ןענכב םיירצמ ןוטלש טטומתמ

וידיקפ לע הנולתבו הרהזאב הערפ לא הנופ םילשורי ךלמדחוימה ונרפוס תאמ

םהיתופקתה ץחלב ,ירצמה ןוטלשה תוטטומתה לע תועידי תועיגמ ןענכ ץרא יבחר לכמש דועב
יכ הערפ תא םילשורי ךלמ הביח-דבע ריהזה - וריבחה ינב לש םתדירמו םירומאהו םיתחה לש
.ותוכלמ לע האוש םיטיממה םה ןענכ ירעב ויגיצנ

:הערפל בתכ ךלמה
םילשרתמ הכ תירצמה תוכלמה ירוזאב רדסהו קוחה תרימש לע םינוממה םידיקפה"
תא םישיגרמ ,וריבחה ,םתירב ילעבו םידרומה תואבצש דע םהידיקפת יולימב הנורחאל
."תוכלמה ימוחת לכב תונמאנה םירעה לע םהיתופקתה תא ריבגהל םיישפוח םמצע

תויוערפתהל דודיע
ןיתנ ידי לע םעפ יא וחלשנש תורגיאה לכמ רתוי תצרמנ ןושלב םעפה תחסונמה ,תרגיא התואב
םתוא םישאמ אוה :וילע םינוממה לש םתוגהנתה לע הפירח תרוקיב הביח-דבע חתומ ,הערפ
השענ אל יכ הדבועה רואל ,סמח ישעמ תוברהל דודיע םילבקמה ,םירצמ יביואב הכימתב וליפא
.רבד םדגנ

השע ביצנה .ואבצ ישנא תיברמ םע דחי ריעה ןמ ביצנה ,הידא תא הביח דבע םישאמ ,לשמל ,ךכ
ךכ ידי לעו ריעה תנגה תא חינזמ אוהש לע ,הביח-דבע לש הנורחאה ותאחמ לע הבוגתכ תאז
היה אוה םלוא ,םדוק םג קיפסמ היה אל ירצמה בצמה-ליח םנמא .וריבחה ישנא ידיב עייסמ ךא
.םיבורמה היביוא ינפב םילשורי ץרא לש ידיחיה סירתה

ךלמה תא םישאה ביצנה
ובש ,ןותאנחא ךלמל בתכמ חולשמ - התייה םילשורימ אציש ינפל הידא לש הנורחאה ותלועפ
.םיירצמה םיחטשה ןדבאבו ןענכב תומוהמב "םידגובה ראשו הביח-דבע" תא םישאה

ביצנה היהש ימ לא תויולג רביד אוה זא ףא .הנש ינפל םג םילשורי ץרא ךלמל עריא המוד הרקמ
םישדח ורבע .ולש בצמה ליח םע דחי םילשורימ אציו הלה םק הבוגתכו ,םחני ,העש התוא ירצמה
.ריעה ןמ וז ףא התנופ התע הנהו ,םירצממ תרובגת העיגהש דע זאמ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג