>script> window.location.replace("/he-il/kitveyet/divrey_hayamim/7/events/7-26.htm"); דברי הימים - גיליון מס' 7

ררחושו ...ספתנ ןענכב םידרומה שאר

(תינענכה תועידיה תונכוס) ,ריכמ 14 ,ןותאנחרבד םג .ררחושו - םויה ספתנ ,ןענכב םירצמ דגנ דרמה תעונת שאר ,םכש טילש היבל
.תרכינ העתפהל ומרג ורורחש רבד םגו ותסיפת

םרותב ,תונטק תוצובק המכב ,הפי םישומח םילייח םיעבראכ ודיגממ ואצי םכשה רקובה
ישנאמ השימחו םירשעכ ידיב בראמה ןמ הלאה תוצובקה תחא הפקתוה עתפל .ןוזמ ירחא
וסבוה ובש ברק חתפתנו ,םיפקתנה תרזעל ושח םילייחה רתי .ומצע היבל תגהנהב ,וריבח
.ודיגמב הידיריב ךלמ ינפב אבוהו הבשנ היבל .םידרומה

ךרדה תיצחמב סקטה
יובשה תא ריגסהל ודקפ םירצמהו ,היבל תא הבש אוהש ודיגמב ירצמה ביצנל עידוה הידיריב
לא תוארוה ודיבו וכעל חלשנ הבכרמב ץר .םיה ךרדב םירצמל ונחלשיש ידכ וכע ךלמ הטרוזל
ןכומ אהישו ,וכעל ודיגמ ןיב ךרדה תיצחמ ,ןותאנחב הידיריב ךלמה םע שגפייש הטרוז ךלמה
יובשהו ,ןותאנחב תורובחה יתש ושגפנ םירהצה רחא םייתעש .יובשה היבל תא וידיל תחקל
,סקטה םייתסנש רחאל .םידדצה ינשמ בורל תואמחמו םילוחיא יווילב ,דיל דימ ןידכ רבעוה
.וריעל שיא שיא םיכלמה ינש ודרפנ

.ישפח בוש היה היבלו ,העשה תיצחמ ףא הרבע אל

הטרוז לש ורבע
ןיבל וניב תידוס המכסהמ האצותכ השענ םידרומה גיהנמ לש ורורחש םא תעדל ןיא ןיידע
ךלמש תישילשה םעפה יהוז ןפוא לכב .ןורחאה הזל רפוכ-ימד םולשתמ האצותכ וא ,הטרוז
הטרוז גהונ םירקמה לש םבור-בורב ,תאז תמועל .וידימ קומחיש םירצמ ביואל חינה וכע
.הערפ תאמ רוסי אלש וניח לע אוה רמוש ךכ ידי לעו ,םירצמה תוארוהל םאתהב ימומרעה

השעמ רחאל ,ימשר ירצמ רבוד םויה רמא ,"שואיי ידכ דע הכובמב ונתוא איבמה רבדה"
,תוירצמה תוארוהה תא הטרוז רפמ םהבש ,רתויב-םיטעמה םירקמה םתואב :הז אוה" ,היבל
דצ הזיאב אוה תעדל םיצור ונייהש רבדה .םידרומה ישארמ דחאב םירבדה םיכורכ דימת
."הז וכע-ךלמ אצמנ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג