הנופ אוהשכ בצומ "השמ" ץש סירוב לש ולספ
בוקינלמ לש "הירא"ל ובג הנפמו םילשוריל