דפי לימוד


באורי תפילה- תפילת "אין כאלוקינו" / אופן לאה
באורי תפילה- תפילת "אין כאלוקינו" / אופן לאה
באורי תפילה- תפילת "אין כאלוקינו" ו"עלינו לשבח": מבחן / אופן לאה
ברכות השחר / עמר אילן
גמרא, ברכות, שיעור הקדמה לפרק "תפילת השחר", חלקי וזמני היממה ורמב"ם הלכות תפילה / עמר אילן
הזכרת גשמים ובקשתם, מערך שיעור / ברנע אילה
הלכה, הלכות קריאת שמע: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, קדושת בית הכנסת / גאן עמוס
הלכות תפילה: דברים המטרידים אדם באמצע התפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: ההכנות לתפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: הפסקות בתפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: כוונה בברכות התפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן נח א - הלכות קריאת שמע / פש בעז
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן נח, ב-ז / פש בעז
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן ס, א-ה / פש בעז
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן פט / פש בעז
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן צ / פש בעז
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן קח / פש בעז
ויקרא: ונשלמה פרים שפתינו / רוזנברג שמואל
עבודה שבלב פרק שביעי / תפילת העמידה / לב חגי
עבודה שבלב / פרק חמישי : קריאת שמע וברכותיה / לב חגי
עבודה שבלב / פרק רביעי : תחילת תפילת שחרית / לב חגי
עבודה שבלב / פרק שישי : זמן קריאת שמע שחרית / לב חגי
עבודה שבלב / פרק שלישי - זמני התפילות / לב חגי
ראש השנה: מלכויות זכרונות ושופרות / עמר אילן
שיעור יהדות - דף עבודה על הגשם מתוך ספר התודעה / קליין דינה
תפילה - מהות התפילה, מטרת התפילה - מערך פעולה / תמיר אורון
תפילה, בונה ירושלים / נעמן יעל
תפילה, ראיון אישי / מזרחי אבישי
תפילה, תפילות מיוחדות במועדי השנה / פויכטוונגר אשר
תפילה: "פסוקי דזימרא"," ברוך שאמר" ו"אשרי" / גאן עמוס
תפילה: ברוך אתה ה'... - פירוש המלה "ברכה" / עמר אילן
תפילה: ברכות התורה / גאן עמוס
תפילה: ה' שפתי תפתח / עמר אילן
תפילה: ההכנות לתפילה ולברכות / גאן עמוס
תפילה: ההכנות לתפילה ולברכות / גאן עמוס
תפילה: ההכנות לתפילה ולברכות, קדושת בית הכנסת, ברכת אשר יצר - מבחן / גאן עמוס
תפילה: המקור לתפילות / עמר אילן
תפילה: כוחה של תפילה / עמר אילן
תפילה: מבנה תפילת עמידה / עמר אילן
תפילה: תפילה בציבור / עמר אילן
תפילות, מושגים: מבחן / פויכטוונגר אשר
תפילת השחר, ריכוז דפי עבודה / כהן ניסים