שמשה ריע ןותאתחא הכנחנ

השדחה הריבה ריע ימוחתמ אצי אלש עבשנ הערפ(תינוערפה תועידיה תונכוס) ,ןותאתחא

.ןותאנחא הערפ ידי לע םויה השדקוה ,דחאה לאהו ךלמה ריע איה ,תאזה השדחה הריבה ריע

ןמ םלועל אצי אלש עבשנ ךלמה :תומואה תורוקב הומכ התייה םרטש הרוצ השבל השדקהה
.תאזה השודקה ריעה

רשא תואבה םילמה תא רמאו ודי תא םירה ,הבצמב ןכ-ינפל ןיוצ רשא ,ריעה םוחת תא ורבעב
לאה לא םיימשל ודי תא םירה ותלעמ דוה" :ריעה תופנכ עבראבש תובצמ עברא לע וקקחנ
רשא וז הבצמ - םימלועל יתודע יהוזו םימלועל יתעובש יהוז :רמאו ,ןותא לא ,והשע רשא
,ןופצבו םורדב תואל יתומיקה רשא תובצמה לכו ,יל תיבכ ןותאתחא ריעה ינפל יתומיקה
.הנופצ הז לובגל רבעמ לא אצא אל .המורד הז לובגל רבעמ לא אצא אל .חרזמבו ברעמב
.ןותאל ריעה יהוז .החרזמ הז לובגל רבעמ לא אצא אל .הברעמ הז לובגל רבעמ לא אצא אל
."יבאל ,ול ייתונברוק תא איבא הז חבזמ לעו .ןותאל ול חבזמ ריעה עצמאבו

ףטחב המקוה ריעה
,הליל-ןיב טעמכ המקוה ,םירצמ תריבל התעמ התייהש ,השדחה ריעה :ףיסומ דחוימה ונרפוס
.םורדבש יבת ןיבל ןופצבש ןוא ןיב ךרדה עצמאב

םינבא ותביבסמ בוצחל ןושארה דשאה לא קב םילכירדאה שאר חלשנ דבלב םינש שש ינפל
היה זאש רחאמ - קויד רתיב וא ,ריעצה ךלמה ידי-לע םשל חלשנ אוה .הישדקמו ,ריעה ןינבל
בצקב הביצחה תכאלמב לחוה ,םוקמל קב עיגה זאמ .היאת ומא ידי לע - רענ ןיידע .ךלמה
.תונומראו םישדקמ םיצבצבמו םילוע ולחה המדאה ינפ חטש ךותמו םימיה וכרא אלו ,זרוזמ
לש התדלוה םע - ינשה ;היאת םאה-הכלמה ליבשב דחאה :םישדקמ השולש ומקוה הליחת
.ומצע ךלמל - ישילשהו ;(ןותא לש ותחפש ותרענ - איה םשה תארוה) ןותאתקב הריכבה תבה
.םירשלו ךלמל תונומראה ונבנ םישדקמה תשולש תמקה ירחא

דחא לש וטרח ירפמ ,"ןותא-יפ" ,שדחה ןותיעב םסרופ תאזה השדחה ריעה לש יטויפ רואת
:בתוכ אוה .ךלמה לש רצחה-יררושממ

הפי .ךארמל בל לכ שישי ,תורצוא יתאלימ ,םיגחה לכ תרבג ,תיפי המ ,ןותאתחא"
ןותא ךב הלועשכ .ךתלודגל רועש ןיא .םימשה יפיב ץיצה וליאכ ךתוא האורה .האלפנו
רשא םיחצנה ןב ,בוהאה ךנב תא ךב קבחמ ןותא .ךברקב תוזזפמ וינרק לכ .לאה
."תומדא-ילע הכולמה-סכ ןתינ ול ,ץראה לכ הנתינ ול .ונכלמ ןותאנחא ,ןודאמ אב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג