שמשל ןונמה :ךותמ

(ירבעה לואש םגרת ,ןותאנחא תאמ)ןותאל

םימשה ףנכ לע ךתולע הפי
םייחה ללוחמ יח ןותא
חרזמ יספאב ךתולעב
:ךרדה ץרא לכ האלמ
תלדג תיפיפי יכ
המדאה ינפ לע םורמ ץצונתמ
תוצראה לכ הנקבחת ךינרק
.תישע תרצי רשא לכ

ברעמ יספאב אובת יכ
,רבק תכשח לבת הכשחו

ץראה ריאת רוא
םימשה גוחב הלעת יכ
שמשכ םמוד הגת יכ
:הטלע שרגת
ךינרק חלשת יכ
,םוי םוי םירצמ גוחת
ודומעי םהילגר לע וציקי
:םתוא תומיקה התא יכ
םידגב ושבלי וקחרי
:חרזת יכ ודוקי תושורפ םהיפכ
לבת אולמב םתכאלמ ושעי רחא
הערמב החמש המהבה
.וחרפי םיבשעו םיצע
ןהיתוציב לע ופחרי םירפצ
הניווחתשת ךל ןהיפנכ תושורפ
םהילגרב ודקרי ןורמ ינב לכ
.ןהילע ריאת יכ הנייחת

ךינפל תדקור רואיה תגד
לודג םי ברקב ךרוא ינרקו

השיא ךותב רבוע רוצת התא
.רבגב ערז ארבת

ומא יעמב ןבל םייח ןתית
הכבי אלו וננשית
:םחרב םג ול תקנימ
היירב תויחהל חור חלשת
הדלוה םויב
.היכרצ תא הל קיפסת

ךילעפ לכ ובר המ
:וניניע דגנמ ורתסנ
רחא ןיאו דחא לא יוה
ךנוצרכ תרצי ץרא
ךדבל תייה רשאכ
הנאצו רקב המהבה לכו םדא
המדאה ינפ לע רשא לכ
.םימורמב רשא לכ
היבונו הירוס תונידמ
.םירצמ ץרא
םתונושלל םירבד םינוש
םעבצו םהינפ הארמ םינוש
.םייוג תדרפה התא יכ
.םלוכב לשומ התא

יח ןודא ינפ ךארמו הלעת
.בושתו קחרת .ריאת ,חרזת
ךממ תונומת םיפלא יפלא תרצי ךדבל התא
ךנה יבבלב התא
ךעדי רשא ךידעלבמ ןיא
ןותנחא ךנב יתלב
ךיתובשחמ ול תילג רשא

.ךזועמ וננוחתו
.התא ךדיב םוקיה
ויחי - הלעת
.ןועוגי - אובת

.היווהה התא יכ
ץרא תדסי זאמ
ךנב ןעמל םתננוכ
ךיצלחמ אצי רשא
.תמאב יח ךלמ
םיבר וימי רשא ןותנחא
בהא רשא הלודגה ולגש ןעמל
רפנ תוצראה יתש תרבג
תיתרפנ ןותא ורפנ
דעו םלועל ןונתו היחת9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג