דמקנ ןומרא

תיתוכלמה תיתירגואה היירפסה:ןויעל םיאצמנו ועיפוה
,תרכ תלילע ,תהקאו לאנד תלילע
,לכנ לש היאושינל תוליפת ,םיפיהו םימיענה םילאה ריש
הריבכה תירישה הריציהו

לעב תלילע
.הארונ הכמ תומ תא הכמה תנע הלאה לש התמקנ רואית
.תומ תעינכ לעב לש ותייחת רואית


תנע9 'סמ ןויליג
8 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג