תופנ יצחו 14 שבכ וילוליבושששותאח

שבכש תומוקמה לכ לש תקיודמו תללוכ המישר ,תוכלמה רצח םעטמ ,רואל ןאכ האצי םויה
.הכ דע תח ךלמ וילוליבוש ןתוא

.היזרופת דעו התנמראמ - תופנו םירע יצחו הרשע-עברא לש תומשה םיעיפומ המישרב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג