7 'סמ הנומת

.1797 ,אמור ,תובוטה תודימה לש תושנאה תללוכ ,הבותכ
.יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב םילשורי