,שישה תונוראב
תא ,ןכ לעו .דיצ תונצסו הכסמ ,םיטרס םהיפבו םיניפלוד ,רז תואשונה תוקינה לש ןתעפוה עקר לע
םייממעה םינמואה לש תלבגומה םתלוכיב ,יתעדל ריבסהל שי םיבכרומ םיגולותימ תוזחמ לש םרדעה
הרובקה תוכרעמב ולגתנ רשא שישמ םיברה םירבשה עקר לע תאז .ןבאה תונורא תא ובציע רשא
לש םידירש ,סורא ,תוקינ ןוגכ םיינאגפ םיביטומ לוסיפ לש תורורב תויודע ואצמנ םהב ,םירעש תיבב
םילסופמו םירטועמ תונורא לע םידיעמ םירבשה .(127-120 :ב"לשת דגיבא) הטידורפא ןכתיו הנוזמא
.רוציה יזכרממ דחאמ אובי ירפ ,הובג טילבתב

םיביטומו יחה ןמ תויומד לש םתעפוהב אוה ,םירעש תיבב הלגתנ רשא תיממעה תונמאב שודיחה
יתב יפוקשמ לע םיעיפומה הלא ןוגכ ,תסנכה יתבב ילכירדאה לוסיפב םג הלחה וז העפות .םיינאגפ
.הקאמס תברי'חבו םוחנ רפכ ,דמע לא םאב תסנכה

המכ" :עבק הדוהי יבר .םימכחה תדמעב ימינפ חוכיול ומרג ,תינוויה תוברתה לא הברקהו תורומתה
:רמוא יאחוי ןב ןועמש יברו ."תואצחרמ ונקת ,םירשג ונקת ,םיקווש ונקת :וז המוא לש ןהישעמ םיאנ
,ןמצע ןהב ןדעל תואצחרמ ,תונוז ןהב בישוהל םיקווש ונקת .ןמצע ךרוצל אלא ונקת אל ונקתש המ לכ"
הפשה לש דומילה תייארו תינוויה הפשל תודגנתהה דצב .('ב ג"ל תבש) "סכמ ןהמ לוטיל םירשג
ןועמש ןב לאילמג ןברו .םיילילאה תויתדה ייוליגל סחיב תונלבוס תרכינ ,תוללובתהל דעצכ תינוויה
תורטמל ומקוהש םילספ ןיבו ,םיניינבה טושיק םשל ושענש םילילא ילספ ןיב לידבה נ"הסל 'בה האמב
,הלאה לספ םוקמב בצומ היהש תורמל ,וכעב יטידורפא לש ץחרמב ץחר םעפש רפוסמ .ןחלופ
:בישה ךכ לע ול וריעהשכו
"ץחרמל יונ יטידורפא השענ... אלא (יטידורפא לש) הלובגב יתאב ינא אל"
.('ד 'ג הרז הדובע הנשמ)
תואמ שמחו ,הרות ודמלש םידלי תואמ שמח ויבא תיבב ויהש דיעמ ,לאילמג ןב ןועמש יבר ,ונב
אישנה תיבב ושמתשה לאילמג ןב הנינח 'ר ירבד יפל .(ב"ע ג"פ אמק אבב) תינווי תמכח ודמלש
תא דמלל רתומש קספ יול ןב עשוהי 'ר .(ג"ע ב"מ - 'א ,'ג הרז הדובע ימלשורי) םיפוצרפ תומתוחב
האפ ימלשורי) ללכב תינוויה דומיל תא לספ ךכבו ,הליל אלו םוי אל הניאש העשב קר תינווי םינבה
ימלשורי) "ןהל טישכת תינוויהש ינפמ" דבלב תונבל תינוויה דומיל תא ריתה ןנחוי 'ר .(ג"ע ו"ט-'א ,'א
בר שומיש לע תודיעמ םירעש תיבבו ופיב םיידוהיה תורבקה יתבב תובותכה .(ג"ע ו"ט-'א ,'א האפ
.םיינווי תומשבו תינוויה ןושלב

,םילספ תיישעב וקסעש םידוהי הכאלמ ילעבבו םינמואב תוקסוע הרז הדובע תייגוסב תוליקמ תוכלה
תורוצה לש םתועמשמ רסוחב וריבסה תולקהה תא .תואטורג ירחוסו םיפרוצ ,תוקיליסב תינב ,םימלצ
.ילכלכה קודיצבו םילספהו

םידיעמ הפוקתה תונמאב ןודל םיברמ םניאש םידוהיה תורוקמה
.(ד"ע ,במ ףד ,ג"פ הרז הדובע ימלשורי) "ןיידיב וחמ אלו היילתוכ לע ןירייצ ןורש ןנחוי 'רד יומויב"
ימלשוריה לע תפסות שי דרגנינלב רומשה די בתכב
"ןידיב וחמ אלו םיספיספ לע ןירייצ ןורש ןובא 'רד יומויב"
.נ"הסל 'דה האמה לש הנושארה תיצחמב יח ןובא 'רו 'גה האמה ןב ןנחוי 'ר

תסנכ תיבב ללפתהל וכלהש ,רמאנ נ"הסל 'גה האמה ןמ לבבבש אעדרהנב יולו לאומש לש ויבא לע
הנכש יכ רמאנ הז תסנכ תיבב .(ב"ע ,גמ הרז הדובע ילבב) הטרדנא וב התיהש יפ לע ףא ,ביתי-ףש
.הניכשה וב

וארו ורימחהש ויה :הרז הדובע לש התוהמ לע תונוש תוסיפת וחוור םימכחה ברקבש ,ררבתמ ןאכמ
שוריפב ינלבוס סחי וליג ,ופוגל הרקמ לכב ונדו ,ולקהש ויהו ,הרז הדובע םושמ תומד רואית לכב
.(205 :ב"לשת דגיבא) "םדבעת אלו" אפיסה תא ושיגדהו ינשה רבידה

בצמה עקר לע תיגולואיכראה תואיצמה תא ריבסמ ,הרז הדובע תוכלה תודוא ורקחמב ךברוא
לטנ בקעו ,עקרקה ןמ םיבר םידוהי ולשונ ,אבכוכ-רב דרמ רחאל רקיעבו ןברוחה םע .יטילופ-ילכלכה
תונקתה תא .תוברועמ םירעל תירפכה הייסולכואה תדידנו תומדאה תשיטנ לש ךילהת לח םיסימה
ןכו ,תוירכנה םירעב םתוטלקיה תא םידוהיה לע לקהל המגמה ןמ קלחכ ,ךברוא ריבסמ תוליקמה
דבלב יונכ םהיתורוצו םילספל סחייתהל שיו ,ופלח הרזה הדובעה תנכסו םויאהש ,הרכהה ךותמ
.(205-189 :ט"ישת ךברוא)

תקלוחמ ,בורל .תשבוגמ תידוהי היפרגונוקיא תריציל םידע ונא ,תסנכה יתבב הפצרה יספיספ תונמאב
תדובעב םיגוהנ ויהש ןחלופ ילכ םיראותמ שדוקה ןוראלו המיבל ךומסה ןיפסב ,םירוזא השולשל הפצרה
לש רואיתו ,םינק העבש תלעב תקלוד הרונמ וידדצ ינשמו שדוק-ןורא םיללוכ םהו ,שדקמה תיבב שדוקה
.הירבט תמחו אפלא תיב ,ןאש תיבב תסנכה יתבב ספיספה תופצר ןוגכ התחמו רפוש ,םינימה תעברא
ולגתנ ןה ףאש בהזה תויתחתבו ,אמורו םירעש תיבב הרובקה תוכרעמ ילתכ לע תראותמ וז היציזופמוק
.אמורב תוידוהיה תובמוקטקב


.נ"הסל 'דה האמה ,הירבט-תמחב סוריווס לש תסנכה תיבמ ספיספ תפצר :10 'סמ הנומת
Levine L.I. Ancient Synagogues - A Historical Introduction. In L.I. Levine ed. :ךותמ
Ancient Synagogues Revealed. Jerusalem 1981. PI. On p. 8.

היציזופמוקל ופסונ ,תורונמהו שדוק ןורא םינותנ הב תיזחה ידיצב ,היסוס תברוחב תסנכה תיבב
וזכרמבו תולזמה לגלג ראותמ ,יזכרמה ןיפסב .(49 'מעב םוליצ ,50 :ב"לשת רצנו ןיביי ,ןמטוג) םילייא
,םישנ לש תומוטורפ תוראותמ תוניפה תעבראבו ותבכרמב גהונה ,שמשה לא ,סוילה לש ותומד
תיבב ,ןרענב ;תסנכ יתב רפסמב העיפומ וז ןיעמ היציזופמוק .הנשה-תונוע עברא תא תולמסמה
.הירבט תמחבו הפיסוחב ,אפלא

לש רואית הנושארל עיפומ ,נ"הסל 'דה האמל ךראותמה הירבט-תמחב סוריווס לש תסנכה תיבב
.תימורהו תינוויה היפרגונוקיאב ורוקמ (10 הנומת) (sol invictus) סוטקיוניא לוס הנוכמה סוילה
הנפמ אוהו םינפלמ הארנ לאה .םיל לעמ םימשה תבכרמב בכור לא לש ותומד תראותמ ספיספב
ודיו ,הכרבל תמרומ תינמיה ודי .הליה ול ביבסו םיינרק לעב רתכ ראותמ ושאר לע ,הנימי ושאר תא
ןיב תוהזה םושמ ,רסיק ידגבב שובל סוילה .ןוטלשה חוכ תא למסמה םלועה רודכב תזחוא תילאמשה
סוטקיוניא לוס לש ותומד .תימורה תדב נ"הסל 'דה האמה תישארבו 'גה האמב רסיקה תומד ןיבו ותומד
ןתוד .רוטארקומסוק ושי םע התהוזו המודקה תירצונה היפרגונוקיאל ףא הרדח איה .ןוילע לאכ הספתנ
למסמה שמשה לא תשנאהכ וא תילארטינ תומדכ תולזמה לגלג זכרמב סוילה לש ותעפוה תא ריבסמ
:ט"כשת ןתוד) תונועה תעבראו תוישונא תויומדב םיתיעל תומלגתמה תולזמל המודב ,םוקיה זכרמ תא
.(122-119

תורטועמ ,תוארטיסהו ךוותה תומלוא תופצר ןהב ,תסנכ יתבב ספיספ תופצר רטעמ םייח ילעב רואית
םיעיפומ ולא םירואית .םייח ילעבו רנא'ז תונצס םיסלכאמו הרופמאמ םיעבונה םיגירש לש םיחיטשב
,שרגמ סאילא היסנכב ומכ לקד ץעמ םיעבונ םיגירשה םיתיעל .דחאכ ןמזה ינב תויסנכו תסנכ יתבב
.ןאש תיבמ סוטנקא הלע וא

תפצר תימורדה הרטיסב הרמתשה ,נ"הסל 508/9 תנשל תבותכ יפ-לע ךראותמה הזעב תסנכה תיבב
קנוי הירא רוג :הנוש םייח לעב סלכאמ ןוילדמ לכו ,םינוילדמ םירצויה ןפג יגירשב תרטועמה ספיספ
תופצר .יסדנה םגד תלעב תרגסמב תפקומ הפצרה .דועו הרבז ,בוד ,רמנ ,םיסווט ,הפרי'ג ,האיבלמ
תייסנכ ,ןאש תיבב םירמ רזנמ ,ןירבוג תיב ,לאלשב תויסנכבו ,(םירינ) ןועמב תסנכ תיבב ולגתנ תומוד
:ז"משת ילילכח ;193-191 :ה"לשת הנוי -יבא) םילשוריב תינמראה הייסנכהו שרגב גרוסו הירמ ,סאילא
.(19-14 ,12 ,10-9,6 ,4-2 םירויא ,58-46

םיבצועמה גרוסה תוחול ירבשב םיראותמ ,םיבילשתו םיגירש לש היציזופמוקב םיבלושמה םייח ילעב
.הזעב תסנכה תיב יבחרב םירזופמ ולגתנ רשא ,שישב

רופיס ;ארקמה ןמ םיחוקלה םירואית לש םצמוצמ רפסמ םיאצומ ונא לארשי-ץראב תסנכה יתב תונמאב
םירעש תיבמ טילבתב קחצי תדיקע ,היסוסמ ןכתיו ןרענמ תויראה בוגב לאינד ,שרגמ תסנכה תיבב חונ
.םסרופ אל ןיידע ןורחאה הז ךא ,ירופיצב תסנכה תיבב הלגתנ הנורחאלו ,אפלא תיבב ספיספה תופצרבו

,סואיפרוא תומדב ךלמה דיוד תא ראתמה ספיספ עטק דרש ,הזעב תסנכה תיבב ךוותה םלואב
תובצינ ךלמה ביבס."דיוד" תוירבע תויתואב בותכ לעמו לבנ לע טרופו יטנאזיב רסיק ידגבב שובלה
וז היפרגונוקיא םג .(125-124 מ"עב םימוליצ ,125-124 :ט"כשת הידבוע) ותניגנל תוניזאמה תויחה
התלגתנ רשא ,תיטנזיב היסנכמ סואיפרוא ספיספב אצמנ המוד רואיתו ,תיטסינלהה תונמאב הרוקמ
Avi-Yonah) לובנטסיאב ןואיזומב ספיספה גצומ םויכ .םכש רעשל ךומסב ,םילשוריב האמה תישארב
.(Pls, 50-51, No. 133 ,1932:172-173

םייח ילעבו תויומד תסנכהב נ"הסל 'גה האמבו 'בה האמה יהלשב תידוהיה תונמאב תורומתה תא
,תינאגפה תוברתה לש התדירי עקר לע םיריבסמ ,תסנכה יתב תא תורטעמה תובכרומ תויציזופמוקב
, אדירג םיביטרוקד םימגדכ םתנבהו םיירכונ םיביטומ תליאשו ,תודהיה לע םויא דוע הווהמ הניא רשא
תגהנהב ינחור גושגש לש ,תוכלמה םע סויפו םולש לש הפוקת התיה וז הפוקת .תיתד תועמשמ אלל
תא ץמאל התע לחה ,רבעב ןנוגתה רשא לארשי-ץראב ידוהיה בושייה .תואישנה תיבו ןירדהנסה
תסנכה תיבב .תוצופתב םידוהיה וגהנש יפכ ,תיררנופה תונמאבו תסנכה יתבב תומדה תונמא
,םילתכה תא םירטעמה םי"כנת םירואית לש רישע רוזחמ אצמנ תרפה תודג לע סופוריא ארודב
.אמורב תוידוהיה תובמוקטקב ךכו

תיאמואה הפוקתה תישארו תיטנזיבה הפוקתה יהלש
(תויטסלקונוקיא תויודע - תינוקיא-א השיג)
תופצר ונחבוה תיאמואה הפוקתה תישארו תיטנזיבה הפוקתה יהלש תונמא לש יפרגונוקיאה רקחמב
,עבטה וא ומרג ןמזהש סרהב רבודמ ןיא .תיחשמה די םהב הרכינ רשא ,גרוס יטילבת רפסמו ספיספ
תופצר רפסמב .דחאכ תסנכ יתבבו תויסנכב האצמנ וז העפות .יקלח סרה םיתיעלו ןווכמ סרה אלא
התחשה יכילהתל םידע ונא ,םייח ילעב תויומדו תוישונא תויומד תוראותמ ןהב ונרוזאב ספיספ
ענמנה ,ןדועמ "ןוקית" תניחבמ השענ תויומדה יונישש שיו ,רכה ילבל דע וקוזינ תויומדהו שי .םינווכמ
תוהזו וללה םיכילהתל תוביסה תייגוסב םהיתועדב וקלחנ םירקוחה .הנצסב עוגפלמ ןתינש המכ דע
האצות םה םא איה הלאשה .'ט-'חה תואמל םיכראותמ םידע ונא הל התחשהה יכילהת .םיעצבמה
ךילהת הזש וא ,םייח לעב וא םדא תומד ראתל ,ינשה דיזאי לש וימיל ךראותמה ימלסומה רוסיאה לש
ימיב לחהש ,תיחרזמה היסנכב היהש יטסלקונוקיאה םרזה תא םידקמה בלש ,ידוהי וא/ו ירצונ ימינפ
דע לעפו ,נ"הסל 726/5 תנשב וזוע לכב חרפו (נ"הסל 741-717) ישילשה ואל רסיקה לש ונוטלש
.(Vasiliev 1956:25-47) נ"הסל 843 תנשב םרחה רסוהש


.נ"הסל 'ו האמ .שישמ גרוס חול ,הלפ :11 'סמ הנומת
Smith R.H. and Day L.P. Pella of Decapolis. Vol 2; Final Report on The College of Wooster :ךותמ
Excavations in Area IX, The Civic Complex, 1979-1985 The College of Wooster. 1989. Fig. 33.

לש סיסבכ ,המיבה תפצרב ץבושמ אצמנ וקלח ,(11 הנומת) ץפונמ שישמ גרוס חול אצמנ הלפב
וילגרלו וידדצ ינשמ ,בלצ ראותמ שישב בצועמה גרוסה חול זכרמב .ינשמ שומישב חבזמה ןחלוש
תצרעה לש תלבוקמה החונתב ןכרומ םשארו ידלריה ךרעמב הז לומ הז ,םישבכ ינש רוקמב וראות
ךא םייחה ילעב תקיחמ .הנחבהל םינתינ ראתמה יווק קרו תינדפק הרוצב וקחמנ םישבכה .בלצה
,תימלסומה תויטנרלוטה רסוחל ןברוק היה אל גרוסהש ,הרעשהה תא הלעמ םלש בלצה תראשה
הרבעש יטסלקונוקיאה םרזה תא םידקמה בלשב רבודמ .ירצונ יטסלקונוקיא ךילהת רבע אלא
,היסנכל םיאתמ אל 720 תנשל רחואמ ךיראת .'חה האמב ישילשה ואיל לש וימיב תיחרזמה הייסנכה
לש רוטיעה לש התחשההו ,נ"הסל 717 לש המדאה תדיערב םירפוחה תעדל הסרהנ איהש םושמ
האמל ךראותמ ירוקמה ודיקפתב חולה .נ"הסל 717-692 םינשה ןיב שחרתהל הכירצ התיה גרוסה
(Smith and Day 1989:48-49,92-94,120-122 Figs. 12,33, P1. 27 A-B) נ"הסל 'וה

תודע .תסנכה יתבב םג תינמז וב םימייק אלא ,תירצונה היסנכל קר םיביסולסקא םניא הלא םיכילהת
'ח-'זה תואמל רפוחה ידי-לע ךראותמה ,רחואמהו ישילשה בלשב היסוסב תסנכה תיבב התלגתנ ךכל
םגדב ףלחוה םימילו תולזמ לגלג לש רואית הארנכ היה תסנכה תיבב ספיספה תפצר זכרמב .נ"הסל
,התחשוה רשא תויראה בוגב לאינד תנצס רוקמב הראות רחא םוקמב .הדרו וזכרמבו ,ירטמואיג
תויתואה ודרש דיה ףכ דיל .הירא הארנכ ,םייח לעב לש םיקלחו שאר ,די ףכ לש םידירש ורתונ הנממו
.ןרענב תסנכה תיבב האצמנש וז ומכ ,תויראה בוגב לאינדכ הנצסה תא תוהזל רשפאש ןכתיו "לא"

דברמה קלחנ רוקמב .יחרזמה דברמה זכרמב הדרש יטסלקונוקיא סרה יכילהתל הרורב תודע
ילעב .בכרומ רדנאימ לש ירטמואיג םגד רביח םיעובירה תא .םינוש ףנכ ילעב םיסלכאמה םיעובירל
;50 :ב"לשת רצנו ןיביי ,ןמטוג) םינוש ספיספ ינבאב חטשה אלומ םמוקמבו ,םיתחשומ ואצמנ ףנכה
.(27-26 'מעב םימוליצ ,27-15 :ג"נשת ןיביי


.היסוס תברוחב תסנכה תיב ,שישמ גרוס חולב "הרות ןתמ" תנצס לש רוזחיש :12 'סמ הנומת
Forester G. Decorated Marble Chancel Screens in Sixth Century Synagogues in :ךותמ
Palestine and their relation to Christian Art and Architcture. ATTI 11/2. 1989. Fig. 14.

תוישונא תויומד ןווכתמב שטשטמ רשא ,יטסלקונוקיא סרה הלגתנ שיש תויושעה גרוסה תוחולב םג
ןתינש ,גרוס ירבש ואצמנ ועגפנ רשא תוחולה רתי ןיב .עגפ אלל םייחמצ םיביטומ ריאשמו ,םייח ילעבו
Foerster 1989:1809-1820 Figs.) רטסרפ עיצהש יפכ "הרות ןתמ" לש הנצסה תא וב תוהזל
דוגינבו (12 הנומת) הנצסה יטרפב ןיחבהל השק יכ דע ,ףירח הכ חולה ןותנ וב סרהה ךא (12-14
םיטנמלא אל וליפא ,המואמ םיתיחשמה וריתוה אל ,ףתושמ לרוג ילעב תסנכה תיבב תוחולה ראשל
.למזאה לש שוטשטה ינמיסל דעבמ ישוקב םתוהזל ןתינש ,םייחמצ

הריהז התחשה תחשוה הלפמ חולהש הארנ .םיתיחשמה תוהז תלאשב םירקוחה וקלחנ ,רומאכ
ךישמה חולהו עגפ אלל בלצה רתונ ,קחמנ םישבכה םגדש דועב ;הייסנכה יאבמ םירצונה ידי-לע
.ינשמ שומישב חבזמ סיסבכ היסנכב תרשל

,ןרענב ספיספה תפצרבו םערב ,םוחנ רפכב תסנכה יתב יטילבתב ונחבוה תויטסלקונוקיא תויודע
תנבהו הנצקהל םידע ונא היסוסב תסנכה תיבב .תידוהיה הרבחב םירימחמ םיגוח לע תודיעמה
תילדנו התחשהל םידע ונא .רתויב הפירחה הרוצב היחהו םדאה תומד רואית לע ימלסומה רוסיאה
לש תונוש תוגרדב תיקלח התחשה ,תוישונא תויומד קלח םילטונ ןהב תונצס םיראתמה תוחולה לש
ןוצרמ המצע לע הלביק היסוס תליהק יכ הארנ .םיילארטינ םייחמצ םיביטומ תראשה ךא ,םייח ילעב
תיאמואה הפוקתל המיבה לש הז בלש ךוראית .רתויב תינוציקה הרוצב ,ימלסומה רוסיאה תריזג תא
.תאז רשאמ

ןוראה םיראותמ ובו ,תינוקיא-א תונמא ףקשמ תיאמואה הפוקתל ךראותמה וחיריב תסנכה תיב
.םדאו םייח ילעב לש םירואית םירדענו ,החוטשו תיתמכס הרוצב הרונמהו