ןענכב המחלמה תותיזחב בצמהןופצב
ץראל דעו ןונבלה רהמ חטשה לכ תא דוכלל וחילצה ,םיתחה םע הלועפ ףותישב ,םירומאה
תודגנתה םגו ,םירצמל םינמאנ ןיידע וראשנש םירע לש תודגנתה ישוג השלשמ ץוח - םיתחה
דבוכה תדוקנ תרבוע םידרומה י"ע רמצ שובכ םע .ירמגל היופצ יתלב תוריהמב תררופתמ וז
ילב - םימי ךרואל דמעמ הנקזחת אל וללה םירעה םג לבא .תוריבו לבגל תירצמה הנגהה לש
.םירצממ תרובגת

םורדב
לש הריוואב ,תימורדה הריזב וישכע להנתמ םידרומה ןיבל םירצמ ישנא ןיב ירקיעה קבאמה
ישנא ברקב חצרו דוש ,הדיגב לש םיפסונ םירקמ םילגתמ םוי םוי .תידדה תונדשחו הכובמ
לבקמ הערפ .תירצמה תודיקפה ברקב תותיחשו הליעמ לשו - וריבחה-םישלופהו םוקמה
תלוכי-יא ךותמו ,"דגובה" ובירי דגנ תידימ תיאבצ הרזע שרוד טילש לכשכ ,םירתוס םיבתכמ
אלו הזל אל - הרזע םוש חולשל אל הערפ טילחמ רקשה ןיבו תמאה ןיב לידבהל (ןוצר-יא וא)
דומעיש ימ ןיאו - הערפ ירע תא שובכלו הצרא רודחל םיכישממ וריבחה .טשפתמ דרמה .הזל
.םהינפב


םורדב

ןופצב9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג