ןויליגל אובמ

.לא-תיבמ שרוג איבנה סומע .שונא הלוח ךלמה והיזוע
.תיעיבשה הדאיפילואה החתפנ .הכפהמ ינפל רושא .םיל קרזנ הנויתולפוקמו .איבנה סומעו הדוהי ךלמ והיזוע ןה הז ןויליג זכרמב תודמועה תויומדה יתש
.לארשי ימי רבדב תובושח הנפמ תודוקנ הלא תויומדב

הכה ,ץראה תולובג תא ביחרה אוה .תוכלמה גוליפו דוד זאמ הדוהי יכלמב לודגה אוה והיזוע
הדוהי לש וז ותלודג .ףוס םיו ןוכיתה םיה :םימיה ינש םע הדוהי תא בוש רביחו םודא תא
ןב םעברי אוה ,ינשה םעברי ימיב לארשי תוכלמ העיגה הילא רשא הלודגה אישל הליבקמ
םלוא .תרפל דע םירצמ לובגמ - תודרפנ תוכלממ יתשב םג םא - לארשי םע טילש בוש .שאוי
אוה דואמ הנושמ הדוהיב .תוחפ הדוהיב ,רתוי לארשיב ,ץקה יערז רבכ םינומט וז הלודגב
ימיב קרו ,ןושאר תיב ימי לכב ןוימד ול ןיא יכ ןבומ וניאש ךוסכס הנוהכהו ךלמה ןיב ךוסכסה
םג וב שי הז ךוסכס .שדחמ ץצ אוה ,םיאנומשחה ידיב הנוהכהו הכולמה דוחיאב ,ינש תיב
וקלתסה שדקמה תיב ןינב םוימש היה המדנ ןה םלוא ,לואשו לאומש ימימ קוחר דה ןיעמ
אלמה וחונעפ תא תרשפאמ הניא תורוקמה תולד .הנוהכב ןוטלשמ ןוצרמ הדוהי תיב יכלמ
ךלמל בשחנ והיזועו דוע המ ,תורוקמה ינשמ דחאב קר רכזנ אוהש דוע המ ,הז ךוסכס לש
?תרוטק ריטקהל ךלמה עתפל הצר המל .קידצ

בהוא וניאו וכלמ תא בהואה םעה ןיב הצופנש העומש תרוצב הז ןויליגב התלעוה וז היעב
.ךלמב התייה םינהוכה די יכ וינהוכ

םעברי לש ותומד .וזכרמב (והירזע) והיזוע תדמעה לע ןבומכ הווצמ םילשוריב ןותיעה תעפוה
התרוצב האובנה הירוטסיהה תמבל הלוע הז איבנ םע .סומע איבנה לש ולצב העיפומ ינשה
ינידמה רואה .תילארשיה תויתכלממה ירהוצב שחרתמ הז רבדש הרקמ הז ןיא יאדוו ,השדחה
דעבמ תוארל םחוכב שי םיטעמ קר .וישארו םעה יניע תא רוונסמ אוהו ,םוצע אוה ילכלכהו
-תיתלאה-הייפכה םוחתל תסנכנו יעוצקמ-ינוצרה םוחתמ תאצומ האובנה .ץקה תא הז רואל
המ ול םדקש המ לכמ גייתסהל ידכ ,סומע יפמ -יכונא איבנ אל" :תרתוכה ןאכמו השודקה
."עוצקמ"ב ול םדקש המ

רוכז ןה ;דואמ תינויגה איה ,סומעל לא-תיב ןהכ הצימא ידי לע תסחוימה "דרמל התסהה"
ויתודשחל ןיבהל ונילע ןכ לעו .הכולמו הדירמל והלעה עשילא רשא אוהי ןיינע ירמוע תיבב דוע
.לא-תיבב לודגה ןהכה לש

האובנה .השדחל המודקה תיאובנה הפוקתה ןיב "לובגה" יאיבנמ דחא הארנכ אוה איבנה הנוי
,הז ןויליגב ונל תנתינ ךכ ."חורבל" הסנמו תאז הייפכ שפות וניא ןיידע אוה ךא וילע היופכ רבכ
םלועב וז הפוקתב תללוחתמה הכפהמה תא ןוחבל תורשפאה ,סומעו הנוי ןיב האוושה ידי לע
אוה סומעו ,ץראה תבחרהב ינשה םעברי לש ונימיל דמועה אוה הנוי תאז םע דחי .םיאיבנה
הב םייובח ךכו ,תירסומה ,תימינפה תותיחשה תובקעב תוכלמה לש הנברוח תא האורה
.ןושאר תיב ימי לכ לש םיידוסיה םיטנמלאה וז תירוטסיה העשב

,רושאל ידגנ חוכ שמשל הלוכיה ,טררא לש השמש הלק העשל הלוע ץוחה תוינידמ םוחתב
םידע (םויה ןיסרמל הטרדנסכלא ןיב) תיברעמ תינופצ הניפב .העשל הילע אלא וז ןיא םלוא
קפס ןיאש םיכלמ תלשוש םש תטלש :העש יפל ידמל המותס יכ ףא ,תניינעמ העפותל ונא
םשה .רורב אל ןיידע הז ?וטלתשה דציכ ,םשל ועיגה דציכ ךא .ידוהי וא ילארשי םאצומ יכ
השמש טא טא הלוע ברעמבו .בר ןיינע וב שי הדוהיב (היזוע) הירזע תפוקתב שממ "הירזע"
לש ורוד ןב אוה דויסה .טרופסאבו הרישב תוחפל ירה ,תינידמ המצעמכ אל דוע םא ,ןווי לש
.תיעיבשה איה הדאיפמילואהו (והומכ ירסומ סותפ ןב) סומע8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג