.1930 םילשורי ,דב לע ןמש ,ימצע ןקויד - ץש סירוב 'פורפ