םירצמב םישנ
םייושע רוחאמ .םיטרס ןיעכ םילפק םע תחא הכיתחמ היושע חבושמ ןתשפ דבמ הלמשה
האנ הרוצ םייושעו םירשי םילפקה םינפלמ .תוכופה תודימריפ ןיעמ ,ןוסכלאב םילפקה
.ירצמה ףוגה יפי תא הטילבמה

עורזהו ,תחאה עורזה לע הבבוש הרוצב טומש הלמשה לש ןוילעה קלחה ךשמה אוהש לוורשה
.ץראב הנורחאה הנפאה םנהש ,םייתירגוא תודעצאו םידימצ תדינע תרשפאמו הפושח הינשה

תורוחש םדא תורעשמ יושע ,םייפתכה בחורכ ופקיהש (תירכנ האיפ איה) ראפ הסוכמ שארה
.השדחה ריעה תכונח םויב יתיתרפנ הכלמה עיפות הז ראפב .םישבכ רמצב תומצכ תורוזש


ןותאנחא תשא - יתיתרפנ             הכלמה םאה - היאת
9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג