ונתפוקתב הווצמ ישימשת בוציע

גרבדירפ היח

ה"נשת ןויס ,11 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב

ןונגסהמ ,ונימיב הווצמ ישימשת לש בוציעב םיטלובה תונונגסה תא רקוס רמאמה :תיצמת
יונישה לע הרימא חסנל רמאמה הסנמ וז הריקס ךרד .יטסינרדומ-טסופה דעו יטסינרדומה
.הווצמה ישימשתל סחיה יונישו יתוברתה

;הזוזמ ;היכונח ;בוציע ;תידוהי תונמא :חתפמ תולימ

ליחתמ אוה .עגרה ותואב ליחתמ םא יכ ,רוצייל רצומה לש ותחילש םע רמגנ וניא בוציע"
ליחתמ בוציע .המשנלו ףוגל ,םיימשל ,םירעל ,ונלש תובוחרל סנכנ ,וניתבל סנכנ אוהשכ
תא םיחינמ ונא הילעש תימויקה הרופטמה לש ישוחו יזיפ ,ילאוזיו גצימל ךפוה אוהשכ
."םייחל הרופטמה תא בצעמ התאשכ ליחתמ בוציעש תרמוא תאז .ונייח

וז הפקשה יפ לע .ונתפוקתב םיבצעמה ילודגמ דחא ,סאסטוס הרוטא ידי לע ורמאנ הלא םירבד
םה תאז םעו ,ונלש םלועה תשיפת לעו םייחה חרוא לע םיעיפשמ ונמלוע תא םיאלממה םיצפחה
םלועל וז םלוע תפקשה םימשיימ םא .םהלש הרופאטמ םיווהמ - וירבדכ וא ,םתוא םיפקשמ םג
תולאש תולוע זא יכ ,תווצמ יולימבו ןחלופב םירושק ותוא םיאלממה םיצפחהמ םיברש ,ידוהיה
ןיינעמ וז חורב .ףקשמ וא/ו עיצמ אוה ותוא םייחה חרוא ןיבל ץפחה ןיבש סחיב תורושקה תוניינעמ
וילאש םייחה חרוא אוה המ :ידוהי םייח חרוא םילהנמה הלא תא םישמשמה םיצפחה תא קודבל
הלא לש םמלוע תשיפת לע םהמ דומלל רשפא המו ,ונתפוקתב םירצונה הז גוסמ םיצפח םינווכמ
.םהב םישמתשמה הלא לשו םירצויה

םייטסינרדומה םיצפחה .םויכ הווצמה ישימשת קושב רתויב תוטלובהמ איה תיטסינרדומה המגמה
תא רידחהש ימ .רמוחל תונמאנו תוקלח תורוטסקט ,םימרוז םיוק ,ילאנויצקנופ בוציעב םינייפאתמ
30 -ה תונש תישארב .טרפלוו הדוהי גיוודול היה םיידוהיה סקטה יצפח םוחתל םזינרדומה חור
הרוצה תא תינונגס הניחבמ 'המגרת'ש ,ולש תמסרופמה חספה תכרעמ תא הינמרגב בציע
.םייטסינרדומ םיחנומל תיתרוסמה

חספל םילכ תכרעמ ,טרפלוו הדוהי גיודול :א1 הנומת
1930 ,טרופקנרפ

רמייוב םקוהש תונמאל םסרופמה רפסה תיב ,סואהואבה חור תא האטבמ טרפלוו לש הקיטתסאה
יוצמ םדאהש םייחה תביבסב בושחו ילרגטניא קלח אוה ץפחה וז השיפת יפ לע .1919 תנשב
וז תיטסינמוה השיפת .ויכרצל רתויב הליעיהו הבוטה הרוצב תמאתומ תויהל הכירצשו ,הזכרמב
רשקה תא השיגדהו ,הזמ הז םיעבונכו םיהזכ ושפתנש הקיטתסאל תוילאנויצקנופ ןיב תוהז הרצי
.תשעותמו תיגולונכט הרבחב םיינרדומה םייחה ןיבל תויונמואה ןיב תויהל בייחש רישיה

ןימאה היבאש יל הרפיס ,המצע ינפב הקיאדוי תינמאו טרפלוו גיוודול לש ותב ,טרפלוו דר'ציר הוח
ךרע ירסח םירוטיעמ אלו ובוציע םצעמ עובנלו וכותב לכומ תויהל ךירצ ץפחה לש יטתסאה ךרעהש
םע .הווצמה עוציבל רזע ילכ ותויה איה ילכה לש תיזכרמה היצקנופה .וילא םיוולנה ילאנויצקנופ
הווצמה שימשת לע .יתעבהה ויפואלו וביבס הרשמ אוהש הריוואל םג הבר תובישח הנשי תאז
התודע יפ לש ,טרפלוו .ובוציע יפוא הנומתל סנכנ ןאכו ,גציימ אוהש םייתדה םיכרעל יוטיב תתל
תרזעב תודהיב הארש רהוטהו תוטשפה ,תועינצה יכרע תא אטבל שקיב ,טסיאתא היה ותב לש
אצמש םיילסרבינואה םייתאה םיכרעה תא הקיטתסאה תועצמאב עיבהל - תורחא םילמבו .הרוצה
.תודהיב

,18-19 'מ ןילופ ,רדסל תכרעמ :ב1 הנומת
קרוי-וינב ידוהיה ןואיזומה ףסוא

ידוהיה ץפחה לש תויתעבהה ויתויועמשמ תא הרישעה יטסינרדומה ןונגסב טרפלוו לש ותריחב
ינשדחה ןונגסב ידוהי ןחלופ יצפח רוציל רחבש הדבועה םצע .ללככ םזינרדומב םימולגה םיכרעב
,רבעב םנמא םיצוענ הישרוש :ינכדעו םדקתמ רשקהל תודהיה תא הסינכה ותפוקתב רתויב
לכב תכיישלו המיאתמל התוא םיכפוהה םיכרע תלעב םא יכ יאכרא בצמב האופק איה ןיא םלוא
הייפוא תא בציעש םילכה ךרד שיגדהל טרפלוו חילצה יטסינרדומה ןונגסה תרזעב .איהש הפוקת
ודעייב יוטיב ידיל האבש תוידוחייה תא ריתסהל וא שטשטל ילבמ תאז .תודהיה לש ילסרבינואה
.ותרוצ תא הליחתכלמ ביתכהש דועי ,ילכה לש ינייפואה ידוהיה

דמלש ,לבמוג .לבמוג ץניה דוד לש ותרזעב םג ידוהיה ץפחה תריצי םוחתל הרדח סואהואבה חור
הימדקאה לש תכתמ תודובעל הקלחמב הארוהב ץראל ועיגה םע בלתשה ,סואהואבב ונמזב
םע דחי .םיבר םידימלת דמיל הב ולשמ תופרוצ תנדס םיקה רתוי רחואמ .'לאלצב' תויונמאל
'השדח תרוסמ'ל סואהואבה חורב יטסינרדומה ןונגסה תא לבמוגו טרפלוו וכפה םיברה םהידימלת
.הקיאדויה םוחתב

רצוא ,הנומלצ לאגי .םזינרדומה חור תא םויכ םיכישממה הלאמ םיטלובה דחא אוה לגס גילז ןמאה
ןואיזומב 1992 תנשב המייקתהש לגס לש דיחיה תכורעת גולטקב בתכ ,לארשי ןואיזומב ישאר
:לארשי
תוטלחהש בושחל הטונ ינא םיתיעל .הקיטתסאה ןמ תוחפ אל הקיתאה הבושח לגס גילזל"
."םייח ךרד םג איה ולש הדובעה ךרד .תוינרוצה ויתוטלחה תא תונווכמה ןה תוירסומ

רהוט ,תוטשפ ,הינומרה םה לגס לש ותדובעב יוטיב ידיל םיאבה םייטתסאהו םייתאה םיכרעה
.שומישל החונ איהו ,רתוימ קלח ףא ןיא 2 'סמ הנומתב תיארנה הלדבהה תכרעמב .תומלשו
הינומרהב םיפרטצמ - טומפהו עיבגה ,סדהה - םמצע ינפב םימלשומהו םימלשה היביכרמ תשולש
סקט לש ובכרה תא ףקשמ דחאל השולשה ןיב ילכה ףקשמש ינרוצה קחשמה .תחא הדיחיל
םלשה סקטה תא םירצוי םה דחיו ,ומצע ינפב דמוע דחא לכ .םיבלש השולשב עצבתמה הלדבהה
ךותמ ץפחה לש ותרוצ תא ביתכהש ןורתפ ידיל האב סקטה ביצהש תיגולה היעבה .רמגומהו
קזחה יגשומה דמימה םע דחי .סקטה ביתכמש םיכרצה לע רתויב המיאתמה הרוצב תונעל הרטמ
םייגולה תונורתפל קינעמה הז אוהו ,ישיא ורוקמש ,טשפומ ינחור ביכרמ םג אב לגס לש ויתודובעבש
.םתוא תנייפאמה תיטנגלאהו הרוהטה תוטשפה תאו םתוכיא תא ולש

תיארנ הלחהש השדח המגמ הקיאדויה ירצומ םוחתל רודחל הלחה תומדקומה 80 -ה תונשב
םשב יללכ ןפואב התונכל ןאכ רשפאש ,וז המגמ .יללכה ימואלניבה בוציעה םוחתב ןכל םדוק דוע
יזירפק בוציע המע האיבהו ,ילאנויצרהו ילאנויצקנופה םזינרדומה יקוח תא הרבש ,םזינרדומ-טסופ
.םייביטרוקדו םיינרוצ ,םיישגר םיכרע לש הרורב הפדעהו


הלדבהל תכרעמ ,לגס גילז :2 הנומת
מ"ס 5 x 10 x 10 ףסכ ,1992 לארשי

תנשב תירבה תוצראב רנרק הלאינד הרציש הלדבהה ילכ תכרעמ ,לשמל ,תכייש וז המגמל
ילכה .הלדבהל תכרעמכ ילכה תא תוהזל לוכי חלצומ שוחינ קר ,תמדקומ העידי אלל .1987
רדניליצה .םילולח םירדניליצ העבש וכותבש ,תיקלח עובצו קוצי קילירקא לש עבורמ שוגמ יושע
ינשמ דחא עצמאבש רדניליצה .ררוחמ תכתמ קקפב קוקפ אוהו םימשבל סדהכ שמשמ זכרמבש
ןיעמכ תכרואמו הרצ סוכ וכותבש - ינשה דצבש הז וליאו ,הלדבהה רנל טומפכ שמשמ םידדצה
ישעמ דיקפת םיאלממ םניא םירחאה םירדניליצה תעברא .שודיקל עיבגכ שמשמ - תפלשנ הנחבמ
הלא גוסמ םילספ ילכה ריכזמ ןושאר טבמב .יטתסאו ילמס אוה םדיקפתו ,הווצמה יולימב רושקה
תופוקש תואספוקב םילכומה םירכומ םיטקייבואמ םיבכרומה ,סנוק ףזו'ג לש וא לנרוק ףזו'ג לש
.יללכ ןפואב תדל וליפא וא תודהיל ללכ םירושק םניאו

םגרתמ ,הדירפ םגו הדרפה םג ושוריפש ,The Seperation - התריציל רנרק הנתנש םשה
תויצאיצוסאה תא הלמהמ קיחרמ םוגרתה םצע לבא .תילגנאל תירבעמ 'הלדבה' חנומה תא םנמא
.הדרפהו הדירפ לש יללכה ןויערב תורושקש תורחא תויועמשמ לע זמרמו ,הלש תויסקט-תוידוהיה
רדניליצה :תודהיב ותועמשמו הלדבהה סקט לש תוילמסה לע תססובמ ילכה לש ותרוצ ,רנרק ירבדל
תשש לש תימתסה םתונקירמ ותואלמב דרפנו תבשה תואלמ תא למסמ ,םימשבב אלמה ,יזכרמה
ההכה סיסבהמ םמורתמה ריהבה ןיינעה .עובשה ימי ראש תא םילמסמה םירחאה םירדניליצה
הרתיה המשנה תאו ,חורל רמוחה ןיב הדרפהה תא למסמ ףוקשה ןוילעה קלחה יפלכ ילכה לש
דע רתוי ריהבל עבצה ךפוה ךכ ,תתחופ תוימשגהש לככ .תבשה תאצ םע ףוגה תא תשטונה
.תטלחומ תופיקשל

השיגה ןיב לדבהה תא בטיה המיגדמ רנרק לש וזל לגס לש הלדבהה תכרעמ ןיב האוושה
תיסיסבה הסיפתב םא יכ ,הרוצב קר ונניא לדבהה .תיטסינרדומ-טסופ השיג ןיבל תיטסינרדומה
הכרעב הווש תוחפל וא תיטננימוד תובישח ילכה רצונ המשלש הרטמל סחיימ לגס .ץפחה לש
םיילמסה םיכרעבו הרוצב הנושארבו שארב הנומט תובישחה רנרק לצא .תינוציחה הרוצה לש וזל
םילוקישה .שומישל חונ ותויה תדימ תא וליפאו ילכה תרוצ תא םיביתכמה םה הלאו ,הב םימולגה
דעיי לגס .םיילאנויצומא רקיעב ויה רנרק לש הלאש דועב ,םיילאנויצר ויה ותריציב לגס תא וחנהש
.יתונמא טקייבואכ רקיעב ותוא הרידגה רנרק .ישומיש ץפח הנושארבו שארב תויהל ילכה תא


,The Seperation ,הלדבהל תכרעמ ,רנרק הלאינד :3 הנומת
מ"ס 48 x 27.6 x 15.6 ףסכו תשוחנ ,קילירקא .1987 ,ב"הרא

-ב ,ןכל םדוק תורופס םינש ןיצקל ילנטס יאקירמאה רציש הזוזמ דאמ הריכזמ רנרק לש הלדבהה
םילוביש יתש ןיב ףחרמכ הזוזמה טסקט הארנ הכותבש םידממ תלודג קילירקא תבית יהוז .1983
:רמואה ,הזוזמב בותכה טסקטל תורושק םילובישה .תושבוימ
."ךרהציו ךשריתו ךנגד תפסאו ,שוקלמו הרוי ותעב םכצרא רטמ יתתנו"
לאה חיטבמ וב ,תורכזומ ןה ובש ילאוטסקטה קלחה תא השיגדמ הזוזמב םילובישה לש ןתוחכונ
סחייתהל רחב ןיצקל .ויתווצמו ויקוח תרימשל הרומתב תיגולוקאה תכרעמה לש התוניקת תא
תא הפוקת התואב וקיסעהש תויעבלו קיתעה ידוהיה טסקטל ףתושמה אשונל אקווד השגדהב
תוריצי לש הלודגה הצובקל ותריצי תא רשק תינונגסו תינרוצ הניחבמ .ינרדומה יברעמה םלועה
יתלבה ויתויועמשמ תא חתפל רחב ןיצקל .הביבסה רומישו היגולוקאה אשונב תוקסועה ונמז תונב
השק .תינשמכ תשפתנ תרוסמה יפ לע תיזכרמה ותרטמשכ ,ידוהיה ןחלופה ץפח לש תויתרוסמ
טסקטה ץוביש ןפוא תרוסמה יפ לע .11 -כ הבחרו מ"ס 37 -כ אוה ההבוגש הזוזמב שמתשהל
ןיצקל ךפה ףוקשמל התדמצהו הליגמה תלכה ודיקפתש ילאנויצקנופ טקייבואמ .רשכ וניא הזוזמב
.ומצע תוכזב דמועה יאמצע רסמ תאשונ תונמא תריציל הזוזמה תא


.1983 ,ב"הרא ,הזוזמ ,ןיצקל ילנטס :4 הנומת
מ"ס 37.2 x 24.3 x 11.4 םילוביש םע קוצי קילירקא

לש םהיתודובעל החורב הבורק 1986 -ב ינרופילקה רייש רטיפ בציעש הכונחה תורונמ תרדיס
יתב .תיביטרוקדו תיתעבה םא יכ תילאנויצקנופ התייה אל רייש לש אצומה תדוקנ .ןיצקלו רנרק
רייש רצי תיבוציע הניחבמ .רדס וא ןויגה לכ אלל היכונחה לש םינושה היקלח ןיב םיאבחנ רנה
.םירקיל םילוז םיקלח ןיבו ,תינבמ תובישח םהל ןיאש הלאכ ןיבל םיינבמ םיקלח ןיב טלחומ ןויווש
םיקוח יפ לע יונב ילכה .היכרנא וליפא ,ףרוטמ בצק ,תוימניד לש איה הלועה תיללכה השוחתה
.רבעהמ תוידוהי תוינרוצ תורוסמ םע רשק לכ םהל ןיאו ,םיילאנויצר חרכהב םניאש ולשמ םיאמצע
ןותחתה קלחב הארנה יתיישעתה יפואה לעב דודה ןגמ אוה רייש שמתשה וב דיחיה ידוהיה למסה
ןגמ .הכונחל דחוימב רושקה למסב אלו ,תיללכ תועמשמ לעב ידוהי למסב שמתשה רייש .ילכה לש
הכונחה גח לש ויפוא יבגל היצמרופניא לכ ןתונ אוה ןיא םלוא ,ילכה לש ידוהיה ויפוא לע זמור דודה
.תורנה תקלדה סקטבו וב תורושקה תורוסמה וא

בצעמש ימכ בצעמה לש ודיקפת רבדב הלעמל ורכזוהש סאסטוס לש וירבד תא טטצל הברמ רייש
.םירצומ אקווד ואלו םייח חרוא

ידוהיה ןחלופה ירצומ תועצמאב רייש זמרמ וילעש םייחה חרוא אוה המ איה תלאשנה הלאשהו
תרונמל וז הכונח תרונמ לש התאוושה םע תדדחתמ הלאשה .ולש הכונחה תרונמ תמגודכ
תרטועמ תיתרוסמה הרונמה .17 - ה האמב הינמרגב התשענש וז לשמל ומכ ,תיתרוסמ הכונח
זכרמב .סנרופולה לש תורכה ושארב תזחואה תידוהיו יבכמה הדוהי ,ןורהא ,השמ לש םהיתויומדב
הכונחה סנ תא הארנה לככ תרשוקה םינק הנומש תלעב הרונמ תבצינ םיחתפה תשלושמ תיזחה
תרוסמהו תוישרושה .גחה ימי תנומש ךשמב היכונחב תורנה תקלדה םע שדקמה תרונמל השענש
,םזילהינ ,תוימניד לש השוחת הריבעמה ,רייש לש היכונחב םימייק םניא הלא לכ םירדשמש
ןתינ ינושה לש ויתויועמשמ תא האלה חתפנו ךישמנ םא .היכרנא וליפא ילוא ,רומוה ,תויתיישעת
שדקמה תויזכרמ תאו םיבכמה רופיס תא השיגדמ תיתרוסמה היכונחהש דועבש רמול היהי
תרדשמ רייש לש וזש ירה ,םילשוריו לארשי ץרא לאו קוחרה רבעה לא תובשחמה תא תבתנמו
תלואג גחכ גצומ תינמרגה הרונמה לש הכונח .דאמ תיללכ תידוהי תוכיישו תיתוברת תוינכדע
ידוהי גחכ - רייש לצא .הלא לכב הכורכה תומילאל זמר םעו הרובגו סנ לש תויצטונוק םע שדקמה
.הזמ רתוי אל ךא ,רוא לש גח וליפא ילוא ,עשעשמו זילע


.1986 ,ב"הרא ,2 'סמ הכונח תרונמ ,רייש רטיפ :5 הנומת
מ"ס 44.4 x 57.6 x 33.6 םורכו םוינימולא ,העובצ הדלפ

ילרגטניא קלח םיווהמ ,ןיצקל לשו רנרק לש ידוהיה ןחלופה יצפח םג ומכ ,רייש לש הכונחה תרונמ
םיכרעה תא שיגדמ תודהיה יפלכ םירצוי םהש רשקהו ,ונתפוקת לש תינוליחה תיברעמה תוברתהמ
םרזל םיכייש םה וז הניחבמ .הב ואצמש - תודהיה תא אקווד םינייפאמ םניאש - םיילסרבינואה
תויוברתלו תודהיל ףתושמה הנכמה תא שיגדהל םישקבמה הלא לש ,רתויב םודק ורוקמש ,בחר
קר תסחייתמ הניא וז המגמ .תחתפתמו תמייק איה םהב הפוקתהו רוזאה לש תויטננימודה
הקיאדויה יצפח תא םג לשמל תנייפאמו תיללכ איה םא יכ תויטסינרדומ ןניאש וננמז תונב תוריציל
לאו ןויגהה לא תסחייתמ תיטסינרדומה השיפתה ,תאז םע .הלעמל ורכזוהש םיטסינרדומה
ודיקפת רמולכ ,ילכה לש ישומישה דצה ךפוה ךכמ האצותכו ,םייזכרמ םיכרעכ תוילאנויצקנופה
םילכב ותויזכרמ תא תובורק םיתיעל דבאמ הז דיקפת .יזכרמו בושח ןיינעל ,הווצמ שימשתכ
תינוציחה הרוצה תאו ילמסה ןכותה תא םישיגדמה ,םיטסיביטקורטסנוק-הדהו םיטסינרדומ-טסופה
.וב שומישה תוחונ ינפ לע ילכה רצויש םשורה תא םיפידעמו ,תוילאנויצקנופה ינפ לע

יצפח לש ינכדעהו יוושכעה יפואה תא שיגדהל תשקבמה המגמל םיכייש הכ דע ורכזוהש םיצפחה
המגמ החתפתה הלא דצל .ידוהיה םייחה חרוא לש םיילסרבינואה םיכרעה תאו ,ידוהיה ןחלופה
.רבעה תורוסמ םע תודהיה לש רשקה תא אקווד שיגדהל תשקבמה ,תצקמב הנוש
תרונמ לשמל ומכ ,80 -ה תונש עצמאב סקילפ וס הרציש ןחלופה ילכ םישמשמ וז המגמל אמגוד
םיריכזמ ולש הרוטסקטהו םיהדה ויעבצש סרחמ היושע הרונמה . 6 'סמ הנומתב תיארנה הכונחה
םע דחיו ,קיתע חבזמכ הארנ הרונמה סיסב .תויגולואיכרא תוריפחב ואצמנש סרח ילכ לש הלא תא
םשורה .קוחרה רבעהמ ינחלופ ץפח לש םשור םירצוי םה תעצקוהמ יתלבהו תינושארה הרוצה
רמיח ילכל הלש הכישמה תא הירבדל אטבמו ,עדומב השענ סקילפ לש הילכ םירצויש יגולואיכראה
.םיינומדק םינחלופב התוניינעתהלו םיקיתע

הכונחה תרונמב םג טלובו רורב יוטיב ידיל האב תוינושאר תורוצו םימודק םינחלופ לא הכישמה
הידומיל לש רמגה טקייורפכ הבצוע היכונחה . (7 הנומת) 1989 -ב ץיבולורס-קחצי ירש הבציעש
תורנו ,םידרז תמירעכ תיארנ היכונחה .לאלצב לש תופרוצל הקלחמב הקיאדוי בוציעל סרוקב
ינרדומה םלועהמ קלחכ הארנ וניא ץפחה .הרודמ לש התליחתכ םיארנ הכותב םירעובה ןמשה
ץוחמש תיטבש תוברתל ךיישה הזכ וליפא ילוא ,ירותסמ ןחלופ ץפחכ םא יכ ,ןכוממהו שעותמה
הריכזה הבציעש הכונחה תרונמ לע הירבדב .תודהיה םע רשק לכ ול ןיאשו ,תיברעמה תוברתל
תובישחה תא םג השיגדה איה .הנשמה ימיב וקלדוהש תורודמו רעובה הנסה תא ץיבולורס-קחצי
ןיב םייקה ינרוצה ןוימדה תא הנייצו ,ילארשיצראה עבטהו ףונה ןיבל ץפחה ןיב רשקל היניעב שיש
.ינושאר ףונו עבטל רשק - רמולכ ,תירבדמ חורב םיפעש םישבי םיחיש ןיבל תינצוקה היכונחה
ימוחתב תוינושאר תושוחתל רבחתהלו תוישרושב תעגל ןוצרה ידי לע םירבחתמ ולא םירשקה
.ףונהו עבטה וליפאו תישונאה הירוטסהה ,תוברתה ,שגרה ,הרוצה

באוש קינפיל .תוינושאר תשוחת ןה םג תונירקמ יאקירמאה קינפיל טרבור לש הקימרקה תודובע
םיאצממ לע רשאמ רתוי רולקלופ יצפח לע ויתורוצ תא ססבמו ,תויממע תוריצימ רקיעב ותארשה תא
(8 הנומת) תומדקומה םינומשה תונשב רציש הייכונחה לש התרוצ ,לשמל ,ךכ .םייגולואיכרא
םיטושפה םימגדהו םיזעה םיעבצה .וקורמב ושענש תויממע רמיח תורונמ לש וזל דאמ המוד
הייכונחה לש ירטמואגה רוטיעהמ םינוש ולש הכונחה תרונמ תא קינפיל רטיע םהבש םייביאנהו
יממעה רויצה תרוסממ אקווד םיחוקלה םייממע םירויצ וא םידלי ירויצ רתוי םיריכזמו ,תיאקורמה
הנוש קינפיל לש הכונחה תרונמ תרצויש יביאנהו יממעה םשורה .יביטרוגיפ םג אוהש ,יברעמה
הלדבהה תכרעמ וא רייש לש תמכחותמה הכונחה תרונמ ,לשמל ,תורצויש הזמ יונישה תילכתב
.לגס לש תעצקוהמהו תיטנגלאה


,הקימרק ,הכונח תרונמ ,סקילפ וס :6 הנומת
80 -ה תונש עצמא ,ב"הרא

ואל ,תויללכ תויבוציעו תויתונמוא תושיגב אוה תוינושארו תוישרוש רחא שופיחה תמגמ לש הרוקמ
-ה תונשב רקיעב הקיאדויה םוחתל ורדחשו ,80 -הו 70 -ה תונשב דחוימב וטלבש ,תוידוהי אקווד
ברקתהל ןוצר ואטבו ,תינרדומה היצזיליויצהו תיברעמה תוברתהמ הבזכא ופקיש הלא תומגמ .80
ךלהמב ודבאש תויאמק תויתד תושוחת םעו תיסיסב תמא םע רשק רוצילו םימודק םינחלופ לא
תונמאמו ,םיגולואיכרא םיאצממו םירתאמ םתארשה תא םירצויה ובאש תיתונמוא הניחבמ .תורודה
ינונגס ןיינע קר אל תאטבמ הקיאדויה םוחתב הז גוסמ תומגמ לש ןתוססבתה .תיטבשו תיממע
תא ססבלו רבעה ישרוש םע רבחתהל םישכורה לשו םירצויה לש ךרוצה תא םג םא יכ ,ינוציח
תרוסממ רשפאה לככ םיקוחרו םימודק םישרוש לע םהלש תיוושכעה תידוהיה תוהזה תשוחת
ותונכל רשפאש םרזה תרגסמב הריציה םצע ,תאז םע .ברעמב החתפתהש תירמוחה תוברתה
הז םרזש ונתפוקת לש תוימואלניבה תונפואה םע םתוא רשוק ,ןאכ ראותש 'םזיביטימירפ ואינ'
.ןהמ קלח הווהמ


.1989 ,לארשי היכונח ,ץיבולורס-קחצי ירש :7 הנומת
מ"ס 20 x 60 ,תיכוכזו לזרב

הווצמה ישימשת םוחתב םיטלובה תונונגסה לש רשפאה לככ הריהבו תיללכ הנומת גיצהל ידכ
ןחלופה יצפחב ןנובתמה לכ ,תאז םע .רתויב תינוציקה התרוצב תומגמהמ תחא לכ הגצוה ונימיב
ורכזוהש תיבוציעה הבשחמה יכרדו תונונגסה ןיב בוליש תובר םימעפ הלגמ ונימיב םירצונה ידוהיה
ןייטשנורב ינבו ןהד לארשי ורציש גורתאל אספוק שמשת הז גוסמ בולישל אמגוד .הלעמל
עיפומו רזוחה ינרוצ ביטומ םיינשה וחתיפ תומדקומה 90 -ה תונשב . (9 הנומת) םיילארשיה
,ביטומה .ינתאה םאצומ םע םתוהדזה לש דאמ ישיא טביה גציימהו ,תודובע לש המלש הצובקב
,םהירבדל .רופיצו גד לש םהיתורוצ בוליש לע ססובמ ,גורתאל אספוקב לשמל ותוארל רשפאש
אב הנממש תיאקירפא ןופצה תירמוחה תוברתב םיחיכשה םיביטומה דחא אוה ןייועמה גדה
,ולש יזנכשאה עקרה תא ןייטשנורב ינב לש ויניעב תגציימ - שפנה רופיצ - רופיצה .ןהד לארשי
ידכל תורוצה יתש לש בולישה .ותודלי ימימ ול הרוכזה תילולימ-תיממעה תשרומה לע תססובמו
םויכ םיווח םה ותוא ינתאהו יתוברתה בולישה ךילהת תא םהיניעב למסמ דחא ינרוצ ביטומ
רבעל הכישמל יוטיב גד-רופיצה למס תיינבל וליבוהש םיעינמב תוארל רשפא דחא דצמ .םילארשיכ
אבו ,תויוושכעב ןגפומ ןיינע ץפחה הלגמ ינש דצמ .ליעל הרכזוהש רבעה תוינושארו תוישרושה
:דובעל ורחב ובש ןונגסב םג םא יכ וננמז ןב ילארשי יפוא לעב למס רוציל םנוצרב קר אל יוטיב ידיל
תוכיא הל קינעמ תכתמה דוביע ,תילמס הסיפת לע הרוצה סוסיב ,תילאנויצומאה אצומה תדוקנ
לכ ,גורתאל הספוקכ ץפחה תא תוהזל ישוקה וליפאו ,הלש יעבטה קהובה תא ריתסמו תינועבצ
.רנרקו ןיצקל ,רייש לש הלא חסונב תויטסינרדומ טסופה תוריציה תצובקל ותוא םירשוק הלא
תוחונל הבר תובישח ןייטשנרובו ןהד םיסחיימ ,םינורחאה לש תילאנויצקנופ-יטנאה השיגל דוגינב
הניחבמ .יתעבההו ינרוצה דצה ןיבל ילאנויצקנופה דצה ןיבש ןוזיאה לע םידיפקמו ,ץפחב שומישה
רשפא תינונגסה הרימאל רבעמ .םיטסינרדומה לש תילאנויצקנופה המגמה תא םיכישממ םה וז
יפוא יבגלו ילכה לש ודיקפת יבגל םג הרימא הווצמה םויק תוחונ לע םימש םהש שגדב תוארל
,ילכה לש ותוינוציח ,יגוצייה דצה םגו ,הווצמה םויק ,ישעמה דצה םג .גציימ אוהש םיידוהיה םייחה
םויק ,יביטרוקד וא/ו יתונמוא טקייבוא לאכ ץפחה לא תוסחייתהה תורמל .הווש ךרע םילבקמ
.וב םישמתשמה הלאל עיצהל לוכי ילכהש םייחה ךרדב בושחו יתוהמ ביכרמכ שפתנ הווצמה


,ב"הרא ,הכונח תרונמ ,קינפיל טרבור :8 הנומת
עובצו ףורש רמיח ,80 -ה תונש לש הנושארה תיצחמה

תורושק ,הווצמה ישימשת םוחתב קוסיעה ךותמ תוררועתמה רתויב תוניינעמה תולאשהמ המכ
.ץפחה לש ונונגס גציימש םלועה תשיפת ןיבל םהלש תודהיה תשיפת ןיבש רשקה יפואלו םינוקל
,הקיאדויה ירצוי םע תוחיש ךותמ .יטסיטטס ןפואב וקדבנ אל ןיידע הלא תולאש יל עודיה לככ
םינינועמ הווצמ ישימשת םישכורה הלא בורש יתנבה ,תירבה תוצראב םידבועה הלאכ רקיעבו
שוקיבה לדגו ךלוה הלא דצל .דאמ םהל הבושח שומישה תוחונו ,תופוכת םיתיעל תווצמה םויקב
בושח םהלש ישומישה דצה וליאו ,םהלש יתונמאה ךרעב אוה םתובישח רקיעש הווצמ ישימשתל
םיתיעלו םיינוליח םהש ,םייתרוסמ םניאש םידוהיל ללכ ךרדב םידעוימ הז גוסמ םיצפח .תוחפ
תוהז ןמיסכ ושמשיו ידוהיכ תיבה תא והזיש םיצפח םתיבב ויהיש םינינועמ הלא .םייטסיאתא וליפא
טס לש םגוסמ םיצפח .תוינחלופ תורטמל ץפחב שמתשהל םיטעממ םהו ,תיתוברתו תימואל
,ןיצקל לש תיגולוקא"ה קנעה תזוזמ וא ,רלוד ףלא 20 -כ וריחמש ,רנרק הלאינד הרציש הלדבהה
וליפאו תיתוברתה ,תיתרבחה ,תיתליהקה ותוכיישו ותוהזל רושקה רסמ יאשונכ רקיעב םישמשמ
ישומיש ץפחמ :םישגד יוניש רבע הווצמ שימשת לש ודיקפת הלא םירקמב .וילעב לש תילכלכה
שארב הווצמה שימשת ךפה ,וילעב לש יתוברת-יתרבח-ילכלכה ובצמ לע דיעהל םג רתיה ןיב לוכיש
.ידוהי ןחלופ תורטמל וב שמתשהל םג ,רתיה ןיב ,רשפאש סוטטס למסל הנושארבו
תוהז דוע אל :םהילעב לש תידוהיה תוהזה יפוא תא םיגציימכ םתוא תוארל ילוא רשפא וז הניחבמ
תרצונה תוהז םא יכ ,תווצמ תרימש לש יתרוסמ ידוהי םייח חרוא םויק ךותמ רקיעב תרצונה תיתד
.תינתא-תיתוברת תוכייש תשוחתמ רקיעב


,גורתאל הספוק ,ןייטשנורב ינבו ןהד לארשי :9 הנומת
מ"ס 30 x 17 x 12 זילפ .1991 ,לארשי

דצל .וננמז ינב הווצמה ישימשת םוחתבש תויזכרמהו תושדחה תומגמל הסחייתה ונתריקס
80 -ה תונשב תוחתפתמ וליחתה ,'השדח תרוסמ'ל ונתפוקתב הכפהש ,תיטסינרדומה המגמה
אוה ןאכ ורכזוהש םיצפחה לכל ףתושמה הנכמה .תויטסינרדומ טסופ ןתונכל רשפאש תומגמ
.ונתפוקתב ימואלניבה בוציעה םוחתב תוטלושה תומגמה תא ףקשמה ,םהלש ינכדעה ןונגסה
תושיפת ףקשמ םייפואו םילכה ןונגסש הארנ זא יכ ,םייח ךרד לש הרופאטמ לאכ לכב ןנובתנ םא
תוברתב ידוהיה םייחה חרוא לש יטסילארולפה יפואה תא ,רתיה ןיב ,גציימו תונווגמו תונוש םלוע
.םירשעה האמה לש תיברעמה