.רובל ותוא םיכילשמ ףסוי יחא :ןימימ .םיעוקירו םיחותיפ הילעו השא לש הליפת רודיסל ףסכ תכירכ
1700 ,הינמרג .םדב הלובטה ףסוי תנותכ תא בקעיל םיאיבמ םיחאה :לאמשמ