םירצמל תיתח תחלשמ

םיתחה ץרא ,ששותאחהמגמב ,םירצמב ןותאתחאל הכרדב תוכלמה תריבמ םויה האצי ךלמה םעטמ תחלשמ
.השדחה ותריבל וסנכיהב ןותאנחא הערפל וילוליבוש ךלמהמ הכרב ירבד איבהל

םיינידמ םירשק - תודידיה ירשק תא שדחל שקבי הערפ יכ םירסומ רבד יעדוי תורוקממ
םירעה דגנ יתחה אבצה לש ויתולועפ וליחתהשכ ירצמה ךלמה ידי לע וקתונש - םיילכלכו
.ןענכ-ןופצב תוירצמה9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג