ןויליגל אובמ

.רסאנמלש עסמ תא רצוע רושא ךלמ באחא .רושא אבצ ףדהנ
.והילא איבנה תעפוה .תובנ טפשמתא בירחהלו ימלוע ןוטלשל תולעל הדיתעה ,רושא לש התיילע תישאר לע זמרנ 20 ןויליגב
ןאכמ רושא :לקשמ יוויש לש םייניב בלש ונשי וז תירחאל תאז תישאר ןיב ךא .ןורמוש תוכלמ
.לארשי ךלמ באחא לש ותפוקת יהוז ,ןאכמ הביבסהו לארשי-ץרא תונידמ תירבו

ןיא העש התואבש רוכזל שי .הבחר תינידמ הנבה לעב ,היה לודג ךלמ קפס ילב באחא
תיתאיסא תיתשביה המצעמה לומ דומעתש - ןכ רחאלש םירצמ ןוגכ - היינש המצעמ
ינשה לש ותואמצע תא דחא לכ םידבכמה םימע תירב ןויער ןכ לע .הברעמ תצרופה
.וחוכ תא חיכוה רוקרק דיל ןוחצינהו ,אוה אירב ןויער ,הירפמיא לש התיילע דגנ םידחאתמו
ךשמהל םוקמ היה םלוא .ףדהנ םא יכ הכוה אל רושא אבצ יכ אוה ינמז םנמא הז ןוחצינ
ינש אלמלא ,רוזאה לכ לש שפוחהו םולשה לש ומויקל םג רמולכ ,הקוזיחל ףאו וז תירב
:םיילילש םימרוג

הניא םרא ינש דצמ ,תירבל תכשמנ הניא הדוהי דחא דצמ .תירבה ילעב ןיב םיכוסכסה .א
ךרעב) םרא .דבלב העשל ןיינע איה קשמדו ןורמוש ןיב תירבה .לארשי תולובג תא תדבכמ
םג תדמועה איה - דעלגו ןשב - ןדריה-רבע ירוזאל היניע תא ףרה ילב תשטול (םויהד הירוס
טלתשהל תפאוש איה ,הארנכ .תליא דע תעגמ הדיו (עשימ) באומו ןומע לש תודירמה ירוחאמ
,ןורמוש ןיבל הניב תופוכתה תומחלמה ןאכמ .םירצמו תליא דעו תרפה ןמ רחסמה ךרד לכ לע
ויה אל ךא .לארשיל דוד ומכ םישבוכ םיכלמ םראל הל ויה .םימעה תירב תשלחהל ירקיע םרוג
םייאובנו םיינחור תוחוכ הל ויה אלש רמול ךירצ ןיא .המלש ומכ םינובו םינגראמ םיכלמ הל
.לארשיכ

םילשוריב .ןורמוש תוכלמ ךותב תירסומהו תינחורה הדיריה תפסונ ץוחבמ הלא םיכוסכסל .ב
ןאכ .ןורמושב ןכ אל .תולילאה תוטשפתה דעב ורצע רשא ,'ה יאיבנ לש םחוכ רתוי קזח היה
תוביל תא תדחאמ הנומא ןיא .רקיעב תירוצ ,תילילאה תוברתה תוטלתשה תא לבזיא תלמסמ
וכיראה אוושל אל םיכלמ רפס ירבחמו .םעה לע הכולמה תא בבחמ קדצ רטשמ ןיאו םיטבשה
.תובר ינמ תחא המגוד אלא וז ןיא םכרדכ .תובנ תשרפ לע רובידה תא

ונל תפקתשמ איהש יפכ וז הנומת לע תצקמב רערעלו רהרהל םוקמ םג הז ןויליגב ןתינ םנמוא
לבזיא וליפא תלדתשמ ,תובנל השענה לוועה לכ תורמלש ןייצל שי לכ םדוק .תורוקמה יפ לע
ףופכ ךלמה םג ינויצוטיטסנוק תאז לכב אוה לארשיב רטשמה .תיטפשמ הרוצ לע רומשל
יפ לע להנתמה ןיד אלל גרוהל איצוהל הידיב ןיא רמולכ ,רקש ידע דימעהל החרכומ איה .קוחל
קפס הלעמה "ימ" שי ןכ ומכ .ךלמו םיהולא ףודיג תמשאבו םידע םיינש יפ לע :הרותה יקוח
רחא .הרומת ול תתל םא יכ ומירחהל הצר אלש ךלמל ומרכ תא תתל ודגנתהב תובנ קדצ םא
לע עדי אל באחאש ךכ לע זמרמ ארקמה וליפא ,הנורחאלו ."ךרד ול ץרופ ךלמ" :ל"זח ודמל ךכ
.ומצע השעמה

;םיעיקב לע בשוי וילע ססובמה ןוטלשו ,יטפשמ חצר אוה יטפשמ חצר ,ןבומכ ,ןכ יפ לע ףא
.באחא תיב לע והילא תאובנב ןוכנה והזו

תובנ טפשמ ןמז תא עובקל ןויערה תא הלעה באחא םשב המתחו תרגא הבתכ לבזיאש זמרה
תוערואמ ברקל ונא םילדתשמ עודיכ ךא ,החכוה ןאכ ןיא ,ןבומכ .םילשורימ באחא רדעה תעב
תוארל אלו תאז רוכזל םיבייח הז ןותיעב םישמתשמה .םירבדה ירקיע ףוקיש םשל םימיוסמ
.הקודב תירוטסיה תמא ךכב

ךמס לע האב סורימוה םע האוושהה) .ינחורה דצה זכרמב הז ןויליגב תדומע והילא לש ותומד
.(סורימוה ייחל ינווי-יתרוסמה ךיראתה

.יטפשמה חטשב דוחייב לודג ןגראמ אוהש ,טפשוהי ןמיסב תדמוע הדוהי8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג