תירגואב שערב םיגורה יפלא

םיה ילגב הפצוה וא ,הקוזינ ,הסרהנ ריעה תיברמדחוימ ץר יפמ

ריכמב 12 ,ישחונ

תוחפל .טסנורוא רהנה ךפשל ךומס ,תירגוא למנה-ריע תא רקובה הדקפ השק המדא-תדיער
.םישק םיקזנ לבס הנממ שילשכ דועו ,לילכ סרהנ ריעה ןמ שילש

אלא ,הדער המדאהש קר אל :לופכ היה ןאכ ןוסאהש ןוויכ ,למנה רוזאב םיקזנה ובר דחוימב
תא ופיצהו - אוה ףא דערש םיה-עקרק ידי לע הארנכ ולעוהש - םיה ןמ םיהובג םילג ומק םג
.הנותחתה ריעה

.םיפלאל עיגמ םיגורהה רפסמ יכ םיששוח םלוא ,שערב ופסנ םישנא המכ דוע ררבל ןיא עגרכ
ךותב ודכלנש םישנא תאצוהבו םיעוצפל הרזע תשגהב תונתחדקב תודבוע הלצה תוצובק
,סטנורואה לודג לעש ,השחונ - תובורקה םירעה יתשל הרזע תואירק וחלשנ .םהיתב תלופמ
.םיה ףוח לעש דווראו

דוואב םג םיעוזעז
םילק םיעוזעז המכ ןאכ ושגרוה םכשה רקובה - .(תינופצה תועידיה תונכוס) ריכמב 12 ,דוורא
יכ םיעידומ תונוטלשה .םינושה ריעה-יקלחב םשו הפ םילק םיקזנל ומרגש ,המדא תדיער לש
.שפנב תודבא ומרגנ אל


דייצ רויצ הבו תיתירגוא הרעק
9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג