:"ער-אונ-םח" רגסנ וללגבש רמאמה

"!םירבעל תוומ - םירצמל םיירצמ"(דחוימה ונרפוס תאמ) ,יבת

לש ןותיעה אצי ,םירבעה ידימ הערפ תא "ררחשל"ו םייקה ןוטלשב דרמתהל היולג האירקב
.עיפוהש ןורחאה ונויליגב ישארה ורמאמב ,"ער-אונ-םח" ,יבת ינהוכ

:רמאמה ןושל וזו
,ירבעה טבשה לש הערה ותעפשה ינפמ ירצמה םעה תא ונא םיריהזמ םינש יבג לע םינש"
םע דחי ,חוכב ושרוגש רחאל ונילא ורדח הלא וריבח .ןשוג ץרא תא המרועב ול שבכ רשא
םירבעה וכוה רשא רחאל .האצי יבתמש ,ונלש הלודגה רורחשה-תמחלמב ,םיסוסקיהה
הנומא ךרדו םישנה ךרד :השדח הטיש וסנ ,ישילשה סומתות רידאה טילשה י"ע רוחא
,יתיתרפנ הירחאו ,היאת .תוירבעה תונבה לש ןייפוי ירחא ללוש וכלה םירצמ יכלמ .הרז
ורסמ ןה .ןשוגמ םירבעה ינהוכ תא הכותל ורידחה ןה .תוכלמה רצח לע ירמגל וטלתשה
ךלמ :הזה ליהבמה רבדה היהו םק ךכו .ןשוגמ םירומ ידיב םיירצמה םיכלמה ידלי תא
.סיריסוא לעו רותח לעו ער לעו ןומא לע :ויתובא ילא לע ודי תא םירהל זעמ ,םימי-לוע ,ירצמ
:םורדבו ןופצב ירצמה םעה ינב לא םינופ ונא הז ןורחא עגרב

!םירצמ
.םכיהולא תנגהל ובצייתה .םכלש "אב"ה לעו "אק"ה ןה אלה .םכיתושפנ לע ודמע
םיצורו היסא ימע לכ תא ונילע ודירמה םירבעה .השדח ךרדב ונילע םיאב םיסוסקיהה
.םהיהולא תרזעב םירצמ תא שובכל

!םכנימיל ודמעי םילאה לכ !םירצמל םירצמ !םירצמ תא וליצה

!ןואו ףומ ישדקמב םהינכוסלו ןשוג ץראב םירבעל תוומ

,דליה ,יעיברה פתוחנמא תא ררחשנ !הערפ תונומראב תוינענכה םישנה ןוטלשל ץקה
!םיירבעה םיפשכמה ידימ

"!וידימ םירצמ תא וליצה .םירצמב דחא לא היהי אל

.ותעפוה םוי תרחמל ,הזה רמאמה לשב ןותיעה רגסנ עודיכ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג