םירשעה תונש תונומתמ ,1926 ןמטוג םוחנ לש ןמש תנומת ,ופיב םיסדרפ
:תידוהיה תרוסמל התקיזמ תילארשיצראה תונמאה תא הקיחרהש
."יברעמה לתוכה דיל וא תסנכ יתבב םירדוק םידוהי קר רייצל וניצר אל"