טררא

חונ-תבית ץרא- וננשרפ תאמ -

,לבת ירהב םיהובגה הארנכ םה םירהה .םיאלפומ םימגאו םירה ץרא תערתשמ ןופצ יתכריב
.ונממ הלעמל ןיא ןכא יכ ,טררא רה לע לובמה ירחא חנ תבית ,החנ אוושל אלו

ארקנו לודג אוהש ,ןאו םגא הזכרמבש היירופו האלפנ הברע תערתשמ טררא ירה תולגרמל
.ןאותמי םג

םיכלמ תורשעו יריאנ תוצרא םשב רושאל תינופצו לקדחה יאצומב ונכשש תוצראה ועדונ רבעב
רושא לש התוטשפתה םלוא .תומחלמ ירחוש ויה אלו ןאצ הערמב וקסע םימעה בור .ןהב וכלמ
שבוכה דגנ םוקלו דחאתהל טררא ימע תא הררוע (הנש האמ ינפל) ישילשה רסאנמלש ימיב
.ירושאה

ףוחה לע שפסוטב הריבה ריע תא העבקש תיתוכלמ תלשוש דסי שירפיטול ןב שירודרס
.ןאותמי לש יברעמה

.תררופתמו תשלחנה רושא ןובשח לע טררא תוכלמ לש התיילע הלחה זאמ

לאה :םילא השלש םידמוע םתנומא שארב .םירוחל ןושלבו עזגב םיבורק םה טררא ינב
.שנדרא - שמשה לאו (םירוחה לא בושת אוה) תבושת - הרעסה לא ,שידלח - ישארה

.שידלח לאל השודקה ריעה איה ריצצוצ

וגאד השדחה תלשושה יכלמ .תודתיה בתכ תא םיטרראה ולביק ירושאה שוביכה זאמ
תובר תולעת ורפח ךכ םשל .התמדא דוביעל הערממ רבעמלו טררא ץרא לש החותיפל
.םימי השולש ךלהמ ךרואל תערתשמ - שאונמ ךלמה התוא הנבש - תחא .תוכוראו

םמצעב םיניקתמ םה םקשנ תא .םיחבושמ םיסוס לודיגל םיעייסמ םיבחרנה הערמה תודש
ףסכ ,בהז תורצואב םג םצרא הרישע הזל ףסונ .ןופצה ירהמ ותוא םיבצוח םהש לזרבמ
.םילכ םהמ םירצימ םהש תשוחנו

.םיעלס ךותב םהיתב תא םינוב םה םייררהה םיחטשב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג