!םייחה תמא תא ורייצ !םירייצ
תירצמה תונמואב הכפהמ

ןוא שדקמב קב ןמואה תאצרהןמדזנ ינאו םתא .ונתפוקת לש התובישח תא םישיגרמ ינומכ םתא םג םא עדוי ינא ןיא !יתובר
לכוא ןעמל תובר םינשו םימי ךיראמ יננתי ימ .תוכפהמב הלודגה לש התישארב תויחל ונל
הידעצ ינושאר תא התע תדעוצה תרדהנה תונמואה לש התחירפבו התוחתפתהב תוזחל
לש דוהה יברו םייקנעה םהילספ םכניעל ועיפשה ידמ בר יכ םכיניעב ינא האור .וניניעל
תרכית ;םימדוקה תורודה ינב לש םנורשכ תא ךירעהל אלש לוכי ינא ןיא ינא םג .וניתובא
,עפש ,םייח - ונכלמ רמוא ,לכל תמדוק תמאה ךא .םתלודגב רופכל זעא םא יפמ ינושל
.התימאל תמאה תא תאטבמ איה קר השדחה תונמאהו .ןותאנחא - תואירב

לספל ודיקפת ןמואה יכ בישהל יאדו ולכות ,ינומכ ,םתא םג ?יתובר ,תונמואה לש התרטמ המ
,הנהו .םירדאנה הישיאלו ונתפוקתל חצנ תודע ראשיתש תנמ לע ,וינפל בשויה תומד תא ןבאב
םהיפל תעדל ולכות המ ;םכתביבסבש םיקנעה םילספה יפלא תא ואר ?וניתובא ושע המ
ויהש יפכ םהייח ןפאו םתרוצ לע תעדל ולכות המ ,הפוקתה יטילש לש יתימאה םייפוא לע
ןכלו םה םילא ינב וליאכ םלועל תוארהל וצר םימדוקה םירצמ יכלמ .םולכ אל ?תואיצמב
יכלמ ויה תמאב םא םעפ ידמ רהרהל ונתוא האיבמה תיהולאה תובישחה הטעמ תא ושבל
וכירעהל .םכלמ תא רתוי ךירעהל םיעדוי ונתפוקת ינב .םיממוד ןבא ירוצי םינושארה םירצמ
תובישחה האלה :זירכמ ינא ןכלו .רועיש ןיאל הלענו ונימב דחוימו דיחי םדאכ אלא לאכ אל
!תואופקה תורוצה האלה !תפיוזמה תואמרה האלה !תיתוכאלמה

ףיסוהלו התופייל וא הפוצה ןיעמ המילעהל אלו איהש ומכ תואיצמה תא ראתל תונמואה לע
םדא קר אל .אוה םדא ,ולש תולענה תונוכתה לכ תורמל ,ליצאה ונכלמ .םינוש םינממס הל
המ .וידלי תא קבחמו התושו לכוא םא יכ תושגר שיגרמו תונויער הגוה ,תובשחמ בשוחה
ידכב םתלוכיב היהש המ לכ ושע הפוקת התוא ינמוא ?םינומדקה ייח לע דומלל םילוכי ונא
תחפשמ ינב לש םישדחה םילספה לע ,תאז תמועל ,אנ ולכתסהו .ונתאמ תאז םילעהל
לש ותושיגרו וחור תוליצאב ןיחבהל לקנב לכוי תנחוב ןיעב ןחינ אל רשא םדא םג .הכולמה
,אוביש המ לע תופצל הסנמ ינאש תעב ןכלו .ותכלמ לש התוואגבו התונידעב וא םדאב לודגה
אלו שפנה תא ;וחוכ תא אלו םדאה תא תוארהל םישפחמ םהשכ דיתעה ינמוא תא ינא האור
.םדאה ינב םיטועש ימוי-םויה הוסמה תא

הנושארל הארנ רשאכ שדקמה ינהוכ לא תוצרמנ תואחמב ונפ רשא םישנאה םה םיטעמ אל
;םהידלי םע םיקחשמ וא ,הדועסב םבל תא םיביטימ םהשכ הכולמה תחפשמ ינב טירחת
.לאה ינהכ םמצע תא וניכש הלא ול וקינעהש לקולק ךונח לש ירפ אוה םעה ינב דצמ הזכ סחי
םיטושפה םעה ינבל תושרהל ולכי אלו םתונוילע לע רומשל דאמ םינינועמ ויה הלא םישנא
.םיכלמה לש תוישונאה םהיתונוכתב ריכהלו תוארל

רסוחב - תופירח הכ םילמב שמתשהל ינוצרב ןיא םא וא - ףויזב וניתובא תא םישאמ ינא
- ףוסבלו םהילספבש שגרהו העבהה רסוחב םתוא םישאמ ינא .תואיצמהו תמאה לא סחי
.תויתוכאלמב

רבעה לש וז תרוקיבמ גוסהל אלש ונילע הבוח ךא ,הלא םירבד תעימש םכילע השק יכ ינא עדוי
םידיתעה ירבח םתא ולכותש ,לכונש תנמ לע ,םימדוקה תורודה לש םהיתואיגש תא הארמה
.םנוקית לע דוקשל ,תונמאל

רשא לכב - ועדו ;בושחה םכדיקפתל םכשפנ וניכהו וננוכתה ,םיריעצה ירבח םכמ שקבמ ינאו
ךא ,םייחה יבצמ לכב וגיצהל תורשפאה תאו ךלמה לש ותוישונא תא רוכזל םכילע הווצמ ונפת
.ןותא םע - םלועב דיחיה ןוילעה חוכה םע וירשק תאו ותונוילע תא חוכשל ,תאז םע ,םכל לא
ותובישח תא שיגדהל תעדל םכילעו דיחיה אוהו לאה אוה ,םייח ונל ןתונה אוה שמשה :ורכז
שמשל שדוקמ תויהל בייח טירחת וא הנומת לכמ בושח קלח .וילא ונכלמ לש ותוסחייתה תאו
ואיבהו ותכאלמלו וכרדל שיא ונפו ,םיריעצה יחא תאז ורכז .ךלמל לעמ םייח תונתונה וינרקלו
.םככרד תא ןותא חילציו ,םדאל הנובתהו רשואה ,החמשה תא


.השוב ילב םהידיב םיקיזחמ םה ותוא ,רשב םילכוא יתיתרפנו ןותאנחא .הדועסב ךלמה תחפשמ
תרומזתהו לכואה ישיגמ :הטמל .ךלמה םא :ןימי דצב .םירוהה ישעמכ תושוע םהיתודלי יתש םדיל
.הכולמה תיבל תוכרב עפשב וידי וינרק תא חלוש ןותא לאה הלעמלמו .הדועסה תא המיענמה
9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג