ןויליגל אובמ

.ןורמושמ םילארשי 150,000 שרגמ ןוגרס
.םירפא תוכלמ תודלות .םילוגה לש םבוש לע אבנמ והיעשי
.האישב האובנה - לפשב הכולמה .יראב ןב עשוה איבנה
.הזמ הכימו והיעשיו - הזמ זחא תכולמו ןורמוש ןברוחתיתנומא -תינחורה הנכהה ידי-לע :םיינש ידי-לע רשפאתנ המלשו דוד תוכלמ לש הסוסיב
תדרב החונה תימואלניבה הרוטקנוינוקה ידי לעו איבנה לאומש ידי לע התשענש המוצעה
ןפואב איה םרא .חרזמב תושדחה תומצעמה תווהתה ינפלו תילאירפמיאה התלודגמ םירצמ
יאדו הכולמב ערקה אלמלאו םראמ הקזח הדוחיאב לארשי םלוא ,רוזאב קזחה חוכה יסחי
.הידיב תרפה לש ינופצה לובגה תא תמייקמו לילכ הילע תטלתשמ םג התייה

הייטסהו ילכלכה עפשה .המלשו דוד תוכלמ המק םהילעש תודוסיה ינש ופפורתנ םייתניב
המצעמכ רושא לש הבכוכ הלע ץוחבמו ,תיבמ ירסומ ןוונל ואיבה הרותהו הנומאה תונורקעמ
תיתרבחו תירסומ הניחבמ תיבמ ומצע תא ססב :איבנה תורהזאל םעה עמשנ וליא .תימלוע
םיאיבנה םלוא .ןברוחה תא ומצעמ ענומ היה יאדו ,תוימואלניב תומחלמב ברעתהלמ ענמנו
העינכה ישנאו ןורמושב תירצמה היצטניירואה ישנא ןיב קלוחמ ןוטלשה .היציזופואה םה
רושאו רוצ תוברת .לארשי תנומא ךרד תא ושטנ הלאו הלא .םילשוריב רושאל הפונחהו
.תימואלה תודגנתהה חוכ תא תושילחמו תודימה תא תולקלקמ ,היבוברעב תושמשמ םירצמו

תטיש .םילשורי לש הלודגה התוחא ,ןורמוש ןברוחב חתופה ,ןוסאה תישארל עקרה והז
.רושא לש השודיחכ ןויליגב תרבסומ - תימואלניבה תוינידמב השדח הטיש - הילגהה

.םירפא ינב לש םבוש לע אבנמו והיעשי איבנה ףא הילע עגעגתמ "ןורמוש תאטח" תורמל

.לארשיו הדוהי ןיב האוושהו ןורמוש תוכלמ תודלות לע הריקס תאבומ ןויליגב

הניא לבב העש יפל .השדחה לבב לש התונוילע קפואב תנמתסמ רושא לש התלודג םע
ןיידע רוצ .םיילבב תוחוכ ישודיח רשבמ ,דרומה ןדאלב ךדורמ ךא ,תירושא "היצניבורפ" אלא
קיחרהל תויטנה רבכ תורכינ ןכ יפ לע ףאו ,התוא שובכל רושא ידיב ןיאו דמעמ הקיזחמ
טאל ךא ,םייחב הנדוע םאה-רוצ .ןוכיתה םיה יפוח ךרואל תומק תויקיניפ תובשומ .הברעמ
.עשוה איבנה לש ותומד תראומ היצקפסורטרב .השדח-תרק :קפואבו ,השמש תעקוש טאל
.ונימיב הל םישוריפה וברש ולש תישיאה הידגרטה עודיכ הבלתשנ הז איבנ לש וייח רופיסב
- ללכב ןוימד השעמכ אל םא - ויאושינ רבד תא שרפל ןבומכ םיטונ ונימיבש םיטסילאנויצרה
םירזומה ויאושינ תא השוע ונידיב רשא רפסהש דועב ,האובנל המדקש הדבועכ תוחפל ןה
.םיהולא וצ לש ןיינעכ

היווחה תמצועמ םיקוחר ונימיב ונא :ארקמה תחסונ לש התדמע וננותיעב םירשאמ ונא
- םה םימיה ןויגה יפ לע - רבתסמ .םייטסילאנויצר םישוריפ םישפחמ ונא ןכ לע ,תיאובנה
תא רובשל הווקת ךותמ ובל רתסב ילוא ,הנוז תאשל וצה תא ושפנב איבנה שיגרה ןכאש
.ןורמוש תוכלמ ליבשב םימיה לש םתוילרוג תושגרה ךותמ םוקמ לכמ ,היתוחרוא תער8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג