,םינוש םינווגב עובצ תכתממ םיטושיק םע ץעמ שדוק ןורא
קרוי-וינב ידוהיה ןואיזומב .18 -ה האמה הינמרג םייהטסוו