ןויליגל אובמ

.םירשהו והיקדצ ךלמה ןיב ךוסכס .רסאנ והימרי איבנה
.םלועה תריב - לבב .הנותאב היכרנא .ביבא לת תובוחרב הנגפהםא ך"נתה תרגסמב םא השרפ התוא לש הליגר הארוהב עודיה בר ישוק וב שי הז ןויליג
םידרומה תגלפמ ןיבל והימרי ןיב קבאמה תרבסה לש ישוקה והז ,הירוטסיהה תרגסמב
.לבב ןוטלשב

.רתויב רומחה עגרב ונרחבב ונמצע לע ונדבכה ףא םא יכ ונקמחתה אלש קר אל הז ישוקמ
בושש תיבה ןברוח עגר אלו ,והימרי לש ותרהזא תקדצ החכוהשכ ןיכיוהי תולג ימי תא אל
:איבנה דגנ םה םינותנה הרואכל וב עגרב םא יכ ,ותקדצ תא חיכוה

איבנה תונעט ודבתנ הרואכל ךכבו ,םירצמ אבצ דגנ תאצל ץלאנ יכ רוצמהמ גוסנ לבב אבצ .א
.הרזע שיגת אלו דוגבת םירצמש

ראשיהל הצורש ימ לכש ןכ ינפל רמאש רחאל ריעה תא בוזעל הסינש העשב רסאנ איבנה .ב
.הדיגב :םויה וניפב יורקש המל רתויב תישממ האירק ךכבו ,םידשכה ידיל לופיל וילע םייחב

ונל רשפאמ הז .ןכמ רחאל שחרתהש המ תא ונתעידי תורמל חתמ תרצוי הז עגר תריחב
והימרי לש ותודידב תא ןיבהל ,העש התוא םילשורי ישנא תושפנ ךותל לכה ףא לע סנכיהל
.ובאכ תמצוע תאו

םיטלבומה םירחא םימרוג ינש ידי לע תקזחתמ תינידמ הניחבמ תיראלופופ-יתלבה ותדימע
:ןויליגב

.(תוימשרה תושחכהה תורמל) שדקמה יככותב םילילאה תדובע לע תועומשה תורבגתה .א
.ןכ ינפל המ ןמז וררחושש םידבעה דובעיש .ב

לש הריוואה תריציל םיפיסומ לבב ילוג לש רעוסה חורה ךלהו ןודיצ דילו םיב םירצמ תונוחצינ
והיקזח ימיב עראש סנה ןורכיז .לבב לש הציקב אלמ טעמכ ןוחטיב ררש הב םהה םימיה
אל םלוא .תווקתה תא םיריבגמ המיילשורי רושא אבצ אובי אלש זא והיעשי לש ותחטבהו
.רמה לרוגה יולימב ענכושמ איבנה .ריעב ןובקירה קמע .םינמזה ונתשנ .והימרי - והיעשיכ
.ולש הידגרטה יהוז

,והימרי לש תישפנה ותמצוע ינפמ דחפ ךותמ םא ,יטילופ ןוחטיב-יא ךותמ םא ,והיקדצ ךלמה
תוערואמה .וחוכב ןיא וררחשל ךא ,אולכ ותויהב וב ץעונ ףאו איבנה לש ולרוג לע לקהל הצור
.ולשב והימריו - תויקוח ףקותב רבכ םילגלגתמ

,ריסאה ,בוהאה ךלמה ןיכיוהי תויומד ביבס ןויליגב ראותמ (ןיכיוהי תלוג) לבב תולגב בצמה
."םינושמה" וישעמב עיתפמה איבנה לאקזחיו

.ךפהל לבבב ,רוסא איבנהו ךלמה לעופ םילשוריב

"קשש" יוניכה לש העודיה הרבסהה לע היונב והימרי לש םירתס בתכ חונעפ לע העידיה
.ש"ב ת"א ךרד לע "לבב"כ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג