"ינומכ שיא חרבי אל"
.1928 ,וקדוב ףסוי תאמ ץע ךותיח