דחא לאל םירע שולש(דחוימה ונרפוס תאמ) ,ןוא

רמולכ ,זכרמב תחאה :ןותא ,דיחיהו לודגה לאל ךליאו התעמ תושדקומ הנייהת םירע שולש
.הזה לאה תדובעל םיזכרמ הנשמשת ולא םירע .ןופצב תישילשהו :םורדב הינשה ;םירצמב
םינהוכ תבישיב ,דחא לאכ ןודא-ןותא זרכוהש ינפל ,תונורחאה תויוצעייתהב טלחוה ךכ לע
.ירבעה ףסוי ןב השנמ ינבמ םג םיפתתשמ ולא תויוצעייתהב .ןותאנחא לש ותושארב

תינבנ ריעה .ןותא-םג םשב ארקיתו ,סולינה לש ישילשה דשאה לומ תמקומ םורדבש ריעה
.דבלב ןותאל שדקומ התעמ היהיש שדקמ ביבס

העבקנ םרט תינופצה ריעה
תומש ולעה השנמ ינב םנמא .ינופצה בחרמה לכלו ןענכל המיאתמה ריעה האצמנ אל ןיידע
בצמה ללגב םלוא ;ןורבחו םילשורי ,לא תיב ,שמש תיב ןוגכ ,ךכל תויוארכ תודחא םירע לש
לג ךושיש רחאל דע - ריעה תעיבק תא ,העש יפל ,תוחדל טלחוה וז ץראב רומחה ינידמה
.תודירמה

.ןותאנח :םריעל וארקו וזרדזה תינענכ ריע יבשות9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג