.קחצי תדיקע :הטמל .בקעי םולח :הלעמל .םיעוקיר הילעו הליפת רודיסל ףסכמ הכירכ
18 -ה הירטסוא ,הווצמ רב ןתחל הנתמ