,"תונומתב ך"נתה" ךותמ ,םודס ישנא :ןפ לבא
םילשורי ,ןפ לאיתא ףסוא ןבא-ספדה