םיהולאה שיא השמ תמןתנ םשו יניס רהל ונתוא איבהש ,םירצמ תודבעמ ונתוא לאגש שיאה - םיהולאה שיא השמ
וניא - ןומישיה ךותב הנש םיעברא ךשמב ונתוא ליבוהש שיאה ,םיהולא יפמ הרותה תא ונל
.ונתא דוע

אל ץראה לאו ,תמ - התמדא לע ךרד אל וימימ יכ ףא בהא הכש ץראה - וניתובא ץרא ףס לע
.אובל הכז

ןב סחנפו ןונ ןב עשוהי ידיב המותחה הרצק העדוה ,החנמ תעשב המסרופ דעומ להואמ
.תמ השמ :םילמה יתש קר העדוהבו ,ןהכה רזעלא

תוברעב לארשי הנחמ .םילשורי ירה ירוחאמ שמשה העקש רבכ העדוהה המסרופש תעב
תילולפאב תע התוא יורש היה רבכו ,תומדקומה רקובה-תועשמ וילגר לע דמע באומ
.תונורחאה שמשה-ינרק רהוז היה רוטע ןיידע ובנ רה לש הגספה שאר קר .םימודמדה

תובבר לש םהיניע .תאזה הגספה שארב השמ לש הרימתה ותומד המלענ רקובה תועש זאמ
ףוטע רהה היה זא .רקובה תועש זאמ הגספב תוקובד ןה .וז הגספב התע תוקובד לארשי ינב
.השמ םלענ לפרע ותואב .והבוג תיתחמ דע טעמכ ,ךימס לפרע

םלוא ,ךרד תרבכ והוויל ןהוכה ןורהא ןב רזעלאו ןונ ןב עשוהי .רחש םע הנחמה ןמ אצי אוה
ךרדה תא ךישמה השמו ,םהיתובקע לע םיוולמה ינש ורזח ,רהה לא השולשה וברק רשאכ
והטמו ,וטיאל להנתמ ,המוק ףוקז ,רהה ליבשב הלוע אוהשכ ,דוע הארנ בר ןמז ךשמב .ודבל
תכלוהו תקחרתמ ותומד ,בוש הארנ הנהו ,םיחיש הבעמ ירוחאמ םלענ הנה .ונימי דיב לודגה
.ותמוק ההבג וליאכ היה המוד ןכ קיחרהש לככ .דואמל דע ההובג הנדוע תאז לכבו ,ףרה אלל
.ומע הנחמ לא וינפו ומוקמב דמע הכורא העשו ,ושאר בסה ,רצענ אוה רהב ותולע ידכ ךות
תילולפא ךותב תויורש וארנ ןיידע השמ לש וילגר .ובנ רה ירוחאמ שמשה החרז העש התוא
לפרע עתפל דרי תאז רחאל .תועקובה שמשה-ינרק תליה רוטע היה רבכ ושאר וליאו ,לצה
.םיהולאה שיא לש הרימתה תומדה תא עלבו ,רהה לע דבכ

.דוע ונניא השמו

תוומ תיימוד .רהל תוקתורמ ויה לכה ינייע .ומוקממ שמ אל ,ףט דעו ןקזמ ,הנחמב רשא םעה
תועשב ףא רשא היימוד :תובר תוסרפ לש חטש ינפ לע ערתשמה ,לודגה הנחמב הררתשנ
.הממדה תא עיקבמ קונית לש ויכב לוק קר םעפל םעפמ .הומכ העדונ אל הלילה

המסרופ רשא דע ,התעיקש רחאל דעו שמשה תחירזמ ,תועש לע תועש הכשמנ הממדהו
."תמ השמ" :םילמה יתש תב תעזעזמה העדוהה
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג