?תירגוא הברח הכיאתירגוא לש הנברוח לע ןה רתויב תודירחמה ,םיה ייוג תשילפ לע תועיגמה תועידיה לכמ
.ףוחה ירעב-יתרש ,םע-יתבר-ריעה

חילצת םא לודג קפס ךא ,תירגוא הששואתה הילע הרבעש המויאה המדאה תדיערמ ףא
ושלפ רשא יאיגאה םיהמ םימעה םתוא :רבד לש ומעטו .יחכונה הנברוחמ םעפ דוע ששואתהל
תירגוא דוע לכ ךא .ימיה רחסה ןוטלשב הרחתמה חוכה תא דימתמו זאמ הב ואר ,ןענכ יפוחל
תומצעמה יתששכ התעו .הל ולכי אל ,תיאבצו תינידמ הניחבמ תח וא םיירצמ לצב הסח
.הילע ןגיש קזח יאבצ ףרוע אלל תירגוא הראשנ וטטומתה ולאה תולודגה

ימי ירבד ורפוס (?דירש םהמ רתונה) תירגואב שדקמה יתבב ויה םירומשש םיברה תוחולב
,הנוילעה תרפה תעקבמ ועיגהש םידדונ הארנכ ויה םינושארה היבשות .םינש יפלאב תירגוא
חרזמ ןיב ,םורדו ןופצ ןיב ירחסמ ךווית זכרמל הלש הפיה ץרפמה םע ףוחה ריע תא וכפה םה
סולינה ךפשל תועיגמ היתוינוא .רותפכ יאל דע היינשו דכאו רמושל החולש תחאה הדי .ברעמו
.ונתימ תוכלמ לש ןופצ יתכריל דע הילכורו

הילא עיגהש םיימש לש שדח םרז םלוא ,תירגוא לש הנרק םג דרי לבבו דכא תוכלמ ןברוח םע
איה .תונמואו עדמ זכרמל תויהל הכפה תירגוא .תוברתה םוחתב דוחייב ,השדח החירפ איבה
.הגשגשו החתפתה תירופיסה הרישה תויתוא לש טושפה תיב-ףלאה בתכ תא םירבעהמ הלביק
שוביכ םע םלוא .הב בשוי ירצמ ביצנ ףאו םיירצמ םע קודה רשק הרושק איה תכשוממ הפוקת
בוש םיירצממ םיסוסקיהה שוריג םע .הנש האמל הלועמ הררחוש םיסוסקיהה ידי לע םיירצמ
.םיתחה ורבגי בושש דע ,םיתחה דגנ ירצמ יאבצ סיסבל תירגוא תכפוה

תוינידמה תורומתב לעופב תפתתשמ הניאש טעמכ המצע תירגוא לש הייסולכואה םלוא
הב םימקומ םיראופמ םישדקמו תונומרא .תונומאלו תונמואל רחסמל היניע .הלאה
,לעב לש אוה רתויב ראופמה שדקמה .רותפכו ינקימו םיירצמ ןונגסמ תונונגס הב םיבברועמו
לאינד לע ,תנע לע ,תומו לעב לע םילודגה הלילעה יריש .תנע הלאה איה םיבשותה תבוהא ךא
.םלועב תולודגהמ איהש ,הלודגה היירפסה ראפ םה

אלש ימ .וימימ יפוי האר אל - בהזב ,ןשב ,תכתמב םייתירגוא תונמוא השעמ האר אלש ימ
תורוחסה ןסחמו למנה תא האר אלש ימ .וימימ המכח האר אל - תירגוא תיירפסב רקיב
.וימימ רשוע האר אל - תירגואב

.דוע ונניאו היה הז לכ יכ .דוע הנארי אל

תירגוא לא תא עינכה תומ
(םייתירגואה הלילעה ירפס ךותמ)
לש ונוחצנ לעו לא לאהו תומ לאה ןיב המחלמה לע רפוסמ םייתירגואה הרישה תוחולמ דחאב
.םהיבא תמקנ תא םימקונ תנעו לעב לא ידלי הלילעה ךשמהב םלוא .תוומה לא אוה ,תומ

הלילעה רישב םג יוטיב ידיל ואב רחסמו תונמוא ריע :תירגוא לש תירקיעה התנוכתש אלא
תונבל הוואתמ איה ,היינבה איה תנע לש התוואת רקיע .םה המחלמ יפייע תירגוא ילא ,הלש
.היבאמ ןוישר לבקל האבו ראופמ ןומרא

יבא לא רוש יל בישי
יל בישי יתשקבכ
הווחתשאו ערכא ולו
ץראל השכ ונסמרא אל םאו
הלואש םדב ותביש דירוא
וחצנב וינוקז תביש
םילאכ לעבל תיב ןתניי ןכ
הרשא ינבכ רצח

ולוק תא היבא לא-רוש אשיו
םירדח העבשב אבחיו
םירגסה הנומשמ םינפל

:תנע הלותבה ןעתו
תיכב לאה ךרבשל
,חמשת לא ילפנתהב
ינימיב םזחוא ךילתלת
ידי חוכ תלודגב ךיתוצווק
ךידוקדק רעש טרמא
...הלואש םדב ךתביש דירוא

.ןינבל הרסמתה איהו לא היבא ענכנ הז ןיממ "םיסמונמ םינונחת" רחאלש ןבומכ

תויטנ ןמזל ןמזמ הלגמה) ותוחאל ותשקב וזו אוה םולש ףאוש ,תנע לש היחא אוה ,לעבו
:(םקנו המחלמל

ץראה ןמ המחלמ יפסא
הבהא רפע לע יתיש
ץראה ברקב םולש יכסנ
.תודש ברקב הבהא יברה
יבישה ךברח ,ךצע יכשח
...ילא ךיימעפ הנצורת
ךל רבדאו יל שי רבד
.ךל דיגאו םואנ
םינבא תשיחלו םיצע רבד
םישנא והועדי אל רבד
,ץרא ןומה והניבי אלו
ץרא םא םיימש תחיש
...םיבכוכ םע תומוהת
והרפסא יכונאו אנ יאוב
,ןופצה-לא יתרעמ ךותב
.יתלחנ רה שדוקב
,תנע הלותבה ןעתו
:םימואל תמבי הבישה
ץראה ןמ המחלמ ףוסאא יכונא
הבהא רפע לע תישא
ץראה ברקב םולש ףוסא
.תודש ברקב הבהא הברא

.דיעיו תירגוא לש הנברוח אובי ?תנע החילצה םנמאה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג