םייטאמולפיד םיכוביס ררוג דרמה

תושבושמה םיכרדב ויניתנ תפיקת לע החומ לבב ךלמ(תרפה תועידי תונכוס) ,לבב

;ירצמ חטשב תילבב הרייש הפקתוה רבעש עובשב רשא לע םירצמל הנולת השיגה לבב
.םירחוס השולש ןכו ,לבב ךלמ לש וחילש ,בטיחא גרהנ הפקתהה תעב

ךלמ הדה-םוש לש םתעמשמל םירסה םילייח ידי-לע ,ןותאנח ריעל ךומס העצוב הפקתהה
םהיצפח תא ןכו ,הריישב ויהש תורוחסה תא ודדש םיפיקתמה .וכע ךלמ הטרוזו ןורמש
.םירחוסה לש םיישיאה

,קזנה לע םיאלמ םייוציפ לבב ךלמ שאירובארוב עבות ןותאנחא הערפ לא ףירחה ובתכמב
.ונשיי אל הז גוסמ םירקמ יכ תובורע אוה שרוד ןכ .ןידל םיפיקתמה תדמעה ןכו

םיינענכ םיטילפ ינש וחצרנ

דחוימ ץר יפמ.ריכמ 14 ,(םירצמ לובגב) הליס

וחצרנ ,המירצמ טלמיהל םכרדב ןאכ ויהש םיינענכ םיגיהנמ ינש ,דדה-חיתפיו וזאברוט
םע רקובה ולגתנ םיצחה תובוקנ םהיתופוג .תאזה לובגה-ריעל וברקתהש תעב הלילה
.וריבח ינב ידי-לע עצוב חצרה יכ םירובס .םירמושה ידי-לע רחש9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג