ןילמוג יסחי - תירצונ תונמאו תידוהי תונמא

יניע - ולש תירש

ה"נשת ןויס ,10 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב
(תורעה אלל ספדנ)

תירצונה תונמאה לע תידוהי תונמא לש םודק לדומ תעפשה תא ןחוב רמאמה :תיצמת
תונמאה לש הרישיה העפשהה תא ,ליבקמבו ,הריפסל תונושארה תואמב תחתפתמה
.רתוי תורחואמ תופוקתב םיידוהי םינמא לע תירצונה

;די יבתכ; חספ לש הדגה ;םיליהת ;תידוהי תונמא ;תונמא :חתפמ תולימ

לש ורוביחב םילולכה הנושארה תירבה לש םירואיתה ןמ דחא אוה ףוס םי רבעמ
11 - ה האמב בתכנש הז רוביח לש םיקתעהה דחאב ."תירצונה היפרגופוטה" Inducopleustes
ךרואל ראותמה םיה לע הכמ ,לארשי -ינב לש םשארב דמוע ,השמ ןימימ הטמל הארנ (1 הנומת)
םיליבש רשע-םינש תעפוה .םיליבש רשע-םינש תודיחי הרשע-םיתשל קלוחמ םיה .תינמיה תרגסמה
ינוויה וימוגרת וא ירבעה יכ"נתה טסקטה ידי-לע רבסהל תנתינ הניא ףוס-םי רבעמ תניצסב
ידוהיה שרדמב החיכש איה תאז תמועל .(הל םימדוקמהו הטגלווה) םיניטלהו (הטניגאוטפסה)
תעיקב תודוא רפסמ שרדמה .(21 ,די תומשל ןתנוי ודיוספ םוגרת) ימראה םוגרתב םג העיפומו
.םיה תא תוצחל לארשי יטבש רשע-םינשמ דחא-לכ ודעונ םהב םיליבש רשע-םינשל םיה


.םיליבש רשע-םינשל ףוס םי תעיקב :1 'סמ הנומת
Cosmas Indicopleustes תאמ "תירצונה היפרגופוטה" לש די-בתכ
.(14 ףד ,1186 די-בתכ ,יניסב הנירטק הטנס רזנמ) 11 -ה האמה

האמה ןמ קר ונל םיעודי םיריוצמה ויקתעה .הירדנסכלאב 6 -ה האמב ורוביח תא בתכ Cosmas
היפרגונוקיאה םיקתעהה בורב .םירויצ ורוביח ללכ 6 -ה האמב רבכש בושחל לבוקמ יכ םא 9 -ה
.םיליבשה רשע - םינש תודוא ישרדמה טרפה תא תללוכו ,המוד - (רואיתה תרוצ=)

רשע-םינש שרדמ תא םיללוכה םידיחיה םיירצונה דיה יבתכ םניא cosmas לש ורוביח לש ויקתעה
,הבקסומ) 9 -ה האמהמ בודולכ לש םיליהתה - רחא יטנאזיב די-בתכב לשמל םיעיפומ םה .םיליבשה
םיליהתב 9 קוספ תא הוולמה ףוס-םי רבעמ תניצסב םש (108 ףד .cod 129 י"תכ ,ירוטסיה ןואיזומ
םג הלגלגתה המוד אסרג .םיליבש רשע-םינשל קלוחמה םיב הברחב םירבוע לארשי ינב םיארנ ,ו"ק
(2 הנומת) .1200 תוביבסמ ידרפסה הנולפמפ ך"נת ןוגכ םייברעמ די-יבתכל


.םיליבש רשע-םינשל ףוס םי תעיקב :2 'סמ הנומת
ךרעל 1200 ,הנולפמפ ,הנולפמפ ך"נת
.(57v ףד 1, 2, lat. 40 ,15 די-בתכ Wallerstein ךיסנה ףסוא ,גרוברה)

Cosmas.םיליבשה רשע-םינש תא ריכזמ ,ונינפל תואבומה תואמגודב םיטסקטה ןמ דחא אל ףא
.ולא תוארוהב םירכזומ םניא םיליבשה רשע-םינש .םירויצה בכרהל תוארוה ףא טסקטב טרפמ
יתוזח לדומ לע הארנה לככ תססובמ אלא ריואמה טסקטה ןמ הרוזג הניא ךכיפל רויצב םתללכה
?ריוצמ ידוהי לדומ הז היה םאה .רייאמה ינפב דמעש

תויודגנתהה וחנזנ הרהמ דע ךא ,תיתוזח תונמאל תופירחב ודגנתה םינושארה הייסנכה תובא
.םיגפוקרס יבג-לעו תובמוקטקב רקיעב םייתוזח םירואיתל ונא םידע 3 -ה האמב רבכו ,תוינושארה
תובישח הסחוי הנושארה תירבהמ םיעוריאל .הנושארה תירבהמ םיעוריא ראתמ דבכנה םקלח
תחא .ירצונה יתונמואה רשקהב וגצוה םג ךכ .השדחה תירבה יעוריאל תויצרוגיפרפכ תדחוימ
םילוכי םהילע ך"נתה ירויצ לש םימייק םימגד רבכ ויה תישילשה האמב םאה איה תולועה תולאשה
.םירצונה ססבתהל ויה

תרחואמה הקיתעה תעב תחתופמ תיביטרנ תידוהי םירויצ תרוסמ לש המויקל תוטלובה תויודעה תחא
תונשב הלגתהש תסנכה-תיב .(הריפסל 244-5) תרפ רהנה תודגלש סופוריא הרודב תסנכה-תיב אוה
לש םינוש םירפסמ תוניצס םיגיצמה םיריוצמ תואקסרפ ויתוריק לע ללוכ ,תיחכונה האמה לש 30 -ה
תייצניבורפב אצמוה םירויצ לש בכרומ הכ רוזחמש רעשל השקש הדבועה לע ועיבצה םירקוח .ך"נתה
רייוצמ די בתכ - רתוי בחרומ לדומ לע םיססובמ הרוד ירויצש ורעשו ,תימורה הירפמיאה לש הנטק לובג
.הירפמיאה לש םילודגה םידוהיה םיזכרמה דחאב חתופש
.םיידוהי םיישרדמ םיטנמלאב בחרנה שומישב ורקיעב טלוב הרודב םירויצה לש ידוהיה םייפוא


.244-5 סופוריא הרודב תסנכה-תיב .םיליבש רשע-םינשב ףוס םי רבעמ :3 'סמ הנומת

הדוזיפאב עיפומ הז ישרדמ טרפ .םיליבש הרשע-םינשל עקבנה םיה תא םג תונמל ןתינ םהיניב
הברחב לארשי ינב םירבוע םש . (3 הנומת) ףוס-םי רבעמו םירצמ תאיצי תא ראתמה לנפב הנורחאה
תסנכה-תיבב םיליבשה רשע-םינש תעפוה .השמ לש ותומד ירוחאמ םיריוצמה םיליבש רשע-םינשב
ןמ תודחאב 14 -ה האמב רבכ תוידוהי תוריציב וז תיפרגונוקא תרוסמ לש המויקל תודע איה הרודב
םגרותש ,1422-33 - מ alba - מ סכודה לש ינאיליטסקה ך"נתב וא תורייוצמה תוידרפסה תודגהה
.םירייצה תכרדהב םג קלח לטנ ילואש לגארא השמ יבר לש ותכרדהב תינאיליטסקל תירבעמ


.244-5 ,סופוריא הרודב תסנכה-תיב .השמ תאיצמ :4 'סמ הנומת

- תיבב הנצסה תכייש הילא תיתוזח תרוסמ התואל תורזוח תורחואמה תוידוהיה תואמגודהש הארנ
ףא תוכישממה תוירצונה תואמגודה םג תוכייש תיפרגונוקיא תרוסמ התואל תעב הב .הרודב תסנכה
.תמדקומ תיתוזח תידוהי תרוסמ ןה

.רואיב השמ תאיצמ תניצס איה ,תירצונ תונמאל הרודב תסנכה-תיב ןיב סחיל תפסונ אמגוד
השמ קוניתה תא המירמו םימב המוריעה הערפ תב תבצינ (4 הנומת) הרודב השמ תודלי לנפב
לבקל ןהידי תוטישומ םאהו םירמ ,לאמשמו היתורענ שולש הירוחאמ ,הקיר הביתה הילגרל .הלעמל
.הכיסנה ידימ דליה תא

תחלושו הביתב הניחבמ איה .רואיב ץוחרל תדרויה הערפ תב תודוא רפסמ (ב תומש) יכ"נתה טסקטה
- הינשה ,תתרשמ - תחאה .תונוש תויועמשמ יתש תירבעב "המא" הלמל .התוא תחקל "התמא" תא
המא םישרפמ םא .תונוש תויועמשמ םהינשלו (בי ,הטוס) דומלתב םיטרופמ םישוריפה ינש .די
הכיסנה יהוז ירה "די"כ םא ;םימה ןמ השמ תא האיצומ הכיסנה לש היתורענמ תחאש ירה "תתרשמ"כ
.הלצהה תא תעצבמש הידי ומב

ךכבו דיכ המא םגרת תאז תמועל ימראה םוגרתה .תתרשמכ המא ומגרת םייניטלהו ינוויה םישוריפה
.הכיסנה ידיב השעמה עוציב תא גיצה

תיבויח השיג םיגיצמה םידוהי םישרדמ תרדיס םע דחא הנקב הלוע דיכ המא לש ימראה םוגרתה
םישיגדמ ולא םישרדמ .(ג,א הבר ארקיו) םוקמ לש ותב - "היתב" התוא םינכמו הערפ תב יפלכ
וא ,(בי הטוס) היבא ילולגמ הערפ תב לש תורהטיהו הליבט לש טקאכ םימה ןמ האצוהה טקא תא
,הרז הדובע ,תופסות) רתוי םירחואמ תורוקמב .(זכ ,א הבר תומש) הב הקבדש תערצהמ תואפריה
.תורג םשל הליבטל םימל הערפ תב לש התסינכ תבשחנ ,(דמ
םוקמ הכיסנה תספות םש .הרודב תסנכה-תיבב הניצסה ירחאמ הארנה יפכ םידמוע הז גוסמ תונויער
.לע-לא םרומה דליה לש ותליצמכ היציזופמוקב יזכרמ

תיצחמב .רתוי רחואמ םינש תואמ המכ קר תונמא תוריציב תינש העיפומ םימב המוריעה הערפ תב
רפסל הארנכ וכייתשהש םידדוב םיפד העבראמ דחא לע העיפומ איה 12 -ה האמה לש היינשה
.(M 724 ,ןגרומ תיירפס ,קרוי-וינ) ירברטנקב ריוצש ירצונ םיליהת
"סירפ לש םיליהתה" הנוכמה 1200 תוביבסמ ירברטנקמ רחא ירצונ םיליהת רפסב עיפומ המוד רואית
.תבותכ ידי-לע המוריעה תומדה ההוזמ םש ,(2 ףד ,8846 י"בתכ ,תימואלה היירפסה ,סירפ)


.(31v ףד ,lat 3550 ,ןקיתווה תיירפס ,אמור) 1362 ,ילופנ ,ויזינלפ ך"נת .השמ תאיצמ :5 'סמ הנומת

תיארנ םש . (5 הנומת) 1362 -מ ילופנמ ך"נתב ונשי הרוד לש תיפרגונוקיאה אסרגל דחוימ ןוימד
הקינימה םאהו היתורענ .תילאמשה הדגה לע תבשויה םאל דליה תא תרסומ המוריעה הכיסנה
.דגנמש הדגב תועיפומ

,בהזה תדגה תמגודכ תוידרפס תוידוהי תודגהב םג םימב המוריעה הכיסנה תראותמ 14 -ה האמב
הדגהב העיפומה אסרגה .('ב 9 ףד add. 27210 י"בתכ ,תיטירבה היירפסה ,ןודנול) 1320 תוביבסמ
םיידרפסה םיירצונה םיכ"נתב הארנ המוד רואית .היתורענ יתשו הכיסנה :םימב םישנ שולש תללוכ
.1200 תוביבסב וריוצש הנולפמפ לש רתוי םימדקומה

טסקטה תא תרתוס ,םיריוצמ םיירצונ די יבתכב קוניתה תאצוה תעצבמכ םימב הערפ תב לש התעפוה
תדמועה הכיסנל תדהואה תידוהיה השיגה םג .השעמה תא תעצבמ תתרשמה םהב ירצונה-יכ"נתה
האמה ןב ,לשמל ,הסינמ סוירוגירג .הייסנכה תובא יבתכמ תרדענ ,הז יפרגונוקיא ביטומ ירחאמ
בלח דגנכ דמועה ,ינוליחה ךוניחל אקווד הרקעה הכיסנה תא "השמ ייח" ורפסב הוושמ ,תיעיברה
.תיתימאה ומאמ השמ קנויש הייסנכה

רייוצמ ידוהי לדומ רבדב תורשפאה תא קזחמ ,םירצונה םיטסקטל וז תיפרגונוקיא תרוסמ ןיב דוגינה
(תורחואמה תוידוהיהו) תוירצונה תוריציהו הרודב תסנכה-תיבש ךכיפל הארנ .ולא תוירצונ תואמגודל
.רעושמ רייוצמ ידוהי פיטיכרא דמוע הסיסבבש ,ההז תידוהי תיפרגונוקיא תרוסמל םיכייש

האמה) תורחואמה תואמגודל (3 -ה האמה) תמדקומה אמגודה ןיב רעפה תא ריבסהל ןתינ דציכ ךא
םירבסה רפסמ םינתינ ךכל .ודרש אל "רעפה תפוקת"מ תויתוזח תואמגודש ןכתי ?(ךליאו 12 -ה
-ה תואמה לש תויטנזיבה תויטסלקונוקיאה תועונתה וא 7 -ה האמב טשפתמה םאלסיאה :םיירשפא
לש ןתדחכהב הצוענ תפסונ תירשפא הביס .התסירהל ומרגו תיביטרוגיפ תונמאל ודגנתהש 9 -ה ו 8
.בלצה יעסמ תפוקתב רתוי רחואמ תירמוחה ןתוברת לע תוידוהי תוליהק

ןיב רשק לע תועיבצמה תואמגוד ללשמ םייתש קר ןה םימב המוריעה הערפ תבו םיליבשה רשע-םינש
םירשקב םיקסועה םירקחמ .תיברעמו תיטנזיב תירצונ תונמא ןיבל םירעושמ םידוהי םיפיטיכראו הרוד
תא תקלחמ ןמציו לש הירואיתה . kurt weitzmann לש הירואיתה לע הבר הדימב םיססבתמ ,ולא
תעל תורזוחה תויכשמה תויזנצרל הנושארה תירבה לש םייתוזחה םירואיתה לכ לש היפרגונוקיאה
תירבה לש םייתוזחה םהירואית תא םימדקומה םירצונה וססיב רעושמ ןפואב זא .תרחואמה הקיתעה
.םימייק םיידוהי םילדומ יפ-לע הנושארה

תאוושהב יד אל ,ך"נתה לש תירצונה תונמאה לע תידוהיה תונמאה לש העפשהה תדימ תא דומאל ידכ
.ונידיל ועיגהש םיפסונה םידדובה םידוהיה םיאצממה ןמ דחאל וא הרודב תסנכה-תיבל תירצונ תונמא
ידוהי לדומ לש ומויק רבדב דושחל ונייה םיכירצ ,תפשחנ הרוד התייה אלוליא םג ןמציו ןעוט ,השעמל
תוירצונה תויצרטסוליאה לכב טעמכ םירכינ ,הז גוסמ לדומ לש תובקע .ך"נתה לש תירצונה היפרגונוקיאל
.םיישרדמ םיידוהי - םיפרגונוקיא םיביטומ תומדב הנושארה תירבה לש

בחרנ םירויצ רוזחמ שדקוה ול איבנה הנוי טלוב ,תמדקומ תירצונ תונמאב תוירלופופה תויומדה ןיב
אקומה הנוי הארנ תוניצסה ןיבמ תחאב .ויתורוקמ לע םיזמרמ םידוהיה םייפרגונוקיאה וינויפאש
.(ינמרג-ימורה ןואיזומה ,ןלק - ןוילע ןוילדמ - 326 תנשמ בהז תיכוכז תרעק) חריקו םוריע גדה ןטבמ

ןטבב ויתורעשו וידגב תא הנוי דביא דציכ רפסמה ידוהיה שרדמב םירבסומ ולא םייפרגונוקיא םיטרפ
.תטהולה גדה


.למג לע בכור שחנה :יותיפה :6 'סמ הנומת
.(26 ףד ,Gr. 746 ,ןקיתווה תיירפס) 12 -ה האמה ,יטנזיב קוטטקוא

םיקוטטקואה ןוגכ רתוי םירחואמ םירצונ די-יבתכב םהיתובקע תא וריתוה םיבר םיישרדמ םיטנמלא
.12 -הו 11 -ה תואמב לופוניטנטסנוקב ורצונש םיטנזיבה
ראותמ אוהש יפכ למג לע בכור הוח תא התפמה שחנה הארנ (6 הנומת) לשמל יותיפה תניצסב
.(די ףיעס ,13 'פ ,רזעילא 'רד יקרפ) ידוהיה שרדמב

.תידוהי תונמאב תוליבקמ ןהל ןיאש תואמגוד יתש ןה חריקהו םוריעה הנוי וא למג לע בכורה שחנה
לע וססבתה ,הז גוסמ תובר תואמגוד םגש תורשפא לע זמרמ קהבומה ידוהיה ןייפוא תאז םע
.ודבאש םידוהי םיפיטיכרא

תידוהיה היפרגונוקיאה לש תרעושמ העפשה תרכינ ,וניארש יפכ ,המודקה תירצונה הפוקתב
.הכופה העפשה אקווד תטלוב רתוי םירחואמה םייניבה-ימיב תאז תמועל .תירצונה תונמאה לע
ךא .ןתוא הרציש הליהקה המייקתה וב ימוקמה ןונגסל םאתהב הפוקת לכב ורצונ תוידוהי תוריצי
ןונגס תא קר אל תחא אל םירצונה םינמואה ןמ ולאש תירצונ הביבסב ולעפש םידוהיה םינמואה
םילדומ םייניבה ימיב ידוהיה ןמאה תא ושמיש ךכ .םהלש היפרגונוקיאה תא םג אלא ,םימגדה
.ודיב ויהש רתוי םימדקומ םידוהי םילדומ דצב םיירצונ םיימוקמ
םג תרכינ איה .הלוכ הפוריא לש התלחנל תיתפרצה היפרגונוקיאה הכפה 14 -הו 13 -ה תואמב
.הפוקתה ינב םידוהי די-יבתכב

םיפד לע תונומת רוזחמ ןשארב תוללוכ ,14 -ה האמה תונב תוידרפסה תודגהה ןמ דבכנ קלח
ך"נתה ןמ םיעוריא םע םימוד תונומת ירוזחמ .תומשו תישארב ירפסמ תוניצס םע םימלש םיריואמ
םילדומ הארנה יפכ וויה הלא .13 -הו 12-ה תואמה ןמ םיתפרצו םילגנא םיירצונ םיליהת ירפס וחתפ
ןמ קלחב םג תרכינ םירצונ םיליהת ירפס לש םתעפשה .רוטיעה תינכת בוציעב תודגהה ינמאל
.ןמצע תוניצסה


הוח תאירב ,ישישו ישימח םימי :האירב :8 'סמ הנומת
ךרעל 1250 ,סירפ ,סאבע חאשה לש ך"נתה .אטחהו
.(1v ףד 638 די-בתכ ,ןגרומ תיירפס ,קרוי-וינ)

.תבשו ישיש ,ישימח םימי :האירב :7 'סמ הנומת
האמה לש היינשה תיצחמה ,הנולצרב ,ובאירס תדגה
.(2 ףד ,תימואלה הירפסה ,ובאירס) 14 -ה

.םימלשה רויאה יפד ינפ לע םילנפב םירדוסמה םילגעמ ךותב םיראותמ ובאירס תדגהב האירבה ימי
חאשה לש ך"נתב לשמל תיארנ הליבקמ אמגוד .םילגנאו םיתפרצ םיליהת ירפסב תלבוקמ וז הטיש
ןוימד.(8 הנומת) דבאש םיליהת רפס הארנכ חתפש 1250 תוביבסמ סירפמ םירויצ רוזחמ - סאבע
.(8 הנומת) ירצונה ך"נתבו .(7 הנומת) הדגהב ישימחה םויה רואית תאוושה רואל לשמל רכינ דחוימ
(ןתיוולה) לודגה גדה םיארנ םיב .םיל ןותחתה ויצחו השביל לוגיעה לש ןוילעה ויצח קלוחמ םהינשב
לגעמה ךותב םימקוממה חריהו שמשה .םהילעמ םירופיצ םע םיצע םיארנ השביב .םינטק םיגדו
יתפרצה ך"נתבש "ושי - ארובה" לש ותומד תא .תידוהיה הדגהב ול הצוחמ םימקוממ ,ירצונה ך"נתב
יניטלה לדומב שמתשה ידוהיה (ןורטפה וא) ןמאה ךכ .תוהולאה רואיתמ ענמנה הדגהה ןמא טימשה
הדגהב יעיבשה םויה רואיתב הארנ ךכל ןיינעמ יוטיב .ותדו ויכרצל םאתהב ותוא הניש ךא ןמזה ןב
רואית לע הארנה יפכ ססובמ הז דחוימ רואית .אסכ לע בשוי תבשב חנש ידוהי הארנ ןאכ .(7 הנומת)
םיליהתב היוצמ ךכל אמגוד .םיירצונה םילדומב האירבה ירואיתב תיארנה סכה לע תבשויה תוהולאה
.(1 ףד .lat 8846 די-בתכ ,תימואלה היירפסה) סירפב אצמנה (ca. 1200) ירברטנקמ ילגנאה

היירפסה ,ןודנול) בהזה תדגהב .הוח תאירב תניצסב םג תוידרפסה תודגהה ינמא תא שמיש ירצונ לדומ
ןשי בכושה םדא לש ובגמ עקוב הוח לש ןוילעה הפוג גלפ הארנ ('ב2 ףד .add 27210 די-בתכ ,תיטירבה
.(לאמשמ ןותחת לנפ v1ףד) סאבע חאשה לש ך"נתב יוצמ הוח תאירב לש המוד רואית .וקפרמ לע ןעשנ
.תידוהיה הדגהה ןמוא תא ןאכ םג שמיש המוד ירצונ לדומ

תודדומתהל רישכמכ לדומב םכחותמ שומיש לע דיעמה בכרומ יפוא םיתיעל האשנ םילדומה תלאשה
גולאיד ןיעמ להנל םידוהיה וסינ םימגדה תלאשה תועצמאב .םידוהיה ויח וברקב ירצונה םלועה םע
םיינמרג-םיזנכשא די-יבתכב תטלוב וז הטיש .הגצייש םיימשיטנא תונויער םעו תירצונה תונמאה םע
.14 -הו 13 -ה תואמה ינב

ינפלש) לודגה תבשב רמאנה "הלכ ןונבלמ יתא" טויפל היצרטסוליאב תיארנ וז המגמ השיחממה אמגוד
-יפ-לע תראתמ היצרטסוליאה.הלכה-לארשי תסנכל ןתחה-ה"בקה תבהא תודוא רבדמ טויפה ןכות .(חספ
.גוז - בור


,גיצפייל רוזחמ ,"הלכ ןונבלמ יתא" טויפל היצרטסוליא :9 'סמ הנומת
,הטיסרבינואה תיירפס ,גיצפייל) ךרעל 1320 ,הינמרג םורד
.('ב 64 ףד ,1 ךרכ ,v. 1102 די-בתכ)

הלכה ,יסופיט ידוהי עבוכ שבוח ןתחה .לספס לע הלכהו ןתחה םיבשוי (9 הנומת) גיצפייל רוזחמב
לדומכ התומ ירחא םימשב הלותבה תרתכה תניצס לע םיעיבצמ רואיתה יטרפ .רתכ השארל תדנוע
.רוזחמה ןמא לש ירצונ

דצל הז םיבשוי תרתכומה הירמו ושי םיארנ ,ותייסנכל ושי ןיב ןיאושינה תירב תא תגציימה וז הניצסב
(10 הנומת) 14 -ה האמהמ ילגנא די-בתכ - Lisle לש םיליהתב תיארנ ךכל אמגוד .ףתושמ סכ לע הז


14 -ה האמה ,הילגנא ,Lisle לש םיליהת ,הלותבה תרתכה :10 'סמ הנומת
.(134v ףד ,83 Arundel די-בתכ ,תיטירבה הירפסה ,ןודנול)

,גרובמה) 14 -ה האמה עצמאב גרובמה רוזחמב טויפ ותואל היצרטסוליאב םג םיארנ םימוד םינויפא
.('א 169 ףד cod. Levi 37 די-בתכ ,הטיסרבינואהו ריעה תיירפס
תרוסמל דה םה םייניעה יוסיכו רתכה .תורושק - היניע ךא ,רתכב הלכה לארשי תסנכ תגצומ ןאכ םג
(לארשי תסנכ) הגוגניס ןיבל תחצנמה תרתכומה (הייסנכה) היזלקא ןיב דוגינה תגצה לש החיכש תירצונ
רואית .תמאה תא תוארל הבוריס םוש לע םייניע תסוכמו רתכ תטומש תראותמה ,תסבומהו העונכה
לארשי תסנכ לש התגצה .1250 תוביבסמ trier-ב liebfrauen תייסנכ תוריק לע ססונתמ הז גוסמ
רתכה) ךדיאמ הייסנכה היזלקאו (תורושק םייניעה) דחמ הגוגניס לש םיטובירטא םע תחא הנועבו תעב
אקווד אלא היזלקא הניא "תיתימאה תרתכומה" :םירצונה דגנ הסרתה ידכ הב שי (השארל ססונתמה
.לארשי םעל ה"בקה ןיב אלא ותייסנכל ושי ןיב הניא תיתימאה תירבה ;תולגב תלפשומה הגוגניסה
תא ךפהו ,תיזכרמ תירצונ-תיתד תועמשמ לעב יסופיט ירצונ לדומב ידוהיה רוזחמה ןמא שמתשה ךכ
.היפ לע ותועמשמ

תונקסמו םוכיס
לע םהלש הנושארה תירבה תוניצס תא רעושמ ןפואב םירצונה וססיב תמדקומה תירצונה הפוקתב
- רייוצמ די-בתכ - ידוהי פיטיכרא היה רעושמה לדומה .ך"נתה לש תומייק תוידוהי תוירויצ תורוסמ
תומדב םירכינ הז פיטיכרא לש םירעושמה ויתובקע .ך"נתה לע תידוהי תישרדמ הזרפרפ ןיעמ
תורוסמ םירמשמה ,םייניבה ימי ךרואל תירצונ תונמאב םיישרדמ םיפרגונוקא םיביטומו תואסרג
תוריצי וא הרודב קיתעה תסנכה-תיבל הקיז לע םידמלמ םהמ קלח .המודקה תורצנה תפוקתמ
זמרמ אוהו ידוהי רויצב תוליבקמ ןיא רחאה םקלחל .פיטיכרא ותואמ ועפשוהש תורחא תוידוהי
.דחכנו היהש בחרנ ידוהי םירויצ רוזחמ לע

-וקרג םימגד הלא ויה תרחואמה הקיתעה תעב .התביבסמ דימת העפשוה הדיצמ תידוהיה תונמאה
םוקמה ןונגס יפ-לע דימת בצוע םירויצה ןונגס .המצע תירצונה תונמאה וז התייה רתוי רחואמ ,םימור
ןמ תחא אל ועפשוה היפרגונוקיאהו ןכותה םג ךא .תונמאה תוריצי ורצונ םנעמלש םידוהיה ויח וב
.דחאכ םייזנכשאו םיידרפס םיידוהי די-יבתכ לא םיבר םירצונ םימגד ולגלגתה ךכ .תימוקמה תונמאה

ףדורה ירצונה םלועה םע "תודדומתה ילכ"כ םירצונה םימגדב םיתיעל םידוהיה ושמתשה זנכשאב
סירתמו תירוקמה ותועמשמל דגונמ שדח ןכות וב וקצי ךא ,ירצונה םגדה תא ולאש םה .ויח וברקב
.ודגנ