ברחת אל תירגוא

ינופצה ונבתכ רתנע :תאמרחסמה ריע הליכשה ,תומחלמ שאב םינותנ םימלש םירוזא ףאו םירצבמו םירעש דועב
המצע לע לבקל רהמ המיכסה ,םירצממ הרזע ןיאש התוארב .תוברקמ ענמיהל תירגוא
.רחסה שפוח תא הדיב וריאשיש יאנתב ,הלועה םיתחה תוכלמ םע םולשה תא

ריעה תא הדקפ רשא המויא המדא תדיער לע םיעידומ הנה .תורצמ ענמיהל ןיא הארנכ םלוא
.שילש דע התוא הבירחהו תאזה הרישעה

.שדחמ הונבי םה התוא ולעה רשא םימרוגה .ןכתי אל ?תירגוא לש הציק עיגה םאה

רחסמה תאז תובקעבו ,םימיה-רחסב תירגוא לש הגושגשו התחירפ דוס והמ ,םילאושה םיבר
.עקרקה ינפ לע דחוימה הבצמב הנושארבו שארב הצוענ הביסה ?ללכב

לכש העש םג תוקזח תויברעמ םורד תוחורמ בוט הסחמ חיטבמה ,ןטק ץרפמב תנכוש תירגוא
תוחנל תירשפא-יתלב טעמכ ,השעמל .הרעס-תעשב הניגע ןוחטב ללכמ םיאצומ ףוחה ינגעמ
,לוח ולוכ טעמכ ףוחה .ןטקה ץרפמל טרפ ,תירגוא תביבסבש ףוחה ךרואל אוהש םוקמ הזיאב
ןה רהנל ךומס ,ריעה לש הנופצב םלוא ףוחל ליבקמב תוכשמנ תועבגה בור .םיעלס עורז םלוא
.םיל תולילתב תודרויו תוכתחנ

ןופצל ךרדה .בלחל הינשהו הנופצ תחאה .ץראה םינפל ץרפמהמ תוכשמנ ךלמ-יכרד יתש
ךרואל תכשמנ ,בלחל ,הינשה .ינופצה רהנה איגב ץראה םינפל תסנכנו ףוחל ליבקמב הליבומ
.ריבכה רהנה לש ץורעה

הללסנש תחבושמה ךרדה .רושא-תמרו ןירהנ ירוזאל יעבט למנ ,אופא ,תשמשמ תירגוא
תרשל התלוכיב יכ ,ריעה לש ירחסמה התוריש ביטב ןכל-םדוק וקפקפש הלא לכל החיכוה
.תוליעיב םתוא

.םיה-ייאל תונמוזמ-יתלב םיתעל וגילפהש תוינא חולשמב םיימיה היתורש תא הלחה תירגוא
,רותפכ ילמנ) םיה-ייאל תורשהו .םיפסונ תוחוקל ויתובקעב וילאמ איבה חבושמה םתוריש
,םירצמל וקה לש עבקה םויקו םיתרגואה לש םתונעיה .עבק לש ימי-וקל היה (דועו םיתיכ
.היתוחוקל רבחל ףרטצהל תירגוא לש ירחסמהו ימיה הרשוכמ םיגייתסמה ינורחא תא עינה
.םירצמו םיל רבעמש תוצראה ילמנ לכ ינפ לע שורפ התוריש םויכ ,ןכאו

תיפסכ-ןרק תמקהב ךרוצה לע םיה-יתוריש תבחרה םע רבכ דמע יתירגואה תוכלמה תיב
.תדחוימה ןרקה תלדגהל ףא האיבה תוסנכהה תלדגה .ותנגהו ימיה תורשה תחטבהל תדחוימ
תא דחוימ יפסכ ץמאמ אלל ךונחל ,וז ןוכסח תלועפמ הרישי האצותכ ,םתורשפאב שי ,התע
ימי יצ ןגראל הרטמב ,םיה-ייאמ םירז םיחמומ רבח רוכשל ,השדחה תיאבצה הנפסמה
ןבהזו ןפסכ תא תוזבזבמ תורחא תונידמש דועב .רחוסה תוינא לע ןגיש ידכ קזח יתמחלמ
.תרשעתמו םיחוור תירגוא תרבוצ ,תומחלמו תואבצל9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג