םירבעה תנומאו ןותאנחא תנומא

?םירצמ תא לארשי ינב "ושבכ" םאהוניבהל םיבר םישקתמ ןכ לעו שונא ימי ירבדב םידקת ול ןיא םירצמ ץראב שחרתמה רבדה
.תודיתע שחנל םישקתמ רתוי דועו

האנק ללגב םא ,רמצו המדא לע תורחתה ללגב םא ןיק ידיב לבה חצרנ זאמ ,םדא תויה זאמ
טלתשהל לוכי לודג אבצ שארב רשכומ איבצמ .םלועב םישוביכו תומחלמ וספ אל ,תיתנומא
.דחפהו עורזה חוכב הב טולשלו ,םינפבמ תשלחומ איה םא .הלודג ץרא לע ףא

ןענכ תוברת תועפשה תורכינ ןמזמ רבכ .הז לכמ אוה הנוש םירצמב םויה שחרתהש המ םלוא
תא תוינענכ םישנ ...ושבכ ,ןענכ תא השבכ םירצמ םאש םינעוט ףא םיאנק םיירצמ .םירצמ לע
.רתוי קומע רבד ערא םעפה ךא .םיבר םינענכ תוברתו הריצי יכרע ואב ןמעו ;םירצמ

תאז שופתי ימ) ינש ומע ןיאש דיחיו דחא לאכ זרכוה - םירצמה יניעב דואמ הנושמו - רז לא
םה אלה ,םירבעה "ןודא" אלא וניא הז ןותאש םירצמ לכ תנעוט דחא הפ טעמכ .(?םירצמב
ירבעה ףסוי לש ותומ זאמ הנש האמ ופלח אל .ןשוג ץראב םיבשויה ,בקעי אוה ,לארשי ינב
העפשהמ וקחרוהש רחאל ,ולש םינב ינבו םיחא ינב ורזח הנהו םחל םירצמ תא ליכאהש
.םתנומא תא םירצמ לע וליטהו תינידמ

,דיחיה לאה תא שמשב םיאור םה ןיאש םנעטב וז הנומאמ םיגייתסמ ןיידע םמצע לארשי ינב
.ןאכ הנשי תוברקתה קפס ילב ךא

בקעיו קחצי ,םהרבא ינב לש דחאה לאכ אל םג םא .דחא לאב הנומאה - הנושארו שארב
,ירבעה "דחא לא" גשומה .ירצמ "ןותא" תויהל ךפה ירבעה "ןודא"ה .ןותאנחא לש דחאה לאה
השיפתל דבועו םגרות ,עבטה יקלחמ קלח אוה ןיאו תומד ול ןיאש ,ירמגל טשפומ אוהש
םהבש עבטה תוחוכמ דחא ,םילאה דחא :תילילאה הנומאה םע הרשפ ןיעמ השע ,תירצמה
אלו ומצע עבט אוה ןיידע ,עבטהמ קלח אוה ןיידע לבא ,דחא לאל השענ ,םדא ינב םינימאמ
.ףוג ומצע אוה ןיאו ץראה תאו םימשה תא ארבש םהרבא יהולאכ ,עבטה לעמ

טלקנ אל הז שדח רבד .םדאל ותוא הווצמ םהרבא יהולאש ירסומה וצה רסוחב אוה ינש לדבה
ולצא ןיא ךא לכל רשואו םייח ןתונה ,םייח לאכ דחאה לאה תא ץירעמ אוה .ןותאנחא תנומאב
.עשרה תשנעהלו קידצה תבהאל לאה דצמ רסומ תועיבתל זמר

ןותאנחא .ערל ןב עודיכ היה הערפ לכ ."םיהולא ןב" גשומל ןמאנ ראשנ ןותאנחא :תישילשו
יח וניא םדא .הז רבדל רכז ןיא לארשי ינב תנומאב .חצנל יחה "ןותא ןב" לעכ ומצע לע זירכמ
.םיהולאל ןב אוה ןיאו חצנל

איה םאה ,דחא לאכ שמשב הנומאהו דחא לאב הרוהטה הנומאה ןיב ולא תורשפ םאה
דצב םירצמה וקבדי אמש וא ?דחא לאל םילאה יובירמ םירצמה ורבעי וב רשג שמשת
וינפ ןאל הז ירצמ ןותא ?ירמוחה םלועה לכ םע םלצא ההדזי לאהו שמשה לש ירמוחה
?רומחל וא - ןודאל ?תודעומ9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג