השעמו הכלה ןיב - םימכח תואנקויד

ןהכה דעיבא

ה"נשת ןויס ,10 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב
(תורעהה אלל ספדנ)

תמועל תואיצמל םימודה ולאכ -םינבר תואנקויד יגוס ינש ןיב ןיחבמ רמאמה :תיצמת
.הייפואו הנמז ,םימכחה רויצ תעפות ףקיה תקידבב קסוע רמאמה ,ןכ ומכ .םיצפושמה

ןקויד ,סופד ,תידוהי תונמא :חתפמ תולימ

אובמ .א
םיכלוה םירקחמ תואמו םירפס תורשע .גושגשו החירפל ןורחאה רודב הכז תידוהיה תונמאה רקח
לש םהיתואנקויד תודלות רקח ,ןכ יפ לע ףאו .היוטנ דיה דועש המודו הנשב הנש ידמ םימסרפתמו
רפסמ טעמלו ,תיווז ןרקב רתונו טעמכ תוירוטסיההו תויתרבחה ,תויתכלהה ויתוכלשהו םימכח
יבחרו םיבושח םירמאמ ינש ןהכ 'י 'פורפ םסרפ ,הנורחאל .ותדימ התצמתנ םרט םיינושאר םירקחמ
,ןחב םהב "ןינוקיאכ ברה לש ותומד" לעו "השדחה תעה תישארב תודהיהו ידוהיה ןקויד" לע ףקיה
ךדיאמו ,ויבגל ולחש תוכופהתהו תיללכה תונמאב "ימינונא"ה ידוהיה לש ונקויד תופקתשה תא ,דחמ
רכזנה ורמאמב .הל עקרהו הינברו הדעה יגיהנמ ,םיעודי םימכח לש םהיתואנקויד רויצ תעפות תא
תיתוברתו תיתרבח העפות" אוה םימכח תואנקויד רויצש הנקסמל ןהכ 'י עיגה ,"ןינוקיאכ ברה" לע
תפקשמה ,"העיגה הפוריא חרזמל ףאו השדחה תעה תישארב הברעמבו הפוריא זכרמב הצופנש
."תיתרוסמה הרבחה ישנא לש םנוימדבו םתעדותב ברל דעונש דיקפתב הלחש הרומת"


ד"קת ,היצנו ,ם"במרה לש "ונקויד" וילעו ןוילדמ
קחצי ברה לש ובתכמ ןקוידל תחתמ .(1744)
.ןקוידה תותימא תא רשאמה וי'גיר לאומש

תוזח לעב עדמ שיאכ ם"במרה עיפומ וב יממע רויצ
םירפסה תיב ,ןורדבש ףסוא) תיאפוריא חרזמ תידוהי
(םילשורי ,יאטיסרבינואהו ימואלה

,ט"יהו ח"יה תואמב אקווד וז תונמא תיילעל ,ותעדל ,ואיבהש תוביס רפסמ ןהכ 'י הנמ ,ורמאמב
תורפס ,"םישודק"ה תורפסב ףא הייוטיבש תיטמזירכ תומדכ ברה לש ותעפשה תיילע .א :ןהיניבו
ששחה תא התיחפהש ,תודהיהו תורצנה ןיב חתמה תדירי .ב ;הפוקת התואב הרצונש ,תיפרגויגה
וחיצניש םינמא וקיסעהש דנלוהב תוירצונה תודליגה תעפשה .ג ;ןינוקיא ייומד םיטרטרופ תריצימ
תמגוד) םימיוסמ םימכח לש תוירלופופה תדימ .ה ;עימקכ ןקוידב שומיש .ד ;םיבושח םיעוריא
.התצפהו םנקויד תומד תקתעהל "םהידיסח" תא ואיבהש (רגיא אביקע יברו "בוט םש לעב"ה


,"ךורע ןחלוש" לש רעשה דומע
םימכח השיש לש תויומד וילעו (1722) ב"פת הבוטנמ

,הז םוחתב דוסי תולאש רפסמל הנעמ תונתונ ןניא ,ןתוריבס דצמ ןה תוירשפאש םע ,הלא תוחנה
,הרק דציכ .תודבועה לש תללוכה הריקסה ןמ תולועה תודבועה לולכמ תא ריבסהל ידכ ןהב ןיאו
הפוריא חרזמ תודהי ינפ לע תערכמ העפשה העיפשהש ,תודיסחה תמגוד תיזכרמ הכ העונתש
היגיהנמ ביבסשו ,(תואנקוידה רויצב הרומתה תפוקתכ ןהכ 'י ןייצמ התוא הפוקתה) ח"יה האמב
לש דחא ירוקמ ןקויד ולו הכותמ הדימעה אל תבחרנ תיפרגויגה תורפס החתפתה םייטמזירכה
רתויב תויזכרמ תויומד ,יתכלה-ינברה םלועב ףא :םירומא םירבדה תודיסחב קר אלו ?הישאר
תינרותה םתריצי תניחבמ תיסחי "תוילוש" תויומד וליאו רמתשי םנקוידש וכז אל וז הפוקתב
?תורודל חצנוי םנקוידש וכז תיתכלהה םתעפשהו

ומיכסה םנמאה :ותריצי אושנל רצויה-ןמאה ןיב סחיה ,והמ .םירחא םירושימל תועגונ תופסונ תולאש
םתוא לש תיתימאה םתומד תא םינושה תואנקוידה םיפקשמ םאה ?ואל םא ריוצי םנקוידש םימכחה
,תואנקוידה רויצ אוה הייוטיבש "הרומת"ב רבודמ םנמאה ?םה רצויה ןוימדה ירפ אמש וא םימכח
תויח תויומד ,םוריע רויצ תמגוד) םלש יתונמא יתוברת לולכמ ךותב ריעז טרפ אלא םה ןיא אמש וא
אלא וניא ומצעלשכ תואנקוידה רויצו ,הרומתה רקיע םה םירחאה ויביכרמש ,(שדוק ירפסב םיפרשו
.וב ילוש טרפ

,רעצמל וא ,יתכלה רוסיא תניחבב היהש גהונ רבעש םיבלשה םהמ ןוחבל שי ,תיתכלה הניחבמ
אלש םידיפקמה םתוא לש םהיתבב וליפא ,ונימיבש ךכ ידכ דע ץופנ גהנמל ,דבעידב רתומה השעמ
הניפ לכב רודה ימכח לש תונומת אוצמל התא לוכי ,םוליצ אלו רויצ אל ,םהיתבב םדא תנומת תולתל
יוטיב ולביק הלא ךא ,הכלהה םלועב םג םייוניש ןמזה תורומת ןמע ואיבה ללכ ךרדב ,ןכא ?הניפו
םימכח לש םהיתואנקויד ירויצ אשונ .ונניינעב ןכ אל .הפוקתה תב תיתכלהה תורפסב בחרנו שרופמ
םימכח לש םנקויד רויצל רתיההש רמול היה ןתינ ,ירוירפא .הכלהה תורפסב תיסחי טעומ יוטיב לביק
ןוידל דוע וקקזנ אלש וזכ הדימב םילבוקמ ויה ,םיברב ותגצה םג ומכ ,ללכב םישנא לשו ,טרפב
הז אשונב יתכלהה ןוידל דה אוצמל םיפצמ ונייה הנוכנ וז הרעשה התיה ול ,םרב .שממ לש יתכלה
רויצש ירה ,םייח ילעב רויצל םיעגונה ,םינוש םינויד םימייקש םגה :איה אלו ,רתוי םימודק תורודב
תואיצמב ,השעמה םלועב ויוטיב תא אצמ ,ך"נתה ישיא לש ןהו ,"תוימינונא" ןה ,םדא תויומד
.יתכלהה ןוידב רשאמ רתוי הברה ,הרואיתו תילאירה

רייצל רתיהה תלאשב תקולחמ תמייק ןיידע ,הכלהה תורפס לש םינוש םידברבש אלא ,דבלב וז אל
- תרחא וא וז הביסמ - לביק אל השעמה םלועב יונישה היפלש ,תיפולחה החנהה םג .םדא תומד
תורפסב דהו דע םלוכלש םינוש םימוחתב תוליבקמ תועפות רואל תיארנ הניא ,הכלהה םלועב יוטיב
.הלילשל וא בויחל ,הכלהה


יספלא קחצי יבר ,ף"ירה לש יממע רויצ

א"שרהמל סחוימה יממע ןקויד

רוהרהל םוקמ שיש ינמוד ,ט"י-ז"יה תואמב ויחש םימכחה תואנקויד תואמו תורשעב ינטרפ ןויע רואל
הללוחתנש "הרומת"ה לש התדימל סחיב ןהו ,"העפות"ה לש היתולובג תרדגהל סחיב ןה שדוחמ
ןהב שיש ,תודוקנ רפסמ תאלעהב ונמצמטצה ,םיאבה םירבדב .םיירשפאה היעינמו הז ןמז קרפב
.םהילוגלגו םימכחה תואנקויד לע והשמ דמלל ידכ

םתריצי םוקמו תואנקוידה ינושאר .ב
ומצמטצנ םהיתולובגש רוריבב הרומ ונידיל ועיגהש םימכח לש םינושארה תואנקוידה תניחב
,הנש האמכ לש הפוקת ךשמב .ןפקיה דצמ ןהו תיפרגואיג הניחבמ ןה ,רתויב םילבגומ םימחתמל
,1628 תנשב םדרטסמאב עיפוהש ,וגידמלד המלש ףסוי 'ר ,הידנקמ ר"שיה לש ונקויד םוסרפ ןמל
,םידוהי תואנקויד לש תיסחי טעומ רפסמ ונידיל עיגה ,ח"יה האמה לש םישולשה תונש תישארל דעו
,םוקמ לכמ ,יאדו .ןודנולו םדרטסמא ,היצנומ ואב (גארפו הבוטנממש םיינשל טרפ) עירכמה םבורו
.וז הפוקתב יתכלה-ינרותה םלועה לש תויתימאה וינפ תא ,תצקמב ולו ,ףקשל ידכ םהב ןיאש


וגידמלד המלש ףסוי 'ר לש ונקויד
,"םליא" ורפס שארב ספדנש
(1628) ח"פש ,םדרטסמא

ןב השנמ לש "ידוהי"ה ונקויד
,"םייח תמשנ" ורפס שארב ספדנש לארשי
(1652) ב"ית ,םדרטסמא

Riti יקלטיאה ורפס רעשב ספדנ) הנידוממ הירא הדוהי 'ר לש םהינקויד ונידיל ועיגה ,הילטיאמ
(1707 ,היצנו) "היבוט השעמ" לעב ,אפורה היבוט 'ר ,(1638 ,היצנו ,םידוהיה יגהנמ לע Hebreici
אטנאצמ ןהכה םהרבא 'ר אפורה ,[ןלהל הארו] (1710 ,היצנו) "תבשחמ תכאלמ" לעב ,ץפח השמ 'ר
.(1722 ,הבוטנמ) יצניפ יולה הירא רוג 'ר לשו ,(1719 ,היצנו)

ולוחכמ ירפ ,1638 תנשמ ,ףסונ ןקויד דנלוהמ דרש ,וגידמלד המלש ףסוי 'ר לש רכזנה ןקוידל ףסונב
תנשב "םייח תמשנ" ורפס שארב עיפוה ולש ףסונ ןקויד] לארשי ןב השנמל סחויש ,טדנרבמר לש
קחצי 'ר לש תשוחנ ףויש ,(1671) שטרופשש בקעי 'רל סחוימה ןקויד לש ןמש תנומת ,[1652
םכח תנומת .(18 -ה האמה תישאר) ןויליאא המלש 'ר לש ןקוידו ,(1685 ,םדרטסמא) ינשה בהובא
עובקל םיטונה שיו ,אריטרומ יולה לואש 'רל תסחוימ ,הנונגס תוגירחב תטלובה ,ןיליפתו תילט רוטע
ןמש תנומת ,(1705 ,ןודנול) וטיינ דוד 'ר לש טירחת ונל םיעודי ,ןודנולמ .ךרעל 1700 תנשל הנמז
ר"ב רעב רכששי אפורה לש ונקויד ונל עודי ,גארפמ .1715 תנשמ "יבצ םכח"ל סחוימה ןקויד לש
.(?ו"טת ,גארפ) "םייח םימ ראב" ,שידייב רביחש תיממעה האופרה רפסל חפסנש רילעט הדוהי


הליהקה בר ,וטינ דוד 'ר לש ונקויד טירחת
(1705) ה"סת ןודנול ,ןודנולב תיזגוטרופה

,"היבוט השעמ"ב היבוט 'ר לש רויא
(1707) ז"סת ,היצנו

םקלח .(םיקפוסמ םיינש דועו) רפסמב רסירתכ ,תואנקויד לש רתויב םצמוצמ רפסמ אופא ונינפל
םתריצי לשב אקווד ועדונ אל םלוככ םבור ךא ,הכלהל תובושת תביתכב ףא וקסעש םימכח לש אוה
השק .םיעדמבו קודקדב ,האופרב ,היפוסוליפב ,"תוינוציח תומכח"ב םקוסיע לשב רתוי אלא תינרותה
ןתואב וליפא הרותה ימכח לש יזכרמה םרזב החוורש המגמ ףקשמ רייוצמה םנקוידש רמול אופא
.תורחא תוצראב ןכש לכ אל ,תוצרא

'ר ןב - ןוילטבא 'ר לש ובתכ יפמ םג איבהל ןתינ ,ז"יה האמה תישארב העפותה תורידנ לע תודע
ץפחה הז אוה ימו" :(ב"ע ,ו ,(1608) ח"סש האיציניו) "םימ יגלפ" ורפסב דיעמה ,אילוסנוקמ המלש
ביצהל יתשקבש ןושארה יתייה יכנא אלה .ינממ רתוי ל"נה ל"ז ,[ןגובלנצק י"שר=] ינואג ךלמה רקיב
ישרדמ תיבב היתבצהו יל יתחקל התואו רייצה ידי לע [ןגובלנצק הדוהי לאומש 'ר לש=] ותנומת
."ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" רמאנש המ םייקל

םוקמ ספת ,תיתכלה-תינרותה םתריצי תניחבמ תוחפל ,םמוקמש םימכח המכ תומש ריכזנ םא יד
לעב הפי יכדרמ 'ר ,סיקריס לאוי 'ר-ח"בה ,זיגאח השמ 'ר ,ונאפמ ע"מרה תמגוד ,רתוי הברה בושח
"םנקויד"ש םירחא םיבר דועו ,ףיש ם"רהמה ,ך"שה - ןהכ יתבש 'ר ,ז"טה - יולה דוד 'ר ,"םישובל"ה
.דבלב ןוימדה ירפ הניהו תובורמ םינש רובעכ אלא העיפוה אל "םהינפ תיארמ" ףאו ,םוסרפל הכז אל

םינושארה תואנקוידה יפוא .ג
םהרבא 'ר ,ןויליאא המלש 'ר ,וטינ דוד 'ר ,ץפח השמ 'ר ,הנידוממ א"יר תואנקויד לש "גירח"ה םנונגס
ילעב ,שאר ייולג םהב םיעיפומ םימכחה .רתוי םירחואמ תורודב וצופנש הלא עקר לע טלוב ,אטנאצמ
לש םקויד תדימ תא אקווד ,הארנה לככ ,תפקשמ וז "תוגירח" .רתויב רצק םנקזו ,תוכורא תורעש
חכונל תששאתמ וז החנהו ,רתוי םירחואמ תורודב םינברה תומדל "םמיאתה"ל וסינ אלש תואנקוידה
.םהיניע ואר רשא תא ורייצו "רבדב העיגנ" םהל התיה אלש םירכונ ידי לע וריוצש הדבועה


םידרפסה תדע לש הבר ,אריטרומ יולה לואש 'רל סחוימה ןקויד
(1645) ה"ת ,םדרטסמא ,הזוניפש ךורב לש וברו ןודנולב

,הירחאלו סנסנרה תפוקתב הילטיאב תיללכה תוברתב ןה הפי בלתשמ הלא תואנקויד לש םנונגס
הכשמ אלש (םדרטסמאב הברהב התוחפ הדימבו) הילטיאב םיידוהיה שדוקה ירפס תונמאב ןהו
תופוקתבו תורחא תוצראב תינבר תורפסב םריכי אל םמוקמש ,תויחו םיכאלמ ,םוריע ירויצמ הידי
הנידומ לש ורפס תמגוד) ידוהי וניאש להקל םידעוימה םירפסב ,םקלח םוקימ .רתוי תורחואמ
םירפסב וא (שידייב בתכנש "םייח םימ ראב" תמגוד) םעה ןומהל ,("םידוהיה יגהנמ" לע תיקלטיאב
אל עודמ ריבסהל םילוכי םידוהי םניאש םינמא ידיב םתריצי םג ומכ ,קהבומ ינרות יפוא ילעב םניאש
רוג 'ר לש ויתוהגה ,וז תרגסמל ךיושש דדוב רפס ותוא .תינרותה תורפסב שממ לש םשור וררוע
ונממ ודרשש םיקתועה ןמ קלחבו ,ותעפוה םע לודג סומלופ הארנה לככ ררוע ,יצניפ יולה הירא
דצל ,א"מרהו ,ק"ירהמה ,ל"ירהמ ,ם"במרה ,י"שר לש "םנקויד" תא הארמה רעשה ףד טמשוה
הווש היה לשמ ,םינושארה ילודג דצל רבחמה "ןקויד" תדמעהש ,רעשל לקנ .רבחמה לש "ונקויד"
תורופס תואמגוד ןתואב תוארל ןיאש רורב ,םוקמ לכמו .הז סומלופ הנניצ אל ,ותמוק רועישב םהל
שיש ,תימוקמ העפות ןאכ שי .תיללכ וא תיתכלה הרומת תגציימה ,תיללכ "העפות"ל דה ןתומכשבו
.התעשו הנמז ,המוקמ עקר לע הנודל


,ץפח השמ 'ר לש ירוקמה ונקויד
,"תבשחמ תכאלמ" ורפס שארב ספדנ
(1710) ע"ת ,היצנו

,ןויליאא המלש 'ר לש ונקויד
,םדרטסמאב תיזגוטרופה הליהקה בר
ח"יה האמה תישאר

לש "םייפיטואירטס" םירואית םע התאוושה רואל רתוי דוע תטלוב וז "תוגירח" יכ ריענ הז רשקהב
םיעדונה וירויצב ,אמגודל ,ךכ .םש ילעב םינמא ירויצב ןהו ,די יבתכב ןה ,הפוקתה ינב םידוהיה ימכח
.הסוכמ םשארו ךורא ןקז ייוטע םידוהיה דימת םיארנ טדנרבמר לש


,ןאוויד ןב םרמע יברל סחוימה ןקויד
הקירפא ןופצ ימכח ןיבש "סנה ילעב"מ

תורודב רכינ ,הגירחה תומדה ןיבל "תיפיטואירטס"ה תומדה ןיבש ,הז ינוש ,סנאג רבכ ריעהש יפכ
ושמישש םימכח ינש לש םנקוידב ,אמגודל ,ךכ .ריע התואב תונוש תוליהק יגיהנמ ןיב רתוי םירחואמ
לש הברכ ןהיכש) וקוראס המלש 'ר עיפומ ,ונקויד לש םימ רויצב :דנלוהבש גאה תונברב ליבקמב
,שאר יולג ,תירכנ האפ שובח (1784 תנשב ותריטפ דעו 1752 תנש ןמל ריעב תיזגוטרופה הליהקה
.תילקיסומ תוליעפב םג קסעו תידנלוהו תידרפס ,תיתפרצב הריש בתכ הז םכח .תואפ ץוצקו ןקז לוטנ
בייל הירא 'ר לש ונתח ,גאהמ יולה לואש 'ר ,גאהב תיזנכשאה הליהקה בר ורוד ןב הארנ ,ותמועל
.רבד לכל יאפוריא חרזמ ברכ ,םדרטסמאמ


,רלה ןמפיל ט"וי 'רל סחוימה רויצ
,"בוט םוי תופסות" לעב
רסאמב ותוהש תעב ריוצש

,ץישבייא ןתנוהי יבר לש ונקויד
,"שבד תורעי" לעב
ח"יה האמה ,הינמרג

ןתינ תורחא תוצראו רתוי םירחואמ תורוד ינב יניעב הלא תואנקויד לש םתורזומל תישחומ אמגוד
ןב (1711 - 1663) ץפח השמ 'ר לש ונקוידב ,אמגודל ,ךכ .םהב וכרענש "םינוקית"ה ןמ איבהל
וינפ ,שאר יולג ושארשכ ,ע"ת היצנוב ספדנש "תבשחמ תכאלמ" ורפס רעש לע העיפוהש הילטיא
רבכ ,(ג"ירת גרבסגינק) רפסה לש הינשה הרודהמב .ויפתכמ הטמל דע תודרוי ויתורעשו ןקזמ תופח
םיעדמב קסע ץפח השמ 'ר םג .היהשכ ץוצק רתונ ונקזש אלא הלודג הרוחש הפיכ ושארל הפסוה
.רפסה רעשבו הרותה לע ושוריפב יוטיב ךכל ןתנ ףאו ,היפוסוליפבו


סחוימה יממע ןקויד
ןידמע יבצ ןב בקעי 'רל

ד"בא ,לשריה המלש 'ר
ןודנולב םיזנכשאה תליהק

הרצויו הריציה ןיב .ד
םכחל ןמאה ןיב ,ותריצי אושנל רצויה ןיבש סחיל עגונ םיידוהיה םימכחה תואנקויד רקחב בושח םוחת
אשונ םע הלועפ ףותישל ללכ ךרד ןמאה קקזנ ,ישעמה רושימב .םינוש םייוטיב וז העפותל .רייוצמה
תמועל .תוכורא תועש וינפל תבשל ,םתסה ןמ ,סונא היה ונקויד תומד רייצל ןמאל ריתהש םכח .ורויצ
רעשל שי אליממו ,םתומד ירייצ םע הלועפ ופתיש אל םנקויד תומד רויצל ודגנתהש םימכח ,תאז
,ךכל רבעמ .אל ותו םייללכ םינפ-יוות ,בוטה הרקמב ,תרסומ אלא ,תקיודמ הניא האצותה ףאש
,םייחב ודועב דב ילע התולעהל וידיסחו וידימלתמ ,הרואכל ,ענמת ונקויד רויצל םכח לש ותודגנתה
םגפיתש לוכי ,דבלב ןורכיזה ךותמ וא הריטפ רחאל השענש ,ןקויד לש וקויד תדימ ,ןאכ םג אליממו
,םוקמה ןמ ףא איה תעפשומ םיתעלש חינהל בורקו ,["יבצ םכח"ל סחיב ןלהל האר - דימת אל ךא]
התארנש יפכ ותומד תא חרכהב ףקשמ וניאש ,ןמאה יניעב םכחה לש ויומידמו תרצונ איה הב ןמזהו
.ןהמ המכ אלא ןייצנ אלו ,תובר ןה ךכל תויודעה .תואיצמב

,ח"יה האמב אוה ףא הנושארל םסרופש ,ם"במרה לש ונקויד איה ,לכמ תמסרופמה ילוא ,אמגודה
החקלנ הנומתה ,סונילוגוא ירבדל .(1744 ,היצנו) "תושדוקמה תוקיתעה רצוא" ,סונילוגוא לש ורפסב
עובקלמ רהזנ יכ םא ,הנמיהמכ התוארל ויגיר ש"י הטנ ,ןכמ רחאל הנש האמכ ."הקיתע אלבט"מ
תונומת ,םירפס רופסניאב העיפוהו הנומתה "השדקתנ" ,רתוי םירחואמ תורודב .תורמסמ רבדב
רוקמש רעיש ףא ונדילוט ךורב ברה .ןידבו ,התונמיהמב וקפקפש םימכח המכ ויה ,ןכא .ראוד-ילובו
הקירפא ןופצ ינב לש םתומד תא תמאות הניאש ,חרזמה ןב ,ישאב םכח לש רויצב אוה תומדה
רוסאש (י ,ג ם"וכע תוכלה) קסופ ם"במרה :דועו תאז .וימי בור תא ם"במרה השע םהיניב םירצמו
ןכתיי אל אליממו ,תרתומ יהירה - הריוצ רבכ הנומתה םא - דבעידב קרו ,יונל םדא תורוצ תושעל
.הליחתכל ותומד תא רייציש ןמאל ריתמ היהש

תעמ הנש תואמ שמחכ רחאל המוסרפ םג ומכ הנומתה לש קפקופמה הרוקמ ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
אקווד ונניינעל הבושח ,םוקמ לכמו .התונמיהמל סחיב דחא קפסמ רתוי הלעמ ם"במרה לש ותריטפ
תוזוזג ויתואפשכ ונקוידב ונינפל עיפומ ם"במרה :רחואמה ןמאה יניעב התארנש יפכ ם"במרה תומד
רעשל בורק :תובישח לוטנ וניא הז טרפ .םירחואמ תואנקוידב לבוקמל רומג דוגינב ,ץצוקמ ונקזו
הרויצו ,וימיב ריכה התוא איהשלכ תינבר תומד ם"במרה לש ותומדל לדומכ לטנ ימינונא ןמא ותואש
תורודב םידוהי לש - םתימדת רעצמל וא - םתומד לע ,הרואכל ,ונדמלל לוכי םיצוצק ןקזו תואפ םע -
:םיירפסמב ויתואפ חלגל גהנ ומצע ם"במרה היפל תודע ונידיב התלעש ריענ רגסומ רמאמב .ורבע
םיעדצה לדגל וניווצ אלו ...דימת ונחנא םישוע ךכו םירפסמב ןלוכ תואפה חלגל ול רתומו"
."ןומהה בשוחש ומכ
.וכראוה ויתואפו ,הבעתנ ונקז :םיפסונ םיצופיש ונרודב ם"במרה לש "ונקויד" רבע ,ןאכ ףא
שיגדמו ם"במרה תא ראתמה ,[רויא האר] יל עדונ אל ורוקמש יממע רויצב ןיינע שי ,הז רשקהב
םיחותפ הנוכת ירפסו ,סובולג וילעש ןחלוש דצל בשוי הארנ ם"במרה :עדמ שיאכ ותנוכת תא אקווד
.קהבומ יאפוריא חרזמ םכחכ ם"במרה וב הארנ ,הנומתה לש עקרהו ושובל ןונגס יפ לע .וינפל

הלא לכב ןיא ,רומאכ .[רויא האר] ף"ירה ריוצ םהב םירחואמ תואנקוידב אוצמל ןתינ המוד העפות
ינב לש םנוימדב וספתנ דציכ ונדמלל םהב שי ךא ,םינושאר םימכח לש םנקויד תומד ונתוארהל
.םינורחאה תורודה

."הדוהיב עדונה" לעב ,אדנל לאקזחי 'ר לש יממע רויצ
גארפמ ל"רהמהו הבודאפ ם"רהמה לש םיינוימד תואנקויד ריקה לע
(םילשורי ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב ,ןורדבש ףסוא)

תורחא םינפ שבול אוהש ירה ,ןוימדהו תואיצמה ןיב ,דבלב רעפ לע רבודמ ף"ירהו ם"במרה יבגל םא
הלוע הז ןיעמ חתמ .רייוצמה םכחה ייחב תושענה תוריציב רבודמ רשאכ ,יולג וא יומס ,חתמ לש
ןוילדמ תודוא לע הבוסנש ,(עק ןמיס ,א"ח ,ץבעי תליאש ת"וש) ץ"בעיה לש תמסרופמה ותבושתמ
הלאשה ןמ רבכ .םדרטסמאל ידורבמ אבשכ חקור רזעלא 'ר לש ודובכל הליהקה ינבמ ימ איצוהש
,ץ"בעירה דיעמ ,ןוילדמה וינפב גצוהשמ .וז השדח "הנפוא"מ ץ"בעיר לש ותוגייתסה תא תוארל ןתינ
'ורודב דיסח' םשב עדונ היהש ונוצרבו ל"נה ברה תעדמ השענ םא דאמ יתהמתו יתעתרנ"
רוסיא יתעדל הזו ,טלוב ולש םינפ ףוצרפ םע הזחה דע שאר תינבת היהו וב יתלכתסנ יכ
."...טלחומ רומג
ףוסב .םינושה םירתיהה תא החודו ,םינפ תומד רויצ רוסיאל יתכלהה עקרה תא הנומו ךלוה ץ"בעיה
:ןודנולל ואוב םע ,"יבצ םכח"ה ,ויבאל עריאש תא ראתמ אוה ,הבושתה
וינפ וליחו .ותינבת תומד םלצ רויצ םדיב ריאשהל וקשח םתקושת םצוע בורמ הנהו ..."
חושמו ריוצמ ונקויד תומד םלצא חינהל ,םתלאש םהל ןתי דובכו הבהא לכ לע הז רבדב
םלוככ םיקסופה בור עבצ לש רויצב םא ףא ,םתלמ לאל םשיו עומש הבא אלו רששב
וריבעהלו ותותפל ,ומולש ישנא ול ולכי אל ןכ יפ לע ףא ...רוסיא ששח וב ןיאש םירובס
,רוחא וגוסנ אל םישקבמה ןכא ,ותושירפו ותשודקו ותודיסח בורמ ןוילע תעד ותעד לע
די לע הלודג הלובחת ךרדב םשקובמ וגישהש דע וחנ אלו וטקש אלו היוטנ םדי תאז לכב
אלש םוצע תוזירזו תוצירחב רואנו ארונה וינפ ףוצרפ רויצ לכ השעו לעפש אלפנ יקב ןמוא
בשחנ אוהו ,םייח חור תמשנ קר טעמכ יוושהמ המואמ רסח אלו לפנ אל וינפ רואו ,וינפב
םירכמנ המה םגו תוקתעהו םיספוט ונממ ושענו םינפלמ ויעדויו ויריכמל דאמ ךרעה רקי
."רקויב
.ןהכ 'י ריעהש יפכ

,המואמ ונממ ריסחה אלו טעמכש ,ןקוידה תועצמאב "יבצ םכח"ה לש וינפ רומיש ןיב חתמה ןאכ רכינ
רויצל ינשקעה בוריסב האורה ונב לש ותוגייתסהו ,הז השעממ ומצע ריוצמה םכחה לש ותעיתר ןיבל
יבגל ןהו חקור רזעלא 'ר יבגל ןה - תוארל בושח ןאכ ףא ,םוקמ לכמו .תושירפו תודיסחל למס ןקוידה
םע ושגפנ המע תוברתה ןיבל םאצומ תומוקמב וריכה ותוא גהונה ןיבש רעפה תא "יבצ םכח"ה
.ןודנולו םדרטסמאל הברעמ םתריגה


הנליומ ןואגל סחוימה ןקויד

,ןודנולמ קלאפ לאומש 'ר לש ונקויד
,"בוט םש לעב" לארשי 'רל הסחויש
תודיסחה תעונת דסיימ

תונומתל ףא תונוכנ ויתוכלשהש המודו ,םימודק תורודל קר עגונ ותריצי אושנו רצויה ןיב רכזנה רעפה
שידקה ןהכ 'י .ץישבייא ןתנוהי 'ר לש ונקויד ןיינעל ,אמגודל ,ךכ .םירקוחה יניעב "יאדו"כ ספתנ ןייוהיזש
,ראשה ןיב ,םיבורמה ויחסונב ותעדל הייוטיבש ,ותצופת תא הלתו ,בחרנ םוקמ הז םכח לש ונקוידל
,ןתנוהי 'ר לש "ותלוגס" ןיינעל םא .הז ןיינעב ינש רוהרהל םוקמ שיש ,ינמוד ."עימק"ל ותכיפהב
י"רל וסחויש הלאמ הברהב תולודג תולוגס םהל וסחויש םימכחב םיעפושמ לארשי ימי ירבדש ירה
תא הז ןיינעל ריכזנ םא יד .עימקכ שמשיו םיברב ץפוי םנקוידש וכז אל ןכ יפ לע ףאו ,ץישבייא
תמגוד ,םייאלפ סנ ישעמ לש תורטע ורשקנ םשארלש ,םינורחאכ םינושאר ,םידיסחהו םילבוקמה
.ץיברוה ביל היעשי 'ר - שודקה ה"לשהו ,ל"חמרה ,לטיו םייח 'ר ,וריבודרוק השמ 'ר ,שודקה י"ראה
תיאלפ תומד וב םיאור םידוהי םניאשו םידוהי ונימי דעש ,גארפמ ל"רהמכ לודג ונל ימ :תחאב
רוזמ איבהלו םילוח אפרל ,העושי חימצהל ,םיתמ תויחהל ןתינ ,הרבק לע הליפתה חוכבו ,החוכבש
ץישבייא י"רב וליטהש תואתבש דשח לשב : דועו תאז .ונידיב רמשנ אל ותומד ראות ךא ,בל ירובשל
אקווד רדהתהל ,םיאתבשה יגוח לע ונמנ אלש ,םידוהי ושקבי אל ותריטפ םעש רעשל היה לקנ וב
.ונקוידב


"אינתה" לעב ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר לש סחוימה ונקויד

םתוא דגנ תופירחב אצי אוה יכ הלגמ ,ןתנוהי 'ר לש ינשרדה ורוביח ,"שבד תורעי"ב ןויע ,ןכ לע רתי
:יונל םירויצ םישועה ורוד ינבמ
וליפאו ,תטלוב הרוצב םלצו ףוצרפ ותיב ךותב תויהל ילבמ רהזיהל םדאל שי דאמו"
.הער חור היב הירש אלד תומדו םלצ ךל ןיא יכ רהזיהל שי לתוכב תרייוצמ הרוצ
םהיתבו םימע השעממ ודמל רשא ,זנכשא ץראב דוחייב ,תעכ ובר םיברה וניתונוועבו
.ץראה תיחו רופצ שמרו םדא תינבת תטלוב הרוצב ןבורו ,הכסמו לספ תורוצ םיאלמ
ףסכו תשוחנמ םילכ בורו תטלובה םדא תרוצב טרפבו ,ןידה יפ לע רוסא אוהד דבלמו
,ראפו רויצל ,המה לארשי ינבמ אל רשא םינמואה ושעי רשאכ ,םדא ינפ וילע לכה
'הל שודק םע ןדידלו (םומ בשחנ וניא םהיבגלש רבד) אמומ היב תיל והדידלד אתלמ
ויה ,תוארל ןיעל תושר הנתנ אלמלאו ,תיבה ואיבי םיתיחשמו םילבחמ חספו רוע םומ
."דחפ בורל תושעל המ םיעדוי ויה אלו םידרח


לארשי 'ר לש (!םלוצמ) יביטקיפ ןקויד
רדאב 'ג לש ורפס ךותמ ,בוט םש לעב

לש הבר ,טנלס לאומש 'ר לש ונקויד
םינוש םירפסב עיפוהש ,םילשורי
שטירזעממ "דיגמ"ה לש ונקוידכ

םישנא ,"זנכשא ץראב דוחייב ,תעכ ובר" יכ דיעמ ןתנוהי וניבר .תוניחב המכמ רתויב בושח הז רוקמ
תופירחב הדגנ תאצל ךרוצה ןאכמו ,תירכונה הביבסל יוקיחכ ,"הכסמו לספ תורוצ םיאלמ םהיתב"ש
רעשל לקנ ךא ,אמלעב תונומת אלו ,םיצפחו םילספ דגנכ ןווכ םרקיעש הלוע םירבדה ןמ .הבר הכ
היה אלש יאדוו ,ןקויד ירויצמ ,"תטלוב הניאש הרוצ"מ ףא החונ התיה אל ןתנוהי יבר לש ותעדש
.ותנומת תא ץיפהלו ורייצל םישנאל ריתמ


"הווסלראק ד"בא ,לייוו האיט ברה תרוצ"

ןקוידה תותימא .ה
םתדמע ןיבל םעה ןומה ברקב הררשש תילאירה תואיצמה ןיב ,השעמהו הכלהה ןיבש רכזנה רעפה
הייטסב ןה : לופכ היה השודיחש םיידוהי םינמא לש תיממע הריציב ףקתשמ הכלהה ימכח בור לש
ףא תחא אלו ,"ןקות" ,"רפוש"ש ןקויד לא תיתימאה תומדה ןמ ,"יוצר"ה לא יוצמה ןמ תטלובה
בורל דוגינב םידוהי ויה םבורש ,הכאלמב םיקסועה תוהמב ןהו ,ורצוי ידיב הנושארל "אצמוה"
.םירכונ ידי השעמ ויהש םינושארה תואנקוידה

סחייתנ ."שדח" ןקויד תואנקוידה תיירלגל ףסותמ םעפ ידמשכ ,ונימי דע תכשמנו תכלוה וז העפות
,א"שרהמה לש היפרגויב תוילגרמ 'ר ברה םסרפ (1912) ב"ערת תנשב .םהמ המכל הרצקב
תא תואור ךיניע ויהו" תרתוכל תחתמ א"שרהמה תנומת תא עבק השארבו ,המש "םדא תודלות"
ןייצ אלש אלא ,םימכח ינקוידב תוננובתהה תלעמ תא תוילגרמ ברה טריפ ףא רפסה חתפב ."ךירומ
"וניתב תורוק" ורפסב ךורא קרפ א"שרהמל שידקהש ,ןונגע י"ש .ורפס שארב עבקש ןקוידה רוקמ תא
השער חאה לכש ,ל"ז א"שרהמה" : א"שרהמה ינפ ראותל - זמורמב ,וכרדכ - סחייתה ,(הצ 'מע)
אל ויתואפו היה ןקותמו רוחש ונקז הז אלא ...ל"ז רשא 'ר וננקזל המוד וינפ רתסלק היה ...ותרותמ
וניעו אלמ היה ונקזו וינזאמ הטמל דע ויה תוכושמ ויתואפ (א"שרהמ =) ןואגהו ...ונקז רעשל ועיגה
ןואגהו ןכותל סונכ היה ןרוא ויניע וננקז רשא 'ר ,םהיניב היה הז יוניש דוע .רופכ התלעהש ץראה ןיעכ
התוא רייצש הז ,יל וארהש א"שרהמה תנומת ןיינעלו ...הרובגבו ףקותב תוטיבמו ויה תולוגמ ויניע
ןקויד ,הארנה לככ ,האר אל ןונגע ףאש ,ןייצל רתומל ."האר אל א"שרהמה לש ולצ לצ וליפא
.ונידיל עיגה אל הז ןכש ,וימימ א"שרהמה

תודיסחה םלועב תואנקויד .ו
ןיא תודיסחל ןושארה רודה ןמו ,םייטנתואה תואנקוידה טועימ תא ףקשמ תודיסחה לש המלוע םג
לעב"ו תואלפנה השוע "יברה" הזכרמש ,וז העונת לש הייפוא רואל .דחא יטנתוא ןקויד ולו ונידיב
'ר ,שטירזממ דיגמה תמגוד תודיסחה תובא לש םהינקויד ונידיב ורמשייש םיפצמ ונייה ,"סנה
ןמחנ 'ר ,בושטולזמ לכימ לאיחי 'ר ,ןאלשימרפמ ריאמ 'ר ,ןילבולמ "הזוח"ה ,קסנזילמ ךלמילא
ונידיב הרמתשנ אל .איה אלו ,הנהכו הנהכ דועו ,"ךאלמ"ה םהרבא 'ר ,"תודלות"ה לעב ,בלסרבמ
הלחה ,ןהכ לש הירואיתה יפל ,הב הפוקת התואב ויחש םגה ,הלא לכמ תיטנתוא תחא הנומת ולו
.םעה ןומה ברקב תוחפל ,םוקמ הל השבכש םימכחה תואנקויד תונמא הצופנ


םהיתואנקוידב םימלוגמה .קרב ינבב רדסה לילב םיבוסמ ויהש םיאנתה ןקויד
צ"רת ,טשפדובב הספדנש חספ לש הדגה ךותמ ."רפוס םתח"ה תחפשמ ינב לש

לש םהיתואנקויד רויצ לע תחא תישממ תודע ולו ונידיב ןיאש הלעמ ,םימייקה "תואנקויד"ב ללוכ ןויע
תודיסחה ילודג יכ הלוע ,הפ לע ורבעוה ןבורש ,תורוסממ : אוה ךופהנ .םייחב םדועב תודיסחה תובא
םיצוענ וז הדמע לש םיינויערה הישרוש .המוליצל ףא רתוי םירחואמ תורודבו םתומד רויצל ודגנתה
תקתעה ינפמ ששחב ןהו םתומד תקתעהל ודגנתה םבורש םילבוקמה םלועב ןה ,יתכלהה רושימב ןה
םוליצב וא לוחכמ תכישמב "ןמצמצ"ל ןתינ אלש ,"םינפ ףלא" םהיתוברל יכ ונימאה םידיסח : תומדה
. הדובכב םימגופו תומדה תא םיטיעממה םיעצמא םוליצבו רויצב םיאורה ףא שי ,ןכל .יעגר

ןוצר תא ומכ ,גיהנמה-"יבר"ה לש ונוצר תא אקווד ואל אופא םיאטבמ ונידיב םימייקה תואנקוידה
"וצמיא" ,וז השיג ךותמ .םהיניע דגנל ותומד לע רומשל ,ותעדל דוגינב םיתעל ,ושקיבש וידיסח
איהש הקיז לכ םהל התיה אלש םימכח לש תואנקויד ,םינורחא תורודב דוחייב ,םידיסחה םמצעל
.גצייל האב איה התואש ברה לש תיתימאה ותומדל


,ןידארמ ןהכה ריאמ לארשי 'ר לש יפארגורקימ ןקויד
."םייח ץפח" ,ורפס תויתואמ בכרומה

איבהל ןתינ , םידיסח לש םהיניעב הרייטצנש יפכ ,התימדתו תומדה ןיבש קחרמל הפי אמגוד
,הנומתב .ויתודלות לע גרבמורב י"א רביחש היפרגונומל חפסנש ןי'זורמ לארשי 'ר לש "ונקויד"מ
אל הנומתה לש הרוקמ .וינפ תא תורטעמ תוכורא תואפו תודימ בע ןקזשכ ןי'זורמ לארשי 'ר הארנ
הלוע איהש יפכ לארשי 'ר לש תיתימאה וינפ תומדמ בר קחרמ קוחר ,הז "ןקויד" .ידכב אלו ,ןייוצ
היה ושובל ,הלא תורוקמ יפל .הז ןיינעב םינושה תורוקמה תא ץביקש ,ףסא 'ד לש ףיקמה ורקחממ
אלל םינפו תורצק תואפ ,םיכוראו םינבל ,לבוקמכ ,אלו םירצקו םירוחש םידגב ,ורוד יקידצ לשמ הנוש
תידוהיה הרוזפה יבחרב עסנש ,רייאמ הרוטנונוב לש ורואית ידי לע ףא תששאתמ וז תודע .ןקז
: דיעה וילע ,ןי'זורמ לארשי 'ר לצא ורוקיב םהיניבו ,ויתועסמ תא ראיתו
אוה יכ רמול רשפא ...ומש תא םותחל אוה עדוי ישוקבש דע בותכל עדוי אל ךכ לכ אוה"
."ןקז ילוטנו םייולג - ומפש תא איצוהל - וינפ .תיליצא תוזח לעב םדא
ןי'זורמ לארשי 'ר תסינכ תא ענמיש ,יסורה תולובגה רמשמל 1843 תנשב הנתינש הדוקפב םג
: הז הארמ םיששאמה םינותנ ורסמנ ,היסורל
,תויקנ וינפ ,תורופא ויניע ,ריהבו דאמ ןטק ונקז ,תוריהב -תומוח ויתורעש ,תינוניב ותמוק"
."ליגר ויפ ,ךורא ופא
ותוא הדקפש רוע תלחמב ,ןי'זורמ י"ר לש ויתודלות רקוח , ףסא 'ד ריבסמ ןפודה אצוי הארמה תא
ותודגנתהל יוטיב הז הארמ ןי'זורמ י"ר ךפה ,םימיה תוברב .תחא תודע ונידיב הרמשנ ותודליב
:םיכורא תואפו םינקז לודיגל תיגולואידיאה
אנקוידב זחא ,הלפתה םוקמ לא ותיבמ ותכילה תעב ,רקובב תרצע ינימשב תחא םעפ"
טעמ םא יכ וב ויה אל םולשה וילע ךלמה המלש : רמאו ,[ולש שודק ןקז=] היליד השידק
היהש ,"םדא לכמ םכחיו" רמאנ המלש ךלמה לצאו ןיחומה תונטק איה תורעש יכ .תורעש
ריצרעק - ראה עגנאל" :םירמוא םלועה !תמאה ןכ .תורעש טעמ ול ויה ןכלו לודג םכח
.[!רצק לכש תוכורא תורעש] "לכש


קחצי 'ר לש יפארגורקימ ןקויד
ילודגמ ,אטיל ד"בא ,רוטקפס ןנחלא
.ט"יה האמב אטיל ימכח

ףסוי ברה לש יפארגורקימ ןקויד
ורפס תויתואמ בכרומ ,קי'צייבולוס בד
אריפש השמ ידי השעמ ,"הנומאה שיא"

טעמ אלל הכז ףאש ,"אינת"ה לעב ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר לש םסרופמה ונקויד קזחומ הדגנכ
תרוסמ יפל .יתמו ורייצ ימ רוריבב עדונ אלש ףא ,ד"בח ידיסח ןיב ןמיהמכ ,תוקתעהו "תואחסונ"
לעב לש ותבש תעב יסור רייצ ידי לע ןקוידה ריוצ ,ד"בח ידיסח ברקב תלבוקמה ,הפ לעש תחא
הז ןקוידמ .םייסורה םירשה דחא לש ותושרב רמתשנו ,(1798) ט"נקת תנשב ,רסאמב "אינת"ה
לכ הרתונ אל "יעצמא"ה ר"ומדאהמ ."ןזח לאנתנ בתוכה" ידי השעמ היפרגורקימ תנומת הנכוה ףא
רייצ .ונקויד תא ורייציש דגנתה "קדצ חמצ"ה לעב םגש ד"בח ידיסח ברקב איה תרוסמ .איהש הנומת
,ןכאו .ןורכיזה ןמ ורייצ אציש רחאלו בשי ובש רדחל תבשב םעפ סנכנ ,ורייצל תאז לכב שקיבש ירכונ
,ירכונ היה רייצהש הדבועה בקע .תבש ידגב שובל אוהשכ "קדצ חמצ"ה הארנ ול תסחוימה הנומתב
םג .םידיסחה לצא הגוהנה תרוסמל דוגינב ,וילעמ אצמנו ינמיה הז תא הפוח ילאמשה וליעמ ףנכ
ןוסרואינש מ"מר ,ןורחאה ר"ומדאה םג .ןימיל לאמשמ בותכ ודיב חותפ חנומה רפסבש טסקטה
תרוסמ יפ לע .והומלצי אלש וידימלתב רעג תרושקתה יעצמאל הברה ותוחיתפ תורמל ,שטיואבולמ
ותחירבב קקזנ ול ןוכרדה ךרוצל ןכ תושעל חרכוהש דע ,םלטצהל ב"שרהומ ר"ומדאה םג ברס ,ד"בח
.תיקיבשלובה הכפהמה רחאל בוטסורמ

" םידגנתמ" ה םלועב תואנקויד .ז

איה ףאו ,םוליצל ףאו תואנקויד רויצל תודגנתה םימיוסמ םיגוחב המק "םידגנתמ"ה םלועב םג
יפל .רוריבב עודי אל א"רגה לש םסרופמה ונקויד רוקמ .םילבוקמה יגוחמ ,הארנ ךכ ,העפשוה
ורצונ ףא ,םימיל .שממ לש סוסיב ןיא וז הרעשהל ךא ,וידימלתמ דחא ידיב ןקוידה ריוצ ,תחא הרבס
תעשב הארנ אוה ןקלחבו ,ןיליפתו תילט רטועמ א"רגה ןקלחב רשאכ ,רויצה לש "תואחסונ" רפסמ
אלש ,בולקשמ לארשי 'ר וא ןי'זולוומ םייח 'ר תמגוד ,וידימלת ילודגל ןידה אוה .וישודיח תביתכ
ותנומת תא ותיבב "םייח ץפח"ה קיזחה ,תחא תודע יפ לע .תירוקמה םנקויד תומד ונידיב הרמתשנ
."וינפ לע הכוסנ םימש תארי המכ" רמואו הב ןנובתמ היה םעפ ידמ ,אקנדורוהמ םוחנ 'ר לש


םילפס לע םינבר לש תואנקויד

ינברמ ,טקידנב סוקרמ ברה ןקויד
ןלצרופמ תחלצ לע ,הירגנוה
(טשפדוב ,ידוהיה ןואיזומה)

לע תורפסמ ,הפ לע תורוסמ .ןקוידה רומישל תודגנתה לע תויודע שי םינורחאה תורודב םג
.ותיבב לארשי ילודג לש תונומת תיילתל ותודגנתה לעו ,ותומד םוליצל "שיא ןוזח"ה לש ותודגנתה
שקיבש םלצ ינפמ ותעבגמב וריתסה הלהש העשב והוולמ לע חבש ירבד ףיערה ,דחא הרקמב
"בקעי תוליהק" לעב "רעלפייטס"ה ,יקסביינק י"יר םג דיפקה ,הפ לעש תפסונ תרוסמ יפל .ומלצל
רבעש םילייחה דחא יכ ותדרחל הליג ררועתהשמו ,םעפ םדרנ ,יסורה אבצב ותויהב .והומלצי אלש
תרומת הנומתה תא תונקל רהימ "בקעי תוליהק"ה .דיב רפס םע ןשי אוהשכ ותומד תא רייצ םוקמב
הניה ןמרסו ןנחלא 'ר לש תמסרופמה ותנומתש ןעט ןכ ומכ .םירזגל התוא ערקו ,לכוא תונמ המכ
רודה ילודג תונומת תא תולתלמ ענמנ אל תאז תורמל .הנומתה ךרוצל "רדוס" ונקזו ,"תצפושמ"
ףאו ותיב תוריק לע הלא תונומת דימעהל אלש רימחה ךא ,ןרדס תא עבק ףאו ,ותכוסב םיאטילה
םיבר םיתבב רשאכ ,ןורחאה רודב הז ןיינעב לחש ךפהמה אוה הז רשקהב ןיינעמה .ןריסהל הרוה
,םישנא ירויצ םהיתבב תולתל אלש םידיפקמ ,"יאטיל"ה םרזל םיכייתשמה םימכח ידימלת לש
.לארשי ימכח לש ,םוליצבו רויצב ,תואנקויד ,הרגשבש רבדכ ,םייולת


רגנווטכיופ ףסואמ תורטקמ לע םינבר תואנקויד

חרזמה ימכח תואנקויד .ח
םתומדש וכז אלו טעמכ ,םהבש םינושאר .המצע ינפב השרפ םה חרזמה ימכח לש םהיתואנקויד
לעב ,הווליס הד דוד רב היקזח 'רו א"דיחה תמגוד ,ןפודה יאצוי לש םהינקויד תא .תורודל חצנות
םהיתואנקויד רויצל דקומ התיה ,ליעל רומאכש ,הילטיאב םתוהש עקר לע ריבסהל ןתינ ,"שדח ירפ"
לש םהיתונומת .הז ןיינעב םוצע יוניש לח ונרודב רקיעבו םינורחאה תורודב ,תאז תמועל .םימכח לש
ןב" םייח ףסוי 'ר ,אריצחובא בקעי 'ר ,ןאוויד ןב םרמע 'ר תמגוד ,חרזמה ןמש םילבוקמו "סנ ישוע"
,םיבר לש םהיתב תא םירטעמ םירחא םיבר דועו ,"ילאס אבב"ה . אריצחובא לארשי 'ר ,"יח שיא
ןופצב םישודקה תצרעה תוחתפתה לש רתוי הבחרה העפותה םע וז העפות רושקל שיש המודו
.ללכב חרזמבו ,טרפב הקירפא


יבג לע ורייוצש ח"יה האמב דנלוה ינבר תואנקויד
(םדרטסמא ,הנאילטנזורה תיירפס) קחשמ יפלק


םייביטקיפ תואנקויד .ט
,םיחלוממ םירחוס .םתוא "רוציל" ךרוצ ,םירחואמ תורודב ,ומע איבה םייתימא תואנקוידב רוסחמה
.ןומהל םתוא וקווישו םהלשמ תויומד ורצי םחקמ חיבשהל ושקיבש רואל םיאיצומו םירפס ירבחמ
,חספ לש הדגהה ןמ קרב ינבב םיבוסמה םיאנתה תעברא תנומת אוה הז רשקהב ןיינעמ זוירוק
צ"רת תנשב טשפדובב העיפוהש הדגהב ותחפשמ ינבו רפוס ם"תחה לש םהינפ יוות תא םיאשונה
איצוה 1927 תנשב .םינב ינבו םינב םעפ אל ודילוה "םיפויז"ה .רגניס ואיל ר"ד ברה תכירעב
,"ןעליופ ןיא ןעדיא תורוד גיסיירד" ,םשב ןילופ תודהי תודלות לע שידייב רפס רעדאב םשרג ףרגויבה
תופסות"ה ,ל"שרהמה לש םנקויד ,הלא ןיב .לארשי ימכח לש לוכיבכ "תואנקויד" תורשע בליש ובו
םבור ,םיקיתע תורוקממ וחקלנ יכ םהמ דחא לכ דיל ןיוצש םגה .םירחאו ,"הדוהיב עדונ"ה ,"בוט םוי
רפסב הארנ ,אמגודל ,ךכ .םירחא םימכח לש םימוליצ וא תויביטקיפ ןקויד תונומת אלא םניא עירכמה
הבר ,טנלס לאומש 'ר אלא וניאש שטירזעממ דיגמה לש םוליצ ודילו ,"בוט םש לעב"ה לש (!) םוליצ
דע דדנ םהמו ,םירחא םירפסב קתעוה רשאכ ,ולשמ םייחל הכז הז ןורחא םוליצ .םילשורי לש
."םשו די" לש "תוליהקה סקנפ" תמגוד םימוסרפל

תואנקוידה יגוס .י
סופדלש המודו ,םירבחמה לש םהירפסב וספדנ ונידיל ועיגהש םינושארה תואנקוידה ,ליעל רומאכ
הילטיאבש "סופדה תוריב"ב אקוודש ,אופא אילפמ הז ןיא .םתצופת לע תערכמ העפשה התיה
תוחיתפה דצל .םינושארה ןקוידה ירויצ ועיפוה ,(הינמרגבו הימהובב רתוי התוחפ הדימבו) דנלוהבו
הלא תוצראב תמייק התיה ,ליעל ונדמע הילע תירכונה הביבסב תיתוברתה תורעתההו תיתרבחה
ומכ .ןתספדהו םיטירחתב תואנקוידה תריצי תא הרשפאש (םירכונ םינמא תועצמאב) תינכט תיתשת
התיה אלש העפות תוטשפתהב עירכמ לקשמ היה סופדל ןאכ ףא ,תורחא תועפות הברהל סחיב
םיסיפדמ : ותוא ץיאה ףא אלא ,ךילהתה תא רשפיא קר אל סופדה .ןכל םדוק ידוהיה םלועב תמייק
,םיארוקה בל תא ובשיש םיעצמא רחא םישפחמ ולחה םירפסה לש םתצופת תא לידגהל ושקיבש
ירויצ : תונוש תורוצב תואנקויד וריוצ ,םירפסה ןמ דבל .וחקמ חיבשמ הז ירה - תונומתב הברמה לכו
רזעלא 'ר ןקויד תא אשונה םסרופמה ןוילדמה תמגוד) םינוילדמ ,תשוחנו ץע יטירחת ,םימ ירויצ ,ןמש
תויומדב שי דחוימ ןיינע .ריקה לע ולתנש םידדוב םיספדומ םיפדב רחסמה חתפתנ םימיל .(חקור
םג ועיפוה םימכח תואנקויד .ח"יה האמה יהלשב הניסרח ילפסו תורטקמ יבג לע וריוצש םינבר
הז םוחת לילכ ץרפנ , םלועל םוליצה תונמא האבשמ .קחשמ יפלקו םילוב לעו תוחלצ יבג לע
.םיפלאלו תואמל ,םנוצרב אלש ףא םיתעל ,תוצפומ ולחה לארשי ימכח לש םהיתונומתו


ה"נשתה תנשב םילשוריב הספדנש ברעמו חרזממ םינבר לש תיתצובק הנומת
"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" :תרתוכה תחת םיידרח םיגוחב תצפומו

םוכיס .אי
תורפס לע ליבקמ םשור ריתוה אל ,ז"יה האמה תישאר ןמל יוטיב לביקש םימכחה תואנקויד רויצ
הכישמה םילבוקמ ברקב ןהו "םידגנתמ"הו תודיסחה ילודג לצא ןה ,םיבחר םיגוח ברקב .הכלהה
םרוקמש םיעינממ םאו םיקהבומ םייתכלה םיעינממ םא ,ןקוידה רויצמ תעתרנה השיפת רורשל
תומגמ יתש ןתוא בטיה תופקתשמ םימכח לש םהיתואנקוידב ."תובא גהנמ"ב וא דוסה תרותב
רויצל תנווכמ תחאה .יללכה תואנקוידה רויצ תודלותמ ,(רתוי הברה בחר ףקיהב ךא) ונל תורכומה
יפלכ תנווכמ תרחאה וליאו ,"איהש תומכ הלכ" רואיתל ,םינומדק ןושלב ,וא ,רשפאה לככ יטסילאיר
לחכ תפסוה תועצמאב תגשומה היופייו ןקוידה תומד לש היצזילאידיאל ,"הדוסחו האנ הלכ" רואית
םלועב וז העפותב רקח קימעהלו ךישמהל יוארה ןמ ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .ןמאה לש ולוחכמ ירפ קרשו
ףא - השעמלש העפות .תויתוברתהו תויתרבחה ,הכלהה םלועבש היתוכלשה לע ,תידוהיה תונמאה
ןגועמה לאידיאל התיהו התנתשנ דבעידב רתיההו רוסיאה םוחתמו הינפ תא הכפה - הכלהל אל םא
."ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" יוויצב לוכיבכ