לבא ,דמחנ דליה

ךברוא ירוא

2001 רבמבונ - ב"סשת ןוושחרמ ,הדוקנ

:רמאמה ןכות
.םידלי השולשל םירוה ,סולפ םייתרוסמ ,וגודרב תירשו יבא:ט"נשת
.םידלי העבראל םירוה ,םייתד ,ןרטש ירשו םורבא :ס"שת
.םידלי העבשל םירוה ,םיל"דרח ,זועמ הרשו םהרבא :א"סשת
.םידלי הרשעל םירוה ,היזועמ הכסי-הרשו ןהכה םהרבא :ב"סשת

ט"נשת

.םידלי השולשל םירוה ,סולפ םייתרוסמ ,וגודרב תירשו יבא

(יודב םש) "םהוש ינבא" יתד יתכלממה רפסה תיבב 'א התכב דמול ששה ןב יחצ םנב
.םילשוריב

:תירש תרפסמ
,ינוליח רפס תיבל יחצ תא חולשל ונבשח .םייתד ונחנאש רמול רשפא םצעב ,םייתרוסמ ונחנא
ומכ ךנוחמ היהיש ,הרות תצק ,הליפת תצק עדי דליהש םיצור ונחנא היינש הבשחמב לבא
.םייתד םידלי

תורשכו תבש םירמוש ונחנא .יתד רידגמ התא ךיא איה הלאשה ?םייתד ונחנא םא לאוש התא
."יתד אל" רבד הזכ ןיא ,םידרפסה ונלצא ,ללכב .רבד לכ לע םידיפקמ אל לבא ,ךירצש המ לכו
םלצא גהונ הככש ללגב הז הפיכ ילב םימעפל ךלוה ילעבש הז .םינימאמ ינב םינימאמ ונלוכ
הייתד רתוי וליפא ינא לבא םייסנכמב תכלוה ינא .הפיכ םש אוה תסנכ תיבב לבא .החפשמב
.בר היהי אוה םא וליפא יל תפכא אל .יתד רפס תיבב דמלי דליהש בושח שממ הז יל .ונממ
דמלי םג דליהש םיצור ונחנא .ידמ רתוי הז יכ ,ס"ש לש רפס תיבל ותוא חולשל יתיצר אל לבא
.םויה לכ הרות קר אלו ,תילגנאו ןובשח

דליל רבחתה וליפא אוה .בוט יל השוע הזו שמוח חתופו רפס תיבמ רזוח יחצ תא האור ינא
המ .הככ םיגהנתמ ויה םילודגה ויחאו ותוחאש יאוולה .דחיב םידמול םהו ,קיציא ,דחא בוט
אל אוה יכ שארה לע הפיכ םישל תיבב םימעפ המכ ול יתרמא ימצעב ינא וליפאש הז קיחצמש
תא רקבל םיכלוה ךכ רחאו ,שודיק םישוע ונחנא ברעב תבשב .ול ונינק תיציצ םג .בל םש
.םשה תרזעב םייתד שממ היהנ דוע ונלוכ ילוא ףוסב .יתד שממ שממ אוהש אבסה

 

ס"שת

.םידלי העבראל םירוה ,םייתד ,ןרטש ירשו םורבא
"םעונ ינבא" יתד יתכלממה ינרותה רפסה תיבב 'ב התיכב דמול עבשה ןב קיציא םנב
.םילשוריב

:ירש תרפסמ
דמול אוה .םיצורמ דואמ ונחנאו "םעונ ינבא" יטרפ יצח רפס תיבב וישכע דמול ונלש קיציא
.הז אל הזש וניאר לבא ,"םהוש ינבא"ב דמל אוה הרבעש הנשב .ולש המרב ,והומכ םידלי םע
ישוקב םהש יחרפ-יחרא ינימ לכ ,יוטיבה לע החילס ,םשל םיעיגמ .תיתדה הניחבהמ רקיעב
.שאר יוסיכ לע תרבדמ אל רבכ ינאו ,רפס תיבל םייסנכמב תועיגמש תוהמא האור תא .םייתד
תיבל דלי חלוש התא לבא ,םילודג םינבר הזיא ונחנאש אל הז .םוקמל דובכ תצק ,סומינ תצק
הרוק המ עדת ךלש םידלי ינימ לכ םע אלו ,םייתד םידלי םע דמלי אוהש הצור התאו רפס
םיחאה ימ תעדוי ינא לבא ,בלב םינימאמו ,תבשב םיעסונ אל םה ילוא זא .תבשב םהלש תיבב
,שארה לע הלאה םידליל תחנומ הפיכהש ךיא האור םג התא .םידיפקמ םה המכ דעו ,םהלש
.םשמ ואצי אל םילודג םיקידצש ןיבמ התאו

דמחנה דליה לש אמא ,הל םיארוק יל המדנ תירש ,תאז תא יארת לבא ,תומש דיגהל הצור אל
.יתד רפס תיבל החפשמ אל וז לבא ,דמחנ דליה .ונלש קיציא לש בוט רבח היהש ,יחצ ,הזה
םירומה ךיא ,תוארנ תורומה ךיא :לדבה הזיא לבא ,שדוחב םילקש תואמ המכ םימלשמ
דמול קיציא לשמל וישכע .יתד ישוקב םהלש עקרהש םידלי ינימ לכ שוגפי אל דליה .םירבדמ
.עקר ותואמ םידלי הלא .לדבהה תא האור תאו ,יקחצי םשב םיסקמ דלי םע

רתוי עוקש אוהש ול יתרמא ימצעב ינא .םיבשחמבו טרופסב ןיינעתמ אל ונלש קיציאש אלו
יא יתד רפס תיבל ,דובכה לכ םע .תורשכ הז תורשכ ,תבש הז תבש לבא .היזיוולטה לומ ידמ
.םינוירטירק תצק ךירצ .דחא לכ לבקל רשפא

 

א"סשת

.םידלי העבשל םירוה ,םיל"דרח ,זועמ הרשו םהרבא

םילשוריב "םשה םעונ" ינרותה רפסה תיבב 'ג התכב דמול יקחצי םנב

:הרש תרפסמ
ונייה אלש אל ."םשה םעונ" תא םשה תרזעב ונחתפו "םעונ ינבא"מ יקחצי תא ונאצוה
ןובשחהו תילגנאה לכ תא .הרות דומילל תועש רתוי שידקי ונלש ןבהש וניצר לבא ,םיצורמ
ךותמ דמלי יקחציש ונל בושח .תורגב תושעל דיתעב הצרי אוה םא ,תחא הנשב םילשהל רשפא
אלש םירבד ינימ לכב םיעוקש דואמ םידליה "םעונ ינבא"ב .השודק לשו תוניצר לש הריווא
לש הרוהטה שפנהש םיצור אל ונחנאו ,טנרטניאו היזיוולט שי םיתב הברהב .דומילל םירושק
ונלצא .ץפח לכל תעו ןמז שי רבד לכל לבא ,המדק דגנ ונחנאש אל .הז לכב שוגפת ונלש דליה
וקיפסהו ,ברעב שמח דע םידמול םה .תועינצב תושובל תוהמאהו הרות ינב םה םירוהה לכ םג
םירצק םייסנכמב םיכלוה אל םידליה םשה םעונב .הנשה תליחתמ המלש תכסמ רבכ
.עדת ךלש תומוקמ ינימ לכמ םיספדה םע וקירט תוצלוחבו

דליה .קיציא לש אמא ,הל םיארוק יל המדנ ירש ,תאז תא יארת לבא ,תומש דיגהל הצור אל
וארו ובשי םה התיבה וילא ךלה יקחציש םעפ לכ .ינרות רפס תיב ליבשב אל אוה לבא ,דמחנ
םג םידמול םידליה .שדוק ידומילב ההובג רתוי המר םיצור ,דובכה לכ םע ,ונחנא .היזיוולט
ונחתפ ,תוהובגה תויולעה תורמל ,ןכלו .שדוק ידומיל לע אוה שגדה לבא ,עבטו ןובשח ,תירבע
ליבשב קר .םיצורמ ונחנא םשה ךורבו ."םשה םעונ" תא ,םינברה תכרבבו ,םירבח דוע םע דחי
.םימוד םהלש תומשה וליפא .לכה הווש היזועמ קחצי םע הרות דמול ונלש יקחצי תא תוארל

 

ב"סשת

.םידלי הרשעל םירוה ,היזועמ הכסי-הרשו ןהכה םהרבא

.םילשוריב "ולכיהו םשה םעונ" דומלתב 'ד התכב דמול קחצי םנב

:הכסי-הרש תרפסמ
.לדבה הזיא לבא ,המוד םהלש הארמה ,םימוד םהלש תומשהש םידלי ינש האור התא םימעפל
רוסא ,הרות ילודגו םימכח ידימלת לדגל םיצור םא !הרות קר :ונטלחה ונחנא .ץראו םימש
תויהל םשה תוצרבו ,גורתא ומכ ,ןפג רמצב לודגל ךירצ דליה .תוערפהו תועיגנ ינימ לכ ויהיש
קשחב ברעב עבש דע םידמול םה "ולכיהו םשה םעונ"ב .תודימו הרות ילכיהב וימי לכ ןופס
םש ול היה ,"םשה םעונ" רפסה תיבב 'ד התכ דע רתוהו יד ודמל רבכ םה לוח תועוצקמ .בר
םידלי םע דמליש ונל בושח וישכע לבא ,דמחנ דליה .ותא תויעב ןיא ,אל .זועמ יקחצי ,בוט רבח
שיש םירוה םע ,שדוקה תרהט לע ולוכש רפס תיב והז .םינייטצמל הנטק התכב ,והומכ שממ
םהל ןיא .םהלש םידליה לש לאיצנטופה תא שממל םיצורש ,תורחא תוינחור תופיאש םהל
תוכורא תושפוח ןיא .הרותו הרות קר אלא ,אביקע ינב ,היזיוולט ,שארב םירחא םירבד
ומכ בוט דליל רתוי םיאתמ ונלש ומכ הרות דומלתש ונבשח ןכל .הרות לוטיב לש תורתוימו
.קחצי


"םינוטיליפ" ןכותל הרזח