ןויליגל אובמ

.ךלמל זרכוה םעברי .ןופצב תיאמצע תוכלמ המקוה - םעב ערק
.תסב-יפל הקתעוה םירצמ תריב .מ"ומב לשכנ םעבחרגוליפ קר אל .הכולמה תקולח ןוסא םע ץראלו םעל םהל ערא המ דימ תפקשמ ןויליגב הפמה
רצבל ידכ ולצונ אל המלשו דוד תונש .הלודגה ימיב שכרנש המ לכ ןדבא םג םא יכ ,םינפבמ
.ובשוי אלו ושבכנש םירוזאה לכ וערקנ השלוחה עגרב ןכ לעו ,ושבכנש םיחטשה תא חיטבהלו

הנוטלש תומולח תא שדחל הזיעמ - יבולה קשיש ימיב המ תוששואתהל הכוזה - םירצמ וליפא
.חרזממ לארשי ינבו ברעממ םיתשלפה תיילע ימיב הנממ לילכ התחדנש רחאל לארשי ץראב
וא ישילשה סומתות ימיל דוע תרזוח םירצמ ןיא תיאבצ הניחבמ .דבלב יאבצ השעמ הז ןיאו
יכלמ .יטילופ טלקמ ץרא תויהל תכפוה םירצמ .תינידמ איה התחלצה םעפה .ינשה ססמער
םעברי םג .לארשי תוכלמ דגנ םהיככת תא םשמ םילהנמו הילא םיחרוב לארשי ינדרמו םודא
הדבועל בל םישל יאדכ .ויתוינכותל הכימת הב אצומ ןושארה דרמה ןולשכ רחאל טבנ-ןב
היעב אלא ןאכ ןיאש ןכתי .םירצמל ןומאו תודידי יטוח םיחתמנ ףסוי-ןב םירפא טבשמש וז
תוכלמש דועב .ביוא הבגל דימת איה םירצמ ןכ לעו םירצמל הכומס הדוהי .אדירג תיטילופואיג
,םכשב המודק תרוסמל ויה םירצמ תועפשהש ןכתי םלוא .ןופצה תומצעממ רתוי תששוח לארשי
.ףסוי ינב לש המודקה התריב איה

שי ןיפיקעבש תוירכנה םישנה דגנ הביא תונגפה לע תועידיב ףקתשמ םילשוריב ימינפה בצמה
לע עלבנ תימואלה הסנכהה לש בר קלחו - המלש בל תא וטיה - ןה ןכ ,ימואלה ןוסאב קלח ןהל
עפשהמ תאצות איה וז תירחסמ תותיחש םג .תודימ יפויז לע תרפסמ תרחא "העידי" .ןהידי
.רמוחה לש רתי תכרעהו ילכלכה

ןתינ הז ןויליגב .תינחורה ותומד הלוע תאז תמועל .תררופתמ המלש לש תינידמה ותשרומ
לע ןאכ רבודמ אל תלהקו ילשמב ,םירישה רישב תפקתשמ איהש יפכ תינחורה ותריצי םוכס
.תוריצי לע םא יכ ("תלהק" ,"ילשמ" "םירישה ריש") םירפס

תא סחיימ וניא ומצע ארקמה ףא ירהו) הלאה םירפסה ירוביח לע הנייהת רשא תועדה הנייהת
.המלשל הלא תוריצי הסחיב ךומסתש המ לע הל היה תרוסמהש קפס ןיא (המלשל ילשמ רפס לכ

.ןמזב רתוי לודג קחרמ םע ,אבה ןויליגב ףקושי הדגאבש המלש

ןוסא יאדוש ,ערקה .ינולישה היחא תשרפב הכובמה יוטיב ידיל האב תכרעמל תחא תרגאב
דוד תיב לעמ ערקל אוה עיסמ המ םושמ ?הז איבנ אוה ימ .איבנ לש אלמה ופותישב השענ אוה
?םילשוריל - הליש - המודק םינהוכ תריב לש המודק הניט ןאכ ןיא םאה ?םילשוריל

.ורבחמ וב הכזש "סרפ"ה תפסותב "םידימלת יליגרת" לש העפשהה יפ לע ןאכ אבומ רזג חול8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג