םירצמ יבחרב תיתד הכפהמ

דיחי לאכ ןותא לע בקעי תיב תעפשהב זירכמ ןותאנחא הערפ(תינוערפה תועידיה תונכוס) ,ריכמב 15 ,ןותאתחא

עבק וז תונמדזהב רשא ,ריעצה הטילש ידי לע םירצמל םויה ונתינ השדח הריב-ריעו השדח תד
.שדח םש ומצעל

טילשה .ןותאנחא םשב ךליאו התעמ ארקיי ,יעיברה פתוחנמא םשב הכ דע ארקנש ,ךלמה
תוריהמב המקוה רשא השדחה ריעה רעשב ריהצה ,םירשע ןב אלא התע וניאש ,םימיה-לוע
דחא לאב הנומא לש הבוח תגהנה לעו ,םיברה םיירצמה םילאב תונומאה לכ לוטיב לע ,הבר
-שארבו םימדוקה םילאב תונומאה לכ ולטוב ךכ ידי לע .הריבה-ריע התנבנ ודובכל רשאש ,דיחיו
("ןודא" תירבעה הלמל ירצמה יוגיהה אוהש) ןותא שדחה לאה .ער-ןומא ישארה לאב הנושארו
.תרחא תומד לכ אלו הרפ תומד אלו רופיצ תומד ול ןיאש ,שמשה לגלג ונה

לע זרכוה הובגמ וצ ידי לע :הירוטסיהב םידקת אלל שודיח םושמ וב שי ריעצה ךלמה לש ודעצ
,"ללכ םילא םניאש" םירצמ ילא לכל םישדקמה לכ ורגסיי הז וצ ףקותב .ץראב השדח הנומא
תנומת קר םהב רתווית :תונומתהו םילספה לכ וסרהיי וללה םישדקמה לכב .ךלמה ירבדל
.רבע לכל הינרק תא תחלושה ,שמשה לגלג

עיתפמ ךא יופצ הנפמ
הבש תינחורה הסיסתה האישל העיגה ריעצה ךלמה לש ותזרכהב :ףיסומ ינידמה ונרפוס
רשא ,ריעצה ךלמה .ישילשה פתוחנמא תמ זאמ ,תונורחאה םינשב היורש םירצמ התייה
ןכ לע ;ויבא תומב הרשע-םיתש ןב קר היה ,ךלמוהש תעב ול ןתינ יעיברה פתוחנמא םשה
תבו ןענכ ינב וריבחה אצוממ איה היאת .היאת תמסרופמה המחלמה ,ומא ומשב הכלמ
דוע .ירבעה בקעי ןב ףסוי אוה ,חנעפ תנפצ ,םירצמ לשומ היהש ימ לש הפנעה החפשמל
.הנומאה םוחתב התלועפ תישאר הרכינ ,ישילשה פתוהנמא הערפ ,הלעב לש וייח ימיב
ידכ ךות אלא ,"ןודא" ירבעה םשב והוניכש שמשה לא תדובע הגהנוה ןוא םינהוכה-ריעב
תא דואמ ךירעה ישילשה פתוחנמא ."ןותא"ל ךפהו תצקמב ומש הנתשנ תירצמל ויוגיה
.םיברה םירצמ-ילאל לא דוע ףרצלמ הדעב ענמ אלו ,התלכשהו התנובת לע ותשא

ירקיע לע תוומלו םייחל קבאמ םירצמב לחה ,ישילשה פתוחנמא תמש רחאל דימ ,םלוא
אלל םרגנ הז רבד .הפיקתה הכלמה לש הנימיל םלוכ טעמכ ובצייתה ןוא ינהוכ .הנומאה
םינהוכה-ריע לש הלקשמ .יבתו ןוא םירעה ןיבש תדמתמה תיתרוסמה תוחיתמה לשב קפס
בוש ירבעה ףסוי ימיב .םיסוסקיהה שוריג זאמ הלודגל יבת התלעש הדימב דרי ןוא המודקה
םימיה םתואמ .ןואמ לודגה ןהוכה תב תא השיאל אשנ ףסויש רחאמ ,ןוא לש הכרע הלע
התסהב וחתפ םורדבש יבת ינהוכ וליאו ,ןוא לע ןופצה יבשות םירבעה תעפשה הרבג ךליאו
הלוכ ץראה לש הריבה-ריעש ,תאזב הברהב העייתסנ וז התסה .ירבעה בקעי-תיב דגנ הזע
.ןומא לאה ינהוכ םה אלה ,יבת ינהוכ לש םתעפשה הרבג ךכו ,יבתב העבקנ

,ריעצה ךלמה תא החלש איה :הית םאה הכלמה ידי לע ןכוה ,התע לחש ,עיתפמה הנפמה
הפוצמה הנפמה אב התע הנהו .וכוניחו ותכרדה תא לביק םש רשא ,ןואל ,רענ ונדועב
םלוא ;תורומתל תופצל היה רשפאו הסיסתה הכשמנ םינש הזמ ,ןכא .תחאכ עיתפמהו
.טקנ רשאכ תינוציק הכ הלועפ טוקנל זיעי ריעצה ךלמה יכ לליפ אל שיא


.תורושת םיקלחמ הכלמהו ךלמה .תגגוח ןותאתחא
.םיטילשל עפש קינעהל היתועבצא תחלוש לאה שמשה

השדחה הנומאה ירקיע
.שמשה לגלג ,ןותא ונה הרחתמו ול ינש ןיא רשא ,דיחיה לאה .א
תאו ,שוכ ץרא תאו ,םירצמ ץרא תא לכלכמ רשא אוהו רציש אוה הזה דיחיה לאה .ב
.רתויב תוקוחרה תוצראה תא םגו ,ןענכ ץרא    
:הכ דע םהילא תא םירצמה וראת ןהבש תורוצה תחאכ הרוצ ןיא הזה דחאה לאל .ג
.םדא אלו ,רופיצ אלו ,המהב תרוצ ול ןיא    
,ויבאכ שממ ,שדחמ רקוב ידמ דלונ אוהו ,שמשה לש יחצנה ןבה אוה ךלמה .ד
.שמשה-לא    

?לאה םש המ
ןודא-ןותא תמולעת
יתימאה ומש והמ :םירצמ יבחרב תוירבה תא הקיסעמ הל םינורתפ ןיא ןיידע רשא המולעת
?"ןותא" םשב ותוא הניכ הערפ רשא ,דחאה ,שדחה לאה לש

לגלג המודקה םירצמב השוריפ "ןתא" הלמה .לאה לש ומש ונניא "ןותא" יכ רבתסמ ,ןכא
תטשפומ הארוה ,אופא יהוז :לא הלמה םוקמב וז הלמב שמתשמ ןותאנחא ךלמה .שמשה
הלמה םע ףרצ ,"ןתא" ,תאזה המודקה הלמה תא :הז רבד דוע השע ךלמה .יטרפ םש אלו
.עדונ אל ומש רשא ,דיחיה לאל "ןותא" תירבעה

."ןודאנחא" תירבעב םירמוא ונאש המל "ןותאנחא" םירצמה התע ורמאי םוקמ לכמ


ןותאנחא - יעיברה פתוחנמא
9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג