: ץש סירוב לש ולספ
1894 םילשורי ,"ילא 'הל ימ" ארוק יאנומשחה והיתתמ