וילכו תסנכה תיב - "טעמ שדקמ"

ןהכה םחנמ ברה

ה"נשת ןויס ,11 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב

םשרוש תא ,תסנכה תיב תא םיביכרמה םיטנמלאה תא טרפמ רמאמה :תיצמת
.לארשי תוליהק בורב םבוציע ךרד תאו ,יתכלההו ילאנויצקנופה

;ם"תס רפוס ;שדוק ןורא ;בוציע-תסנכ תיב ;תסנכ תיב ;תידוהי תונמא :חתפמ תולימ

םימעפ שולש .ץרא יווצק לכמ וילא תואושנ לארשי לכ יניע ויה ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזב
.םעה לש םיינחורה םייחה זכרמ היה אוהו ,וינפל ללפתהלו םשה תא דובעל וילא םילוע ויה הנשב
ויהי ובש ,דחוימ הליפת-תיב םיקהל ךרוצה רצונ ,םתמדא לעמ לארשי ולגו שדקמה-תיב ברחשמ
ןינב .ינחור זכרמכו הליפת םוקמכ "תסנכה תיב" דסונ ךכ .רוביצב הליפתל םיסנכתמ םידוהי
הליהקה לש םיינחורה םייחה זכרמל היהו לארשי תוצופת לכב הרהמ דע ץופנ תסנכה-תיב
.רתאו רתא לכב תידוהיה

םג הארנה יפכ ויה יכ םא ,ןושארה תיבה ןברוח רחאל ,לבב תולגב ומקוה םינושארה תסנכה יתב
םירכזומה תומוקמה ויה הלאש םיסרוג שי .תונמוזמ םיתעל ללפתהל וגהנ םהבש תומוקמ ןכ ינפל
לע זא תוכרענ ויה תוליפתה .(ח ,טל והימרי) "םעה תיב"ו (ח ,דע םיליהת) "לא ידעומ" םשב ך"נתב
.ןיד תיב לש ובשומ םוקמ ,"ריעה בוחר"ב םימשה תפיכ תחת בור יפ

בותכש יפכ ,"טעמ שדקמ" ארקנ אוהש ,ךכמ םידמל ונא םעה ייחב תסנכה תיב לש וכרע לדוג לע
:(וט ,אי) לאקזחי רפסב
,"המש ואב רשא תוצראב טעמ שדקמל םהל יהאו"
:ל"זח ושרדו
."תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ולא"
תסנכ תיב הב ןיאש ריעב רודל ורסאש דע ,תסנכה תיב לש ותובישחב ךכ לכ וגילפה ל"זח
.(ב ,זי ןירדהנס)

האיכ ,רדהו דוה ול תוושלו תסנכה תיב תא ראפל דימת ולדתשה השודקבש רבד לכב ומכ
ישאר ויהש ,דומלתב רפוסמ םירצמבש הירדנסכלאב לודגה תסנכה תיב לע ."טעמ שדקמ"ל
ןזחה תא עומשל לוכי רוביצה היה אל ולדוג בורמו ,"בהז לש תוארדתק"ב וב םיבשוי להקה
ורמא תסנכ תיב ותוא לע .ןמא תונעל םיללפתמה רוביצל תתואל ידכ ןירדוס ףינהל ךרוצ היהו
.(ב ,אנ הכוס) "לארשי לש ןדובכב האר אל" ותוא האר אלש ימ לכש ,ל"זח

זא ויהש ,םירפסמ ל"זח .ינשה תיבה תפוקתב םג לארשי תוליהק לכב וברתנו וכלה תסנכה יתב
ילעבל םידחוימ תסנכ יתב ויה .(א ,הק תובותכ) תסנכ יתב תואמ ץראה ירע ראשבו םילשוריב
תסנכ יתב ןכו ,(תשוחנ יפרוצ לש תסנכ יתב) "םייסרוט לש אתשינכ יב" ומכ ,םינוש תועוצקמ
.תונוש תוצרא יאצויל םידחוימ

וז תובישח ושיגדה ונימכח .ינשה תיבה ןברוח רחאל רתוי דוע הלדג תסנכה תיב לש ותובישח
:ורמאו
םלועב הניכש הרשמ אוה-ךורב-שודקה ןיא ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ןיא םא
,(ב ,הק ןירדהנס)
:ןכו
.(ב ר"כיא תחיתפ) "ושע ידי םידיה ןיא ,תסנכה תיבב יוצמ בקעי לש ולוקש ןמז לכ"
תוריפחב הלגתמ הזש יפכ ,דחוימ הנבמ ילעב ויה לארשי ץראב םימודקה תסנכה יתב
ירוט ינש רשאכ ,ךרואמ יזכרמ םלואכ יונב תסנכה תיב היה בורל .ץראב תויגולואיכראה
םינד םימכח ויהש ,דומלתב םיאצומ ונא ךכל זמר .ךרואה תוריקל ליבקמב םיבצינ םידומע
םיטשוקמ ויה םידומעה .('ד הליגמ ימלשורי) הליפת ןמזב דומעה לע ןעשיהל רתומ םא הלאשב
תעבש תרונמ ,בלול ,רפוש ןוגכ ,תודהיה תווצמ לש םילמס וליכהש םינוש םיטילבתב ללכ-ךרדב
היושע הפצרה התיה םיבר תסנכ יתבב .םייניע תוביהרמ תופי תורתוכב ןכו ,הלאב אצויכו םינקה
דע םייוצמ הלאכ םיספיספ לש םיביהרמ םידירש .םיידוהי םילמסב אוה םג בלושמ ,רדהנ ספיספ
.דועו םוחנ רפכב ,אפלא תיבב ,ןורבח רהב ,ןלוגה תמרב ,לילגב םויה

:ל"זח ורמאש יפכ ,תסנכה תיב תונולחל העדונ תדחוימ תובישח
היל ןחיתפ ןיווכו" (אי ,ו לאינד) רמאנש ,תונולח וב שיש תיבב אלא םדא ללפתי לא"
(ב ,דל תוכרב) "םילשורי דגנ היתיליעב
:י"שר שרפמו
."ענכנ ובלו םימש יפלכ לכתסמ אוהשכ ובל ןווכיש ידכ"
:ם"במרה בתכ ןכ ומכ
.(ו ,ה הליפת תוכלה) "םדגנכ ללפתהל ידכ ,םילשורי דגנכ םיחתפ וא תונולח חותפל ךירצו"
:"ךורע ןחלוש"ב וראק ףסוי יבר ןרמ רבחמה םג בתוכ וז ןושלב
;(ד ,צ םייח-חרוא) "םדגנכ ללפתהל ידכ םילשורי דגנכ תונולח וא םיחתפ חותפל ךירצ
:ףיסומ אוהו
,(םש) "תונולח ב"י תסנכה תיבב ויהיש בוטו"
:"רהוז"ב רמאנה ךמס לע תאזו
רשע-םינש וב ויהיש ךירצו ...וב ללפתהל תואי םוקמ וניא תונולח וב ןיאש תסנכ תיב לכ"
.(טנ ב"ח) "תונולח
:(גסק תוא תסנכה-תיב יניינע) "םימעטמה רפס"ב ראובמ ךכל םעטה
תמשנ תניחבש יפכ ,עיקרב דחא ןולח ול שי לארשי ינב יטבש רשע-םינשמ דחא לכש יפל"
."הי יטבש דגנכ םיפרש רשע-םינש תסנכ-תיב לכב םינוממו .וטבש


םערב רפכב קיתעה תסנכה תיב ידירש

ורודיהב םיבורמ םיצמאמ ועקשוה ,תונורחאה םינשה תואמב דחוימבו ,רתוי םירחואמ תורודב םג
,שדקמה-תיבב ויהש הניגנה-ילכ תא רייצל וגהנ םילתכה לעו הרקתה לע .תסנכה-תיב לש וטושיקו
:אמית ןיב הדוהי יבר לש ורמאמב תורכזנה תויחה עברא תומד תא ןכו ,תולזמהו םיטבשה ילמס תא
"םימשבש ךיבא ןוצר תושעל ,יראכ רוביגו יבצכ ץר ,רשנכ לקו רמנכ זע יוה"
,('ד הנשמ 'ה קרפ תובא)
תוראופמ תושרבנ ןכו ,םימישרמ םיינועבצ תונולח ונקתוה םיבר תסנכ-יתבב .הלאב אצויכ דועו
.יונ ינימ לכב תטשוקמ ,הרומק הפיכ ןיעכ םימעפ היושעה ,הרקתה ןמ תולשלתשמה

יתב לכמ הובג היהיש ,"ריע לש ההבוג"ב תסנכה-תיב תא תונבל םילדתשמ ויה לארשי גהנמ יפל
:ארמגב וניצמו .ותובישח לדוג תא שיגדהל ידכ ,ריעה
.(א ,אי תבש) "הברח ףוסל ,תסנכה-תיבמ ןיהובג היתוגגש ריע לכ"
.םייוגה בלב האנק ררועל אלש ידכ ,ךכ לע ודיפקה אל םייוג הבורש ריעב ,םלואו

חרזמה לתוכ
אוהו ,"שדוקה ןורא" תא םיעבוק ובו ,תסנכה-תיבב רתויב בושחה לתוכה אוה "חרזמה לתוכ"
םינופ הליפת תעשבו חרזמ לש ןיד ול שי ,ןופצ וא םורד הז היהיו ,םילשורי ןוויכל דימת הנופה
.ויפלכ

ידבכנ לש םבשומ םוקמ אוה ,ץ"שה דומעו שדוקה-ןורא םיעובק ובש ,תסנכה-תיבב חרזמה-ריק
תבשב הווצמ-רב ןתח ןכו ,הנותחה ירחא וא ינפלש תבשב ,ןתח םג .םיבושח םיחרוא לשו להקה
."ךלמל המוד ןתח" ןכש ,חרזמב ותוא םיבישומו דובכ וב םיגהונ ,הרותל הלוע אוה הב

טשוקמ ,ינועבצ רויצ וא המקר יושע ,רגסוממ חול חרזמה-ריק לע תולתל וגהנ םיבר םיתבב
:קוספה תייוולב ,םייניע-תוריאמ ,תולודג תויתואב "חרזמ" הלימה הססונתה וילעש ,יונ-ירוטיעב
,(ג ,זיק םיליהת) "'ה םש ללוהמ ואובמ דע שמש חרזממ"
.הליפת ןמזב תונפל ךירצ וילאש םוקמה תא ןייצל ידכ


19 -ה האמה ןילופ ,ריינ תרזגמ ,חרזמ

דחא לע וא הליפתה "דומע" לע ססונתמה ,רייוצמה "יתיוש"ה חולל םג "חרזמ" םשב םיארוקה שי
.תסנכה-תיב תוריקמ

.תוכוסה-גחב לארשי לש םהיתוכוס תא תוטשקמה תוינוגססה תונומתה םג תוארקנ "חרזמ" םשב
תויומד וא ,םישודק תומוקמ לש םירויצ ץבושמ ,ראופמ רעש תרוצב ללכ-ךרדב תובצועמ ולא תונומת
עפש ךותב תולבוטה ,תוננגוסמ תויתואב "חרזמ" הלימה תססונתמ רעשה שארבו ,ארקמה ןמ
.םיינועבצ םילגד וא םיחרפ

:תסנכה-תיבב הבישיה ירדס תא טרפמ ם"במרה
הרוש הרוש םיבשוי םעה לכו ,לכיהה יפלכ םהירוחאו םעה יפלכ םהינפו םיבשוי םינקזה"
ינפל וינפו הביתה ינפל ץ"שה דמוע הליפתה תעב .םינקזה יפלכו שדוקה יפלכ םהינפו
.(אי קרפ הליפת תוכלה) "םעה ראשכ שדוקה
.םילשוריבש שדקמה םוקמ ןוויכל "חרזמ"ה יבשוי םג םינופ הדימעה תליפתב

:ל"זח םירמואש יפכ ,תסנכה-תיבב השודקו דובכ םיגהונ
ינפמ הניצבו המחה ינפמ המחב ןהל סנכי אלו ,שאר תולק םהב םיגהונ ןיא תויסנכ יתב"
,אתפסות) "ןהב ןינשי ןיאו ןהב ןיתוש ןיאו ןהב ןילכוא ןיא .םימשגה ינפמ םימשגבו הניצה
.('ג הליגמ
דוגינב ,וילגר לעש קבאבו ותדנופאבו ולימרתבו ולקמב תסנכה-תיבל סנכיהל םדאל ול רתומ יכ ףאו
ירה ,םירוסא הלא לכ םשש תיבה רהל
ןיכסהו םדא לש וימי תכראמ תסנכה-תיבש םושמ" תאזו "ךורא ןיכסב וב סנכיל םירסוא שי"
.(א"נק םייח-ךרוא ע"וש) "םרצקמ
:(םש אתליכמ) ל"זח ורמאש יפכו ,(בכ ,כ תומש) חבזמה ןינבל לזרב תפנה רוסיאל םעטה םג והז
,רצקל לזרבהו םדא לש ויתונש ךיראהל ארבנ חבזמה" :רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר אינת"
לכ לע ,רוסיאל היאר ןיא םא ,תסנכ-תיב ןינעלו .ךיראמה לע רצקמה ףינהל יאשר וניא ךכיפל
."אוה אמעט אדח יכ ,ןיז-ילכ לכל ןידה אוהו ,ךורא ןיכסב וב סנכיל אלש רבדל רכז שי םינפ


1650 סזלא ,קוצי לידבמ יושע םיידי תליטנל רויכ

:הנשמב ורמאש יפכ ,ךרד-רוציק םשל תסנכה-תיבב שמתשהל ןיא
.(ג ,ג הליגמ) "אירדנפק ותוא ןישוע ןיאו"
:(ח ,אי) הליפת תוכלהב ם"במרה קספש יפכו
הז חתפב סנכיש ידכ ,אירדנפק ונשעי אל ,םיחתפ ינש שרדמה-תיבל וא תסנכה-תיבל היה"
."הוצמ רבדל אלא םהב סנכיל רוסאש ,ךרדה ברקל ודגנכש חתפב אציו
ךל עטת אל" םושמ ,תיבה-רהב רוסא היה הזש יפכ ,תסנכה-תיב רצחב תונליא עוטנל םירסואה שי
:ם"במרה ראבמו .("םיטפוש" תשרפ רפס) "ךיקלא 'ה חבזמ לצא ץע לכ הרשא
םש וצבקתיש ידכ םהלש חרזמ דצב תונליא ןיעטונ ,םיבכוכ ידבוע ךרד הז היהש ינפמ"
.(ט ,ו ם"וכע תוכלה) "םעה
:(א ,נק םייח-חרוא) ךורע-ןחלושל ויתוהגהב רגיא אביקע יבר בתכ ךכ לע
."ןנברדמ רוסא תסנכה תיב לצא וליפאד"
אל םהיתוקוחבו" םעטמ תאזו ,תועובשה גחב תסנכה-תיבב תונליא דימעהל רסא אנליומ א"רגה
והז ןכ םא אלא ,יפוילו יונל תסנכה-תיב רצחב םיצע עוטנל רוסיא ןיא םינורחא תעדל ,םלואו ."וכלת
.קהבומ ם"וכע גהנמ

רתסב ןתמ - הקדצ תפוק
העובקה הקדצ לש הפוק איהש ,"רתסב ןתמ תפוק" :אוה תסנכה-תיב לש םייניפואה וינממסמ דחא
"ןיאשחה תכשל"ל המודב - רתסב הקדצ ןתמ ידי לע םיכרצנ םיינעב הכימת םשל ,ריקה ךותב
םיבוט ינב םיינעו יאשחב (הקדצל תועמ) הכותל םינתונ אטח יארי"ש ,שדקמה-תיבב התיהש
.(ה םילקש) "יאשחב הכותמ םיסנרפתמ


19 -ה האמה הימהוב ,תסנכ תיב ריק לע הקדצ תפוק

הפוקה תא ןה ,םינוש םירוטיעו םיקוספב ןה ,"רתסב ןתמ" תופוק תא רטעל וגהנ תובר תוליהקב
ימד תא הבוגו ינשל דחאמ המע רבוע היה שמשהש תדיינה הפוקה ןהו ריקב תועובק התיהש
.הקדצה

רויכה
ןיעכ יושע אוה .תויקנל םיידיה תציחרל םימ ליכמה ,תשוחנמ דחוימ ילכ יוצמ םיבר תסנכ-תיבב
םעה יפב ארקנו ,תסנכה-תיב רודזורפב הנכ לע תדמועה ,זרבב תדיוצמ ,הלוגע הנטק תיבח
:הרותב בותכה םש לע "רויכ"
להוא לא םאובב ,םהילגר תאו םהידי תא ונממ וינבו ןרהא וצחרו ...תשוחנ רויכ תישעו"
.(כ ,חי -ל תומש) "דעומ
רכז ,ןכודל םתולע ינפל םינהוכה לש םיידי תליטנל ןכו "הליפתל םיידי תליטנ"ל שמשמ "רויכ"ה
.שדקמבש םילגרו םיידי שודיקל

.לארשי תא ךרבל םהיפכ םיאשונה "םינהוכ ידי"ב םירטעמ רויכה תא

.ןמא ישעמ תבצועמו ףסכ וא תשוחנ היושע רויכל הדומצה הלטנה םג התיה ןכ ומכ

םישנ-תרזע
.שאר-תולק ידיל ואובי אלש ידכ ,דחי םיבשוי םישנהו םישנאה ןיאש ,לארשיב אוה קיתו גהנמ
ורוקמ הז יוניכ ."םישנ תרזע" ארקנש ,םישנל דחוימ רודמ תסנכ-תיב לכב ןיקתהל גוהנ ךכיפל
תרזע" לע .םישנלו לארשיל ,םינהוכל :תודרפנ "תורזע" שולש הב ויהש ,שדקמה-תיב רצחב
:תוכוסה גחב "הבאושה תיב תחמש"ל רשקהב ,הנשמב םיאצומ ונא שדקמב "םישנה
."לודג ןוקית םש ןינקתמו םישנה תרזעל ודרי גח לש ןושארה בוט-םוי יאצומב"
הלעמלמ תואור םישנהו ,ארטזוזגב התוא ופיקהש ?וניקתה לודג ןוקית המ :תראבמ ארמגהו
:ארמגב וניצמ ןכו .הטמלמ םישנאהו
וניקתה ,שאר-תולק ידיל םיאב ויהו ץוחבמ םישנאו םינפבמ םישנ ויה הנושארב ,ןנבר ונת"
ויהש וניקתה ,שאר תולק ידיל םיאב ויה ןיידעו ,םינפבמ םישנאו ץוחבמ תובשוי םישנ ויהש
.(ב ,אנ הכוס) "הטמלמ םישנאו הלעמלמ תובשוי םישנ

:קוספב וז הדרפהל ןיכומיס ואצמ םג ל"זח
,"דבל םהישנו דבל דוד תיב תחפשמ דבל תוחפשמ תוחפשמ ץראה הדפסו"
:ורמאו
הרמא םהב טלוש ערה רצי ןיאו דפסהב ןיקסועש אובל דיתעל המו ,רמוחו לק םירבד אלהו"
תחא לע - םהב טלוש ערה רציו החמשב םיקוסעש וישכעו ,דבל םישנו דבל םישנא" 'הרות
.(א ,בנ הכוס) "המכו המכ

ןניאו ליאוה ,םישנל דחוימ םוקמ דחייתנ אל תיבה ןברוח רחאל ודסונש םינושארה תסנכה-יתבב
תא ןהל תוצקהל וליחתה םינשה תוברב ךא .רוביצב הליפתמ תורוטפ םג ןהו ןיינמל תופרטצמ
.רוביצה םע דחי ללפתהל ןה םג ולכויש ידכ ,"םישנה-תרזע"

יפלכ הנופה ריקה טעמל) ןינבה תוריק השולשב םיעיצי השולש ויה לילגב םיקיתעה תסנכה-יתבב
-םלוס לש םינותחתה םיכבדנה ולגתנ םיזרוכבו םוחנ-רפכב ."םישנ תרזע"כ ושמישש ,(םילשורי
,הקיתעה םילשוריב יאכז ןב ןנחוי ןבר תסנכה-תיבב ,ונימיב םג .םיעיציה לא ליבוהש תוגרדמה
.ברעמו םורדו ןופצב ,םיעיצי השולש ויה

-ךרדב היושע איהו ,תדרפנ הסינכ םע תסנכה-תיב לש ברעמ דצב בור יפ-לע היונב םישנה-תרזע
רשאכ ,םורדו ןופצ דצמ םג תסנכה-תיב תא ףיקמ אוה םימעפלש ,עיצי וא הרטזוזג תרוצב ללכ
.םירבגה תרזע ןיבל וניב ץצוח דחוימ ןוליו

שדוקה-ןורא
ארקנה ,ןוראה .הרותה-ירפס תא ליכמה ,"שדוקה-ןורא"ב תדקמתמ תסנכה-תיב לש ותשודק לכ
ןיעכ הווהמ אוהו ,תסנכה-תיבב רתויב בושחה לתוכה ,חרזמה לתוכ לש וזכרמב דמוע ,"לכיה" םג
."טעמ שדקמ"ה לש "םישדוקה שדוק"


1899 ב"הרא ,ץע יחותיפ םע שדוק ןורא

חרזמה לתוכ דיל םיבשויה להקה ידבכנו ינקז דבלמ ,שדוקה-ןורא לא םינופ לכה הליפת תעשב
.(גק 'יס םייח-חרוא) "רוביצה דובכ ינפמ" םיללפתמה יפלכ םהינפו

גהנמה ןאכמ .תירבה-תוחול תא ליכהש ,תירבה-ןורא רכזל הארנכ ול ןתינ "שדוקה-ןורא" יוניכה
,י רבדמב) "ןוראה עוסנב יהיו" יקוספ תא םירמוא הרותה-ירפס תאצוהל ןוראה תחיתפ תעשבש
.רבדמב תירבה-ןורא יעסמ לע רבודמ םהבש ,(ול-הל

ילכ" :ותישארב ןוראה לש ויפוא תא ןיצמ אוהו ,"הבית" םשב שדוקה-ןורא הנוכמ דומלתבו הנשמב
ךותב שדוקה-ןורא תא תונבל ולחה תורחואמ תופוקתב ."ריעה בוחרל ואיצוהל ןתינש ,לטלטימ
וב םיחינמש ,לכיה וב ןינוב ...תסנכה-תיב ןינובשכ" :ם"במרה בתוכ םג ךכו .חרזמה לתוכבש עקש
.(ב ,אי קרפ הליפת תוכלה) "הרות-רפס

תוגרדמב וילא םילועש ,עקרקה ןמ הובג ,דחוימ ןכוד יבג-לע שדוקה-ןורא דמוע תסנכה-יתב בורב
ימ םע דחי ,ןזחה ןכו ,םעה תא םיכרבמ םהש העשב םינהוכה םידמוע הז ןכוד לע .תודחא
.להקה ינפל ושרדב ברה דמוע םג םש .הרותה-רפס תאצוה תעשב ,ןוראה תא חותפל דבכתמש
תארי ךותמ רוחאל םיעיתרמ אלא ,שדוקה-ןורא יפלכ בגה תא םינפמ ןיא ןכודה ןמ םידרוישכו
.תוממורהו דובכה

לכב .שדוקה-ןורא לטנ םהמ העשת ירה ,ראפו יפוי לש םיבק הרשע לביק ולוכ תסנכה-תיב םא
םיאשנתמ וידצ ינשל .תבשחמ-תכאלמ םייושע ,םיאנ םיטושיק עפשב וראפל םיגהונ לארשי תוצופת
םינוגסס םיחרפ-יחותיפב םירטועמ ,שיש-יומד ץע וא ,שיש םייושע ,םיבטוחמ םידומע ללכ-ךרדב
םיססונתמ שדוקה תונוראמ םיברב .המודכו ,ןמש-ךפ ,הרונמ ,רפוש ןוגכ ,םיידוהי םילמס ינימ לכו
,תורבדה תרשעמ תחא לכ לש תונושארה םילמה יתש תותורח םהילעש ,"תירבה תוחול" ינש
.הרות-רתכ תוחולה לעמו .םיפלוגמ םיבורכ וא תוירא ידי-לע םהידצ ינשמ םיכמתנ םהשכ

ןירוקש לע ,םיתמ תוצראה-ימע םירבד ינש ןוועב" :ורמאש דע ןוראה תשודקב ךכ-לכ םיגילפמ ל"זח
הכלהה יפל .(א ,בל תבש) "'םע תיב' תסנכה-תיבל ןירוקש לעו ,(ןורא םתס) 'אנרא' שדוקה-ןוראל
-תיב תשודקמ הלודג ןוראה תשודקש יפל ,וריחמב תסנכ-תיב תונקל ידכ שדוק-ןורא רוכמל ןיא
אוהש ,שדוק-ןוראל םכח-דימלתו לודג םדא ולישמה םג ל"זח ."ןידירומ אלו שדוקב ןילעמ"ו תסנכה
:ארפק-רב רמא אישנה הדוהי יבר לע ודפסהב .הרות-ירפס וכותב ליכמ
"שדוקה-ןורא הבשנו םיקוצמה תא םילארא וחצינ ,שדוקה-ןוראב וזחא םיקוצמו םילארא"
.(א ,דק תובותכ)

לש םשפנ-תקוצמו םחיש-ירמ ,םבל-תולאשמ תעבהל דקומ שדוקה-ןורא הווהמ תיממעה תרוסמב
לע םיקפרתמ ,שדוקה-ןורא תא םיחתופו תסנכה-תיבל םיצר ,םימש-ימחרל םיקוקזה ,הרצב םידוהי
העושי םהל שיחהל םהילע םחריש ,אוה-ךורב-שודקה ינפל םירורמת יכב םיכובו הרותה-ירפס
.החוורל הרצמ םאיצוהלו

תכורפ
,"תכורפ" ארקנ אוהו ,םקור-השעמ יושע ,הפיטק וא ישמ לש דחוימ ךסמב תוסוכמ ןוראה תותלד
.שדקמה-תיבבו דעומ-להואב התיהש ךסמה-תכורפ רכזל

,דוד-ןגמ ,תירבה-תוחול ינש ןוגכ ,םיאנ המקר-ישעמב תטשוקמו בהזו ףסכ יטוחב הרוזש תכורפה
םשו ןבדנה םש תא תכורפה לע ןייצל אוה ץופנ גהנמ .דועו ,ארקמה ןמ םינוש םיקוספ ,הרות-רתכ
.תכורפה המרתנ ורכזל רשא רטפנה

לעמ הנבל תכורפ םיארונה םימיב .תודחוימ תותבשלו גח לכל תדחוימ תכורפ שי םיבר תסנכ-יתבב
.תסנכה-תיב לע םיאכנ תריווא הרשמה ,הרוחש תכורפ באב-העשתב וליאו ,שדוקה-ןורא


,שדקמה םוקמו םילשורי לש בהז תמקר םע ישמ תכורפ
17 -ה האמה היצנו

בר ,םעה תא םיכרבמה םינהוכ ןוגכ ,שדוקה-ןורא לא םילועה לכ .תכורפב השודקו דובכ םיגהונ
ינפל הדיק םיווחמ - םהב אצויכו ,הרות-רפס תאצוהל ןוראה תא חתופה ןזח ,להקה ינפל שרודה
וא תסנכה-תיבל םיסנכנש תמיא לכ ןכ תושעל םיגהונ שי .תכורפה ילוש תא םיקשנמו שדוקה-ןורא
.תסנכה-תיבמ םתאצב

הרות רפס
אוהש ,הרותה רפס ןכוש ,תסנכה-תיבב רתויב שדוקמה םוקמה אוה ,שדוקה ןוראב ,"לכיה"ה ךותב
םיבותכ ,השמ-תרות ישמוח תשמח תא ליכמ הרותה-רפס .לארשיב רתויב הלענה השודקה-ץפח
שמשמ אוה .הרשכ המהב רועמ הרות-רפס םשל תודבועמה ףלק תועירי יבג-לע דחוימ בתכב
.ךכל םידעוימה םימיב הרותה-תאירקל רקיעב

ןיינעב תומייקה תוינדפקה תוכלהה לולכמב איקבה ,ותכאלמב החמומ רפוס ידיב בתכנ הרות-רפס
תרוצ לע הריתי הדפקה ךות ,הנק וא הצונ לש סומלוקבו תדחוימ הרוחש וידב תישענ הביתכה .הז
שארמ הליחתמה השרפ) "החותפ" יפל תוישרפה תקולח לע ,הרוסמל םאתהב םייפויו תויתואה
ןיב ריאשהל שיש םיחוורה ירועיש לעו ,(הרושה עצמאמ הליחתמה השרפ) "המותס"ו (הרושה
.תועיריה ילושבו ,רוטל רוט ןיב ,הלימל הלימ

תויתואה ישאר תא .ידרפסו יזנכשא :םיירקיע םיחסונ ינש יפל ,"ירושא" בתכב תובתכנ תויתואה
תויתואה תא וליאו ,ן"יש תואל וא ,בתכל המודה ,"םיצוק" השולש לעב גתב םירטעמ ץ"גזנטעש
ילב תובתכנ ,ר"פוס-ת"כאלמ ןנמיסש ,תויתואה ראש .דיחי "ץוק" לעב גתב םירטעמ ה"יח-ק"דב
.ארקמה ימעט וא דוקינ וא קוסיפ ינמיס םוש הרותב םינמסמ ןיא .גת

,הליגמה תוצק ינש תא םירבחמו ,הרוהט המהב לש םידיגב וזל וז תועיריה תורפתנ הביתכה םותב
הרותה-רפס תא םיללוגמ זנכשא תודעב ."םייח יצע" םיארקנה ,ץע ילילג ינשל ,הפוסבו התליחתב
םיפטוע רחא .וביבס דחוימ טנבא תרישק ידי-לע ותוא םיקדהמו ,"םייחה יצע" יבג לע לאמשמו ןימימ
חרזמה תודעב .םיידוהי םילמס לש המקר השעמ וילעו ,הפיטק וא ישמ יושע ,האנ "ליעמ"ב רפסה תא
.םיפוליגו םיחותיפ וילעו ,חבושמ ץע וא בהזו ףסכ יושע ,דחוימ קיתרנ ךותב הרותה רפס ןותנ

.תבשחמ תכאלמ םייושע ,בהזומ וא רוהט ףסכ לש םיאנ םיטושיקב הרותה-רפס תא ראפל םיגהונ
םינומעפב רטועמו םיאנ םיחותיפב רישע רתכ "םייחה יצע" ינש שארב ססונתמ םיזנכשאה תודעב
םיחותיפ יושע רודכ ןיעכ םימעפל םתרוצש ,"םינומיר"ב הרותה ירפס תא םיטשקמ ןכ ומכ .םינטק
.ןטק ןומעפ ןולח לכבו ביבסמ תונולח לעב ,השושמ וא עבורמ "לדגמ" ןיעכ םימעפלו ,םייתונמוא
.תבשחמ-תכאלמב םיבטוחמו םיפלוגמ "עבצא" "די"ו "סט" הרותה-רפס תיזח לע ןילות ןכ ומכ
ללכ-ךרדב שמשמה ,ןח-ינבא ץבושמו בהזומ םימעפל ,ףסכ עוקיר אוה ,"ץיצ" םג ארקנה ,"סט"ה
,תטשומ עבצא םע די תומד והצקב רשא ,רצק טומ היושע "די"ה ."תסחוימ תבש" וא גח םוי ןויצל
.הרותב האירקה תעב בותכה תא תוארהל "הוחמ"כ תשמשמה


,םיעוקיר םע ףסכמ יושע םינומיר םע הרות רפסל קית
1680 זירפ

םיידיב ףלקב םיעגונ ןיא ;רבד ויבג לע םיחינמ ןיא .הריתי השודקו לודג דובכ הרות-רפסב םיגהונ
- ותוא ףטועה דחוימ דב וא "ליעמ"ה ילב - הלוגמ ותוא םיריאשמ ןיאו ;תילט ףנכב אלא ,תופושח
.וב םיארוק ןיאש ןמזב

ם"תס רפוס
םירפוס תכסמב םימכח ורמא
ונפטעיו ,םיאבצ תורועו ,םיאנ םיפלקבו ,םיאנ םירלבלו ,האנ הרות רפס בותכל םדא בייח"
."והונאו ילק הז" :(ב ,וט תומש) רמאנש ,םיאנ םיארישב

,הרות-ירפס תביתכב קסועה רפוסה ןמ תשרדנ ,תואיקבו עדי ,םיידי-ןורשכ ,תונמוימ לש הבר הדימ
קר אל בטיה טולשל וילע .(ם"תס רפוס :םעה יפב ויוניכ ןאכמו .ם"תס :תובית ישאר) תוזוזמו ןיליפת
,תובכרומה תוכלהה לכב םג אלא ,(ם"תס תויתוא :ןה ףא תוארקנה) תודחוימה תויתואה תרוצב
.ם"תס תביתכ לש ,םיבורמה םיקודקידהו םינדפקה םיללכה

תורגא ובתכ ,ןידה-תיבב םירלבל ושמישש ,"םירפוס" לש דחוימ דמעמ םייק היה לארשיב םינפל
םירפוסה .םיניידה ינפל ןידה-ילעב לש םהיתונעט תא ןכו ,ויתודוקפו ךלמה יקוח תא ומשר ,תורטשו
יפכו .(דכ-חל) "המכח הברת םירפוס תמכח" :אריס-ןב םהילע ארקש יפכ ,ןידו תד יעדוי םימכח ויה
הריתי תובישח .(א .אכ ארתב אבב) "המכח הברת םירפוס תאנק" :הז לקשמ לע ל"זח ורמאש
ךכב ואר ונימכח .תוזוזמו ןיליפתו הרות-רפס ובתכו שדוק-ירפס תקתעהב וקסעש םירפוסל העדונ
המ ,ינב :יל רמא לאעמשי יבר לצא יתייהשכ" :ריאמ יבר אנתה רפיסש יפכ ,"םימש תכאלמ"
אמש .איה םימש תכאלמש ךתכאלמב ריהז הוה ,ינב :יל רמא .ינא רלבל :ול יתרמא ?ךתכאלמ
.(א ,גי ןיבוריע) "ולוכ םלועה לכ תא בירחמ תאצמנ ,תחא תוא רתיימ וא ,תחא תוא רסחמ התא
,חל אמוי) םיסומלוק עבראב תויתוא עברא תחא-תבב ובתכש םיריהמ םירפוס לע רפוסמ דומלתב
דמלל הרותה-רפס ךותמ םישמוח םיקיתעמ ויה ןכש ,תוקונית-ידמלמכ םג ושמיש םירפוסה .(ב
.תוקוניתה תא ןהב

וללכנ םה ,תוזוזמו ןיליפת ,הרות-רפס תביתכ םוחתב רקיעב םירפוסה תכאלמ המצמטצנ םימיל
.הזב אצויכו הצילח ,ןיטיג ,"הבותכ" ירטש םג ובתכו ,הליהקה לש "שדוקה ילכ" ראש ןיב

ףלק-תועירי ןוגכ ,ם"תס תביתכל םירזיבאהו םירמוחה תא םמצעב ןיקתהל םירפוסה וגהנ רבעב
םיצפעמ תקפומ הרוחש ויד ,תועיריה רוביחל םירוהט םידיג םייושע םיטוח ,הרוהט המהב רועמ
אלו ,ןכומה ןמ ,וידהו םידיגה ,ףלקה תא רפוסה לבקמ ונימיב .זווא תצונ וא הנק לש םיסומלוקו
,הביתכ-ןרופיצ תרוצב בטוחמ סומלוקה דוח .הנק וא הצונמ סומלוק ומצעל ןיקתהל אלא ול רתונ
ביתכב שרדנה יפכ ,ךנואמב םיקד םיווקו ןזואמב םיבע םיווק איצומש ךכ ,ושארב םוטקו זחשומ
.ם"תס תויתוא

.תודעה לכב הווש וניא הביתכה חסונ ,םלוא .(ב ,גק תבש) "המלשו המת" תויהל הכירצ הביתכה
ומוקימב אטבתמ ינושה םימעפל .דרפס חסונל זנכשא חסונ ןיב תויתואה תרוצב םיוסמ ינוש םייק
תועטל רשפאש ןפואב תואה תרוצ התנתשנ םא אלא ,לספנ וניא בתכ םוש לבא .ץוק וא גת לש
תעבוק ותאירקו ,הביתה תא אורקל "שפט אלו םכח אל" ןטק דיל םינתונ ,רבדב קפס שישכ .הב
.ואל םא תואה תרוצ התנתשנ םא

םדוק טטרשמ אוה ךכ םשל .והבוגבו ובחורב "רוט"ה תרגסממ גורחל אלש דיפקהל ךירצ רפוסה
תא ריישל ידכ .ויד אלל הנקב הטירח ידי-לע "רוט"ה ימוחתו תורושה לש םירשי םיווק לגרס תרזעב
האלמ היהת הרושהש ךכ ,הבחרהל תונתינה תומיוסמ תויתוא םימעפל ביחרמ אוה "רוט"ה ילוש
.רתי ילבו רסח ילב

,ויתפשב התוא אטבמ אוהש ךות ,בתכה ןמ הלימ לכ קיתעהל רפוסה בייח הרות-רפס תביתכב
תורוגש ןהש יפל ,ןורכזה ןמ בותכל ול רתומ ןיליפת תוישרפו תוזוזמ וליאו .הביתכב העטי אלש ידכ
.ויפ לע

ילעב "םיגת"ב 'צ'ג'ז'נ'ט'ע'ש תויתואה תא רטעל רפוסה בייח תוזוזמו ןיליפתב ןהו הרות-רפסב ןה
גתב תורטועמ 'ה'י'ח'ק'ד'ב תויתואה .ן"יש תואה ןיעכ וא ,ריעז בתכ ןיעכ םיארנה "םיצוק" השולש
היהש" אביקע יבר אנתה לע ורמאו ,ץוק לכו גת לכל הבר תובישח םיסחימ ונימכח .דיחי ץוק לעב
לע" םעה יפב חוורה יוטיבה ןאכמ .(ב ,טכ תוחנמ) "תוכלה לש םילית ילית ץוקו ץוק לכ לע שרוד
,תדחוימ תויחמומ תשרוד תויתואה גוית תכאלמ .ןטק טרפ לע הריתי הדפקה ןייצמה ,"דוי לש וצוק
.ן"יז תואה לש הרוצ ול הוושמה ,הריעז הדוקנב ושארב רטועמ דאמ קיקד וק יושע "ץוק" לכ ןכש

תוא ןיב הרעשה טוחכו .הביתל הבית ןיב הנטק תוא אלמכ חוור ראשייש דיפקהל ךירצ רפוסה
ךירצ קוספל קוספ ןיב חוורה .םיתש ומכ תחא הבית וא ,תחאכ תוארנ תובית יתש ויהי אלש ,תואל
.רתוי אלו הביתל הבית ןיב ומכ תויהל

ןקתל רתומ ,תואה לש התרוצ תא התנישו ויד תפיט הלפנש וא ,היוגש תוא בתכו רפוסה העט םא
.הביתכה תמלשה ירחא תועטה התלגתנ םא םג תאזו ,שדחמ התביתכו הלוכ תואה תקיחמ ידי-לע
אלו הביתכ ידי-לע עמשמ "םתבתכו" יכ ,הנממ קלח תקיחמ ידי-לע היוגש תוא ןקתל ןיא םלועל ךא
אצמנ םא תוזוזמו ןיליפתב לבא ,הרות-רפסב םירומא םירבדה .(ב"ל םייח-חרוא) הקיחמ ידי-לע
תוא ןקותת םאו ,אקווד רדסה יפל תויהל הכירצ הביתכהו ליאוה ,רבדל הנקת ןיא והשלכ לוספ ןהב
.הירחא תואבה תויתואה רחאל אלא ,רדסה יפל אל הבתכנ איהש אצמנ היוגש


,םיידוהי םילמסו ץע יחותיפ םע שדוק ןורא תותלד
17 -ה האמה בוקרק

תובית ששמ ץוח) 'ו תואב הרות-רפסב דומע לכ חותפל םידיפקמ םירפוסה ןיבש םירדהמה
םיו"וה םש לע ."םידומעה יוו" הזל םיארוקו ,(העיריה שארב תרוסמה יפל תובתכנה תודחוימ
ורחבו ,הביתכה תראפתל תאז םישוע רקיעב .(בי-אי ,חל תומש) ןכשמה ידומעל לאלצב השעש
רשאכש ,הדגא שרדמ יפ-לע הז גהנמ םיקמנמה שי לבא .רתויב החיכש איהש םושמ 'ו תואב
לעמש השמב ודשחו לודג ןוערג ואצמ ןכשמה ןינבל תואצוההו תוסנכהה ןובשח תא לארשי וקדב
ןכלו .תואצוהה ןובשחב םתוא לולכל חכש השמ יכ וריכזהו םידומעה-יוו ואבש דע ,שדוקה-ילקשב
.הרותה רפסב םידומעה תא רטעל ורחבנ םיו"וה

הבית - המיב
יפב "המיב" וא םידרפסה יפב "הבית" יורקה ,דחוימ הנבימ אשנתמ תסנכה-תיב זכרמב
,הנשה-שארב רפוש-תעיקתל ןכו ,הרותה-תאירקל רקיעב תשמשמ המיבה-הביתה .םיזנכשאה
המיבה תשמשמ חרזמה-תודע ינבו םידרפסה לש תסנכה-יתבב .םויה יניינעב תונוש תוזרכהלו
."הבית" תארקנ איה ןכלו ,רוביצ-חילשל דמעמכ םג

לעמ השמ תרות רפסב ארק רשא ,רפוסה ארזע לצא רבכ םיאצומ ונא ונימי לש המיבל רכז
."המב" :םיעבשה ומגריתו ,(ד ,ח הימחנ) רבדל ושע רשא "ץע-לדגמ"


,ןרהטב תסנכה תיב לש רצחה זכרמב הביתה
הביבסמ םיבשוי םיללפתמה

ביבסמ הקעמ ףקומ ,שיש וא ץע יושע ,עקרקה ןמ הובג סלפימכ היונב המיבה תסנכה-יתב בורב
דבמ הפמ הסוכמ ,"הבית"ה תדמוע המיבה תמדיקב .לאמשמו ןימימ םיגרדוממ םיחתפ ינש םע
םג .האירק תעשב הרותה-רפס תא םיחינמ הילעש ,םקור-השעמ היושע ישמ וא הפיטק לש רקי
עבראמ .רדהו ראפ בורב ללכ-ךרדב תנייטצמ ,תסנכה-תיבב םירחאה םינבמה ומכ ,המיבה-הביתה
תלשלתשמ הילעמ .המודכו םיחרפ-תועלקמ יחותיפב םירטועמ ,םיאנ םידומע םיאשנתמ היתוניפ
.תסנכה-תיב תא תוריאמה תושרבנה ראש לכמ הייפויבו הלדוגב תטלבתמה םינק-תבר תשרבנ

לש הירדנסכלאב יכ ,דומלתב םיאצומ ונא ןכו .תסנכה-תיב זכרמב ,רומאכ ,המיבה לש המוקמ
:ם"במרה קסופ ןכ ומכ .(ב ,אנ הכוס) תסנכה-תיב עצמאב ץע לש המיב התיה םירצמ
ירבד םעל רמוא רשא ימ וא ,הרותב ארוקה הילע הלעיש ידכ תיבה עצמאב המיב םידימעמ"
.(א"י קרפ הליפת תוכלה) "םלוכ ועמשיש ידכ ןישוביכ


18 -ה האמה הינמרג ,הליפת דומע

חבזמל המוד איהש םושמ ,אוה תסנכה-תיב עצמאב המיבה תא םישועש ךכל םעטה יכ ,םיסרוג שי
לש תוברעו םיבלולב חבזמה תא םיפיקמ ויהש םשכו .שדקמה-תיבב הרזעה עצמאב דמעש
הרות-ירפסב םאו ,תוכוסה גחב "תונעשוה"ו םיבלולב םא ,המיבה תא םיפיקמ ונא ךכ ,"אנעשוה"
:הז ןינעב בתוכ "הדוהיב עדונ" לעב ,אדנל לאקזחי יבר .הרות-תחמש גחב
חכשיו' :םהילע ינא ארוק ,םייוגה יתבל תומדיהל םיצורש ליבשב םינשי םיגהנמ םינשמה"
."'תולכיה ןביו והשוע לארשי
יוקיח ותויה דבלמ רשא ,הז יונישל תוצרמנ אוה םג דגנתה ,"רפוס םתח"ה לעב ,רפוס השמ יבר
.הרות-תחמשבו תוכוסה גחב המיבל ביבסמ תופקהה גהנמ תא לטבמ םג אוה ,םייוגה יגהנמל

:רמואו הז ןיינעל סחייתמ ,"ןחלושה ךורע" לעב ,ןייטשפא לאיחי יבר םג
ילבש .הבורמ םשנועו ,דצה ןמ המיבה תושעל ,לארשי יגהנמ תונשל ואב בורקמ םישדחו"
תסנכה-תיב עצמאב המיבה רשאכ) וילע חיכומ לכשה םגש ,םודק גהנמ םינשמ תעדו םעט
.(ט"נק) "תונשל םיצור ,סיעכהל ומכ ,םהו ,(רתוי בוט םיעמוש לכה

דומע
לעב ,הובג ןחלוש ןיעכ יושעה "דומע"ה ינפל רוביצב-הליפת תעשב ןזחה דמוע םיזנכשאה תודעב
.הליפתה ךרוצל ,"רוזחמ"ה וא ,"רודיס"ה תא ןזחה חינמ וילעש ,תצקמב עפושמ חטשמ
לש תוליפתה לכ תא ליכמה ,"וב לכ" םשב לודג הליפת-רודיס דומעה לע םיחינמ םיבר תסנכ-יתבב
.ףפוכתהל ילבמ וב אורקל ןזחה לכוי ןעמל ,תולודג תויתואב הנשה תומי לכ

תויתואב תבותכ וילעו ,האנ תרגסמב ץבושמ ,רייוצמ חול ססונתמ ,ןזחה יניע דגנל ,דומעה תמדיקב
"יתיוש" הלימה .םימכח ירבדמו ארקמה ןמ םיקוספ דועו ,"דימת ידגנל 'ה יתיוש" :םייניע תוריאמ
."יתיוש" :םעה יפב יורק הז חול ןכלו ,םילמה ראשל לעמ דחוימב תטלוב

ז"ס רומזמ לש םיקוספמ תבכרומ ,םינק-תעבש תרונמ לש הרוצ ללכ-ךרדב ליכמ "יתיוש"ה חול
.הלבקה תרות יפ-לע תואחסונו םיליהתב

,םיארונה םימיב וב םישמתשמו ,הריגמ ןיעכ הפילשל ןתינה ,דחוימ ץע-ףד ןקתומ םהבש םידומע שי
ילבמ תווחתשהלו "םיערוכ" תעשב ךרב עורכל לכוי ןעמל ,דומעה ןמ המ קחרמב ןזחה דומעיש ידכ
.ומוקממ זוזל

דימת-רנ
.תסנכ-תיבל ינייפוא אוהו "דימת רנ" ארקנה ,דחוימ רנ תסנכה-תיבב קלוד ,הגופה ילב ,הלילו םמוי
חול ינפל ,רוביצה-חילש לש "דומע"ה לע ותוא םיעבוקש שיו ,שדוקה-ןורא לעמ ותוא םיעבוקש שי
."יתיוש"ה

:רמאנש ומכ ,שדקמה-תיבבו ןכשמב קלוד היהש "דימתה רנ"ב ורוקמ הז גהנמ
להואב .דימת רנ תולעהל ,רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי-ינב תא הוצת התאו"
תקוח .'ה ינפל רקוב דע ברעמ ןהכה ןרהא ותוא ךורעי תודעה לע רשא תכורפל ץוחמ דעומ
.(אכ ,כ-זכ תומש) "לארשי ינב תאמ םתורודל םלוע


,הילטיא ונרווילב תסנכ-תיב
קרוי-וינב ידוהיה ןואיזומב 1850 תנשמ רויצמ עטק

ונממו ,ברעמ יפלכ ריאמ היהש יפל ,"יברעמ רנ" ארקנ שדקמה תרונמב דימת קלוד היהש רנה
בשחנ הז רנ לש ויוביכ .(ב ,בכ תבש) הרונמבש תורנה ראש תא םוי לכב קילדמ לודגה ןהכה היה
-רנ תא קילדהל הליחתב וגהנ ןכא ךכ-םושמ ."תינעת תליגמ"ב רפוסמש יפכ ,הער רשבמ תואל
תא קילדהל םיגהונ ,רומאכ ,התע לבא .שדקמב היהש יפכ ,ברעמ דצב תסנכה-תיבב דימתה
הוצמ רנ יכ" :תבותכה בורל העיפומ רנה לעמ ."דומע"ה וא שדוקה ןורא ינפל ,חרזמ דצב רנה
."רוא הרותו

התייה חרזמה תודעב .תדחוימ תירעק ךות ןמשב הפצ הליתפ ללכ-ךרדב יושע היה "דימתה רנ"
תורשרש ידי לע תאשינו רוהט ףסכ היושע ,"לידנק" - "דימתה רנ" תיכוכז תא הקיזחהש תרגסמה
.תורטועמ ףסכ

תבהבהמ "ותבהלש" רשא ,שממ רנ ומכ ותרוצש ,ילמשח "רנ" תסנכה-יתב בורב ץופנ הנורחאל
.ףרה ילב החילבמו