והובו והותל תישארב השעמ ןיב - תונמאו תודהי

יקסיוטס והימרי

ה"נשת ןויס ,10 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב
(תורעה אלל ספדנ)

הריציה שפוח תושגנתהו ,הריציה שפוח אשונל ל"זחו הרותה תשיגב ןד רמאמה :תיצמת
.הכלהה םע

;ירוח ןב לאלצב ;ןכשמ ;הרז הדובע ;תידוהי תונמא ;תונמא :חתפמ תולימ

.םויה דע בטיה םיעמשנ הידהש ,תירוביצ הרעס ב"הראב הצרפ םינש רפסמ ינפל
.ןתשב לטומה בלצ הארנ ויתוריצימ תחאבש ,ןמאב ךומתל ידכ הנידמ יפסכב ושמתשהש ,עדונ
ועיבה ,תינקילבופרה הגלפמב םירבחה םישנא - םירקמה בורב ,ינרמשה ןימיה ברקמ תוצובק
הקיתא"ה תא תרתוסה ,תונמא לש תיבמופ הגוצת ךרוצל הנידמ יפסכב שומישל תצרחנ תודגנתה
לש ןוילעה ךרעב עוגפל תוכזה דחא ףאל ןיאש םילרבילה ונעט םינרמשה דגנכ ."תירצונ-תידוהיה
.רוביצה ןמ קלח לש הקיטתסאה וא רסומה ישגרל עירפמ אוה םא ףא יתונמוא יוטיב

תא ליבגהל הצור הניאש הסיפתה יכ ,ינמוד .הלאכ םיחוכיו לארשי תנידמב םיללוחתמ אל ,ירעצל
תודוסיה .ילארשיה תונמאה םלועב תידעלב טעמכהו תטלשה הסיפתה איה ,רוציל ןמאה שפוח
-עשתה האמב וחתפתהש תונויער לע הבר הדימב םיתתשומ וז םלוע תסיפת לש םיילאוטקלטניאה
תועוצקמה ילעב לכל לעמ ןמאה תא םמורל ,ראשה ןיב ,הפאש תיטנמורה םלועה תסיפת .הרשע
.תיברעמה הרבחב רתויב הבושחה תוישיאכ תדה שיא תא ןמאה ףילחה וז הפוקתב .םירחאה
:הז ןויער םיפקשמ הרישה דומיל לע 19 -ה האמהמ דלונרא ויתמ ילגנאה ררושמה לש וירבד
.חוטב רתויו רתוי ןגוע ישונאה ןימה אצמי הרישבש ןוויכמ ,רידא אוה הרישה לש דיתעה"
,קפסב תלטומ אל התונימאש המגוד תמייק אל .ורערעתי אל היתודוסיש הנומא תמייק אל
םייקלו קזחל ידכ הרישל רתויו רתוי הנפי ישונאה ןימה ...ןולדיח ינפב תדמועה תרוסמ ןיאו
."םייחה תא וננעמל םגרתל ידכו ,ונתוא
לש חוכה תריבש לש ךילהתב תיזכרמ התייה תדה שיא לש וכרעב טעמלו ןמאה תא םמורל הייטנה
.ינרדומה םזיאתאבו םזיאדב התפלחהו הייסנכה

האור איה םאה ,ןכ םאו ,תונמאב ךרע האור תודהיה םאה ?תאזה הלאשב תודהיה תדמע איה המ
םישרדמבו ,ןכשמה תיינבב תוקסועה הרותב תושרפב ןויע ?ןמאה לש הריציה שפוח תא ליבגהל ךרוצ
.וז הלאש ןורתפב רוזעל יושע ,םהל םיוולנה

:המישרמ הזרכהב ןכשמה תיינבל תינכותה תא תחתופ הרותה
תעדבו הנובתבו המכחב םיהולא חור ותוא אלמאו ...ירוא ןב לאלצב םשב יתארק האר"
.[אל תומש] "תשוחנבו ףסכבו בהזב תושעל תובשחמ בושחל .הכאלמ לכבו
,םישנא ירואיתב תטעממ ללכ ךרדבש ,הרותה .הלודג תיתריצי היגרנא לעב םדאכ ראותמ לאלצב
הוושמ שרדמה .תובשחמ בושחל תלוכיה תא םגו הנובת םג ,המכח םג לאלצבב ןתנ 'הש תרמוא
:לאלצב לש ויתונוכת ןיבל םלועה תא ארבשכ ה"בקה לש ויתונוכת ןיב
,הנובתב םימש ןנוכ ,ץרא דסי המכחב 'ה' רמאנש םלועה ארבנ וללה םירבד השולשב"
חור ותוא אלמאו' רמאנש ןכשמה השענ וללה םירבד השלשבו 'ועקבנ תומוהת ותעדב
.[ןיקרימ תרודהמ ד ןמיס ח"מ השרפ הבר תומש] "'תעדבו הנובתב המכחב םיהולא


שמוחל רייואמ דומע ,רבדמב לארשי הנחמו ןכשמה
.1995 ה"נשת ,"םע תרות" שמוחל ןור םייח תאמ

רמול קרו ךא הצור שרדמה םא רורב אל .ויד רורב וניא לאלצבל ה"בקה ןיב האוושהה רשפ
תוחוכ לאלצבל קינעהל שרדמה הצור אמש וא ,ה"בקה לש ולאל תומוד תונוכתב ןחינ לאלצבש
תובישח הנקמ ה"בקה לש ויתונוכתל לאלצב לש ויתונוכת ןיב האוושהה ,םינפ לכ לע .םייהולא
.לאלצב לש ותדובעל הנוילע תינחור

ןכשמה תדובע ןיב ףא אלא לאלצב לש ולאל ה"בקה לש תונוכתה ןיב קר אל םירשקמ ל"זח
.םלועה תאירבל

:רחא רבד
ןבל רמא ,האנ ןינוקיא ול היהש ךלמל לשמ : ןיבא 'ר רמא - ןכשמל םישרקה תא תישעו
התא :ול רמא ?התומכ תושעל ינא לוכי ךיא ,ךלמה ינודא :ול רמא .התומכ יל השע :ותיב
,םלועה ןוביר :וינפל רמא ,'השעו הארו' :השמל ה"בקה רמא ךכ .ידובכב ינאו ךינממסב
םשכו .ינש תעלותו ןמגראו תלכתב 'םתינבתב' :ול רמא ?!הלאכ תושעל לוכי ינאש ינא הולא
לש איטרטסיאב ןותנכ ,םידמוע םיטיש יצע :רמאנש ,הטמל השע ךכ הלעמל האור התאש
יתניכש הרשמ הלעמ לש ןיטילקנס חינמ ינא ,הטמל הלעמ לש התואכ השעת םאו ,הלעמ
.[ןיקרימ 'דהמבו ו ןמיס הל השרפ הבר תומש] ...הטמל םכיניב

תאירב אוה ןכשמה תא תונבל דציכ ודמל ונממש לדומהש ,תחאה .הז שרדמב תולוע תודוקנ יתש
םיהולא רמאיו' ביתכד ,תישארב השעמ לכל םדק רואה המ" .הז ביטומ רזוח רחא שרדמב .םלועה
"םילכה לכל הישעמ ומדק ,רוא הרותו הווצמ רנ יכ ביתכד ,רוא תארקנש ,הרותב ,ןכשמב ףאו 'רוא יהי
רתוול ןכומ ה"בקהש איה שרדמב הלועה היינשה הדוקנה .[ב ןמיס דל השרפ תומש ,הבר שרדמ]
ה"בקה יניעבש איה וז הדוקנ לש תועמשמה .םדאה לש ותריצי םוקמב רודל ידכ הלעמלש הניכשה לע
ןיב תיזיפה הלבקהה תא שיגדהל ל"זחל בושח .ולש הריציהמ רתוי ףא הבושח םדאה לש הריציה
.'יל השעת המדא חבזמ ' .חבזמה םוקמב ארבנ םדאה .ןושארה האירבה םוקמו שדקמה םוקמ
.[ח ןמיס ד"י השרפ תישארב הבר שרדמ] "...ותרפכ םוקממ ותוא ארוב ינא ירה : ה"בקה רמא
.[הריחבה תיב תוכלהמ ב קרפ ם"במר] םדאה ארבנ ונממש םוקמב קוידב היהי חבזמהש ןווכל ךירצ
התייה ןבא" :רמאנ גנ אמויב הנשמב .םלועה תתשוה ונממש םוקמה איה שדקמבש הייתשה ןבא
תתשוה הנממש אנת" ארמגה תרמוא הז לע ."תארקנ התייה הייתשו םינושאר םיאיבנ תומימ םש
ונממש םוקמה אוה שדקמה םוקמש ל"זח ונעט עודמ ."םלועה ארבנ ןויצמ רמאד ןאמכ ונת םלועה
רתויב תשדוקמה הדוקנה יהוזש ינפמ איה ךכל הביסהש ןכתיי ?םלועה תא אורבל ה"בקה ליחתה
תריצי ןיבש הקיזב הצוענ הביסהש רמאל ןתינ ךא .שדקמה תיב הנבי הנממש יואר ןכלו םלועב
.ההז היהי ןמוקמש יואר יזא ,תוליבקמ תוריציה יתשש רחאמ .שדקמה תריציו םלועה

תכרעמה תא ל"זח ודמל עודמ ןבומ ירה ,תישארב השעמל ליבקמ ןכשמה תיינב השעמש ןוויכמ
אכיאד ג"עא ןכשמב איוהד אתלימ לכ והיוורת ירמאד אברו ייבא " .ןכשמהמ תוכאלמ ט"ל לש
ףא ל"זח .[האצוה רוסיא רוקמ ןיינעל ב"ע וצ ףדב דוע ןייעו ,ב"ע גע תבש] "הל בישח הל אימדד
ול תחנומ ןבא התייהש םדאש ,ורמאו תבשב הכאלמ תושעל רוסא ובש ןפואה תא ןכשמהמ ודמל
אמק אבב] הרות הרסא תבשחמ תכאלמ יכ ,רוטפ- תבש ןיינעל ,הלפנו דמעו ,הב ריכה אלו וקיחב
."תובשחמ בשוח" הנוכש לאלצב לש ויתונוכת ןיב רכזנ "תבשחמ תכאלמ" גשומה .[ב"ע ו"כ
ןמזבש ,אוה יעבט ךא ןכלו ןכשמב יוטיב ידיל אב הריציה איש לארשימ םדאה לש ותניחבמ
.ןכשמב השוע אוהש תויתריצי תולועפ ןתואמ תובשי אוה ,הכאלממ תובשל םדאה הווצמש

רבדה .ךכבש הריציה השעמלו ןכשמה תיינבל דאמ הבר תובישח הנקמ שרדמה יכ ,וניאר הכ דע
.האירבב ה"בקה לש וישעמ ןיבל ןכשמה השעמ ןיב םישרדמב תאבומש הלבקהב יוטיב ידיל אב
תלועפל חבשו רואיפ קרו ךא הרותב אוצמל ןתינ םאה ?ךכ לכ םיטושפ םירבדה םאה םלוא
םתואש ,תויתריציב םינכוסמ םיטביהל םיזמר םג הרותב אוצמל ןתינ אמש וא ,םדאה לש הריציה
?ליבגהל ךירצ


.תומש ,"םע תרות" שמוח ךותמ ,"םינפה םחל ןחלוש"

ןיב לודגה רעפה .הלודג הבזכאל יופצ ןכשמה תיינבב תוקסועה תומש רפסב תוישרפה תא ארוקה
םא .לודג אוה ישעמה עוציבה ןיבל ןכשמה תא תונבל ןוצרה לע םיקולאה לש תינושארה הזרכהה
לש רואיתה יזא ,לאלצב לש ויתונוכת לש םירואיתה ךמס לע המישרמ תיתריצי תוצרפתהל וניפיצ
ןכשמה לש תוקיודמה תודימה לע םירזוח םיבר םיקוספ .וללה תויפיצה לכ תא ץפנמ ןכשמה תיינב
תנינועמ איהשמ ,יהולאה קוחה לש ינדפק עוציבב רתוי תנינועמ הרותהש םשורה לבקתמ .וילכו
ידכ ןפוד אצוי וא יתריצי ןמאב ךרוצ ןיאש ,הארנ.ןכשמה לע לאלצב לש ישיאה םתוחה תעבטהב
םשורה תא קזחל ידכ .ןתייצו עמשוממ היהיש דבלבו בוט הכאלמ לעבב יד אלא ןכשמה תא תונבל
.השמ תא 'ה הוויצ רשאכ השענ לכהש ךכ לע תובר םימעפ תרזוח הרותה הזה

תרפסמ עודמ ,דבלב עמשוממ ןמאב ןיינועמ ה"בקה םא .ילסכודרפ בצמ לע םיעיבצמ םיקוספה
הרומא ,ודי לע השעיתש ןכשמה תדובע ןכא םא ,לאלצב לש םייתריצי וירושיכ לע הרותה ונל
ינש ןיבש חתמ לע זומרל הסנמ הרותהש ,יל הארנ ?תיתריצי הניחבמ תלבגומ ךכ לכ תויהל
ןויערה םצעב ךא ,רצוי ה"בקה לש ותויהל ליבקמב רצויכ םדאה תא האור הרותה םנמא .םיבטק
ותואש תששוח לאלצב לש הריציה השעמ לע הווצמה הרותהש הארנ .הלודג הנכס הנומט הזה
ןיינעמ .יניס רהב קקוחל הרותה התסינש ינחורה רדסה לש תורגסמה תא ץורפל לולע הריצי חוכ
ליעל .תבשה תא רומשל בויחה עיפומ להקיו תשרפב ןכשמה תיינב לע יוויצה רחאל דימש רבדה
ןיבל םימיה תששב האירבה ןיב הליבקמש תוכאלמה ט"ל תכרעמ תא ל"זח ודמל ןאכמש ונייצ
יתותבש תא ךא" םילימה ןמ .הליבגמ הכלה םג ןאכמ ל"זח ודמל ךכל ףסונב ךא .ןכשמבש הריציה
.בושח תופידע רדס תעיבק תאז הכלהב שי .תבש החוד שדקמה תיינב ןיאש ל"זח ודמל "ורומשת

םיקוחה ןיבל רוציל םדאה לש ןוצרה ןיב הריתס שיש הרקמבש יעמשמ דח ןפואב תעבוק הרותה
םיימסוקה םירדסה .ה"בקה לש ויקוח תא לבקל םדאה בייח ,תישארב ימי תששב ה"בקה עבקש
"שפניו תבש יעיבשה םויבו ץראה תאו םיימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ" האירבה ןמזב ועבקנש
השעמ .יתד ןחלופ תרגסמב השענ רבדה םא םג ,ומצע תא אטבל םדאה לש ונוצרמ רתוי םיקזח
.הילע רובגל אל ךא תיהולאה האירבה תא תוקחל קר לוכי םדאה לש הריציה

לע הווצמ ןכמ רחאל דימו ןכשמה השעמ לע םדוק הרותה הווצמ "אשת יכ" תשרפב םג ,ןכאו
הריציה תלועפ לע יוויצה רחאל דימ תבשה תרימש לע תווצל ךרוצ התאר הרותה .תבשה תרימש
דימש רבדה ןיינעמ .הרימשה תבוח םע הריציה חוכ תא ןזאל התצר הרותהש ןוויכמ ,ןכשמבש
היה תרקובמ יתלב הריצימ הרותה לש ששחה .לגעה אטח לע רפוסמ תבשה לע הרהזאה רחאל
לש קוחה תולובג תא ץרפש הריצי השעמ הז היה ךא ,יתריצי טקא היה לגעה השעמב םג .קדצומ
ורמאיו הכסמ לגע והשעיו טרחב ותא רציו םדימ חקיו" ."םירחא םיהולא ךל היהי אל"
.[ד ב"ל תומש] "םיירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהולא הלא
.לגעה תריציל םלועה תאירבב ה"בקה לש הריציה ןיב הוושמ רהוזה
האירבב ,תומלוע 'גב קזחתנ םלועה לע ךלמ אוהש .תמא םיקולא ,אוהה השודקה דצב"
'ג לכמ בר ברעה וכישמה ,ןאכו .םלועו םלוע לכ לש דוסה ונדמל רבכו .היישעב הריציב
ונממ ול היה אלש המ ,רבד חקלש ונייהד .םדימ חקיו בותכ האירבה דגנכ ,ולא תומלועה
המ שדח רבד ושוריפ האירב יכ ,האירבה םלוע לע הרוי הזו .בהזה ונייהד ,םולכ התע דע
לגע והשעיו בותכ היישע דגנכו .טרחב ותוא רציו בותכ הריצי דגנכ .ןכל םדוקמ וב היה אלש
.[ב"פ אשת יכ תשרפ ,םלוסה שוריפ ,רהוזה רפס] ".הכסמ

ילכ הווהמ ןכ םג איה ךא ,םיהולאה תדובעב יזכרמ ילכ תווהל הלוכי תיתריצי היגרנא ,הארנה לככ
סורהל םג הלוכי ךא ,האירבה תעשב םיקולאה ישעמ תא תוקחל הלוכי איה .הרז הדובעב ינויח
בושח היה ןכל ."בהז יהולאו ףסכ יהולא יתא ןושעת אל" :ותאירבב ה"בקה עבקש רדסה תא
.ןכשמה ינוב תא השמיש לגעה ישוע תא השמישש תיתריצי היגרנא התואש שיגדהל שרדמל
תא אפרו לאלצב אב 'הזה לגעה אציו שאב והכילשאו' רמאנש ,שאב לארשי ואטח..."
.[ה ,חמ הבר תומש] "הכמה

,עדמה ימוחתמ םוחתב םירצוי םה םא ןיבו תונמאה ימוחתב םירצוי םה םא ןיב ,םינמאלו םירצויל
אוהו ,ימצע יוטיבל ותוא ףחודש ןוילע חוכ שיגרמ ןמאה .הריציה שפוח תא ליבגהל השק המכ ,עודי
היפרגונרופ לש םייוליגל תירסומה הקדצהה יהוז .שממתהל הלא תוחוכמ ענמי םא אטוח שח ףא
יהולאה קוחהו רדסה תא םיגציימה םישנאה ,ינש דצמ .ינרדומה תונמואה םלוע תרגסמב םזידסו
.תקיודמ תיטפשמ תכרעמל ץוחמ רבד אטבל םיעדוי םניאש םישנא תובר םימעפ םניה

ידימת ןפואב תלבגומש תויתריצי לע הווצמ הרותה .האלמל דאמ השקש השקב תשקבמ הרותה
המכוח" תויתריצי לש תילמיטפואה המרה לע רתוול אסיג דחמ הנכומ איה ןיא .יהולאה קוחה י"ע
היהי אל" :םיהולאה עבקש רדסה לע רתוול הנכומ אל םג איה ,אסיג ךדיאמ ךא ."תעדו הנובת
יהולאה ןוצרה ."ךיהולא 'הל תבש יעיבשה םויו הכאלמ השעת םימי תשש"-ו "םירחא םיהולא ךל
תאזה הקימנידל רע היה קוק ברה.הלבגה ביבסו הצירפ ביבס ,הזת יטנאו הזת ביבס בבותסמ
:בתכ "לאלצב תדוגא תירבעה תונמאה תמכחל תדבכנה הרבחה" ישארל בתכמבו
ונמע סחיתמ ,םדא ידי השעמ ,תוישעמ תוריציב םשגתמה ,יתונמואה יפויה תדמח תוללכל
םירבדהמ וליפא ,הזרפהו ןורכשמ ונחנא םירהזנ .לבגומ םג לבא ,ביבחו בוט סחיב םלועל
היהנש דע ,וז הדימב תחא תיטרפ האידיאל רכמתנ אל םלועמ ...םילענו םיבגשנ רתויה
,היארה תורגא] התלשממ תבחרהל הדימו בצק ונל ןתל תלוכי ילבל דע היתולוצמב םיעבוט
.[ח"נק


"םע תרות" שמוחל רייואמ דומע .דופאה
.1995 ה"נשת ,תומש רפס ,ןהכה םחנמ ברה תאמ

ךא ,ןכשמל הרושק הניאש תשדחתמה לארשי ץראבש םינמואלו תונמאל םנמא סחייתמ קוק ברה
.ןכשמה תריצי תעשב םג םייק היה יהולאה רדסל הפיה הריציה ןיב ןוזיא אוצמל ךרוצהש הארנ
היסכודותרואה ןיב ונלש רודב רצונש לודגה רעפב ןודל ונתוא םיבייחמ ליעל ואבוהש תונויערה
קוח לכ ץרפש תונמאה םלוע ןיבל ,יהולאה קוחה לעו הכלהה יכרע לע רומשל תפאושה תיתדה
דומלל וללה תוצובקה יתשמ תחא לכ לע ,ידימת תומיעב תויהל םוקמבש ,ןכתיי .רוציל ןוצרה םשב
.הינשה הצובקבש תולוגסה תא ריכהל