ןויליגל אובמ

.תובהלתה תאלמ אבש תכלמ .שדקמה תיב ךנחנ
.רוציה אישל - המלש תורכמ .ריפואמ רזח המלש יצ
אישב םעה תא רמולכ ,לארשי תוכלמ לש תיאבצה התלודג תא שיחמהל אב 18 ןויליג םא
לש לשבה וירפ אוהש ,ינש אישל 19 ןויליג שדקומ ,דוד ימיב ולש תינוציחה תוימאנידה
ןאכמ םיהולא תיב תיינב :םולשו רשועו עפש :שדקמה תיב ןינב תונשב המלש ימי :ןושארה
ןומרא ייחו ,המלש לש ותליפת ,רתויב הרוהטה בלה תליפת .ןאכמ בגנה תורכמ חותיפו
.ןאכמ םיראופמ

תוצבורה תומוהתה לע הרורב העבצה ךותמ המצועו רשוע לש הלא תוגספ לע יונב ולוכ ןויליגה
ןוטיר ,רצחה תורתומ ,םיסמה לטנ :ןהמ תברוא הנכסש םיעיקב םירכינ רבכ .תוגספה ילגרל
.ןופצה יטבש

ותדובע ךותמ וחקלנש תונומתה תא ללוכ שדקמה לש ורואית .שדקמה תיב ןינב דמוע זכרמב
הכורעתב וגיצהו לדומה לע םינש רשע דבעש ,הדוהי בקעי ,םילשורי שיא לכירדאה לש הלודגה
רזחשל הכ דע רתויב ללכושמה ןויסינה הארנכ והז .1939 תנשב קרוי-ינב הלודגה תימואלניבה
.תורוקמל םאתהב שדקמה תיב תומד תא

תורכמ :ירמוחה עפשבו שדקמה תיבו הלודגה המלש-עבטמ לש ינחורה דצה תא ףקשמ ןותיעה
.המלש תוורואו המלש

לש םידחוימה וירקחמ ךותמ הפ םינתינ םהמ הקפהה יכרדו תורכמה לש קיודמה םרואית
.קילג ןוסלנ רוספורפ

,רבדה היה תיבה תכונח ימיב קוידבש יהשלכ אתכמסא אלל ןבומכ תאבומ אבש תכלמ תשרפ
.וז הגיגחל םיבר םיכלמ המלש ןימזה ןכאש ,ענמנה ןמ הז ןיא יכ ףא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג