ספרי לימוד חדשים


ספרי לימוד לבית הספר העל יסודי
אדם ורעו
הארץ ומצוותיה
מועדים
שבת לה'
תורה מסיני


לקבלת טופס להזמנת ספרים לחץ כאן

 

אדם ורעו

תוכן העניינים
בין הבריות
אהבת ישראל
כבוד חכמים
מצות כיבוד אב ואם
אדם וחברה
רכילות ונקמה
    מספרות התשובות

עזרה לזולת
צדקה

סדרי בית דין
משפט צדק
הדיינים
בית הדין
המשפט

פרקי חושן משפט
הלוואה ומשכון
    מספרות התשובות
עדות ושטרות
    מספרות התשובות
מכירה, מתנה ושליחות
    מספרות התשובות
אונאה וגניבת דעת
    מספרות התשובות
אונאת דברים
מדות, משקלות והפקעת שערים
    מספרות התשובות
מציאה
    מספרות התשובות
פיקדון
מספרות התשובות
פריקה וטעינה, צער בעלי חיים
    מספרות התשובות
עוברי דרכים
הפקר
השגת גבול
    מספרות התשובות
גזלה וגניבה
    מספרות התשובות
נזקי ממון
    מספרות התשובות
נזקי גוף ונפש
שמירת גוף ונפש
שאילה ושכירות
שכירות ו"לא תלין"
    מספרות התשובות
לא תחסום באדם ובבהמה

דין תורה כיצד
סמכות התורה במדינת ישראל
בתי דין רבניים בישראל

סיכומים ביוגרפיים
אגרות משה
בן איש חי
בנימין זאב
גרשום מאור הגולה
ויס רבי יצחק יעקב
ולדינברג הרב אליעזר
ישראל איסרליין
מהר"מ מרוטנברג
מנחת יצחק
עוזיאל רבי בן ציון מאיר
פיינשטיין הרב משה
ציץ אליעזר
רב פעלים
רשב"א
שמעון בן צמח דוראן
שערי צדק
תרומת הדשן
תשב"ץ

לקבלת טופס להזמנת ספרים לחץ כאן

 

הארץ ומצוותיה

תוכן העניינים
ארץ ישראל וקדושתה
    מצוות ישיבה בארץ ישראל
    מצוות כיבוש הארץ
    הזיקה לארץ ישראל
    האם מותר להמרות פי בית דין ולנסוע לארץ ישראל?
    שבועת שני חברים לעלות לארץ ישראל
    קניית קרקע ומכירתה
    המצוות בכניסה לארץ
ביכורים
תרומות ומעשרות
הפרשת חלה
ראשית הגז ומתנות
מתנות עניים
ערלה ונטע רבעי
כלאיים למיניהם
שמיטה
יובל
הקרבת העומר ואיסור חדש

טבלאות סיכום ומפות

המצוות התלויות בארץ
האסור והמותר מן הצומח
גבולות קדושה ראשונה
גבולות קדושה שניה
המתנות הניתנות מן הצומח
תרומות ומעשרות - סיכום
פרוזבול
עבודות אסורות בשביעית מהתורה
עבודות אסורות בשביעית מדרבנן
עבודות מותרות בשביעית
אוצר בית דין

מפתח העניינים

לקבלת טופס להזמנת ספרים לחץ כאן

 

מועדים

תוכן העניינים

לוח השנה

חודש ושנה
ראש חודש

יום טוב

איסור מלאכה ביום טוב
ל"ט אבות מלאכה ביום-טוב
עירוב תבשילין
יום טוב שני של גלויות
חול המועד

ראש השנה

יום הדין
מדיני ראש השנה
שמיעת תפילה ושופר ברמקול או תקליט
תשובה

יום הכיפורים

עשרת ימי תשובה ויום כיפור

עליה לרגל

עולי הרגל בירושלים

חג הפסח

מהלכות הפסח
מצוות ליל פסח
ליל הסדר
סדר הקרבת קרבן פסח
קרבן פסח בימי בית שני
הקרבת העומר ואיסור חדש
הקרבת העומר
איסור "חדש"
ספירת העומר
הלכות ספירת העומר
ה' באייר כ"ח באייר
חג השבועות

חג הסוכות

ארבעה מינים
דיני ארבעה מינים
בניית סוכה על משאית
ניסוך המים
שמחת חג

ארבע פרשיות ופורים

ארבע פרשיות
פורים

תעניות

לקבלת טופס להזמנת ספרים לחץ כאן

 

שבת לה'

תוכן העניינים

מהדורה שלישית מחודשת ומורחבת: תש"ס

מקראות
מן האגדה
השבת שלעתיד לבוא
מצוות השבת בספר החינוך
מושגי יסוד בדיני שבת
ל"ט אבות מלאכה בשבת
שבות
מוקצה בשבת - עקרונות
     טלטול שעון ומאוורר
זמני כניסת השבת ויציאתה
     נסיעה במכונית 2 דקות אחר הדלקה
נרות שבת, קידוש וסעודות
עונג שבת וכבוד שבת
תפילות שבת
     מדוע אומרים "ואני תפילתי" במנחה
בישול והטמנה
     חימום אוכל בשבת
מלאכה שנעשתה בשבת
    נסיעה במוצ"ש באוטובוס שיצא בשבת
    נסיעה בספינה שמנהיגיה יהודים
    שימוש בחשמל בשבת
מלאכת גוי בשבת
חולה ופיקוח נפש
    רופא שנקרא לחולה מסוכן
     הזמנת רופא ממרחק
    מדידת חום בשבת וביו"ט
    בישול בבית תינוקות כשיש חולה אחד
רשויות בשבת
תחומים ועירוב תחומים
שבת בבית המקדש
מבחר משניות ממסכת שבת
מפתח העניינים

לקבלת טופס להזמנת ספרים לחץ כאן

 

תורה מסיני

תוכן העניינים

התורה שבכתב

תוכן מפורט
תורה מן השמים
סדרן של נביאים וכתובים
המסורה
טעמי המקרא
נצחיות התורה

מתורה בכתב לתורה בעל פה

תוכן מפורט
תורה מתפרשת על ידי תושבע"פ
סוגי ההלכות בתורה שבעל פה
תקפן של מצוות דרבנן
סמכות הנביא
מחלוקת והכרעת דין
סמכות בית הדין
מידות שהתורה נדרשת בהן
אסמכתא

תנאים אמוראים וגאונים

תוכן מפורט
תקופת המשנה והתלמוד
היצירה בתקופת התנאים
שישה סדרי משנה ותוכנם
התלמוד הבבלי
נוסח התלמוד
מונחים השכיחים בתלמוד ופירושם
התלמוד הירושלמי
הגאונים

מפרשים פוסקים ומשיבים

תוכן מפורט
ספרי ההלכה לסוגיהם
ספרי הפירושים והחידושים

הפוסקים הראשונים

רבי יצחק אלפסי, הרי"ף
רבי משה בן מימון, רמב"ם
רבנו אשר בן יחיאל, הרא"ש
רבי יעקב בעל הטורים
רבי יוסף קארו

הפוסקים האחרונים

שולחן ערוך הרב
חיי אדם וחכמת אדם
קיצור שולחן ערוך
ערוך השולחן
בן איש חי
משנה ברורה

ספרות השאלות והתשובות
טבלה מסכמת לדורות ההלכה

האגדה

תוכן מפורט
האגדה
הגישות השונות לאגדה
הרמזים באגדות
הדגמה לדרך פתרון אגדת חז"ל
מספרי האגדה העיקריים
קטע לדוגמה ממדרש רבא
הקבלה מהי?

מפתח העניינים

לקבלת טופס להזמנת ספרים לחץ כאן

 

שאלות בהלכה

תוכן העניינים

תפילה

נטילת ידיים, הכנות לתפילה, ציצית, תפילין, בית כנסת, תפילה בציבור,
ברכות השחר, פסוקי דזמרא, קריאת שמע, שמונה עשרה, התפילה שאחר ש"ע,
קריאת התורה, מנחה ומעריב

סעודת וברכות

נטילת ידיים, המוציא, סעודה, ברכת המזון, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה,
ברכות שונות

שבת

כיבוד שבת, הדלקת נרות, קידוש וסעודות, תפילות, קריאת התורה, ערבית
והבדלה, רשויות, מלאכות, מוקצה

חגים וזמנים

ראש חודש, קידוש לבנה, יום טוב, חול המועד, אלול, תשובה, ראש השנה,
עשרת ימי תשובה, יום כיפורים, סוכות, חנוכה, ארבע פרשיות, פורים,
פסח, ספירת העומר, שבועות

כיבוד, צדקה ומזוזה

כיבוד אב ואם, צדקה, מזוזה

שולחן טהור

מאכלים אסורים, בשר בחלב, מצוות התלויות בארץ

בין אדם לחברו

דין תורה, הלוואה וריבית, שכנים, אונאה, מציאה, פיקדון, גנבה, רכילות

לקבלת טופס להזמנת ספרים לחץ כאן